НАРЕДБИ

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ И ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТ В ЗАЙЦЕВЪДСТВОТО

 (обн.,ДВ,бр.37 от 4 май 2004 г.)

ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ ПО СКАЛАТА НА ОБЩНОСТТА EUROP, ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ПРОВЕРКА В КЛАНИЦИТЕ

Издадена от Министерството на земеделието и храните
Обн. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.48 от 25 Юни 2010г.

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИ ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 51 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2012

Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието
Обн. ДВ. бр.66 от 14 Август 2007г., изм. ДВ. бр.51 от 6 Юли 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г.

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЕЛЕКЦИЯ,РЕПРОДУКЦИЯ И ТЪРГОВИЯ С ЧИСТОПОРОДНИ ЖИВОТНИ ОТ ВИДА „ГОВЕДА” И „БИВОЛИ”

Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 66 от 14.08.2007 г., в сила от 14.08.2007 г.

© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys