ПРАВИЛНИЦИ

 

Министерство на земеделието и храните 

Брой: 1, от дата 04.01.2011 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр. 41

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат съставът, функциите, структурата, организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството, наричан по-нататък „съвета“.

Глава втора

СТАТУТ НА СЪВЕТА

Чл. 2. (1) Съветът е постоянен консултативен орган към Националния координатор по генетични ресурси в животновъдството съгласно чл. 18а, aл. 3 от Закона за животновъдството.

(2) В съответствие с чл. 18а, ал. 2 от Закона за животновъдството Национален координатор по генетичните ресурси в животновъдството е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).

Глава трета

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА

Чл. 3. (1) При осъществяване на функциите си съветът подпомага Националния координатор при изпълнение на правомощията му в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси.

(2) Съветът изпълнява функциите си по aл. 1, като прави предложения и дава становище:

1. при определяне на националните приоритети по управление, съхранение и устойчиво използване на националните генетични ресурси в животновъдството;

2. по инициативите, работата и участието на страната ни в международни органи и организации, свързани с управлението на генетичните ресурси, съхраняването на генофонда и биологичното разнообразие на животинските видове на Планетата;

3. при разработване на национални, транс­гранични, регионални и други международни стратегии и програми за опазване и устойчиво развитие на генетичните ресурси в животновъдството в съответствие с националните приоритети;

4. при разработване на нормативни актове в областите, отнасящи се до управлението и съхраняването на генетичните ресурси и развъдната дейност, като прави препоръки относно тяхното приемане, изменение, допълнение или отмяна;

5. по конкретни дейности, свързани с планирането, организацията, управлението и контрола по отношение на опазването и устойчивото развитие на националните генетични ресурси, на развъдната дейност, на други дейности в животновъдството, свързани с повишаване на неговата ефективност и просперитет;

6. за използване на икономически и финансови механизми за подпомагане на националните генетични ресурси, развъдната дейност и животновъдството като цяло.

(3) Съветът подпомага дейността на Националния координатор и управлението на националните генетични ресурси чрез:

1. създаване на предпоставки и съдействие за внедряване на Глобалната стратегия на ФАО за управление на генетичните ресурси на селскостопанските животни;

2. разработване и прилагане на национална стратегия и план за действие за управление, мониторинг, инвентаризация, оценка на рисковия статус и съхраняване на генетичните ресурси в животновъдството;

3. иницииране и съдействие за изграждане на национални, регионални и междурегионални мрежи за разработване на общи политики, дейности, обучения, научни изследвания и т.н. в областта на генетичните ресурси;

4. участие в изготвянето на Национален доклад за състоянието на генетичните ресурси в Република България;

5. изготвяне на предложения за попълване и коригиране на базата данни в DAD-IS по отношение на националните генетични ресурси;

6. съдействие за създаване и поддържане на национална база данни за генетични ресурси в животновъдството на Република България;

7. изготвяне на анализи за състоянието на генетичните ресурси и развитието на отделните отрасли на животновъдството, като прави прогнози за процесите и препоръки за тяхното управление;

8. организиране на публични дискусии, семинари по въпросите на развитието на генетичните ресурси в животновъдството;

9. организиране на публични изяви, свързани с популяризирането на развъдната дейност и националните генетични ресурси – изложения, аукциони, конференции и т.н.;

10. внедряване на прогресивни био- и информационни технологии в управлението на генетичните ресурси и развъдната дейност;

11. унифициране на развъдната документация и използвания софтуер в областта на развъдната дейност;

12. реализиране на конкретни дейности по изпълнението на развъдните програми на развъдните организации.

(4) Съветът консултира Националния координатор при участието му във:

1. определяне на актуални стратегически направления в управлението на генетичните ресурси и развъдната дейност с цел изпълнение на приоритетни цели на МЗХ;

2. обсъждане и прилагане на стратегии и оперативни действия на МЗХ в областта на генетичните ресурси и развъдната дейност в съответствие с Общата селскостопанска политика;

3. определяне на националните стратегически направления на научните изследвания в областта на генетиката и развъдната дейност;

4. разработване и предлагане на специализирани програми и курсове за обучение в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси в животновъдството.

Глава четвърта

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА СЪВЕТА

Чл. 4. (1) Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството се състои от председател, секретариат и членове.

(2) Съветът осъществява своите функции по секции, както следва:

1.секция „Говедовъдство“;

2.секция „Биволовъдство“;

3.секция „Овцевъдство“;

4.секция „Козевъдство“;

5.секция „Свиневъдство“;

6.секция „Коневъдство“;

7.секция „Птицевъдство“;

8.секция„Пчеларство“;

9.секция„Застрашени от изчезване и изчезващи породи“.

(3)По предложение на председателя на съвета всяка секция избира по един представител за формиране на контактна група, разглеждаща въпроси от общ интерес за животновъдните отрасли.

Чл. 5. (1)Председател на Националния съвет по генетични ресурси е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството в качеството си на Национален координатор по генетични ресурси.

(2) Председателят на съвета:

1. представлява съвета пред всички органи и организации у нас и в чужбина;

2. насрочва заседанията и утвърждава дневния ред;

3. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;

4. представя на министъра на земеделието и храните, на други национални и международни институции и организации предложенията и становищата на съвета и съдейства за тяхното изпълнение;

5. информира съвета относно движението и изпълнението на неговите предложения, становища и инициативи.

Чл. 6. (1) Секретариатът на съвета се състои от главен секретар и секретари на секциите.

(2) Главен секретар на съвета е директорът на Главна дирекция „Селекция и репродукция в животновъдството“. Секретари на секциите на съвета са служители на Главна дирекция „Селекция и репродукция в животновъдството“.

(3) Секретариатът на съвета организира и координира дейността, провеждането на заседанията, води архива и кореспонденцията на съвета.

(4) Главният секретар на съвета координира дейността на секретарите на секциите на съвета по организиране и подготовка на заседанията на секциите и изпълнява функциите по ал. 3 за контактната група, като:

1. подготвя проект на дневния ред за заседанията на контактната група;

2. организира провеждането на заседанията, включително достъпа до материалите по точките от дневния ред или предоставянето им;

3. организира воденето на протокол от заседанията;

4. изпраща на членовете на контактната група копие от протокола с приетите решения;

5. води архива на контактната група;

6. осъществява връзката и координацията между членовете на контактната група.

(5) Секретарите на секции изпълняват функциите по aл. 3 за съответната секция на съвета, като:

1. подготвят проект на дневния ред за заседанията на секцията;

2. изпращат с придружително писмо копие от утвърдения дневен ред на всички членове на секцията;

3. организират провеждането на заседанията, включително достъпа до материалите по точките от дневния ред или предоставянето им;

4. водят протокол от заседанията;

5. изпращат на членовете на секцията копие от протокола с приетите решения;

6. водят архива на секцията;

7. осъществяват връзката и координацията между членовете на секцията.

Чл. 7. (1) Членове на съвета са:

1. по един представител на всички развъдни организации, получили разрешение по чл. 29б, ал. 2 от Закона за животновъдството;

2. други неправителствени организации.

(2) Сдруженията по ал. 1 определят своите представители съгласно уставите си.

(3) Участието на членовете в работата на съвета е лично и те могат да бъдат замествани от други лица само по изключение след предварително информиране на съответния секретар.

(4) Членове, които не участват редовно в повече от една трета от заседанията на съвета през годината, се предлагат от секретаря за отзоваване от неправителствената организация и се предлага нов член.

(5) Членовете на съвета имат равни права при изготвяне на становища, предложения, проекти на нормативни актове, схеми, решения и др., отнасящи се до управлението и съхраняването на генетичните ресурси и развъдна дейност.

Чл. 8. (1) Поименният състав на съвета се определя със заповед на изпълнителния директор на ИАСРЖ на основата на писмено предложение на ръководителите на сдруженията по чл. 7, aл. 1, т. 1 и избор от членовете на съответната секция по чл. 4, aл. 3.

(2) Промените в поименния състав на съвета се правят въз основа на писмено предложение от съответната развъдна организация съобразно изискванията за членство по този правилник.

(3) Промените по aл. 2 се извършват със заповед на изпълнителния директор на ИАСРЖ.

(4) Представители на заинтересовани страни, невключени в състава на съвета, могат да участват в работата му във връзка с обсъждане на теми и проблеми, засягащи дейността им, без право на глас.

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА  НА СЪВЕТА

Чл. 9. (1) Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството е постояннодействащ орган.

(2) Секциите на съвета работят по индивидуален план и осъществяват функциите по глава трета за съответния отрасъл на животновъдството.

(3) Съветът заседава както следва: секции „Биволовъдство“, „Свиневъдство“ и „Коневъдство“ – в последната сряда от месеца; секции „Говедовъдство“, „Овцевъдство“ и „Козевъдство“ – в последения четвъртък на месеца; секции „Птицевъдство“, „Пчеларство“ и „Застрашени от изчезване и изчезващи породи“ – в последния петък на месеца.

(4) Периодичността на заседанията на отделните секции се определя на първото им заседание.

(5) При необходимост съветът се свиква на извънредни заседания по предложение на председателя или по искане на повече от 1/3 от членовете на съответната секция.

(6) Заседания на контактната група се свикват от председателя на съвета или по искане на повече от 1/3 от членовете й при необходимост за обсъждане на въпроси от общ интерес за два и повече животновъдни отрасъла.

(7) Предложенията, решенията и становищата на контактната група по aл. 6 се приемат след утвърждаването им от заинтересованите секции на съвета.

Чл. 10. (1) Заседанията на съвета се провеждат в сградата на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството в София.

(2) По предложение на председателя или членовете на съвета заседанията могат да се провеждат и на друго място, което се обявява предварително заедно с дневния ред на заседанието.

Чл. 11. (1) Заседанието на съвета протича при предварително обявен дневен ред, който се изготвя от секретарите, утвърждава се от председателя на съвета и се изпраща заедно с материалите от дневния ред по електронната поща на членовете на съвета най-малко 5 работни дни преди датата на заседанието.

(2) Всеки член на съвета може да прави предложения до секретарите на съвета за включване на въпроси в дневния ред.

(3) На заседанието могат да се разглеждат и въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, след гласуване с обикновено мнозинство в присъствието на всички членове на съответната секция или контактната група.

Чл. 12. (1) Заседанията на съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от списъчния състав на съответната секция или на контактната група. При липса на кворум се насрочва ново заседание.

(2) Всеки от членовете на съвета, в случай че е възпрепятстван да присъства на заседание, може да изрази писмено становището си по материалите от дневния ред, като същото се зачита за глас. Становището се прилага към протокола от заседанието.

(3) Съветът по изключение може да приема решение и неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на решение, придружен от докладна записка. В този случай решението е прието, ако е подкрепено от две трети от членовете на съвета. В случай че решението не бъде прието, то се разглежда на следващото заседание на съвета.

(4) Съветът се ръководи от неговия председател.

(5) Всеки член на съвета е с право на един глас.

(6)Решенията на съвета се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове с явно гласуване.

(7) При равенство на гласовете решаващ е гласът на председателя на съвета.

Чл. 13. (1) На заседанията на секциите на съвета и на контактната група се води протокол.

(2) Протоколът се подписва от секретаря на съответната секция.

(3) Към протоколите с приетите решения се прилагат и документите, обсъдени на заседанията.

(4) Протоколите, решенията и другите документи се съхраняват от секретаря на секцията.

(5) В срок до 7 дни след провеждането на всяко заседание копия-извлечения от протоколите, съдържащи решенията и предложенията, се изпращат от секретаря до всички членове на секцията, до секретаря и до председателя на съвета.

Чл. 14. Организационно-техническото обслужване на дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството се осигурява от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Чл. 15. (1) За своята дейност членовете на съвета не получават възнаграждение.

(2) Членовете на съвета, които не живеят в населеното място, в което се провежда заседанието на съвета, се командироват за сметка на организациите, които представляват.

Чл. 16. (1) Решенията на съвета са публични и се публикуват в отделен раздел на официалната интернет страница на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

(2) Изявления от името на съвета пред средствата за масово осведомяване може да прави Националният координатор по генетични ресурси в животновъдството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 18а, aл. 4 от Закона за животновъдството.

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

За министър: Цв. Димитров

© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys