УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

В сила от 28.01.2011 г.

Приет с ПМС № 13 от 21.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.91 от 18 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните, наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице със седалище София.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.

(3) Агенцията е изпълнителен орган в областта на животновъдството към министъра на земеделието и храните и го подпомага при провеждането на държавната политика в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси.

(4) Агенцията осъществява самостоятелно или съвместно с други органи или организации проекти и програми в областта на животновъдството, финансирани от програми на Европейския съюз (ЕС) или от други международни и национални източници.

Чл. 3. (1) Издръжката на агенцията се формира от бюджетна субсидия и от приходи от собствена дейност.

(2) Приходите от собствена дейност на агенцията се набират от:

1. такси, свързани с репродукцията на селскостопански животни;

2. такси, свързани с анализ на качествени показатели на животинските продукти в държавните лаборатории;

3. такси за извършване на генетични анализи в Националната референтна лаборатория;

4. такси за услугите, извършвани от агенцията;

5. постъпления от продажба на замразена и свежа сперма, добита от селскостопански животни;

6. постъпления от дарения, спонсорство, помощи, целеви постъпления от местни и чуждестранни физически или юридически лица или от международни организации, фондации и програми;

7. други постъпления, определени със Закона за животновъдството (ЗЖ) или с друг нормативен акт;

8. дейности по управление на собствеността, включително възмездно отдаване на материални активи и ресурси, предоставени на агенцията;

9. средства по програми и проекти.

Чл. 4. Инспекторатът към министъра на земеделието и храните осъществява контрол върху дейността на агенцията.

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 5. Агенцията се ръководи и се представлява от изпълнителен директор.

Чл. 6. Изпълнителният директор се назначава от министъра на земеделието и храните съгласувано с министър-председателя.

Чл. 7. (1) Изпълнителният директор:

1. координира, контролира и носи отговорност за осъществяването на цялостната дейност на агенцията;

2. изготвя и представя на министъра на земеделието и храните ежегоден доклад за дейността на агенцията;

3. организира разработването и предлага на министъра на земеделието и храните проектите на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;

4. дава становища в областта на животновъдството;

5. сформира работни групи, съвети и комисии за изпълнение на задачите на агенцията;

6. определя териториалния обхват, седалището и числеността на персонала на териториалните звена;

7. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в агенцията, и определя индивидуалния размер на възнагражденията в съответствие с изискванията на нормативните актове;

8. утвърждава длъжностното разписание на служителите в агенцията;

9. сключва, изменя и прекратява договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;

10. назначава Дисциплинарния съвет и налага дисциплинарни наказания;

11. командирова служителите на агенцията в страната и в чужбина;

12. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с действащото законодателство;

13. взема решения за извършване на капиталови разходи по утвърдени поименни списъци;

14. изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;

15. е председател на Държавната комисия по породи животни;

16. е национален координатор по управление и съхранение на генетичните ресурси;

17. е председател на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството;

18. контролира дейността на работния комитет за Официален регистратор за Република България на конете от Чистокръвна английска и Чистокръвна арабска порода;

19. изготвя мотивирани доклади до министъра на земеделието и храните за дейността на развъдните организации и прави предложения до министъра на земеделието и храните за отнемане на разрешенията по чл. 29б, ал. 2 ЗЖ;

20. прави мотивирани предложения до министъра на земеделието и храните за забрана или ограничаване на износа на изчезващи и застрашени от изчезване породи и популации;

21. прави мотивирано предложение до министъра на земеделието и храните за издаване на наказателни постановления по актове, съставени от служители на агенцията по ЗЖ;

22. организира и контролира изпълнението на нормативните актове, свързани с дейността на агенцията.

(2) Изпълнителният директор осъществява и други дейности, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет или от министъра на земеделието и храните.

(3) Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт, с неправителствени организации, с международни организации и институции.

Чл. 8. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) (1) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор.

(2) Трудовият договор със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на земеделието и храните.

(3) Изпълнителният директор делегира със заповед правомощия на заместник изпълнителния директор и определя функциите му.

(4) При отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват от заместник изпълнителния директор или от длъжностно лице, определено със заповед за всеки конкретен случай.

Глава трета.
СТРУКТУРА, СЪСТАВ И ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 9. (1) Агенцията е организирана в обща и специализирана администрация.

(2) Общата администрация осигурява технически дейността на агенцията и е организирана в дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване".

(3) Специализираната администрация осигурява осъществяването на основните функции на агенцията и е организирана в Главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност" и Главна дирекция "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Общата численост на персонала на агенцията е 100 щатни бройки, включително изпълнителен директор и главен секретар.

(5) Разпределението на персонала по административни звена е посочено в приложението.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) (1) Финансов контрольор се назначава съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).

(2) Финансовият контрольор осъществява своята дейност съгласно ЗФУКПС и указанията на министъра на финансите.

(3) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност при осъществяването на цялостната дейност на агенцията, като писмено изразява мнение относно законосъобразността на:

1. решенията или действията, свързани с разпореждане с активи и средства, включително поемане на задължение и извършване на разход;

2. решенията или действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на агенцията, включително отдаване под наем с цел получаване на приходи;

3. други решения, от които се пораждат права, съответно задължения, за агенцията и/или за нейните служители.

(4) Финансовият контрольор не може да съвместява отговорности по одобрение, изпълнение и осчетоводяване съгласно чл. 13, ал. 3, т. 2 ЗФУКПС.

Раздел II.
Главен секретар

Чл. 10. (1) Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар в изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор.

(2) Главният секретар се назначава от изпълнителния директор.

(3) Главният секретар:

1. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена;

2. координира оперативното изпълнение на съвместните задачи, възложени на общата и специализираната администрация;

3. координира оперативното взаимодействие с Министерството на земеделието и храните, с други органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;

4. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;

5. упражнява контрол за спазване на сроковете по приключване на образуваните в администрацията преписки;

6. осигурява условия за ефективна работа на всички административни звена на агенцията;

7. контролира провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки;

8. изготвя годишен доклад за състоянието на администрацията и го представя на изпълнителния директор;

9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;

10. организира и отговаря за провеждането на атестирането на служителите в администрацията и обучението им;

11. следи за законосъобразната обработка и защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни;

12. изпълнява и други дейности, възложени му от изпълнителния директор.

(4) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определено от изпълнителния директор с писмена заповед лице за всеки конкретен случай.

Раздел III.
Обща администрация

Чл. 11. (1) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване".

(2) Дирекцията по ал. 1:

1. осъществява правното, административното и информационното обслужване на дейността на изпълнителния директор и на териториалните звена на агенцията;

2. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове;

3. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата;

4. оказва правна помощ на изпълнителния директор по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия;

5. предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на агенцията;

6. планира процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които възложител е агенцията, изготвя на базата на техническото задание документацията за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки, участва със свои представители в работата на комисиите, като следи за законосъобразността на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП), и контролира финансовото изпълнение на сключените въз основа на тях договори;

7. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите на администрацията;

8. подпомага разработването и актуализирането на длъжностните характеристики в агенцията;

9. изготвя проекти на всички актове, свързани с възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения в агенцията;

10. организира процедурите по провеждането на конкурси за назначаване на служители по реда на Закона за държавния служител и на Кодекса на труда;

11. съхранява трудовите и служебните досиета на служителите и ги поддържа в съответствие със Закона за държавния служител и Кодекса на труда;

12. организира дейностите по предложенията, сигналите, жалбите и молбите на граждани и юридически лица и по административното обслужване на физически и юридически лица по системата "едно гише";

13. организира и отговаря за работата с материали, съдържащи класифицирана информация, за опазването на държавната и служебната тайна и по въпроси на военновременното планиране и по отбранително-мобилизационната подготовка;

14. осигурява архивното обслужване на агенцията;

15. осигурява финансово-счетоводно обслужване на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове;

16. предлага на изпълнителния директор проектите на годишен бюджет и периодични и годишни отчети за неговото изпълнение;

17. подпомага ръководството и служителите на агенцията за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси и за опазването на собствеността;

18. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) подготвя предложения до министъра на земеделието и храните за необходимите промени по изпълнението на бюджета на агенцията;

19. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълната бюджетна класификация и по счетоводните сметки от сметкоплана на бюджетните организации;

20. организира събирането и опазването на финансово-счетоводната информация на хартиен и електронен носител, както и ползването й от счетоводния архив;

21. контролира опазването на движимото и недвижимото имущество и провеждането на инвентаризации;

22. планира и подпомага изпълнението на инвестиционни програми на агенцията;

23. изготвя ведомостите и изплаща работните заплати;

24. организира извършването на основните и текущите ремонти на сградите и помещенията на агенцията, следи за поддържането, опазването, съхраняването и необходимата отчетност на наличната материална база;

25. осигурява техническото, деловодното и транспортното обслужване на агенцията;

26. контролира охраната и чистотата в помещенията на агенцията;

27. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) осигурява техническото обслужване на изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор и главния секретар.

Раздел IV.
Специализирана администрация

Чл. 12. (1) Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност" и Главна дирекция "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес".

(2) В състава на Главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност" се включват 6 териториални звена - регионални центрове за контрол и координация на развъдната дейност, със статут на отдели.

(3) В състава на Главна дирекция "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес" се включват две териториални звена - центрове по репродукция и анализ, със статут на отдели.

(4) Териториалният обхват, седалището и числеността на персонала на звената по ал. 2 и 3 се определят със заповед от изпълнителния директор.

Чл. 13. Главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност":

1. участва в разработването на стратегия и политики в областта на развъдната дейност и животновъдството;

2. координира дейността на развъдните организации;

3. участва в работата на комисии по чл. 29а ЗЖ за подготовка на предложения за издаване или отказ за издаване на разрешения по чл. 29б, ал. 2 ЗЖ;

4. извършва специализирана проверка на място относно декларираните обстоятелства и развъдната програма на развъдните организации, подали документи по чл. 29, ал. 1 ЗЖ за издаване на разрешение за осъществяване на развъдна дейност;

5. упражнява контрол върху дейността на развъдните организации и развъдната дейност;

6. изгражда и поддържа информационна система за осъществяване на контрола по чл. 47, т. 3 ЗЖ;

7. създава и поддържа регистър на развъдните стада от националния генофонд от всички видове и породи, който ежегодно актуализира съвместно с развъдните организации;

8. поддържа единен регистър на мъжките разплодни животни на територията на страната;

9. контролира репродуктивния процес в страната;

10. контролира предлагането на пазара на чистопородни разплодни животни, хибриди, регистрирани еднокопитни, сперма, яйцеклетки и ембриони;

11. контролира внасянето на разплодни животни, сперма, яйцеклетки и ембриони от трети страни;

12. контролира програмите и дейностите по съхранението и управлението на генетичните ресурси при автохтонните породи;

13. контролира изнасянето на застрашени от изчезване и изчезващи породи от територията на страната;

14. извършва проверка на състоянието на животните;

15. извършва проверка на съответствието на храненето и технологията на отглеждане с потребностите на съответния вид, порода и категория селскостопански животни;

16. извършва проверка на състоянието и начина на използване на сградите, инсталациите и техническото оборудване, свързани с производството, развъдната дейност и предлагането на пазара на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони;

17. извършва специализирани проверки, възложени от министъра на земеделието и храните, във връзка с усвояването на европейски и национални средства от развъдни организации и фермери;

18. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) оказва специализирана помощ на Държавен фонд "Земеделие" при осъществяването на контрол за целесъобразното изразходване на средства за подпомагане дейността на развъдните организации и за схемите за директни плащания при селскостопански животни под селекционен контрол;

19. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) въвежда информация в Интегрираната информационна система (ВетИС) относно породността на животните и развъдния статус;

20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) оказва съдействие и извършва арбитражни дейности при определяне на породен състав, при доказване на произхода, при определяне качеството на животинската продукция и други;

21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) организира мероприятия за популяризиране на развъдната дейност, като регионални, национални и международни изложения по животновъдство.

Чл. 14. Главна дирекция "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес":

1. участва в разработването на стратегия и политики в областта на съхраняването на националния генофонд, управлението на генетичните ресурси и репродуктивния процес в животновъдството;

2. съгласува националните програми по съхранение и управление на генетичните ресурси с европейското законодателство, с международни организации и институции;

3. участва при синхронизиране на българското с европейското законодателство в областта на животновъдството;

4. подпомага дейността на националния координатор по управление и съхранение на генетичните ресурси;

5. осъществява контакти с европейски и международни организации и институции в областта на развъдната дейност;

6. разработва и реализира програми за съхранение и управление на генетичните ресурси;

7. извършва развъдна дейност при породи, за които няма регистрирани развъдни организации, или в случаите на отнемане на разрешение за осъществяване на развъдна дейност на развъдна организация до пренасочването й към съществуваща или създаване на нова развъдна организация;

8. управлява държавните станции за изкуствено осеменяване;

9. управлява лабораториите за анализ на качествените показатели на животинските продукти;

10. управлява депата за мъжки разплодни животни;

11. управлява станциите за преценка на млади животни по собствена продуктивност;

12. управлява националните резервати за съхраняване на генетичните ресурси;

13. управлява националните депа за защита на селскостопанските животни при бедствия;

14. управлява и администрира репродуктивния процес в страната;

15. управлява и поддържа Националната гененетична банка от сперма, яйцеклетки и ембриони и националния генетичен резерв;

16. оказва методическа помощ и съдействие за съхраняване на генетичните ресурси при обичайния им начин на отглеждане в техния естествен ареал;

17. оказва методическа помощ и създава условия за реализиране на развъдните програми на развъдните организации;

18. координира създаването на нови породи и хибриди животни, като организира и осигурява технически дейността на Държавната комисия по породи животни;

19. извършва експертизи за определяне на породната принадлежност на животните;

20. организира курсове за техник-осеменители и издава документ за правоспособност;

21. предоставя съвети в областта на животновъдството.

Раздел V.
Организация на работа на агенцията

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч, и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.

(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) Продължителността и редът за отчитане на работното време по ал. 1 се определят със заповед на главния секретар.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) При осъществяване на контролни дейности по ЗЖ служителите на агенцията осъществяват правомощията си и извън установеното работно време с цел предотвратяване или пресичане на нарушенията.

Чл. 16. (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да отправят до изпълнителния директор предложения и сигнали относно организацията и дейността на агенцията. Предложенията относно усъвършенстване на организацията и дейността на агенцията трябва да са мотивирани и конкретни.

(2) Изпълнителният директор или упълномощено от него длъжностно лице взема решение по предложението в срок до два месеца след постъпването му, освен ако този срок бъде удължен до 6 месеца поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения могат да се публикуват на страницата на агенцията в интернет.

(3) Не се разглеждат анонимни предложения и сигнали, които не са подписани от подателя или от негов представител по закон или пълномощие, както и такива, в които не са посочени:

1. трите имена на гражданина, адрес по местоживеене, както и телефон, факс или електронен адрес;

2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление, както и телефон, факс или електронен адрес.

Чл. 17. (1) Документите, изпратени до агенцията, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички посочени материали и се образува служебна преписка.

Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Служебните преписки се разпределят от изпълнителния директор или заместник изпълнителния директор с резолюция до съответните ръководители на административните звена.

(2) Служебните преписки се разпределят веднага след постъпването им в агенцията.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Резолюцията на изпълнителния директор или заместник изпълнителния директор съдържа указания, срок за изпълнение, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един ръководител на административно звено се посочва отговорният от тях.

(4) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изпълнението на служебните преписки на съответен служител или служители, като се определя отговорният от тях.

Чл. 19. Изходящите от агенцията материали се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа името, длъжността и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.

Чл. 20. (1) Гражданите могат да отправят писмено искане за среща с изпълнителния директор. Главният секретар съставя график за срещите на изпълнителния директор с граждани само за приемното му време.

(2) Приемното време на изпълнителния директор на агенцията за граждани и представители на организации с предложения и сигнали е в понеделник от 14,00 до 16,00 ч.

Чл. 21. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители и лицата по трудово правоотношение могат да бъдат награждавани с отличия и награди от изпълнителния директор.

(2) Изпълнителният директор утвърждава образец на златен и сребърен почетен знак на агенцията.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 55 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 15 ЮНИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2012 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2013 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2015 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 9, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)
Численост на персонала на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството - 100 щатни бройки

Изпълнителен директор 1
Заместник изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Обща администрация 14
в т.ч.  
дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване" 14
Специализирана администрация 83
в т.ч.  
Главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност" 61
Главна дирекция "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес" 22
© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys