НАРЕДБИ

НАРЕДБА №.44 ОТ 20 АПРИЛ 2006г.

ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008г., изм. ДВ. бр.90 от 17 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.10 от 3 Февруари 2012г.Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда:
1. ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни и към люпилни;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) задълженията на собствениците на животновъдните обекти и люпилните за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Разпоредбите на наредбата с изключение на чл. 11, ал. 5 не се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:
а) (изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) три едри преживни животни и приплодите им до едногодишна възраст;
б) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) десет овце майки или кози майки с приплодите до 6-месечна възраст;
в) пет прасета за угояване;
г) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
д) (изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) десет зайкини с приплодите;
е) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) 100 възрастни птици;
ж) (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) 150 бройлера.
2. (доп - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) при целогодишно пасищно отглеждане на ЕПЖ, дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни животни от местни, застрашени от изчезване и изчезващи породи, включени в списък, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните.

Раздел II.
Общи ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни
Чл. 2. Животновъдните обекти се изграждат според вида на животните и целта, за която се отглеждат.
Чл. 3. (1) Теренът за изграждане на нови животновъдни обекти отговаря на следните изисквания:
1. има наклон не по-малък от 1% и е най-малко на 2 m над нивото на подпочвените води, ако няма изградени дренажни съоръжения;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) е съобразен със следните минимални разстояния между два различни обекта, отглеждащи един и същ вид животни:
а) (изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) за отглеждане на говеда не по-малко от 15 метра;
б) (изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) за промишлено отглеждане на птици не по-малко от 200 метра;
в) (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) за отглеждане на свине - не по-малко от 500 м;
г) (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) за отглеждане на други видове животни - не по-малко от 15 м.
3. е на достатъчно отстояние от индустриални предприятия, чието производство е свързано с отделяне в атмосферата на високи концентрации на вещества, вредни за здравето на животните.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 48 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.)
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) Не се допуска в бялата зона на животновъдния обект да се изграждат предприятия за обезвреждане на отпадъци.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) Не се допуска строителство на рибовъдни обекти в зони, използвани за питейна вода, и в района на хвостохранилища и други предприятия, отделящи вредни емисии във вододайната зона.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Разстоянията по ал. 1, т. 2 се измерват между оградите на животновъдните обекти за отглеждане на птици и свине, а за всички останали животновъдни обекти, отглеждащи един и същи вид животни - между сградите за отглеждане на животните.
(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Разстоянията между животновъдни обекти за отглеждане на различни видове животни е най-малко 100 м, измерено между оградите на животновъдните обекти.
(8) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) В животновъдните обекти се допуска разширение на сградите за отглеждане на животните, както и разширение на самите обекти, само при условие че не се нарушават изискванията на тази наредба за разстоянията между обектите.
Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни отговарят на следните изисквания:
1. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)
2. изградени са съгласно изискванията на нормативните документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни;
3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) снабдени са с питейна вода включително и от собствени водоизточници, която да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДB, бр. 30 от 2001 г.);
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) имат вход с пропускателен пункт, който е единственият вход/изход за обекта и разполага със:
а) стая за охрана и за регистрация на посетителите;
б) дезинфекционна площадка за транспортни средства и животни с дължина не по-малко от 7 m и с дълбочина на ваната за дезинфекционен разтвор не по-малка от 0,3 m;
в) дезинфекционна площадка за хора, която се състои от дезинфекционна пътека с дължина не по-малка от 0,80 m и умивалник с приспособления за измиване и дезинфекция на ръцете;
5. имат постоянна ограда с височина не по-малка от 150 cm, осигуряваща безопасността на обекта и здравното благополучие на животните;
6. разполагат със съоръжения за дезинфекция на транспортни средства и хора;
7. изградени са по начин, който не позволява свободния достъп на животни и хора;
8. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) да има поставен контейнер за съхранение на специфично рисковите материали за ТСЕ съгласно т. 1 на Приложение V на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (OB L 147, 31.5.2001 г.), който:
а) е надписан с буквите "СРМ";
б) се използва само за съхранение на специфично рискови материали, отделени при клане на животни, предназначени за собствена консумация;
9. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) да имат обособено място за съхранение на трупове от умрели животни, което да е оградено по начин, непозволяващ достъпа до него на други животни, и не се използва за други цели.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) Изискванията на ал. 1, т. 4, букви "а" и "б" и т. 6 не се отнасят за животновъдни обекти, в които се отглеждат до пет животински единици.
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) В животновъдните обекти тип промишлени ферми и фамилни ферми могат да се отглеждат само животни от един и същи вид с изключение на животновъдните обекти за отглеждане на овце и кози, в които могат да се отглеждат едновременно овце и кози, и животновъдните обекти за отглеждане на говеда и биволи, в които могат да се отглеждат едновременно говеда и биволи.

Раздел III.
Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) Животновъдните обекти с промишлен характер в свиневъдството и птицевъдството се проектират и изграждат със следните обособени зони:
1. бяла зона, която е разположена в надветрената страна от съоръженията за депониране и за пречистване на твърдите и течните отпадъци от производството;
2. черна зона.
Чл. 6. Бялата зона включва:
1. сгради и помещения за отглеждане на животните и съоръженията към тях, които:
а) са разположени по начин, който съответства на технологията на отглеждане на животните и на специфичните ветеринарномедицински изисквания за профилактика;
б) са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, и с повърхности, подходящи за почистване, измиване и дезинфекция;
2. битово помещение за работниците със санитарен възел;
3. сгради или помещения за извършване на лечебни и профилактични манипулации;
4. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) при единични сгради или сгради със специален статут (карантинни, развъдни или центрове с разновъзрастови птици) помещенията, посочени в т. 2 и 3, може да са в сервизното помещение на сградата, но с обособен отделен вход;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) канализационна система, която е:
а) изградена по начин, който гарантира безпрепятствено отвеждане на дъждовните и технологичните води и на торовите течности;
б) обезопасена срещу неконтролиран достъп, гарантираща здравето на животните и хората в обекта;
6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) силози за комбиниран фураж към всяка сграда в животновъдните обекти за отглеждане на птици.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) На границата между "бялата зона" и "черната зона" в животновъдните обекти с промишлен характер се разполагат спомагателни сгради и съоръжения, които могат да са:
1. ветеринарно-санитарен филтър (мокър и/или сух), който е единственият вход/изход "за бялата зона";
2. рампи за приемане и експедиция на животните в животновъдните обекти за отглеждане на свине;
3. карантинно или адаптационно помещение за животни в животновъдните обекти за отглеждане на свине;
4. склад за комбинирани фуражи, фуражна кухня и рампа за разтоварване на фуражи, когато се доставят отвън в животновъдните обекти за отглеждане на свине;
5. кухня с две трапезарии за работещите в "бялата зона" и "черната зона";
6. трупосъбирателен пункт, който разполага със:
а) помещение за аутопсия, дезинфекция и съхранение на вътрешен инвентар и дезинфекционни средства;
б) помещение или контейнери за съхранение на трупове при температура не по-висока от 4°С;
в) вход откъм "бялата зона";
г) изход за товарене и извозване на отпадъците със специализиран транспорт съгласно нормативните разпоредби за ветеринарно-санитарните изисквания при събирането и обезвреждането на отпадъците от животински произход.
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) В "черната зона" могат да се разполагат:
1. административно-битов сектор, който включва сградите и съоръженията, свързани с управлението и административното обслужване, битовите помещения за работниците от животновъдния обект и за охраната;
2. при необходимост сектор за ремонт и поддръжка с работилници, складове за резервни части, гараж, пароцентрала и др.;
3. пречиствателни съоръжения за тор, торови течности и технологични води, които са проектирани по начин, който осигурява обеззаразяването и пречистването на обекта, или вместилища, достатъчни по обем за съхраняване на торовата течност до извозването й;
4. дезинфекционен сектор за измиване и дезинфекция на транспортните средства и на подвижните съоръжения, който да разполага със:
а) площадка за механично почистване и измиване;
б) съоръжение за дезинфекция с размери, съобразени с обема на транспортните средства;
5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) други съоръжения по преценка на собственика, необходими за подпомагане на дейността на обекта.
Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на говеда и биволи отговарят на следните изисквания:
1. осигуряват условия за движение при отглеждане на телета, юници за разплод и крави за мляко;
2. имат отделни помещения за животни от различните технологични групи или обособени зони в тях, които отговарят по приложение № 2;
3. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) имат съоръжения за добив и помещения за измиване, дезинфекция, съхранение на съоръжения за доене (при случаи, различни от доилна зала и централен млекопровод) и помещение със съоръжения за съхранение на млякото до предаването му за преработка, които отговарят на ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко;
4. осигуряват подходящи условия за ветеринарномедицинско обслужване и за стационарно лечение на животни; това изискване не се отнася за обектите за отглеждане на биволи;
5. имат обособени родилни боксове или осигурено родилно помещение, които отговарят на изискванията по приложение № 2; при биволите вместо родилни боксове се обособяват легла с повдигнат под и обратен наклон в помещението, в което се отглеждат;
6. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) разполагат с навеси или площадки за открито отглеждане на телета и малачета, които отговарят на нормативната уредба за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета;
7. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) имат място за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета на животновъдния обект;
8. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) имат добра естествена вентилация или вентилационна система, осигуряваща микроклимат съгласно изискванията на приложение № 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) Изискванията по ал. 1, т. 3 и 5 не се отнасят за животновъдните обекти за угояване на телета.
Чл. 10. Животновъдните обекти за отглеждане на овце и кози отговарят на следните изисквания:
1. разполагат с помещенията за отглеждане на животните, които:
а) отговарят на изискванията по приложение № 3;
б) имат добра естествена вентилация или вентилационна система;
в) имат съоръжения за хранене с гладка и устойчива на механично почистване и дезинфекция повърхност;
г) имат лесни за почистване и устойчиви на измиване и дезинфекция преграждащи елементи;
2. имат двор с хранителна площадка (или дворчетата), в който площта за едно животно е два пъти по-голяма от площта, която се осигурява в помещението за отглеждане;
3. имат водопойни корита встрани от хранителната площадка;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) при добив на мляко разполагат с помещение за измиване, дезинфекция и съхранение на инвентара за доене и помещение за съхранение на млякото до предаването му за преработка, което отговаря на нормативната уредба за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко;
5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) имат място за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета на животновъдния обект.
Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на свине тип промишлени ферми отговарят на следните изисквания:
1. изградени са съгласно минималните изисквания за защита и хуманно отношение за отглеждане на свине и на изискванията по приложение № 4;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) обектите за угояване с повече от 700 места и развъдните стопанства с над 100 места организират дейността си при спазване на принципа за профилактика "пълно-празно" при отглеждане на свине за разплод и свине за угояване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) На границата на "бялата зона" на животновъдния обект по ал. 1 може да се изгражда кланица или кланица и интегрирано към нея предприятие за производство на месни продукти, мляно месо и месни заготовки, при условие че в него се колят само свине от животновъдния обект и се преработва само месото, добито от тези свине.
(3) В предприятието по ал. 2 може да се преработва и месо от едри преживни животни, при условие че:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) е добито в кланица, регистрирана по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност;
2. е транспортирано съгласно нормативната уредба за ветеринарно-санитарните изисквания към животните, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно месо.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на свине тип фамилни ферми трябва да отговарят на следните изисквания:
1. фермата да е оградена;
2. на входа да бъде обособена площадка, на която да се извършва дезинфекция с пръскачка на превозни средства, превозващи фураж и животни, и дезинфекционни тампони за обувки и мивки, от които едната с дезинфекционен разтвор и едната с чиста вода;
3. да има обособено помещение за преобличане на обслужващия персонал с шкафчета за съхранение на работното облекло;
4. на входа на производствените помещения да има поставени дезинфекционни тампони за обувки;
5. да има поставен контейнер за съхранение на трупове на умрели свине и прасета;
6. да има постоянни отровни точки за борба с гризачите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Личните стопанства за отглеждане на свине трябва да отговарят на следните изисквания:
1. стопанският двор, в който е разположено помещението за отглеждане на свине, да е ограден;
2. свинете да се обслужват с работно облекло, което се съхранява отделно от ежедневното облекло на собственика;
3. да има поставен дезинфекционен тампон за дезинфекция на обувките на входа на стопанския двор.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Източнобалканската порода свине се отглеждат съгласно изискванията на Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.).
Чл. 12. Животновъдните обекти за отглеждане на еднокопитни животни отговарят на следните изисквания:
1. помещенията за отглеждане на животните:
а) (отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.)
б) (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) са със светла височина - височината на гърба (холката), умножена по 2, но не по-малка от 3 m, като за прозорци без решетки височината на долния ръб на прозорците от пода е не по-малко от 100 см;
в) са с топла, равна и водонепропусклива настилка на пода;
г) имат температура на въздуха и относителна влажност, съответстващи на биологичните потребности на породата;
д) са оборудвани със специално предназначен инвентар, който не се използва в други конюшни;
е) имат легла, чиято широчина и дължина съответства на вида и породните особености на конете;
ж) в тях се използва подходяща постеля, съобразно вида на еднокопитните и технологията на отглеждане, която се поддържа чиста и суха;
з) (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) се оразмеряват според породата въз основа на височината при холката - Wh, и могат да бъдат:
- за много големи коне Wh - 180 см;
- за средно големи коне Wh - 167 см;
- за много големи коне Wh - 180 см;
- за малки коне и понита - Wh - 145 см.
Размер, различен от посочените, може да се приема съгласно задание за проектиране, конкретно за определена порода, което се доказва с проекта за изграждане.
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) имат боксове за раждане или специализирано родилно помещение;
3. хранителната и торовата им пътека осигуряват безопасно обслужване независимо от прилаганата технология на отглеждане;
4. яслите им за груб и концентриран фураж са разположени така, че да се избягва рискът от наранявания на животните.
5. сградите за отглеждане на еднокопитни отговарят на изискванията по приложение № 5;
6. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) имат място за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета на животновъдния обект.
Чл. 13. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на зайци отговарят на следните изисквания:
1. разполагат с помещения, които осигуряват:
а) температура и влажност на въздуха, съответстващи на категорията и възрастта на животните;
б) подходяща вентилация и отопление за зимен и летен сезон;
в) естествено и изкуственото осветление с интензивност за разплодни животни 50 lux, а за животни за угояване 20 lux;
2. разполагат с помещения, които:
а) са изградени по начин, който отговаря на изискванията по приложение № 6;
б) имат обособени сектори за различните технологични групи така, че да е възможно спазване на принципа за профилактика;
в) (изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) имат клетки за раждане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) Изискванията по ал. 1, т. 2, букви "б" и "в" се отнасят за промишлено отглеждане на зайци.
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) (*) Животновъдните обекти за отглеждане на птици разполагат с обособени производствени центрове, като разстоянието между сградите на два съседни производствени центъра е най-малко 50 m, а разстоянието между сградите за птици в производствения център - най-малко 12 m.
(2) Животновъдните обекти за отглеждане на птици в зависимост от капацитета и производственото направление могат да разполагат със:
1. люпилня;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) помещения за отглеждане на кокошки, които да отговарят на изискванията на Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм., бр. 29 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г. и бр. 102 от 2009 г.);
3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) сгради за отглеждане на подрастващи родители и родители за кокошки носачки, които отговарят на изискванията по приложение № 7 и имат отделни помещения към тях за фумигация на яйцата, ако нямат общ склад за разплодни яйца или близка люпилня;
4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) помещения за отглеждане на пилета бройлери, които отговарят на изискванията по ал. 1 и Наредба № 26 от 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери (ДВ, бр. 72 от 2008 г.);
5. помещения за промишлено отглеждане на пуйки, които отговарят на изискванията по приложение № 8;
6. помещения за промишлено (интензивно) отглеждане на птици от кокоши вид, съоръжени с осветителни системи, позволяващи спазване на технологичните програми за продължителност на светлинния ден и интензивност на осветлението;
7. център за окачествяване, маркировка и опаковка на яйца;
8. сектор за съхранение и експедиция на готовата продукция;
9. вътрешна транспортна мрежа.
(3) В помещенията за отглеждане на птици се осигурява подходящо оборудване, което не възпрепятства достъпа на птиците и не ги наранява, в т.ч.:
1. хранилки, които лесно се почистват и дезинфекцират;
2. поилки, така монтирани, че да се използват лесно от птиците, без да се мокрят и да замърсяват водата, с възможности за регулиране на височината им с оглед вида и възрастта на птиците.
Чл. 15. Животновъдните обекти за отглеждане на водоплаващи птици разполагат със:
1. помещения за отглеждане на птици, които отговарят на изискванията по приложение № 9;
2. двор за разходки с навес, оборудван с хранилки и поилки, с поплавък или корита, в които водата ежедневно се подменя;
3. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) водни басейни с осигурена проточност на водата и с площ, равна най-малко на 10 % спрямо площта в помещенията, с изключение на интензивно отглеждани мюлари.
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) Рибовъдните обекти трябва да отговарят на следните изисквания:
1. водата, захранваща рибовъдните обекти, да отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
2. да разполагат с технологична схема на производство съгласно чл. 25а, ал. 2, т. 4 на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
3. да имат съоръжения, изключващи наличието на аквакултури (включително и хайвер) във водата, която напуска обекта за производство на аквакултури, както и за възпрепятстване на навлизането с водата на хидробионти в стопанството;
4. отглеждането на риба и други водни организми в мрежени клетки (садки) да не превишава определения лимит за производство съгласно чл. 25а, ал. 2, т. 8 и чл. 27, т. 7 ЗРА;
5. съоръженията за отглеждане на аквакултури да имат възможност за почистване и дезинфекция при необходимост;
6. басейновите стопанства да разполагат с възможност за пълното пресушаване на басейните при необходимост;
7. да имат карантинно отделение с независимо водоснабдяване и осигурена дезинфекция на технологичните води, специално оборудване и инвентар, предназначени за предотвратяване на замърсяването на останалите басейни;
8. да разполагат със спомагателни сгради и съоръжения:
а) място за първична обработка и транспорт на рибата за първа продажба;
б) място за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, рибовъден и риболовен инвентар;
в) помещение за работниците със санитарен възел;
г) склад за фураж;
д) помещение за ветеринарномедицински препарати, средства за дезинфекция и дератизация;
е) пункт за събиране и обезвреждане на умрелите риби близо до външните граници на обекта.
Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.)

Раздел IV.
Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към люпилните
Чл. 18. (1) Люпилните:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) отговарят на изискванията по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3, чл. 4 и 5;
2. разполагат с помещения:
а) за приемане, сортиране и съхраняване на яйцата;
б) за инкубация - изолирано с преградна стена и с плътно затваряща се врата;
в) за излюпване и изваждане на пилетата;
г) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) "буферна зона" между инкубаторното и люпилното помещение с плътно затварящи се врати;
д) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) за сексиране, ветеринарномедицински манипулации и извозване на пилетата;
3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) имат фумигационни камери за:
а) фумигация на яйцата при внасянето им;
б) фумигация на яйцата след сортирането им и на касетките от инкубаторите при връщането им в сортировъчната зала;
в) фумигация на оборотния амбалаж за транспортиране на пилетата, ако не се използва амбалаж за еднократна употреба;
4. разполагат със:
а) санитарен възел за измиване и дезинфекция (мокра и суха) на съоръженията;
б) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) подходящи съоръжения за съхраняване, товарене и извозване на отпадъците за екарисаж;
5. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) аварийно електрическо захранване.
(2) Помещенията по ал. 1, т. 2 се изграждат с тавани и стени с гладки повърхности, подходящи за измиване и устойчиви на дезинфекция.
(3) Отпадъците от производството могат да се обезвреждат на територията на люпилнята в съоръжения специално оборудвани за тази цел.

Раздел V.
Задължения на собствениците на животновъдните обекти и люпилните
Чл. 19. Собственикът на животновъдния обект или люпилня е длъжен да:
1. изисква от работниците, обслужващи животните:
а) да притежават заверени здравни книжки от съответните здравни органи;
б) да не внасят храна от животински произход в животновъдния обект или люпилнята;
2. осигурява редовното почистване, а когато е необходимо и дезинфектирането по подходящ начин на:
а) всички сгради, използвани във връзка с основното производство и свързаните с него операции, включително помещенията за съхраняване на фуражите;
б) оборудването;
3. съхранява и борави с отпадъците и опасните вещества така, че да предотврати замърсяване на околната среда;
4. предоставя за диагностични анализи пробите, взети от животните в животновъдния обект или люпилня;
5. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) използва разрешени за употреба фуражни добавки и ветеринарномедицински продукти съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност;
6. уведоми веднага ветеринарния лекар, обслужващ обекта, при съмнение за заразна болест при животните или при поява на отклонения от общото им здравословно състояние;
7. разрешава достъпа на външни лица при следните условия:
а) след съгласуване с ветеринарния лекар, обслужващ обекта;
б) облечени са в предоставено им в обекта работно облекло, което събличат преди напускането на обекта;
8. отразява посещенията на външни лица в специален дневник;
9. води и съхранява документация за:
а) характера и произхода на фуража, с който се изхранват животните;
б) всички доклади от проверките, извършени на животни или продукти от животински произход;
в) закупените, родените в животновъдния обект и продадените животни;
г) развъдна и селекционна дейност;
10. осигурява:
а) достатъчно облекло за еднократна употреба или чисто работно облекло, което се използва при посещение в обекта;
б) съхраняването на фуража и дезинфекционните материали в отделни помещения, защитени от достъпа на животни;
11. осигурява извършването на редовно механично почистване, дезинфекция, дератизация и дезинсекция на:
а) помещенията, съоръженията и инвентара преди настаняването на нови животни;
б) хладилното помещение или хладилника за съхраняване на труповете на умрели животни след тяхното освобождаване;
12. осигурява извършването на редовно механично почистване и дезинфекция на:
а) работното облекло и обувките;
б) транспортните средства, които влизат и излизат от територията на обекта;
13. спазва задължително изискванията за отглеждане на животните, мерките, предвидени в профилактична програма по чл. 30 ЗВД, и предписанията на контролните органи с цел да се сведе до минимум рискът от възникване на заразни болести;
14. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) осигури подходящо обучение на персонала на животновъдните обекти относно изпълнението на изискванията на тази наредба.
Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.)

Раздел VI.
Контрол от органите на БАБХ (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г.)
Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г.) Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол чрез извършване на проверки за спазване изискванията на наредбата.
(2) Собствениците на обектите по ал. 1 осигуряват достъп на контролните органи до тях и до документацията, необходима за осъществяване на контрола.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) "Бройлер" е бързорастящ хибрид от вида "Gallus Gallus domesticus", подложен на интензивно угояване.
2. "Бяла зона" е тази част от животновъдния обект, в която са разположени сградите за животни и пряко обслужващите ги спомагателни сгради и съоръжения, достъпни само за обслужващия персонал.
3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) "Ветеринарно-санитарен филтър" е строително съоръжение, оборудвано с подходяща техника и химически средства, което е предназначено за дезинфекция и дезинсекция на транспортни средства, хора и животни.
4. "Животновъден обект" е ферма за отглеждане на животни, чиято продукция се използва за директна консумация, за преработка или за други стопански цели.
5. "Животновъдни обекти за водоплаващи птици" са предприятия за отглеждане на патици и гъски.
6. "Зоохигиенни изисквания" са изисквания за опазване здравето на животните и гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на условия за отглеждане и хранене, съответстващи на техните физиологични нужди.
7. "Карантинно помещение" е помещение, изолирано от животновъдния обект или от "бялата зона", предназначено за временно настаняване, отглеждане и наблюдение на животни за определен период.
8. "Карантинен басейн" е басейн, в който рибата прекарва определен карантинен период при заболяване или внос.
9. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) "Кокошка носачка" е кокошка на възраст над 16 седмици за яйценосните стокови носачки и родители и над 20 седмици за бройлерните родители от вида "Gallus Gallus domesticus", които се отглеждат за яйца за консумация и яйца за разплод.
10. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) "Люпилня" е обект, в който се извършва инкубиране на яйца за разплод и излюпване на пилета, пуйчета, патета, гъсета или други селскостопански птици.
10а. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) "Животински единици" са брой животни, преобразувани съгласно Приложение V на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 368, 23/12/2006).
11. "Мокър филтър" е помещение с вход-изход, в което има:
а) съблекалня с персонални шкафчета за съхранение на личното облекло;
б) баня с душове и дезинфекционно казанче;
в) тоалетна;
г) стая за преобличане в работно облекло, с което се обслужват животните;
д) помещение за пране и сушене на работното облекло.
12. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) "Отпадъци от животински произход" е понятието, определено в Наредба № 20 от 2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 78 от 2006 г. и бр. 100 от 2007 г.).
13. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Птици" са кокошки, пуйки, патици и гъски, отглеждани в затворено пространство с търговска или развъдна цел.
14. "Производствен център" е част от животновъдния обект, в която се отглеждат птици с определено направление - бройлерно, яйценосно, комбинирано, на определена възраст.
15. "Селскостопански животни" са едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, еднокопитни животни, зайци, птици и риби, отглеждани и развъждани за производство на животински продукти, други селскостопански цели или за работа.
16. "Сексиране" е определяне пола на пилетата.
17. "Собственик" е физическо или юридическо лице, което притежава животните или е отговорно за тяхното отглеждане.
18. "Сух филтър" е помещение с вход-изход, в което има:
а) умивалник и приспособление за дезинфекция на ръце;
б) вана за почистване и дезинфекция на обувки;
в) стаи с отделни персонални шкафчета за съхранение на личното и работното облекло.
19. "Технологична група" е група животни на една и съща възраст, от един и същи вид, които се отглеждат по определена технология.
20. "Торова пътека" е пътеката, която обслужва събирането на тора и отстраняването му от помещението за отглеждане на животни.
21. "Транспорт" е съвкупност от моторни и други превозни средства, които обслужват фермата.
22. "Трупосъбирателен пункт" е съоръжение, в което се събират и съхраняват трупове и отпадъци от животински произход, които са предназначени за обеззаразяване в екарисажите.
23. "Транспортни средства" са моторни и други превозни средства, с които се доставят фуражи или животни или се извозва отпадък от технологичния процес във фермата.
24. "Черна зона" е тази част от животновъдния обект, в която са разположени останалите сгради и съоръжения (извън бялата зона) на обекта, достъпни за външни лица.
25. "Фумигация" е аерозолна дезинфекция.
26. "Хранителна пътека" е пътеката, по която се обслужва храненето на животните (разнася храната на животните до хранилките).
27. (нова - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)
28. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Застрашена от изчезване порода" е порода, при която общият брой на разплодните женски животни е между 100 и 1000 или общият брой на разплодните мъжки животни е по-малък или равен на 20 и по-голям от 5.
29. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Местни породи", наричани още "автохтонни", са породи, произхождащи от приспособени към и използвани в определен географски район на страната.
29а. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Изчезваща порода" е порода, при която общият брой на разплодни женски животни е по-малък от 100, а броят на разплодните мъжки животни е по-малък или равен на 5.
30. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) "Животновъден обект с промишлен характер" е обект, в който се отглеждат животни при осигуряване на висока степен на механизация и автоматизация на производствените процеси, цикличност на производството и стандартност на продукцията.
31. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) "Пълно-празно" е основен принцип на профилактиката, при който помещенията се зареждат с животни и изпразват едновременно.
32. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) "Мюлари" са хибриди, получени чрез кръстосване на патоци от вида "Мускусни" с патици от вида "Домашна патица". Мюларите са стерилни и се използват само за угояване на месо и втлъстен черен дроб.
33. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Промишлена ферма" е ферма с интензивен цикъл на производство.
34. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Фамилна ферма" е ферма с екстензивен цикъл на производство, извършваща търговия със свине.
35. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Лично стопанство" е животновъден обект съгласно т. 47 от допълнителните разпоредби на Закона за животновъдството.
36. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Подрастващи родители" са млади родители от вида птици от двата пола от еднодневна до репродуктивна възраст.
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) Ако някое от спомагателните звена в чл. 8, т. 1 и 2 се намира в бялата зона, то задължително спазва изискванията за работа в бяла зона.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г., в сила от 18.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г.) Собствениците на съществуващи животновъдни обекти са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на тази наредба до 1 януари 2009 г. Относно обектите по приложение III, раздел IХ, глава I, подглави II и III от Регламент (ЕО) № 853/2004 срокът за привеждане в съответствие с изискванията на тази наредба е до 31 декември 2013 г.
§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) (1) Изискванията за разстояния по чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 7 не се отнасят за животновъдни обекти, получили строително разрешение до 17.10.2008 г.
(2) В обектите по ал. 1 може:
1. да се прави разширение на сградите за отглеждане на животните в рамките на съществуващия обект, като не се допуска намаляване на съществуващите разстояния между сградите, освен ако същите са по-големи от изискванията на тази наредба и намалението е до размера на тези изисквания;
2. да се прави разширение на самия животновъден обект, като не се допуска намаляване на съществуващото разстояние до съседен обект, освен ако същото е по-голямо от изискванията на тази наредба и намалението до размера на тези изисквания.
§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 132, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и отменя Наредба № 29 от 2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания за животновъдни обекти за отглеждане на свине (обн., ДB, бр. 66 от 2003 г.; изм. доп., бр. 42 от 2004 г.).
§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на БАБХ.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАTA ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ
(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 19.12.2006 Г.)
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ
(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 18.04.2006 Г.)
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ
(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2008 Г.)
§ 25. Изискването по чл. 14, ал. 1 важи за промишлени обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и влезли в експлоатация към датата на влизане в сила на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ
(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 17.10.2008 Г.)
Параграф единствен. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ
(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 03.02.2012 г.)
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2

(Доп. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)

Приложение № 2 към чл. 9, т. 2 и 5

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)


Изисквания към параметрите на жизнената среда за говеда и биволи

1. Оптимални норми за настаняване
1.1. Оптимални норми за използваема площ за едно животно
Категория   Система на Използваема площ, кв.м
животни     отглеждане в помещение       на двор
1. Крави(*)       6,0        6,0
Биволици    7,0        7,0
2. Телета(**) на - индивидуално    
възраст до 15 дни       в бокс / клетка   1,0 - 1,5
Малачета на            
възраст до 15 дни       в бокс / клетка   1,7
3. Телета до 3 месеца   в бокс      2,2   3,0
4. Телета за разплод и угояване:             
- до 100 kg            1,5   1,1
- до 200 kg            2,5   1,9
- до 350 kg            4,0   3,0
- над 350 kg           5,0   3,7
         (min 1 кв.м/100 kg ж.м.)     (min 0,75 кв.м/100 kg ж.м.)
9. Малачета на възраст:                
- до 3 месеца     групово в бокс    1,5   1,8
- от 3 до 6 месеца      групово в бокс    1,8   2,5
- от 6 до 12 месеца     групово в бокс    2,5   3,5
- от 12 до 18 месеца    групово в бокс    2,8   4,0
7. Телета за угояване: - скаров под/          
    групов бокс       1,8   2,2
    - на открито/          
    групов бокс       2,5   8,0
11. Малачета за угояване     - скаров под/          
    групов бокс       2,5   8,0
12. Бокс в родилно помещение      8,0 - 9,0   
(*) Използваната от животните площ включва мястото за лежане и движение, без площта на яслата, технологичните коридори и пътеки.
(**) Настаняването и отглеждането на телетата през млечен период да се съобразява с разпределянето на помещенията в една сграда и вътрешното технологично обзавеждане, което е в клетки, в индивидуални боксове, в групови боксове или в полубокс.
1.2. Оптимални параметри за вътрешното разпределение на помещенията за отглеждане на животните в m
Категория   Боксове/легла,m   Височина, m       Височина, m
животни     дължина     широчина    на преградите     на яслата
1. Крави                   
- свободно мин. 2,20* 1,1 - 1,2   1,10 0,30 - 0,40
- вързано   мин. 1,70* 1,1 - 1,2   0,90 0,25 - 0,30
2. Биволици                      
- свободно 2,0   1,1 - 1,2   1,1   0,3 - 0,4
- вързано   2,0   1,1   0,9   0,5 - 0,55
3. Телета индивидуално в бокс / клетка                  
до 15 дни   1,0 - 1,10 0,50 0,70 
4. Малачета в индивидуални боксове/                     
клетки до 3 месеца      1,4   1,2   1,2   0,55
5. Телета на възраст:                  
- до 3 месеца     1,10 0,50 0,70 0,20 - 0,30
- до 6 месеца     1,20 0,60 0,75 0,20 - 0,30
- до12 месеца     1,70 0,80 0,90 0,30 - 0,35
6. Малачета свободно                   
боксово на възраст:                    
- до 3 месеца     1,1   0,4   0,7   0,2 - 0,3
- от 3 до 6 месеца      1,2   0,5   0,7   0,2 - 0,3
- от 6 до 12 месеца     1,4   0,6   0,75 0,3
- от 12 до 18 месеца    1,7   0,7   0,9   0,4
7. Юници:                  
- групово в бокс мин. 1,90   0,90 1,40 0,35
- вързано   мин. 1,70   0,90 1,40 0,30
8. Малакини                      
- вързано   2,0   1,1   0,9   0,5 - 0,55
- свободно 2,0   1,1 - 1,2   1,1   0,3 - 0,40
(*) Дължината да е съобразно едрината на отглежданата порода.

2. Норми за оптимален микроклимат в жизнената зона на животните.
2.1. Температура на въздуха в жизнената зона на животните, отглеждани в затворени помещения.
Категория, Температура на въздуха, °С
възрастова група минимална   оптимална   максимална
1. Крави    5     10 - 15     28
2. Биволици       8     15 - 18     28
3. Родилно 10    12 - 15     28
4. Телета:           
- профилакториум 10    15 - 20     28
- до 3 месеца     10    15 - 18     28
5. Малачета:                
- профилакториум 12    18 - 20     28
- до 3 месеца     12    15 - 18     28

2.2. Относителна влажност в помещението
Категория, Относителна влажност на въздуха, %
възрастова група минимална   оптимална   максимална
1. Крави    50    70 - 75     85
2. Биволици       50    70 - 75     85
3. Телета   50    60 - 75     80
4. Малачета:                
- до 3 месеца     50    67 - 70     75
- над 3 месеца    50    70 - 75     80

2.3. Скоростта на движение на въздушните маси в жизнената зона на животните.
Оптимална скорост на движение на въздушните маси в помещенията за крави и телета в зависимост от температурата в m/s
Категория, За топлите За студените
възраст     периоди (15 - 28 °C)    периоди (5 - 12 °С)
1. Крави    0,5 - 1,0   0,3
2. Биволици       0,5 - 1,0   0,2
3. Родилно 0,3 - 0,5   до 0,2
4. Телета на възраст до 15 дни     0,3   до 0,2
5. Телета на възраст до 6 месеца   до 0,5      до 0,2
6. Малачета на възраст до 3 месеца 0,3   0,1
7. Малачета на възраст от 3 до 6 месеца 0,3   0,1
8. Малачета на възраст над 6 месеца      0,3   0,2
9. Малакини       0,5 - 1,0   0,3
5. Зала за лечение, стационар, осеменителен пункт    0,5   0,3

2.4.Съдържание на вредни примеси, определящи качеството на въздуха в жизнената зона на кравите и телетата.
2.4.1. Газов състав за:
а) говеда: 
- Амоняк (NH3)    до 20 mg/m3
- Сероводород (H2S)     до 10 mg/m3
- Въглероден окис (СО) до 0,005 mg/l
- Въглероден двуокис (С2О)   до 0,3 %
б) биволи: 
- Въглероден двуокис (С2О)   до 0,3 %
- Амоняк (NH3)    до 20 mg/m3
- Въглероден окис (СО) до 0,005 mg/l
2.4.2. Съдържание на прах - ПДК средно денонощна - до 3 mg/m3
2.4.3. Съдържание на микроорганизми във въздуха (микробно число) - ПДК средно денонощна - до 200 хил./m3 въздух. За биволи: не повече от 300 хил./ m3
Регистрираните отклонения по т. 2 са показател за оптимизиране на въздухообмена в помещението.

3. Условия за осигуряване на оптимален фронт за хранене и поене на животните.
Системата на отглеждане определя параметрите на фронта за хранене и поене на едно животно.
3.1. Фронт на хранене за едно животно - при нормирано хранене.
    Категория животни       Фронт на хранене в m
1.    Крави - свободно отглеждане* 0,70 - 0,80
2.    Биволици - свободно боксово 0,8 - 0,9
    - вързано   1,1
3.    Телета до 3-мес. възраст     0,30 - 0,40
4.    Телета от 3- до 6-мес. възраст     0,40
5.    Телета от 6- до 12-мес. възраст    0,45
6.    Телета над 12-мес. възраст   0,50
7.    Малачета до 3-мес. възраст   0,25
9.    Малачета от 6- до 12-мес. възраст 0,35
10.   Малачета от 12- до 18-мес. възраст 0,45
11.   Телета за угояване:     
    - при дозирано хранене 0,65
12.   Малачета за угояване:   
    - при дозирано хранене 0,60
    - при хранене на воля   0,20 - 0,30
13.   Юници       0,60
14.   Малакини над 18-мес. възраст 0,60
При вързано отглеждане на всички категории животни фронтът на хранене е равен на широчината на леглата.
3.2. Фронт на поене на едно животно.
Задължително е осигуряване на свободен и постоянен достъп до питейна вода.

4. Параметри на светлинния режим.
Предназначение    Система на Естествено Изкуствено осветление
на сградата (за) отглеждане осветление 
         СК(*)       lx /кв.м    разположение
Крави и биволици вързано     1/13 - 1/15       30 - 50     място за доене
    свободно              и хранене
Родилно          1/10 100   място за отелване
Профилакториум                   
за телета                  
и малачета индивидуален      1/10 30 - 40     място за хранене
до 15 дни   бокс           
Сграда за телета свободно    1/10 - 1/12       20 - 30     място за хранене
и малачета и групово             
до 6 месеца                      
Разплодни   свободно    1/12 - 1/15       15 - 20     място за хранене
животни     и групово             
телета и малачета                      
Сгради за   свободно    1/20 - 1/30       10 - 15     място за хранене
угояване на       и групово             
телета и малачета                      
Зали:            1/15 - 1/30       100   
Доилна                     
Манипулационна                   
Хладилна                   
(* )Светлинен коефициент
5. Ниво на шума

Нивото на шума в помещенията е интегрална величина от шумовия фон в района на фермата, шума от механизацията в помещението и от обслужващия персонал.
Проектирането, изграждането и експлоатацията на сградите и обслужването от персонала трябва да осигуряват ниво на шума в зоната на телетата, в родилното помещение и в залата за ветеринарномедицински манипулации под 50 dB.
В помещенията за отглеждане на крави и биволици допустимото ниво на шум е 75 dB.

Приложение № 3 към чл. 10, т. 1, буква "а"

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)

Изисквания към параметрите на жизнената среда на овце и кози при оборно-пасищно отглеждане

1. Оптимални параметри и условия за настаняване на животните.
1.1. Оптимални параметри за използваната площ за едно животно.
Параметри за необходима използвана(*) площ за различните категории овце и кози
Категории   Необходима площ, кв.м
животни     в помещение       на двор
Разплодници       2,2 - 2,4   3,0 - 3,5
Майки - овце и кози     1,0 - 1,4   1,5 - 2,5
Агнета и ярета    0,4   0,6 - 0,7
Женски шилета и козички за разплод 0,7 - 1,0   1,2 - 2,0
Мъжки шилета и козлета за разплод 1,1 - 1,4   2,0 - 2,5
Шилета за угояване      0,6 - 0,7   1,5 - 2,0
Бракувани овце    0,9   1,5
______________________________________________________________________________________
          
(*) Използваната от животните площ включва мястото за лежане и движение без площта за яслите, поилките и технологичните пътеки.
1.2. Боксовете за овцете майки с агнетата са изградени от подвижни, сглобяеми елементи. От материал, който позволява лесното им почистване, измиване и дезинфекция. Площта им осигурява свободно движение и лежане на животните.
1.3. За отглежданите в индивидуални боксове агнета (през бозайния им период) трябва да е осигурен свободен достъп до майките. Боксовете се застилат ежедневно със суха и свободна от плесени и патогенни микроорганизми слама. Площта на индивидуалните боксове е достатъчна за свободното им движение и лежане. Хранилката и поилката в бокса са изградени така, че да е възможно ежедневно да бъдат почиствани, измивани и дезинфекцирани. B поилките е осигурена на воля питейна вода с подходяща температура.

2. Норми за показанията на факторите,определящи оптимален микроклимат в жизнената зона на животните.
2.1. Параметри на температурата и относителната влажност на въздуха в жизнената зона на животните.
Посочените в таблиците норми се отнасят за зоната, в която са разположени животните, на височина до 1,0 m от пода на помещението.

Температурно-влажностен режим в помещения за овце и кози
Bид и категория   Температура       Относителна влажност
животни     на въздуха, °С    на въздуха, %
    опти-       мини-       критична    опти-       макси-
    мална       мална            мална       мална
Овце майки и разплодници     10 - 17     3     35    60 - 75     80
Агнета:                         
- до отбиване     15 - 17     12    35    60 - 75     80
- за угояване     12 - 15     10    30    60 - 75     80
Шилета                          
за разплод 10 - 15     5     35    60 - 75     80
Пункт за осеменяване    17 - 20     15    25    70 - 75     80
Кози майки и разплодници     12 - 15     6     27    65 - 75     80
Ярета:                          
- до 35 дни       10 - 18     8     28    65 - 75     80
- над 35 дни      10 - 16     8     28    65 - 75     80

2.2. Допустима скорост на движението на въздуха в помещения за отглеждане на овце и кози.

Показатели Овце/кози   Агнета      Агнета за   Шилета за
    майки       и ярета     угояване    угояване
Скорост на движение на въздуха в m/s:                   
зима до     0,3   0,2   0,3   0,3
лято 0,5 - 1,5   0,4 - 0,5   0,5 - 1,5   0,5 - 1,0

2.3. Съдържание на вредни примеси във въздуха, определящи качеството на въздушната среда в жизнената зона на овце и кози.

Токсични газове в помещения за отглеждане на овце и кози
Показатели Майки       Агнета      Агнета за   Шилета и
         и ярета     угояване    козички
- амоняк    до 10 mg/m3       до 10 mg/m3       до 10 mg/m3       до 10 mg/m3
- сероводород     до 5 mg/m3 до 5 mg/m3 до 5 mg/m3 до 5 mg/m3
- въглероден диоксид в mg/m3 2700 - 3600       1800 - 2700       2700 - 3600       2700 - 3600

3. Условия за осигуряване на оптимален хранилен и поилен режим.

3.1. Фронт на хранене за едно животно.

Оптимални параметри на хранителния фронт при отглеждане на овце и кози
Категория животни       За едно животно в m
Разплодници       0,7
Майки - овце и кози     0,4 - 0,5
Агнета до отбиване      0,2
Ярета до отбиване       0,25
Женски шилета     0,3 - 0,35
Козички     0,35 - 0,45
Мъжки шилета      0,5

3.2. Поене на овцете и козите и поилен фронт.
Животните се поят чрез постоянен приток на питейна вода и свободен достъп до нея. Начинът на поене се съобразява с категорията на животните, тяхната възраст и с технологията на отглеждане. За новородените агнета до тяхното отбиване и в боксовете за индивидуално отглеждане на животни се използват индивидуални поилки.

Размери на груповите поилки и необходим фронт на поене за овце и кози
Категории   Фронт за 100
животни     животни в m
Разплодници       5,0 - 7,0
Овце майки 3,0 - 6,0
Кози майки 3,0 - 4,0
Агнета и ярета    1,5 - 2,0
Шилета      2,5 - 4,0
Козички     2,0 - 3,0
Bсички водопойни корита са със заоблено дъно и с покритие, устойчиво на почистване, измиване и дезинфекция.

4. Параметри на осветление.
4.1. Параметри на естественото осветление на помещенията
Bид и категория животни      Светлинен
    коефициент
Овце и кози майки       1: 15
Агнета и ярета    1: 10
Шилета и козички 1: 12
Разплодници:      
- овце      1: 15
- кози      1: 15
Животни за угояване     1: 20

4.2. Задължително е осигуряването на дежурно осветление за тъмната част от денонощието.
Bид и категория   Интензивност
на животните      на осветление, lux
Овце майки и шилета     10 - 12
Кози и козички    12 - 15
Агнета      15 - 16
Ярета       16 - 18
За угояване:      
- агнета    18 - 20
- ярета     20 - 22
Доилна зала       50 - 55
Пункт за стригане       60 - 70

5. Ниво на шума
Нивото на шума в помeщeнията и в района на дворчeтата e интeгрална вeличина от шумовия фон в района на фeрмата, шума от механизацията и от обслужващия пeрсонал. B помeщeнията нивото на шума нe трябва да надвишава 60 dB, а в двора на фeрмата (хранитeлнитe площадки) 75 dB. Агнeтата и шилeтата са особeно чувствитeлни към шум. B помeщeнията, къдeто се отглeждат агнeта, силата на шума нe може да надхвърля 50 dB.


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)


Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на свине

1. Оптимални параметри за използваема площ за едно животно (min кв.м)
Категория   Система на отглеждане
и възраст   групово     индивидуално
на животните      в бокс      
1. Нерези:      
а) пепиниери           6,00
б) пробници       2,50 4,00
2. Незаплодени и ремонтни свине    1,64 
3. Бременни свине(*)    2,00 - 2,25       1,20 - 1,30
4. Свине майки с прасета          3,70 - 4,10
5. Подрастващи прасета и прасета за угояване:      
а) от отбити до 30 kg   0,30 
б) от 30 - 50 kg 0,40 
в) 50 - 85 kg     0,55 
г) от 85 до 110 kg      0,65 
д) над 110 kg     1,00 
6. Ремонтни мъжки и женски прасета 0,80 - 1,00       
7. За вътрешни дворчета:          
а) бременни и разплодни свине      2,00 
б) нерези   10,00       
_______________________________________________________________________
          
(**)Родилните боксове да са с площ, която да позволява всички прасета да бозаят и почиват едновременно.

Оптимални размери на груповите боксове(*), m
Категория   Групови     Индивидуални
свине       боксове,    боксове,
    височина    височина
1. Нерези   1,30 1,30
2. Ремонтни, незаплодени и бременни свине      1,10 1,10
3. Свине майки с прасета:         
а) бокс на пода        1,05
б) повдигнат бокс            1,05
4. Подрастващи прасета:           
а) бокс на пода   0,80 
б) клетки   0,80 
5. Угояване:           
а) бокс на пода   1,10 
б) клетки   1,00 

2. Норми за показанията на факторите, определящи оптимален микроклимат в помещенията.
2.1. Норми за температурата на въздуха в жизнената зона на свинете:
Категория, Температура на въздуха в °С
възрастова мини-       опти-       макси-
група на    мална       мална(*)    мална
свинете               
1. Нерези(*)      8     15    25
2. Свине майки:             
а) незаплодени и условно бременни 12    15    25
б) бременни       15    19    25
в) опрасени       18    20    27
3. Прасета:                 
а) 1 - 3 дни      30    32    34
б) 4 - 7 дни      28    30    32
в) 8 - 14 дни     25    28    30
г) 14 - 21 дни    22    25    26
д) 21 - 28 дни    20    23    25
е) 28 - 35 дни    18    20    25
ж) подрастващи    17    19    25
з) прасета за угояване           
- от 50 до 80 kg 15    18    22
- от 80 до 110 kg       15    17    22
- над 110 kg      12    16    20
_______________________________________________________________
               
(*) Оптималните стойности на температурата на въздуха в помещенията за всеки хибрид или порода се съобразяват с препоръчаните от селекционера параметри.

2.2. Норми за относителната влажност* на въздуха в жизнената зона на свинете, %.
    Температура на въздуха
Категория   мини-       опти-       макси-
    мална       мална(*)    мална
1. Нерези, ремонтни свине, бременни, свине майки     60    70    85
2. Прасета от отбиване до угояване 50    60    70
3. Прасета угояване     60    70    85
_______________________________________________________________
               
(*) Относителната влажност на въздуха се съобразява с температурата в помещенията.

2.3. Скоростта на движение на въздушните маси в жизнената зона на свинете е в границите от 0,2 до 0,5 m/s с относителна влажност на въздуха от 70 до 85 %. При високи температури на приточния въздух и на въздуха в помещенията скоростта на движение на въздушните маси може да бъде увеличена съобразно с категорията, възрастта и здравния статус на животните.

Скорост на движение на въздушните маси в помещения за свине, до m/s
Категория   За топлите За студените
свине       периоди     периоди
1. Нерези   1,0   0,3
2. Бременни свине майки      0,4   0,2
3. Свине майки с прасета     0,4   0,2
4. Подрастващи прасета 0,6   0,2
5. Свине за угояване и ремонтни прасета 0,8   0,3

2.4. Норми за съдържание на вредни примеси, определящи качеството на въздуха в жизнената зона на свинете.
Показатели Допустими стойности
Въглероден двуокис (CO2)     до 0,25 %
Амоняк (NH3)      до 5 ppm
Сероводород (H2S)       не се допуска
    
2.4.1. Прахова контаминация допустима средно денонощна     до 5 mg/m3
2.4.2. Допустима микробна контаминация (брой микроорганизми)     не повече от 250 хил./m3
(*)Регистрираните отклонения по т. 2 са показател за оптимизиране на вентилацията и отоплението в помещението.

2.5. Bентилация на помещенията
Bентилацията да осигурява достатъчно атмосферен въздух чрез естествен приток, вентилационна система или комбинирано и възможно регулиране на скоростта на движение на въздушните маси в рамките на посочените в т. 2.3 параметри.

3. Условия за осигуряване на оптимален хранилен и поилен режим.
3.1. Фронт на хранене - размери на хранителните корита в сm за едно животно
Категория   Дължина     Широчина(*)       Височина
свине                 на предния
              ръб(*)
1. Нерези   50    35 - 40     25
2. Свине майки    40 - 50     35 - 40     25
3. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)           
4. Подрастващи прасета 25    30    12 - 15
5. Прасета за угояване и ремонтни свине 30 - 35     30 - 35     20

3.2. Фронт на поене.
На животните трябва да се осигури непрекъснат достъп до питейна вода. При използване на автоматични поилки е необходимо те да са монтирани на височина от нивото на пода, която не им създава дискомфорт.
При проектиране на поене с корита е задължително коритата да се изграждат с гладки и непропускливи стени и с конструкция, която осигурява възможност за измиване и дезинфекция. Височината на коритата се съобразява с породата, технологичната група и възрастта на животните.

4. Параметри на светлинния режим
Помещенията да имат изкуствено осветление не по-малко от 40 lux с възможности за намаляване в тъмната част на денонощието до 30 lux.
B интензивната част от денонощието за оптимално се приема осветление с интензивност 75 lux.

5. Ниво на шума
Нивото на шума в помещенията за свине е интегрална величина от шумовия фон в района на фермата, шума от механизацията в помещението и шума от животните. Проектирането, изграждането и експлоатацията на сградите трябва да осигурява ниво на шума в жизнената зона на животните не повече от 85 dB.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*) През студените сезони водата за пиене за прасетата е с температура от 16 до 20°С, а за възрастните категории - с температура не по-ниска от 12°С.


Приложение № 5 към чл. 12, т. 5

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

Минимални изисквания към параметрите на жизнената среда за отглеждате на еднокопитни

1. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) При групово отглеждане:

а) площ на общо помещение без постоянен достъп до двора - (2 x Wh)2, за кон;

б) площ на общо помещение с постоянен достъп до двора - (2,5 x Wh)2, за кон, като площта за местата за хранене е отделно.

2. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Места за хранене - ширина 80 см, дължина, включително яслата - (1,8 x Wh)2, за кон.

3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Площ на индивидуалните боксове - (2 x Wh)2, като тясната страна на бокса е 1,5 Wh.

4. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Индивидуалните боксове по категории имат следните размери (в cm):


    Дължина     Широчина
Жребци      360   360
Коне в тренинг    360   340
Кобили с кончета 360   360
Жребчета от 1-до      
3-годишна възраст       280   280
Жребчета от 6-месечна        
до 1-годишна възраст    250   130
         

5. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Височината на плътната и решетъчната част на преградите между боксовете и вратите на боксовете е Wh+ 35%, като за различните категории животни (в cm) е:

    Плътна      Решетъчна   Общо
Жребци      130   150   280
Коне в тренинг    130   100   230
Кобили с кончета 130   100   230
Жребчета от 1-до           
3-годишна възраст       130   100   230
Жребчета от                 
6-месечна до 1-годишна възраст     130   100   230
              

6. (нова - ДВ, бр. 50 то 2010 г.) Минималната широчина на вратите на боксовете да е 110 см, а решетките на боксовете да са изработени от материали, които не позволяват огъване, и да имат разстояние помежду си не повече от 7 см.

7. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Яслите за груб и концентриран фураж са разположени така, че да се избягва рискът от наранявания на животните. Те имат следните размери (в cm):

- височина от пода до горния ръб - 100 (60);

- горна широчина - 60;

- долна широчина - 30;

- дълбочина - 40.

8. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Вентилационна система в сградите за отглеждане на коне осигурява параметри на микроклимата в следните граници:

а) температура на въздуха, °С:

- жребци, работни коне и коне в тренинг - мин. 8, оптимална 13 - 15, макс. 25;

- кобили и млади коне - мин. 12, оптимална 16 - 18, макс. 25;

б) влажност на въздуха, %:

- за всички категории коне - мин. 50, оптимална 60 - 70, макс. 80;

в) скорост на движение на въздуха, m/s:

- жребци, работни коне и коне в тренинг - есен, зима, пролет - 0,3; лято - 1,0;

- кобили, майки и млади коне - есен, зима, пролет - 0,2; лято - 0,5;

9. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Сградите за отглеждане на коне имат технически изправна електрическа система и осветление в следните параметри:

а) естествено осветление:

- жребци, работни коне и коне в тренинг - СК 1/12, КЕО мин. 0,5%;

- кобили, майки и млади коне - СК 1/12 - 1/15, КЕО мин. 0,5%;

б) изкуствено осветление:

- жребци, работни коне и коне в тренинг - 30 - 50 lx;

- кобили, майки и млади коне - 40 - 50 lx.

10. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Минималният обем на въздуха е 30 м3.

Приложение № 6 към чл. 13, ал. 1, т. 2, буква "а"

Изисквания към параметрите на жизнената среда за отглеждане на зайци

1. Зайците се разполагат в помещения, в които е възможно да се осигуряват:

а) температура на въздуха от 16 до 25°С и относителна влажност от 65 до 70%;

б) вентилация на kg жива маса 7 - 8 m3/h въздух през лятото и 1,5 - 2,0 m3/h през зимата;

в) скорост на въздуха 0,2 m/s;

г) естествено осветление с КЕО = 1:12 и интензивност за изкуственото осветление за разплодни животни 50 lux, а за животни за угояване 20 lux;

2. При промишлено отглеждане на зайци технологичните групи са разположени в помещенията така, че да е възможно спазване на принципа "всичко пълно - всичко празно".

3. Извършва се профилактичното прекъсване, почистване и дезинфекция на помещенията и прекъсване (почивка) най-малко за 5 дни на производствения цикъл.

Приложение № 7 към чл. 14, ал. 3, т. 2, 3 и 4

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г.)


Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на подрастващи родители и родители от кокоши вид
Възрастова категория    Яйценосен тип     Месодаен тип
    подрастващи       родители    подрастващи       родители
1     2     3     4     5
Метод на    подово      подово      подово      подово
отглеждане*                      
Гъстота на 10-12       8-9   10-12       5-7
настаняване, бр./m(2)                  
Оптимална   35-20       18-25       35-18       18-25
температура, °С                  
Относителна       50-70 %     50-70 %     50-70 %     50-70 %
влажност на въздуха                    
Скорост на движение     0,2-0,4     0,2-0,5     0,2-0,4     0,2-0,5
на въздуха, m/s**                      
Капацитет на      от 1-1,2 до 8-10 от 1-1,2 до 8-10
вентилационната        
система, m(3)/kg ж.м./h           
Продължителност на      намаляващ   нарастващ   намаляващ   нарастващ
светлинния ден, h       светлинен   от 12 до 16       светлинен   от 12 до 16
    ден от 23 до 8         ден от 23 до 8    
Интензивност на   намаляваща 10-20       намаляваща 30-60
осветлението, Lux       от 40 до 6      от 40 до 6 
Метод на хранене на воля, а при превишаване на      на воля-до 3-седмична възраст
    живата маса ограничено и ограничено след това
Хранилни системи тубусни или улейни хранилки
Фронт на хранене, cm    4 при       4 при       4 при       4 при кръглите и
    кръглите и 10     кръглите и 10     кръглите и 10     10 при улейните
    при улейните      при улейните      при улейните      
Поилни системи    нипелни, микрочашечни, кръгли, улейни
Фронт на поене    максимум 10       максимум 10       максимум 10       максимум 10
    птици на    птици на    птици на    птици на нипел,
    нипел,      нипел,      нипел,      минимум 1 cm
    минимум 1 cm      минимум 1 cm      минимум 1 cm      за кръглите,
    за кръглите,      за кръглите,      за кръглите,      минимум 2,5 cm
    минимум 2,5       минимум 2,5       минимум 2,5       за улейните
    cm за       cm за       cm за       
    улейните    улейните    улейните    
Газов състав на   допустима концентрация на    концентрация на вредни газове,
въздуха     вредни газове, определени с определени с технологичната
    технологичната програма      програма
Прахова          
контаминация в    максимум 5 максимум 5
mg/m(3):    максимум 3,5      максимум 3,5
отглеждане върху      
скари и постеля        
отглеждане на          
постеля          
Микробна    максимум 250 хил.       максимум 250 хил.
контаминация,          
бр./m(3)         
Ниво на шума, dB 70    70
* Допуска се отглеждане на подрастващи родители и родители от кокоши вид в клетки съгласно технологичните параметри за отглеждане на този тип птици, възприети във фермата.
** При високи температури на атмосферния въздух и в помещенията след 5-седмична възраст на птиците скоростта на движение на въздуха може да бъде повишена до 1,5 m/s, а през горещите дни през лятото, когато температурата в помещенията е над 30°С, с цел ветрово охлаждане скоростта на движение на въздуха може да бъде повишена до 3-4 m/s при подрастващите родители и до 4-5 m/s при родителите.

Приложение № 8 към чл. 14, ал. 4

Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на пуйки

1. Оптимални параметри за гъстота на отглеждане.


Категория, Система на Брой птици
възраст     отглеждане на m2
Подрастващи       подово на   3
    постеля     
родители    скаров под 4 - 5
Родители:   подово      1,7 - 2,2
- леки породи          2,2
- средни породи        2,0
- тежки породи         1,7
Пуяци:      подово      1,0
    боксово     1,0
* Бройлери до:         
- 6 - 7 седмици   подово на   6
    постеля     
- 17 - 18 седмици       подово на   4 - 5
    постеля     
Бройлери в клетки            5 - 6
Бройлери на скаров           
под        6 - 7
         

________________________

* Оптимална норма при зареждане на бройлерите в помещенията е получаването на 28 - 30 kg жива маса на m2 площ в края на производствения цикъл.

2. Норми за показанията на факторите, определящи оптимален микроклимат в жизнената зона на пуйките.

2.1. Параметри за температурно-влажностен режим.

Пуйките са особено чувствителни към температурата и влажността на въздуха в помещението. B първите дни пуйчетата се нуждаят от висока температура и по-висока относителна влажност на въздуха в сравнение с тези след 4 - 5-седмична възраст и особено в сравнение с пуйките носачки. При несигурност за поддържане на оптимални температури през първите седмици при пуйчетата е задължително да се осигурява и локално отопление.

Параметри на температури и относителна влажност на въздуха в жизнената зона на пуйките.

Категория   Температура,      Относителна
Възраст     °С    влажност, %
Подрастващи:           
- при зареждане   36 - 37     72 - 75
- 2 седмици       33 - 30     65 - 70
- 3 седмици       29 - 26     60 - 65
- 4 седмици       25 - 22     60 - 65
- 5 седмици       21 - 18     60 - 65
- 6 седмици       18 - 17     60 - 65
Пуйки-носачки     15 - 17     60 - 65
Бройлери:        
- 1 - 2 дни       36 - 33     72 - 75
- 3 - 4 дни       33 - 31     72 - 75
- 5 - 6 дни       31 - 30     72 - 75
- 7 - 10 дни      30 - 27     70 - 75
- 11 - 15 дни     27 - 24     70 - 72
- 16 - 20 дни     24 - 22     65 - 70
- 21 - 25 дни     22 - 21     65 - 70
- 26 - 30 дни     21 - 20     60 - 65
- 31 - 35 дни     20 - 19     60 - 65
- над 35 дни      18    60 - 65
         

2.2. Скоростта на движение на въздушните маси в жизнената зона на птиците следва да е в границите от 0,2 до 0,3 m/s. При високи температури в помещението и при високи температури на атмосферния въздух скоростта на движение може да се увеличи до 0,8 - 1,0 m/s.

2.3. Максимално допустимо съдържание на вредни примеси, определящи качеството на въздуха в жизнената зона на птиците.

2.3.1. Газов състав:

Въглероден диоксид (CO2)     максимум 0,25 %
Амоняк (NH3)      максимум 15 ppm
Сероводород (H2S)       не се допуска

2.3.2. Прахова контаминация(не повече от) при отглеждане:

- върху постеля   средна денонощна 5 mg/m3
- без постеля     средна денонощна 3,5 mg/m3
         

2.3.3. Допустима микробна контаминация (брой микроорганизми)

не повече от 250 хил./m3

*Регистрираните отклонения по т. 2 са показател за оптимизиране на отоплителната и вентилационната система на помещението.

3. Параметри на светлинен режим:

Възраст     Продължителност на      Интензивност
(дни)       осветлението (часа)     на осветле-
        нието (lux)
1 - 3       24    100
до 7 20    100 - 5
до 126      20 - 14     5
         

4. Ниво на шума

Нивото на шума в птицевъдната сграда и в района на фермата не допуска да превишава 70 dB.

Приложение № 9 към чл. 15, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)

I. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на гъски

1. Изисквания към използваемата площ.

1.1. Помещенията за интензивно отглеждане на гъски се използват при стриктно спазване на принципа "всичко пълно - всичко празно". След почистване, измиване и дезинфекция помещенията се оставят да "починат" не по-малко от 14 дни.

1.2. Помещенията се зареждат наведнъж така, че птиците да са на една и съща възраст.

1.3. Отглеждането на гъсетата от излюпване до 8-седмична възраст е желателно да се извършва в една сграда, без прегрупиране и разместване за свеждане до минимум риска от стрес.

1.4. Разходката на гъсетата се извършва в сухо и тихо време, поради високата им чувствителност към дъжд и вятър.

1.5. Задължително е осигуряването на водна площ под формата на канавки, канали, малки водоеми.

1.6. Гъстота на птиците в помещенията

Оптимални параметри за използваема площ от гъски


Категория   Система     Брой птици на m2
Възраст     на отглеждане     в помещението
в седмици        
гъсета:          
- първа     подово      до 10
- втора          10 - 8
- трета          до 7
- четвърта      до 7
- пета           до 5
- шеста и        
следващи         4 - 2
за угояване: в зависимост от технологията
за разплод: не повече от 2,5 бр. гъски на m2


2. Норми за показанията на факторите, определящи оптимален микроклимат в жизнената зона на гъските.*

2.1. Параметри за температурно-влажностен режим.

Параметри на температурния режим на въздуха в жизнената зона на гъски и гъстота на отглеждане

Категория и       Температура, °С   Брой птици
възраст в        на m2
седмици          
Разплодни   16    
Гъсета:          
1 - 2 сед- под изк.    майка       в пом.      
мици      32 - 35     26 - 22     10
3 - 4            26 - 30     20 - 18     5
5 - 6            25    18    2,5
7 - 8                 18    2,5
след 8 седмици в зависимост от предназначението - по технология на селекционера.


2.2. Оптималните параметри на относителната влажност на въздуха в помещенията са в границите 60 - 75 %.

2.3. Скоростта на движение на въздушните маси в жизнената зона на птиците следва да е в границите от 0,2 до 0,3 m/s. При високи температури в помещението и при високи температури на атмосферния въздух скоростта на движение може да се увеличи до 0,8 - 1,0 m/s.

2.4. Максимално допустимо съдържание на вредни примеси, определящи качеството на въздуха в жизнената зона на птиците.

2.4.1. Газов състав:

Въглероден диоксид (CO2)     максимум 0,25 %
Амоняк (NH3)      максимум 15 ppm
Сероводород (H2S)       не се допуска
    

2.4.2. Прахова контаминация(не повече от) при отглеждане:

- постеля   допустима средна 5 mg/m3
    денонощна   
- без постеля     допустима средна 3,5 mg/m3
    денонощна   
         

2.4.3. Микробна контаминация не повече от 250 хил./m3.

2.5. Капацитет на вентилацията в помещението.

За оптимален обем приток на атмосферен въздух в помещенията се счита от 5,6 до 7,5 m3/h на kg жива маса, съобразен с възрастта на птиците и технологията на отглеждане.

(*) Регистрираните отклонения по т. 2 са показател за оптимизиране на отоплителната и вентилационната система на помещението.

3.Условия за осигуряване на оптимален хранилен и поилен режим.

3.1. Хранилен фронт - технологията на хранене се определя от крайния продукт, за който се отглеждат птиците.

Минимален хранилен фронт за една птица при постоянен достъп до хранилките е от 2 до 3 cm.

3.2. На птиците се осигурява непрекъснат достъп на питейна вода в помещенията с фронт, равен на хранилния и не по-малко от 2 cm.

4. Параметри на светлинния режим

Интензивността на светлинния ден е не по-малка от 15 lux и дежурно осветление от 2 до 5 lux до 30-дневна възраст на гъсетата.

Задължително е стриктното спазване на светлинния режим, предвиден в технологията за отглеждане на съответната порода или хибрид - за месо, за черен дроб и за разплод.

5. Ниво на шума

Нивото на шума в птицевъдната сграда и в района на фермата не се допуска да превишава 70 dB.


II. Изисквания към параметрите на жизнената среда при принудително угояване на патици за втлъстен черен дроб

1. Оптимални параметри за гъстота на отглеждане.

Възраст, дни      Брой птици на m2
    в закрити   в дворчета
    помещения   
до 7 30    
до 14       15    
до 21       10    
до 35       5     минимум 2
до 90 - 120       3,3   2
         

2. Параметри за температурно-влажностен режим.

Изкуствената майка при еднодневните патета се поставя на височина 10 сm от пода и поддържа температура 35°С. До 15-дневна възраст температурата ежедневно се намалява с 1°С.

Възраст     Температура, °С   Относителна
         влажност в %
От 16 - 28 ден    20    65 - 70
До пълно         
оперение    15 - 18     65 - 70
         

3. Хранене.

През първата седмица се използват хранилки - тави, високи 4 сm, с осигурен фронт за хранене за птица най-малко 1 сm. След втората седмица се използват линейни хранилки с фронт за хранене до 10 сm за птица.

4. Поене.

През първата седмица се използват вакуумни поилки - по една за 50 мюлара, след втората седмица фронта за поене е 1 сm за птица, а след четвъртата седмица - 1 нипел на 30 пилета.


III. Изисквания към параметрите на жизнената среда при принудително угояване на гъски за втлъстен черен дроб

1. Оптимални параметри за гъстота на отглеждане.

Възраст, дни      Брой птици на m2
До 14       10
От 15 до 28       5
От 29 до 60       4 - 3
След 60     2,5 - 3
    

2. Температурен режим.

Възраст, дни      Температура       Температура в
    под електрическата      помещенията (на 10 - 15 сm
    майка       от пода)
1 - 3       32 - 30     26
4 - 7       29 - 28     24
8 - 12      27 - 25     22
13 - 18     24 - 22     20
19 - 21     21 - 20     18
22 - 28     20 - 18     18
след 29     -     18 - 20
         

3. Фронт на хранене, сm

до 56-ия ден      - 3
след 56-ия ден    - 5
    

4. Фронт на поене, сm

до 28-ия ден      - 2
след 28-ия ден, при кръгли поилки - 3
при улейни поилки       - 5
    

Приложение № 10 към чл. 16, т. 4 и 9

(Отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.)

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys