iasrj logo right

  НОВИНИ

  МЗм публикува проект на Наредба за подмярката 22.2 от ПРСР за подпомагане на засегнати предприятия от последиците от руското нашествие в Украйна

  Министерството на земеделието публикува проект на Наредба за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

  Приемът по процедурите ще започне в рамките на следващия календарен месец, уточняват от аграрното министерство. 

  С обнародването на  настоящата наредба предстои да стартират приеми на заявления за подпомагане по подмерки 22.1 и 22.2 за Извънредна временна подкрепа за земеделски стопани и МСП, особено засегнати от въздействието на руската инвазия в Украйна. 

  За подпомагане по подмярка 22.1 ще могат да кандидатстват земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства.

   Подпомагането ще е на база броя на наличните пчелни семейства, установен съобразно извършен есенен преглед за 2022 г. и отразен в протокол за извършен профилактичен преглед от ветеринарен лекар. Пчелните семейства е необходимо да се отглеждат в собствен животновъден обект, регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

  Приемът по под-мярка 22.2 ще обхваща преработвателни предприятия и групи/организации на производители. Подпомагането ще бъде под формата на еднократна помощ и има за цел да допринесе за подсигуряване на продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на малките и средни предприятия, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти. Допустимите кандидати е необходимо да развиват  своята дейност на територията на страната.

  Проектът на наредба е подложен на обществено обсъждане  до 27 февруари 2023 г. 

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys