НАРЕДБИ

НАРЕДБА № 3 от 3 септември 2020 г.

за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации

 

В сила от 11.09.2020 г.

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА  ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РАЗВЪДНИТЕ  ОРГАНИЗАЦИИ

Обн. ДВ. бр.80 от 11 септември 2020 г.

 

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на  контрол върху дейността на развъдните организации, получили разрешение за извършване на развъдна дейност по  чл. 30б, ал. 1 от Закона за животновъдството.

(2) Контролът по ал. 1 се извършва от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към министъра на земеделието, храните и горите.

Чл. 2. Контролът върху развъдната  дейност на развъдните организации, осъществяван от ИАСРЖ, включва проверка на:

 1. наличие на идентификация и регистрация на животни, собственост на членовете на развъдната организация, включени в провежданата развъдна програма;
 2. методите на регистриране на животни, включени в развъдната програма;
 3. методите на контрол на биологичните, стопански и продуктивните качества и признаци, обект на селекция;
 4. достоверността на резултатите от контрола на продуктивните качества, произхода и установената оценката на развъдната стойност на животните;
 5. наличието, състоянието, реда и правилността на водене на зоотехническите регистри и друга зоотехническа документация;
 6. наличието, състоянието, реда и правилността на водене на родословната книга;
 7. достоверността на данните в издадените индивидуални зоотехнически сертификати;
 8. наличие на договори между развъдната организация, специалисти-зооинженери и упълномощени лица, извършващи дейности по чл. 20 от Закона за животновъдството;
 9. състоянието и начина на използване на сградите предназначени за осъществяване на развъдна дейност;
 1. производството на елитни и с висока развъдна стойност индивиди;
 2. технологическото оборудване свързано с производството и съхранението на сперма, яйцеклетки и ембриони;
 3. качеството на произведените сперма, яйцеклетки и ембриони;
 4. извършването на специфично видово заплождане чрез изкуствено осеменяване, трансплантация на ембриони и заплождане ин витро;
 5. реда и правилността на използване на мъжките разплодници за естествено покриване.

Раздел II
Права и задължения на служителите на ИАСРЖ, осъществяващи контрол върху дейността на развъдните организации

 

Чл. 3. (1) Контролът върху дейността на развъдните организации се осъществява от служители на ИАСРЖ, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАСРЖ за всеки конкретен случай.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:

 1. трите имена и длъжността на проверяващите лица, които сформират комисия с председател и членове;
 2. 2. данни за проверяваната развъдна организация - наименование, седалище, разрешение по чл. 30б, ал. 1 Закона за животновъдството;
 3. 3. предмет на проверката;
 4. 4. срок за извършване на проверката.

(3) В зависимост от  целта на проверката,  заповедта по ал. 1 може да включва указания  като приложения към нея.

(4) При осъществяване на проверката, служителите на ИАСРЖ, на които е възложено извършването ѝ,  попълват надлежно контролен лист по образец, утвърден от изпълнителният директор на ИАСРЖ, както и изготвят констативен протокол.  

Чл. 4. Служителите на ИАСРЖ, определени за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации, имат право:

 1. на свободен достъп до служебните помещения на проверяваната развъдна организация;
 2. на свободен достъп до компютъризираните системи за управление на информацията на проверяваната развъдна организация, осъществен със съдействието на упълномощен представител от съответната развъдна организация;
 3. на свободен достъп до животновъдните обекти на лицата, членуващи в проверяваната развъдна организация и сключили договор за осъществяване на развъдна дейност с проверяваната развъдна организация;
 4. да извършват проверка на документацията на осъществяваната дейност;
 5. да извършват проверка на състоянието и начина на използване на сградите, инсталациите и техническото оборудване, свързани със селекцията и репродукцията;
 6. да осъществяват правомощията си и извън установеното работно време, съобразно спецификата на извършваната проверка;
 7. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваната развъдна организация документи, заверени копия на документи, сведения и справки и друга информация, които имат значение за извършваната проверка;
 8. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваната развъдна организация писмени обяснения по въпроси, свързани с извършваната проверка;
 9. да вземат паралелни проби за извършване на количествен и качествен анализ от животните в животновъдните обектите на лицата, членуващи в проверяваната развъдна организация и сключили договор за осъществяване на развъдна дейност с проверяваната развъдна организация;
 10. да вземат проби за извършване на ДНК анализ на животните;
 11. да изискват данни за контрола на биологичните, стопанските и продуктивните показатели и установените развъдни стойности, в т.ч. за методите на постигането им;
 12. да осъществяват контрол върху оборудването, технологията и качеството на получаваните сперма, яйцеклетка и ембриони, както и да контролират условията за тяхното съхраняване;
 13. да контролират реда за използване на мъжки разплодници за естествено покриване;
 14. да осъществяват проверка дали дейностите по чл. 20 от Закона за животновъдството се извършват от лица по чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от Закона за животновъдството;
 15. да дават задължителни предписания за отстраняване в определен срок на допуснати пропуски и нарушения;
 16. да проверяват изпълнението на задължителните предписания;
 17. да съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 5. Служителите на ИАСРЖ, осъществяващи контрол, са длъжни да:

 1. се легитимират със служебна карта и да връчат на проверяваните лица копие от заповедта на изпълнителния директор на ИАСРЖ за възлагане на проверка;
 2. отразяват обективно и точно установените резултати от извършената проверка, установените нарушения и виновните лица, въз основа на проверените служебно от тях факти и обстоятелства;
 3. не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения, освен в случаите, предвидени със закон;
 4. си направят самоотвод, когато са свързани лица или имат частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Раздел III
Условия и ред за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации от ИАСРЖ

Чл. 6. (1) Контролът върху дейността на развъдните организации, осъществяван от ИАСРЖ, се извършва чрез проверки, които са:

 1. планови и
 2. извънпланови:

а) по постъпили писмени жалби и сигнали за нарушения, подадени от държавни органи, физически и юридически лица;

б)  възложени от министъра на земеделието, храните и горите;

в) свързани с прилагане на схеми и мерки за подпомагане.

(2) Анонимно подадени сигнали не подлежат на проверка.

(3) Проверките по ал. 1 се извършват по утвърдени от изпълнителния директор на ИАСРЖ  процедури за осъществяване на официален контрол върху дейността на  развъдните организации, които се публикуват на интернет страницата на агенцията.

 

Чл. 7.  При осъществяване на проверките по чл. 6 развъдната организация е длъжна да осигури всички условия за протичането им, като:

 1. предоставя място за извършване на проверката, като председателя или упълномощено от него лице при поискване се явяват в сградата на ИАСРЖ;
 2. упълномощава свой служител за контакти и оказване на съдействие на проверяващите длъжностни лица;
 3. предоставя достъп до служебните помещения и до информационни системи за обработка на информацията от развъдната дейност;
 4. предоставя всички документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;
 5. при поискване предоставя документи и заверени копия от документи; заверката се извършва с полагане на надпис „Вярно с оригинала“, дата, подпис и печат от упълномощен представител на проверяваната организация;
 6. предоставя писмена информация при поискване от проверяващите длъжностни лица.

Чл. 8. (1) Плановите проверки се извършват по годишен план, предложен от изпълнителния директор на ИАСРЖ до 15 декември на предходната година и утвърден от министъра на земеделието, храните и горите.

(2) Проверяваната развъдна организация се уведомява за предстоящата проверка  поне един ден преди започването й.

(3) Проверките, свързани със схемите и мерките за подпомагане  се извършват съобразно срока на прилагането им.

 

Чл. 9. Извънплановите проверки се извършват по преценка на изпълнителния директор на ИАСРЖ без предварително уведомяване на контролираната развъдна организация.

Чл. 10. (1) В срок от 10 работни дни след приключване на проверката или излизане на резултатите от лабораторния анализ, председателят на комисията  представя на изпълнителния директор на ИАСРЖ и на проверяваната развъдна организация писмен доклад за резултатите от извършената проверка.

(2) Докладът от плановата или извънплановата проверка  съдържа: въведение, фактически констатации, подкрепени с доказателства, изводи, предписания за отстраняване в срок на констатирани  нарушения, информация за съставени актове за установяване на административни нарушения.

(3) При пропуски или нарушения, констатирани при извършената проверка, служителите на ИАСРЖ дават задължителни предписания за отстраняването им в определен от комисията срок. В тези случаи служителите извършват повторна проверка и изготвят доклад за предприетите действия за изпълнение на задължителните предписания.

          

Чл. 11. Председателят на  проверяваната развъдна организация или упълномощено от него лице може да даде писмено становище в 7-дневен срок от получаването  на доклада.

 

Чл. 12. Длъжностните лица, извършили проверката, се произнасят с мотивирано писмено заключение в 7-дневен срок от постъпването на  становището по чл. 11.

 

Чл. 13. (1) Докладът по чл. 10, ал. 1, мотивираното писмено заключение по чл. 12 и писменото становище по чл. 11 се представят в срок от 7 работни дни на изпълнителния директор на ИАСРЖ.

(2) До 28 февруари на всяка календарна година  изпълнителният директор на ИАСРЖ изготвя до министъра на земеделието, храните и горите обобщен доклад с  резултатите от извършените проверки от предходната календарна година.

Чл. 14. (1) При констатирани административни нарушения, проверяващите лица съставят акт за установяване на  административно нарушение.

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието, храните и горите или от упълномощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 15. В случаите по чл. 32а, ал. 2 от Закона за животновъдството изпълнителният директор на ИАСРЖ изготвя и представя в едномесечен срок от последната проверка доклад до министъра на земеделието, храните и горите  с предложение за отнемане на разрешението  за извършване на развъдна дейност по чл. 30б, ал. 1 от Закона за животновъдството.

Чл. 16. (1) Резултатите от проверките по чл. 6 се въвеждат в информационна система за контрол, която съдържа:

 1. номер на заповедта, предмет и срок за извършване на проверката;
 2. резултати от проверката, включващи нарушения, с посочени срокове за отстраняване;
 3. наложени санкции;
 4. направени предложения за отнемане на разрешението по чл. 30б, ал.1 от Закона за животновъдството;
 5. породите, данни за произхода и продуктивността на животните в контролираните ферми.

 (2) Представителите на развъдните организации са длъжни да заявят пред ИАСРЖ всяка промяна в обстоятелствата по т. 5   в едномесечен срок от настъпването й.

Чл. 17. Редът и начинът за изграждането, поддържането и функционирането на информационната система по чл. 16, ал. 1, както и редът за достъп до нея се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАСРЖ.

Чл. 18. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството съхранява всички документи, свързани с осъществяването на нейните контролни функции, включително и досиетата на проверяваните организации, за срок от 5 години.

 

Заключителни разпоредби

 

 • § 1. Наредбата се издава на основание чл. 47, т. 3 от Закона за животновъдството.
 • § 2. Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации (обн., ДВ, бр. 32 от 2008 г.)
 • § 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАСРЖ.
 • § 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник".

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Министър на земеделието, храните и горите

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА  ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РАЗВЪДНИТЕ  ОРГАНИЗАЦИИ

Цел на процедурата.

Целта на настоящата процедура е да регламентира реда, условията  и начина за извършване на официален контрол от страна на служителите на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) при извършване на проверки върху дейността на развъдните организации.  С процедурата се регламентират   отговорностите,  правата,  задълженията, организационния процес  и необходимата  документация  при  дейностите,  свързани с  официалния контрол  върху  дейността на развъдните организации, получили разрешение за извършване на развъдна дейност по  чл. 30б, ал.1 от Закона за животновъдството (ЗЖ).

Целият документ може да свалите от: тук

Заповед за утвърждаване.

 

© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys