ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, по три обособени позиции, за срок от две години

РЕШЕНИЕ      ОБЯВЛЕНИЕ

Документация    


Приложение 1 - Техническа спецификация

Приложение 2 - Техническо предложение Позиция 1

Приложение 3 - Техническо предложение Позиция 2

Приложение 4 - Техническо предложение Позиция 3

Приложение 5 - Ценово предложение Позиция 1

Приложение 6 - Ценово предложение Позиция 2

Приложение 7 - Ценово предложение Позиция 3

Приложение 8 - Проект на Договор

Приложение 9 - Приемо-предавателен протокол към договор

Прибожение 11 - Декларация ЗИФОДРЮПДС

Приложение 12 декларация лични данни

Приложение 13 - Декларация по чл. 59 ЗМИП

Приложение 14 - Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ

ЕЕДОП - Единен европейски документ за обществени поръчки

ЕЕДОП - Единен европейски документ за обществени поръчки - XML


Разяснение

Съобщение

Протокол 1


Доклад

Решение 2 

Протокол 2

Протокол 3


Договор 1 

Договор 2

Договор 3

Обявление за възложена поръчка


 

Обявление за приключена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 1

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2

 

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys