iasrj logo right

  НОВИНИ

  Деветнадесета редовна сесия на Комисията по генетични ресурси за храна и земеделие (ФАО)

  През периода 15–21 юли 2023г. служители на агенцията взеха участие, като делегати  в Деветнадесета редовна сесия на Комисията по генетични ресурси за храна и земеделие (ФАО), към Организацията на обединените нации в Рим, Италия.

  В Организацията за прехрана и земеделие членуват 196 държави, разпределени в 7 регионални групи. Организацията осигурява устойчивост на околната среда чрез Конвенцията за биологичното разнообразие. Ратифицирана е  от България на 29.02.1996 год. В нея са залегнати въпросите за опазването и разумното използване на природните ресурси като земя, вода, гори, животински и растителни генетични ресурси. Организацията е структурирана  от осем департамента, като към един от тях е Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие.

  На 15 юли 2023 г. в централата на Организацията на обединените нации на специално събитие  беше тържествено отбелязана 40-годишнината от създаването на Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие (ФАО) към ООН.

  На Деветнадесетата редовна сесия на Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие, бяха  начертани следните приоритетни области за действие:

  1. Необходимост държавите - членки редовно да актуализират своите национални данни в системата DAD-IS, отнасящи се до класификациите за адаптация на породите и пчелите, управлявани за храна и селско стопанство, за да се гарантира, че решенията относно изпълнението на Глобалния план за действие и постигането на целите за устойчиво развитие се основават на най-актуалните налични данни и информация.
  2. Да продължи предоставянето на техническа подкрепа за поддържане и развитие на DAD-IS с включени инструменти, които улесняват въвеждането, ползването, актуализирането на данни и визуализирането на географското разпределение на националните популации от породи с включването на допълнителни полета за данни.
  3. ФАО да проучи икономически ефективни подходи за разглеждане на събирането на данни за разширяване на обхвата с включване на трансграничните породи  в системата DAD-IS.
  4. разработване и/или усъвършенстване на икономически ефективни методики за оценка на размера на националните популации от породи и за предоставяне на техническа подкрепа на държавите с оценка на числеността на популациите от породи и други данни, свързани с наблюдението на разнообразието на животинските породи и управляваните пчелни популации.
  5. Да се извърши анализ на степента на докладване на данните за продуктивността на породата в DAD-IS, който да бъде разгледан от работната група на следващото ѝ заседание, а държавите и ФАО да продължат да работят за оперативната съвместимост на DAD-IS със съществуващите регионални информационни системи за данни, за да се избегне дублиране на усилията.
  6. ФАО да продължи да проучва, разработва и усъвършенства геномните, родословните и/или демографските показатели за генетичното разнообразие, да проучи потенциалното въздействие върху класификацията на риска от комбинирането на такива показатели с настоящите данни и да предложи съответни полета с данни за DAD-IS, които работната група да разгледа на следващото си заседание.

  Комисията разгледа документа  отнасящ се за подготовката на Третия доклад за състоянието на световните генетични животински ресурси за прехрана и земеделие   и  прикани държавите да представят попълнените си въпросници за изготвянето на третия доклад до 30 юни 2024 г.

  Нашите делегати по време на визитата си  в централата на Организацията на обединените нации  се срешнаха с г-н Иво Мускуров - Постоянният представител на България в Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО). На срещата беше представена дейността на Агенцията по опазване на генетичните ресурси в животновъдството и по специално с  десетгодишната Програма за „ex situ” управление на генетичните ресурси в  Република България 2015 – 2024, с програмата са съхранение на Източнобалканската свиня и др.    

  И днес ФАО е най-крупната специализирана организация в системата на Обединените нации, която има водеща роля в селското и горско стопанство, в рибовъдството и аквакултурите и  в развитието  на селските райони. Тя работи за създаване на проспериращо селско стопанство, за увеличаване производството на храни и за запазване на животинските и  растителни генетични ресурси.

  Допълнителен снимков материал ФАО

  Допълнителен снимков материал ФАО

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys