НАРЕДБИ

НАРЕДБА №.30 ОТ 24 ЮЛИ 2002г.

ЗА ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА С НЯКОИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИТЕ

 

 Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. мерките за предпазване, ограничаване и ликвидиране на заразните болести по пчелните семейства: американски гнилец (АГ), европейски гнилец (ЕГ), акароза, нозематоза, вароатоза;
2. редът за вземане на проби за установяване на заразните болести по пчелните семейства;
3. задълженията на държавните органи, физическите и юридическите лица за прилагане на мерките по т. 1.
Чл. 2. Установените случаи на болестите по чл. 1, т. 1 подлежат на задължително регистриране и обявяване при условията и по реда на Наредба № 21 от 2002 г. за обявяване и регистриране на заразните и паразитните болести по животните (ДВ, бр. 55 от 2002 г.).
Чл. 3.
(1) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) утвърждава ежегодно национална програма за задължителните профилактични мерки срещу болестите по пчелните семейства.
(2) При съмнение или при възникване на някоя от болестите, посочени в чл. 1, т. 1 генералният директор на НВМС утвърждава оперативен план за действие.

Раздел II
Задължения на държавните органи и физическите и юридическите лица при провеждане на мерките за профилактика и борба със заразните болести по пчелните семейства
Чл. 4.
(1) Ветеринарният лекар на съответния ветеринарен участък води дневник на пчелина, в който вписва данни относно:
1. броя на пчелните семейства през годината;
2. новозакупените и продадените пчелни семейства, роеве и пчелни майки;
3. установените заболявания и проведените профилактични мероприятия и диагностични изследвания.
(2) Дневникът по ал. 1 подлежи на периодични проверки от НВМС и се съхранява най-малко 4 години след приключването му.
Чл. 5. Собствениците на пчелни семейства са длъжни:
1. да декларират в кметството броя на притежаваните от тях пчелни семейства, мястото на пчелина и настъпилите промени в числеността на пчелните семейства:
а) в срок до 3 работни дни за новозакупените, за които представят ветеринарномедицинско свидетелство;
б) до 30 работни дни за новосъздадените пчелни семейства;
2. да уведомяват незабавно обслужващия ги ветеринарен лекар за промени в здравословното състояние на пчелните семейства и да осигуряват достъп до пчелина за прегледа им;
3. да оградят пчелина и да го разположат на разстояние не по-малко от 1 км от животновъдни обекти и предприятия, в които се събират, съхраняват и преработват пчелни продукти, или предприятия на сладкарската промишленост;
4. да използват пчелни майки от стопанства, получили разрешително за производство и търговия с пчелни майки;
5. да осигурят недостъпни за пчелите помещения за съхраняване на запасните пити, за центрофугиране на меда и за съхраняване на пчеларския инвентар;
6. да използват восъчни основи само от стерилизиран восък.
Чл. 6. Кметовете на общините съгласно чл.35 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) организират изпълнението на мерките за профилактика и борба със заразните болести по пчелните семейства.
Чл. 7.
(1) За откриване на заразни и други болести по пчелните семейства ветеринарните лекари със съдействието на определени със заповед на директора на РВМС пчелари проверители, предложени от съответната териториално представена браншова организация, извършват задължителни профилактични прегледи на пчелните семейства в района съгласно утвърдената национална програма за задължителните профилактични мерки по чл. 3, ал. 1.
(2) При съмнение за заразни болести ветеринарният лекар взема проби, които изпраща в специализирана диагностична лаборатория, определена по реда на чл.14, ал. 3 ЗВД.
(3) Ветеринарният лекар отразява в дневника на пчелина извършените прегледи по ал. 1, здравословното състояние на пчелните семейства и резултатите от изследванията по ал. 2.
Чл. 8. При констатиране на заразна болест (АГ, акароза, нозематоза) в отделните пчелини и населени места се налагат мерките съгласно държавната профилактична програма по чл. 30 ЗВД.

Раздел III
Мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта американски гнилец
Чл. 9.
(1) След лабораторно потвърждаване на диагнозата на болестта ветеринарният лекар поставя под възбрана заразения пчелин и всички пчелини, разположени в радиус 3 км от заразения.
(2) Ветеринарният лекар забранява изнасянето, превозването и продажбата на пчелни семейства, роеве, пчелни майки и инвентар от поставения под възбрана пчелин, както и внасянето на пчели и пчелни семейства в него.
(3) Болните пчелни семейства (пчелите и пилото), пчеларският инвентар (восъчните пити, рамките, преградните дъски и покривките) и медът се изгарят. Кошерите се изгарят, ако са негодни за по-нататъшна употреба. Изгарянето се провежда в присъствието и под контрола на ветеринарен лекар.
Чл. 10.
(1) Пчелните семейства в поставения под възбрана пчелин се преглеждат най-малко двукратно през 15 дни от потвърждаването на диагнозата, като с новооткритите болни пчелни семейства се постъпва съгласно чл. 9, ал. 3.
(2) Останалите пчелни семейства в пчелина, които не показват клинични признаци на болестта, се третират профилактично с химиотерапевтични ветеринарномедицински препарати (ВМП), разрешени за ветеринарна употреба, по указанията на ветеринарен лекар. Третирането се провежда два пъти годишно: през пролетта - март-април (не по-късно от 30 дни преди поставянето на корпусите или магазините за получаване на стоков мед), и през есента - август-септември (след свалянето на същите).
Чл. 11.
(1) Пчелинът се счита оздравен и възбраната се вдига една година след последния преглед, при който не са открити болни пчелни семейства, а за разположените в радиус 3 км здрави пчелини - след 30 дни.
(2) Медът от здравите пчелни семейства на заразения пчелин се използва за човешка консумация, след като се обозначи, че произхожда от заразен пчелин.
Чл. 12.
(1) Годният за използване кошер се почиства механично и се дезинфекцира по указание на ветеринарния лекар.
(2) Дребният инвентар, центрофугата и работното облекло се дезинфекцират с дезинфекционни разтвори, изваряват или обгарят.

Раздел IV
Мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта европейски гнилец
Чл. 13.
(1) След потвърждаване на диагнозата борбата срещу европейския (доброкачествен) гнилец се провежда диференцирано, съобразно силата на пчелното семейство и степента на проявяване на болестта.
(2) Семействата с тежка и/или напреднала степен на европейски гнилец и парагнилец, както и много слабите пчелни семейства се унищожават по начина, указан в чл. 9, ал. 3.
(3) Леко засегнатите и силните пчелни семейства се лекуват след отстраняване на питите с поразено пило. Лечението се извършва под контрола на ветеринарен лекар с разрешени за употреба във ветеринарната медицина химиотерапевтични ВМП. Медът, получен от тези пчелни семейства, се използва за преработка в хранителната промишленост.
Чл. 14. Профилактиката на пчелните семейства в пчелина се провежда със средствата, по начина и в сроковете, посочени в чл. 10, ал. 2.

Раздел V
Мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта акароза
Чл. 15.
(1) След лабораторно потвърждаване на диагнозата се вземат проби от останалите семейства в пчелина, както и от пчелините, намиращи се в радиус 5 км от него.
(2) Пчелите от болните пчелни семейства се унищожават чрез изгаряне в присъствието и под контрола на ветеринарен лекар.
(3) Ветеринарният лекар поставя под възбрана пчелните семейства в район с радиус 10 км от заразения пчелин за срок една година. През този период ветеринарният лекар извършва ежемесечни прегледи на поставените под възбрана пчелни семейства.
Чл. 16.
(1) Всеки разплоден материал, който се внася в страната, подлежи на строг граничен контрол и лабораторни изследвания с цел предотвратяване внасянето на акароза в страната.
(2) За откриване на причинителя на акарозата ежегодно се извършва лабораторно изследване в пограничните райони със страни, в които е регистрирано заболяването (на разстояние 3 км от границата към вътрешността на страната). Лабораторното изследване се извършва на 30 на сто от пчелите в пчелните семейства.

Раздел VI
Мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта нозематоза
Чл. 17.
(1) Засегнатите в силна степен пчелни семейства се унищожават чрез изгаряне в присъствието и под контрола на ветеринарен лекар.
(2) По-слабо засегнатите и все още силни пчелни семейства се прехвърлят в нови или дезинфекцирани кошери, върху изградени чисти или дезинфекцирани пити. Тези семейства се третират със специфични противопаразитни средства, регистрирани за употреба във ветеринарната медицина, след консултация с ветеринарен лекар.
(3) Кошерите и другият дървен инвентар след механично почистване от восъка и клея се дезинфекцират чрез обгаряне.
(4) Годните за употреба пити се дезинфекцират с концентрирана оцетна или мравчена киселина.
Чл. 18. В районите, където е установена нозематоза, се провежда профилактика с пролетните и есенните подбудителни подхранвания в пчелините. Профилактиката се провежда под контрола на ветеринарен лекар.

Раздел VII
Мерки за предпазване от болестта вароатоза
Чл. 19.
(1) На всички пчелни семейства в страната се извършва профилактично третиране с регистрирани във ветеринарната медицина акарицидни средства.
(2) Третирането се извършва рано напролет и есен, в периодите, когато не се получава стоков мед.
(3) Всички пчелни семейства в един район се третират едновременно. (4) През активния период се прилагат механично-биологични методи - строителна рамка, изрязване на търтеевото пило, създаване на отводки.

Раздел VIII
Ред за вземане на проби за установяване на заразните болести по пчелните семейства
Чл. 20.
(1) Вземане на проби за лабораторно изследване на заразните болести по чл. 1, т. 1 се извършва ежегодно в съответствие с план, изготвен от НВМС.
(2) Изследването на пробите се извършва в диагностичните лаборатории по чл. 7, ал. 2.
(3) Резултатите от лабораторното изследване се потвърждават от националната референтна лаборатория за диагностика на болестите по пчелите, определена по реда на чл.10, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр. 55 от 2000 г.), а по преценка на НВМС - и от световна референтна лаборатория.
Чл. 21.
(1) Националната референтна лаборатория за диагностика на болести по пчелите координира използваните диагностични стандарти и методи в другите диагностични лаборатории.
(2) Лабораторията трябва да разполага с необходимото оборудване, персонал, апаратура и диагностикуми за потвърждаване на резултатите от другите лаборатории.

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "пчелно семейство" е биологична единица, която се състои от пчели работнички, търтеи и пчелна майка, настанени в един кошер;
2. "пчелин" е животновъден обект, в който са настанени едно или повече пчелни семейства, които принадлежат на един собственик;
3. "американски гнилец" е злокачествено протичащо заразно заболяване по пчелното пило, причинявано от спорообразуващ микроорганизъм;
4. "европейски гнилец" е група от доброкачествено протичащи заразни заболявания по пчелното пило със сходни клинични признаци, причинявани от различни микроорганизми;
5. "парагнилец" е доброкачествено протичащо заразно заболяване по пчелното пило, причинявано от спорообразуващ микроорганизъм;
6. "акароза" е паразитно заболяване по възрастните пчели, което засяга трахеите им;
7. "нозематоза" е паразитно заболяване по възрастните пчели, причинено от едноклетъчен паразит;
8. "вароатоза" е паразитно заболяване по пилото и възрастните пчели, причинено от ектопаразит, който смуче хемолимфа.

Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл.23, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на генералния директор на НВМС. 

© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys