iasrj logo right

  ФУНКЦИИ

  Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството е изпълнителен орган в областта на животновъдството към министъра на земеделието и храните и го подпомага при провеждането на държавната политика в областта на развъдната дейност и управлението и съхраняването на генетичните ресурси.

  Съгласно Закона за животновъдство /ЗЖ/ и произтичащите от него нормативи актове Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството осъществява следните функции:

  І. Функции, свързани с контрола и координацията на развъдната дейност:

  1.участва в разработването на стратегия и политики в областта на развъдната дейност и животновъдството;

  2.координира дейността на развъдните организации;

  3.участва в работата на комисии по чл. 29а ЗЖ за подготовка на предложения за издаване или отказ за издаване на разрешения по чл. 29б, ал. 2 ЗЖ;

  4.извършва специализирана проверка на място относно декларираните обстоятелства и развъдната програма на развъдните организации, подали документи по чл. 29, ал. 1 ЗЖ за издаване на разрешение за осъществяване на развъдна дейност;

  5.упражнява контрол върху дейността на развъдните организации и развъдната дейност;

  6.изгражда и поддържа информационна система за осъществяване на контрола по чл. 47, т. 3 от ЗЖ;

  7.създава и поддържа регистър на развъдните стада от националния генофонд от всички видове и породи, който ежегодно актуализира съвместно с развъдните организации;

  8.поддържа единен регистър на мъжките разплодни животни на територията на страната;

  9.контролира репродуктивния процес в страната;

  10.контролира предлагането на пазара на чистопородни разплодни животни, хибриди, регистрирани еднокопитни, сперма, яйцеклетки и ембриони;

  11.контролира внасянето на разплодни животни, сперма, яйцеклетки и ембриони от трети страни;

  12.контролира програмите и дейностите по съхранението и управлението на генетичните ресурси при автохтонните породи;

  13.контролира изнасянето на застрашени от изчезване и изчезващи породи от територията на страната;

  14.извършва проверка на състоянието на животните;

  15.извършва проверка на съответствието на храненето и технологията на отглеждане с потребностите на съответния вид, порода и категория селскостопански животни;

  16.извършва проверка на състоянието и начина на използване на сградите, инсталациите и техническото оборудване, свързани с производството, развъдната дейност и предлаганетона пазара на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони;

  17.извършва специализирани проверки, възложени от министъра на земеделието и храните, във връзка с усвояването на европейски и национални средства от развъдни организации и фермери;

  18.оказва специализирана помощ на Държавен фонд "Земеделие" при осъществяването на контрол за целесъобразното изразходване на средства за подпомагане дейността на развъдните организации;

  19.оказва съдействие и извършва арбитражни дейности при определяне на породен състав, при доказване на произхода, при определяне качеството на животинската продукция и други;

  20.организира мероприятия за популяризиране на развъдната дейност, като регионални, национални и международни изложения по животновъдство.

  ІІ. Функции, свързани с управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес:

  1.участва в разработването на стратегия и политики в областта на съхраняването на националния генофонд, управлението на генетичните ресурси и репродуктивния процес в животновъдството;

  2.съгласува националните програми по съхранение и управление на генетичните ресурси с европейското законодателство, с международни организации и институции;

  3.участва при синхронизиране на българското с европейското законодателство в областта на животновъдството;

  4. подпомага дейността на националния координатор по управление и съхранение на генетичните ресурси;

  5.осъществява контакти с европейски и международни организации и институции в областта на развъдната дейност;

  6.разработва и реализира програми за съхранение и управление на генетичните ресурси;

  7. извършва развъдна дейност при породи, за които няма регистрирани развъдни организации, или в случаите на отнемане на разрешение за осъществяване на развъдна дейност на

  развъдна организация до пренасочването й към съществуваща или създаване на нова развъдна организация;

  8. управлява държавните станции за изкуствено осеменяване;

  9. управлява лабораториите за анализ на качествените показатели на животинските продукти;

  10. управлява депата за мъжки разплодни животни;

  11. управлява станциите за преценка на млади животни по собствена продуктивност;

  12. управлява националните резервати за съхраняване на генетичните ресурси;

  13. управлява националните депа за защита на селскостопанските животни при бедствия;

  14. управлява и администрира репродуктивния процес в страната;

  15. управлява и поддържа Националната гененетична банка от сперма, яйцеклетки и ембриони и националния генетичен резерв;

  16. оказва методическа помощ и съдействие за съхраняване на генетичните ресурси при обичайния им начин на отглеждане в техния естествен ареал;

  17. оказва методическа помощ и създава условия за реализиране на развъдните програми на развъдните организации;

  18. координира създаването на нови породи и хибриди животни, като организира и осигурява технически дейността на Държавната комисия по породи животни;

  19. предоставя съвети в областта на животновъдството.

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys