iasrj logo right

  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, по три обособени позиции, за срок от две години

  РЕШЕНИЕ      ОБЯВЛЕНИЕ

  Документация    


  Приложение 1 - Техническа спецификация

  Приложение 2 - Техническо предложение Позиция 1

  Приложение 3 - Техническо предложение Позиция 2

  Приложение 4 - Техническо предложение Позиция 3

  Приложение 5 - Ценово предложение Позиция 1

  Приложение 6 - Ценово предложение Позиция 2

  Приложение 7 - Ценово предложение Позиция 3

  Приложение 8 - Проект на Договор

  Приложение 9 - Приемо-предавателен протокол към договор

  Прибожение 11 - Декларация ЗИФОДРЮПДС

  Приложение 12 декларация лични данни

  Приложение 13 - Декларация по чл. 59 ЗМИП

  Приложение 14 - Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ

  ЕЕДОП - Единен европейски документ за обществени поръчки

  ЕЕДОП - Единен европейски документ за обществени поръчки - XML


  Разяснение

  Съобщение

  Протокол 1


  Доклад

  Решение 2 

  Протокол 2

  Протокол 3


  Договор 1 

  Договор 2

  Договор 3

  Обявление за възложена поръчка


   

  Обявление за приключена поръчка

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 1

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2

   

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys