НАРЕДБИ

НАРЕДБА №.27 ОТ 10 ЮЛИ 2002г.

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

В сила от 21.01.2003 г.
Издадена от Министерството на земеделието и горите
Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.46 от 16 Май 2008г.

 

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията за регистрация на обектите (пчелините), в които се отглеждат пчелните семейства;
2. редът и начинът за идентификация на пчелните семейства;
3. задълженията на ветеринарномедицинските органи, физическите и юридическите лица при извършване на дейностите по т. 1 и 2.
Чл. 2. Регистрацията на пчелините и идентификацията на пчелните семейства в тях имат за цел:
1. гарантиране на здравословното състояние на пчелните семейства, ограничаване разпространението на заразни заболявания по пчелите и успешно провеждане на държавната профилактична програма;
2. гарантиране на качеството и безвредността на пчелните продукти.
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., в сила от 16.05.2008 г.) Регистрацията на пчелините се извършва от органите на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС), а идентификацията на пчелните семейства - от собствениците на пчелините.
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., в сила от 16.05.2008 г.) (1) Пчелините се регистрират в регистър на РВМС. 
(2) Регистрационният номер на пчелина се състои от осем позиции и се образува от пощенския код на населеното място, в землището на което се намира пчелинът, и поредния му номер съгласно регистрацията в РВМС. Когато няколко населени места са с един и същ пощенски код, към него се добавя и главна буква от българската азбука, съответстваща на буквата, с която започва наименованието на съответното населено място. 
(3) Регистрационният номер на пчелина се дава еднократно и остава постоянен независимо от промяната на броя на кошерите, пчелните семейства или промяна на собственика. 
(4) Регистрацията на пчелините се извършва по реда и при условията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., в сила от 16.05.2008 г.) (1) Всеки кошер в пчелина се маркира от собственика на пчелина.
(2) Маркировката на кошерите по ал. 1 се извършва, като от лявата страна на предната част на капака се обозначава регистрационният номер на пчелина, а от дясната страна - поредният номер на кошера в пчелина.
(3) Пчелните семейства се идентифицират от собственика на пчелина, като върху кошера към номера по чл. 5, ал. 2 от дясната страна след поредния номер на кошера се добавя тире и цифра, съответстваща на броя на пчелните семейства в него.
(4) Номерата по ал. 2 и 3 се обозначават ясно и четливо чрез:
1. изписване с боя;
2. обгаряне;
3. трайно закрепване на ламиниран стикер или табелка, върху която е изписан с боя номерът.
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., в сила от 16.05.2008 г.) (1) Регистрационният номер на пчелина и общият брой на пчелните семейства се записват във:
1. ветеринарномедицинския дневник на пчелина;
2. регистъра на РВМС.
(2) В документите по ал. 1 се съдържа и следната информация:
1. регистрационен номер на пчелина;
2. име и адрес на собственика на пчелина;
3. населеното място, в землището на което се намира пчелинът;
4. броя на кошерите и на пчелните семейства;
5. официален ветеринарен лекар, който контролира пчелина;
6. РВМС, където е извършена регистрацията.
(3) При промяна на вписани обстоятелства по ал. 2, т. 2 и 4 собственикът писмено информира директора на РВМС и регистрирания ветеринарен лекар, който обслужва обекта, за отразяване в регистъра по ал. 1, т. 2. Информацията за промяна на обстоятелство по ал. 2, т. 2 се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната, а при промяна на обстоятелства по ал. 2, т. 4 - до 30 април и до 30 октомври всяка година.
(4) При промяна на обстоятелство по ал. 2, т. 3 регистрацията се заличава и пчелинът се регистрира отново по общия ред.
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., в сила от 16.05.2008 г.) При наличие на остро заразно заболяване или принудително убиване на пчелното семейство собственикът на пчелина уведомява регистрирания ветеринарен лекар за отписване на идентификационния му номер от дневника по чл. 6, ал. 1, т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., в сила от 16.05.2008 г.) При смърт на пчелно семейство по други причини кошерът може да се засели отново.Собственикът на пчелина уведомява регистрирания ветеринарен лекар за промяната на пчелното семейство, който я отразява във ветеринарномедицинския дневник на пчелина.
Чл. 8. (1) Ветеринарният лекар, който отговаря за съответния ветеринарен участък, след маркиране на кошерите подава информация, подлежаща на вписване, до съответната РВЛ, която се изпраща в компютърния регистър на НВМС.
(2) В регистъра на ГУ на НВМС се събира, обработва и съхранява информация за регистрацията на пчелините и идентификацията на пчелните семейства.
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., в сила от 16.05.2008 г.) Собствениците на пчелини:
1. съхраняват ветеринарномедицинския дневник за срок 3 г. от прекратяване на дейността;
2. предоставят на контролните органи дневника по т.1 за проверка.
Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., в сила от 16.05.2008 г.)
Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., в сила от 16.05.2008 г.)
Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., в сила от 16.05.2008 г.)
Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., в сила от 16.05.2008 г.)
Чл. 14. Регионалната ветеринарномедицинска служба трябва да: 
1. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., в сила от 16.05.2008 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., в сила от 16.05.2008 г.) съхранява информацията, свързана с регистрацията на пчелините и придвижването на пчелните семейства и реализацията на продукцията от пчеларството.
Чл. 15. Не се допуска отглеждане, придвижване, добив и търговия с пчелни семейства и пчелни продукти от пчелни семейства, които не са регистрирани по реда на тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 32, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 2. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 27 ОТ 2002 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 16.05.2008 Г.)
§ 12. (1) Пчелините, получили регистрационен номер преди влизането в сила на наредбата, се пререгистрират съгласно изискванията на тази наредба.
(2) За пререгистрацията по ал. 1 собствениците на пчелини подават до директора на РВМС заявление по образец в срок пет месеца от влизането в сила на тази наредба.
(3) В 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 директорът на РВМС издава удостоверение за пререгистрация по образец, одобрен със заповед на генералния директор.За пререгистрацията не се заплаща такса.
§ 13. (1) Собствениците на съществуващите пчелини маркират кошерите в съответствие с тази наредба в едномесечен срок след пререгистрацията по § 12.
(2) До маркирането по ал. 1 се признават наличните маркировки върху кошерите.
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys