ЗАКОНИ

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 Обн. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998г., изм. ДВ. бр.79 от 10 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., доп. ДВ. бр.26 от 23 Март 1999г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.24 от 24 Март 2000г., изм. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 11 Октомври 2002г., доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.14 от 11 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ.

бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г. 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) Законът урежда:
1. държавното подпомагане на земеделските производители за производството на непреработена и/или преработена земеделска продукция с цел продажба и изпълнението на мерките, включени в Националния план за развитие на земеделието и селските райони;
2. прилагането на мерки за стимулиране на износа и за регулиране на вноса и износа на земеделски продукти.
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) акредитацията, структурата, дейността и контрола върху Разплащателната агенция;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) регулирането на производството на захар от захарно цвекло и изоглюкоза;
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) създаването и функционирането на Интегрирана система за администриране и контрол;
6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) прилагането на схемата за единно плащане на площ в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
Чл. 2. Държавното подпомагане има за цел:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) развитие на ефективни земеделски и горски стопанства и на конкурентоспособна хранително-вкусова промишленост;
2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) развитие на производството на земеделска продукция в райони с влошени социално-икономически характеристики;
3. опазване и подобряване на почвеното плодородие и генетичния фонд;
4. развитие на екологичното земеделие;
5. развитие на стабилен вътрешен пазар и разширяване на външните пазари за българските земеделски стоки;
6. усъвършенстване производствената инфраструктура на земеделските райони;
7. създаване на условия за повишаване доходите на земеделските производители от продажба на земеделска продукция;
8. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) създаване на условия и стимулиране дейността на млади специалисти в земеделието;
9. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) развитие на селските и планинските райони;
10. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) стимулиране местното производство на висококачествена непреработена и преработена земеделска продукция и спазването на ветеринарни, фитосанитарни и хигиенни изисквания;
11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) насърчаване ползването на земеделската земя и развитие на производството на земеделска продукция в необлагодетелствани райони и в места по Натура 2000, както и намаляване нивото на обезлюдяване в тези райони.
Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните е компетентен орган за акредитация на Разплащателната агенция по смисъла на законодателството на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) В качеството си на компетентен орган министърът на земеделието и храните:
1. акредитира Разплащателната агенция с акт за акредитация, който се обнародва в "Държавен вестник";
2. определя сертифициращ орган;
3. наблюдава и контролира съответствието на дейността на Разплащателната агенция с критериите за акредитиране.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Изискванията и редът за акредитация, за наблюдението и контрола за спазване на изискванията, както и за отнемането на акредитацията на Разплащателната агенция по ал. 2, т. 1, се определят с наредба на министъра на земеделието и храните
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните уведомява Европейската комисия за извършената акредитация.
Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) За страната се акредитира една Разплащателна агенция.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разплащателната агенция извършва всички плащания на територията на страната от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за рибарство.
Чл. 2в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните контролира дейността на Разплащателната агенция чрез:
1. сертифициращия орган по чл. 2а, ал. 2, т. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) специализирано звено в Министерството на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Специализираното звено по ал. 1, т. 2 е на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Функциите на специализираното звено се определят в устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.
(4) (В сила от 01.01.2007 г.) Специализираното звено извършва одити в съответствие с международните одиторски стандарти.
Чл. 2г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните изготвя:
1. Национален стратегически план за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
2. Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
(2) Националният стратегически план за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. се изготвя в съответствие със Стратегическите насоки за развитие на селските райони на Европейския съюз и се одобрява от Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. се одобрява от Министерския съвет и се изпълнява от Министерството на земеделието и храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Документите по ал. 1 се изготвят в сътрудничество със социално-икономическите партньори, органите на местната власт, браншовите организации и други неправителствени организации и се подлагат на обществено обсъждане. Мястото и началният час на обсъждането се обявяват в два национални ежедневника и на електронната страница на Министерството на земеделието и храните. Протоколите от обсъждането и писмените становища на организациите се прилагат към документите по ал. 1 при внасянето им за одобрение от Министерския съвет.
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните внася до 31 октомври за одобряване в Министерския съвет годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието.
(2) Годишният доклад съдържа:
1. отчет и анализ на състоянието на земеделието за предходната година и очаквани данни за текущата година;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) програма, включваща целите, мерките финансовите инструменти и средства за осъществяването й през следващата година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 86 от 1999 г.) Годишният доклад се приема от Министерския съвет преди внасянето на законопроекта за държавния бюджет в Народното събрание.
Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция ежегодно до 31 март изготвя и представя на министъра на земеделието и храните годишен отчет за дейността на агенцията. Министърът на земеделието и храните внася годишния отчет за дейността на агенцията за одобрение от Министерския съвет.
(2) Годишният отчет по ал. 1 включва:
1. информация за извършеното подпомагане през годината;
2. информация за администрирането на средствата от Европейските фондове и държавния бюджет през годината;
3. резултатите от проведените одити на агенцията.
Чл.4. (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) Държавата подпомага земеделските производители чрез икономически, структурни и организационни мерки, научно и информационно обслужване, консултации, както и чрез повишаване на тяхната квалификация.
Чл. 5. Държавното подпомагане се осъществява от държавни органи и организации чрез целеви структури на национално и регионално равнище.
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните създава регионални земеделски служби.
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Към Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа регистър на земеделските производители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.)
Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., oтм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 7д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 7е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 7ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 7з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 7и. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 7к. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 7л. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Ежемесечно до 10-о число на съответния месец списъците на регистрираните земеделски производители - физически лица, се предоставят на териториалните поделения на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Държавата подпомага обединяването и дейността на земеделските производители в организации по продуктов, функционален и регионален признак.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за признаване на организации на земеделски производители и междубраншови организации.
Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) Държавата подпомага земеделските производители за производство на продукция съгласно изисквания за качество, определени по реда на ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните издава наредби, с които определя изисквания за качество на подпомаганите земеделски продукти и реда за упражняване на контрол върху качеството.
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Към Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа Интегрирана информационна система и Национална служба за съвети в земеделието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Информацията от Интегрираната информационна система и Националната служба за съвети в земеделието, предназначена за земеделските производители, се предоставя безплатно.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Земеделските производители, регистрирани по реда на чл. 7 представят периодично в областните дирекции "Земеделие" информация за дейността си.
Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Общинските съвети предоставят при условия и по ред, определени от тях, не по-малко от 50 на сто от търговската площ на общинските пазари, предназначени за продажба на плодове и зеленчуци, за ползване от регистрирани земеделски производители при продажба на произведена от тях земеделска продукция.
Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Предварително лицензиране при внос може да се прилага в рамките на тарифните квоти на следните земеделски продукти: зърнени продукти, ориз, захар, мляко и млечни продукти, говеждо месо, телешко месо, свинско месо и продукти от него и пилешко месо. Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице издава лицензиите за внос.
(2) Лицензията за внос дава право да се извърши внос при намалена ставка на митото в рамките на тарифна квота на посочените в лицензията вид и количество продукт с определен произход в срока на нейната валидност.
(3) Лицензията за внос е непрехвърляема. Вносът на количества продукти по издадена лицензия не може да се прехвърля на друго лице.
Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните одобрява с решение тарифните квоти, за които се прилага лицензиране, разделянето на годишните тарифни квоти за внос на земеделски продукти по периоди на изпълнение - тримесечни и шестмесечни, и обявява размера на квотата за съответния период. Решението на Министерския съвет се обнародва в "Държавен вестник". Разпределението и предоставянето на дялове от квотата се извършват преди началото на съответния период на изпълнение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Вносител на земеделски продукти подава заявление за издаване на лицензия за внос в 7-дневен срок от обнародването на решението по ал. 1. Заявлението се подава до министъра на земеделието и храните и към него се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
2. нотариално заверен образец от подписа на заявителя или на лице, което има право да го представлява;
3. документ за внесена парична гаранция за изпълнение на лицензията;
4. декларация, че заявителят или свързаните с него лица по смисъла на Търговския закон не са подали повече от едно заявление за внос на един и същ продукт в рамките на обявеното за разпределение за съответния период на изпълнение количество от една тарифна квота;
5. други документи, специфични за отделните продукти, определени в наредбата по чл. 10д, ал. 3.
(3) В рамките на обявеното за разпределение за съответния период на изпълнение количество от една тарифна квота всеки заявител, както и свързаните с него лица подават само едно заявление за внос на един продукт. Когато се установи, че заявителят или свързаните с него лица са подали повече от едно заявление, те се отхвърлят.
(4) Размерът на паричната гаранция за изпълнение на лицензията за единица количество се определя с наредбата по чл. 10д, ал. 3.
(5) При непълноти или неточности в подадените документи се определя 7-дневен срок за отстраняването им.
(6) Лицензия за внос се издава на лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон.
(7) Лицензия за внос на захар се издава само на производител на захар. Заявителят прилага към заявлението по ал. 2 декларация, че се задължава да рафинира количеството сурова захар, за което кандидатства, в едногодишен срок от датата на вноса.
Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Разпределянето на количествата за внос по тарифните квоти се извършва в 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 10в, ал. 5. Резултатите от разпределението се обявяват в тридневен срок. Министърът на земеделието и храните връща на всеки заявител в 7-дневен срок от обявяване на резултатите внесената гаранция за количествата, за които не е получил тарифната квота за внос.
(2) Разпределянето на количествата за внос по тарифните квоти се извършва въз основа на заявените количества. Когато заявените количества надвишават разпределяното количество, се прилага принципът на пропорционалността, като на всеки вносител се издава лицензия за част от квотата, която е пропорционална на неговото искане.
(3) На един заявител не се възлага повече от една трета от обявеното за разпределяне количество от една тарифна квота за съответния период на изпълнение.
(4) Неразпределените и неусвоените количества по тарифната квота се прехвърлят за разпределяне през следващия период на изпълнение през годината, за която се прилага тарифната квота.
(5) В лицензията за внос се посочват видът, количеството и страната на произход на земеделския продукт, за който е издадена, и срокът на нейната валидност. Съдържанието и формата на лицензията се определят в наредбата по чл. 10д, ал. 3.
Чл. 10д. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) (1) Митническите органи контролират вноса и отчитат внасяните по тарифните квоти количества по издадените лицензии за внос на земеделски продукти и заверяват представените лицензии и други документи, определени с наредбата по ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните връща на вносителите внесената гаранция за реализираното по съответната лицензия количество в 7-дневен срок от датата на представяне на заверена от митническите органи лицензия за внос и митническата декларация по вноса. Гаранцията се възстановява напълно при представяне на заверена лицензия и митническа декларация за реализиран внос на 95 на сто от определеното в лицензията количество.
(3) Редът за издаване на лицензии за внос в рамките на тарифни квоти се урежда с наредба на Министерския съвет.
Чл. 10е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Производството на захар от захарно цвекло и производството на изоглюкоза се извършват в рамките на квоти за производство на захар и квоти за производство на изоглюкоза.
(2) Производството на захар от захарно цвекло и изоглюкоза може да се извършва и извън определените квоти за производство, когато захарта/изоглюкозата са предназначени за износ.
(3) Квотите за производство на захар и квотите за производство на изоглюкоза се определят в рамките на основно количество за производство на захар и основно количество за производство на изоглюкоза.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните с участието на браншовите организации определя с наредба:
1. размера на основното количество за производство на захар и размера на основното количество за производство на изоглюкоза;
2. условията и реда за определяне, прехвърляне, намаление и увеличение на квотите за производство на захар и квотите за производство на изоглюкоза;
3. реда за износ на захар и изоглюкоза, произведени извън квотите за производство;
4. реда за водене на регистъра на производителите на захар и изоглюкоза;
5. реда за определяне на произведените количества захар и изоглюкоза, за предоставяне на информация за производството на захар и изоглюкоза и за извършване на проверки на предоставената информация;
6. реда за осъществяване на контрол върху производството.
(5) (Oтм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(6) Производители, които са произвели захар или изоглюкоза извън квотите за производство, са длъжни да ги изнесат до 31 декември след края на съответната стопанска година.
Чл. 10ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" определя квота за производство на захар и квота за производство на изоглюкоза на производител на захар/изоглюкоза, който отговаря на следните условия:
1. търговец е по смисъла на Търговския закон;
2. управлява самостоятелно и за своя сметка едно или повече предприятия за производство на захар/изоглюкоза на територията на Република България;
3. разполага с необходимия капацитет за производство на захар/изоглюкоза през съответната стопанска година;
4. не се намира в производство на ликвидация или производство по несъстоятелност.
(2) (*) Квотите за производство на захар и квотите за производство на изоглюкоза за първата стопанска година се определят на производители на захар/изоглюкоза, в предприятията на които е била произведена:
1. захар от захарно цвекло през периода 1998 - 2002 г.;
2. изоглюкоза през периода 2002 - 2003 г.
(3) (*) Квотите за производство на захар и квотите за производство на изоглюкоза за първата стопанска година се определят въз основа на подадено от производител на захар/изоглюкоза заявление, както следва:
1. пропорционално на дела на производителя на захар в средногодишното производство на захар през периода по ал. 2, т. 1;
2. пропорционално на дела на производителя на изоглюкоза в средногодишното производство на изоглюкоза през периода по ал. 2, т. 2.
(4) Квотите за производство на захар и квотите за производство на изоглюкоза за следващите стопански години се определят въз основа на окончателния размер на определените квоти за производство за текущата стопанска година.
Чл. 10з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" поддържа публичен регистър на производителите на захар и на изоглюкоза, на които е била определена квота за производство на захар или на изоглюкоза, както и на производителите, които произвеждат захар/изоглюкоза извън определените квоти за производство.
(2) В регистъра по ал. 1 се събира информация за наличния производствен капацитет на производителите на захар и изоглюкоза, както и информация относно определените им квоти за производство.
Чл. 10и. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Производителите на захар и производителите на изоглюкоза, на които е била определена квота за производство, както и производителите, които са произвели захар или изоглюкоза извън определените квоти, предоставят периодична информация на Държавен фонд "Земеделие" за:
1. произведените и изнесените количества захар и изоглюкоза;
2. наличните запаси от захар и изоглюкоза;
3. сключените договори за доставка на захарно цвекло и преработените количества захарно цвекло.
(2) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверки на предоставената от производителите на захар и изоглюкоза информация по ал. 1.
(3) Производителите на захар и на изоглюкоза са длъжни да осигурят достъп до счетоводната, търговската и техническата документация и до оборудването за производство, съхранение и отчитане на производството на захар и изоглюкоза, както и да оказват съдействие на служителите на Държавен фонд "Земеделие" за извършване на проверките по ал. 2.

Глава втора.

ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Създава се Държавен фонд "Земеделие", наричан по-нататък "фондът", който е юридическо лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът:
1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) подпомага финансово регистрираните земеделски производители;
2. изпълнява функциите на Агенция САПАРД;
3. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) предоставя средства на други лица и изпълнява и други функции, когато това е предвидено в закон;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) изпълнява функциите на Разплащателна агенция от датата на издаване на акта за акредитация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Условията и редът за финансово подпомагане по Програма САПАРД, както и изискванията към лицата, които се подпомагат, се определят с наредби на министъра на земеделието и храните съгласно Националния план за развитие на земеделието и селските райони и Многогодишното финансово споразумение по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за подпомагане на земеделските производители, които развиват дейност и са регистрирани в необлагодетелствани райони или в места по Натура 2000.
Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) приема, проверява и взема решение по заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) извършва разплащания по схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) осчетоводява операциите по схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика;
4. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) контролира използването на помощите по схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика, които изискват последващ контрол;
5. извършва интервенция на пазарите на земеделски продукти и прилага другите мерки за регулиране на пазара, уредени в законодателството на Европейския съюз;
6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) предоставя на Министерството на земеделието и храните и на Европейската комисия информация за извършеното подпомагане;
7. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) разпространява информация за схемите и мерките на Общата селскостопанска политика и за условията за участие в тях;
8. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) изпълнява други дейности, които са й възложени със закон, с акт на Министерския съвет или на министъра на земеделието и храните или произтичат от законодателството на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Решенията на Разплащателната агенция по ал. 1, т. 1 се публикуват на нейната Интернет страница в 7-дневен срок от тяхното постановяване и се оповестяват чрез поставяне на видно място в съответната общинска служба по земеделие и в съответното териториално звено на Разплащателната агенция.
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) Фондът подпомага лицата по чл. 11, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и предоставя парични средства на лицата по чл. 11, ал. 2, т. 3 за:
1. инвестиции в земеделието;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) производство и преработка на местна земеделска продукция с цел продажба на вътрешния и външните пазари;
3. създаване и развитие на частни земеделски стопанства и организациите по чл. 9;
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) развитие на земеделието в райони с влошени социално-икономически характеристики;
5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) опазване и подобряване на почвеното плодородие, развитие на екологичното земеделие и отглеждането и други дейности по запазване на генетичния фонд, на застрашени от изчезване породи, както и на породи с намаляваща популация;
6. развитие на производствената инфраструктура в земеделието;
7. (нова - ДВ, бр. 34 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) проектиране, строителство, реконструкция и основен ремонт на хидромелиоративната инфраструктура, която е предадена в собственост на земеделски производители, организирани в сдружения за напояване или е собственост на физически лица, еднолични търговци или други юридически лица;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 34 от 2001 г.) закупуване на земя за създаване или разширяване на земеделско производство;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 34 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) създаване на животновъдни ферми и закупуване на племенни животни, създаване на ферми за рибовъдство и други аквакултури и закупуване на генетичен фонд от риби и други водни организми;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 34 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) дейности за обучението и информационното им обслужване;
11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) инвестиции в селски и планински райони за развитие на тяхната инфраструктура и обслужващи земеделското производство дейности;
12. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) държавна интервенция на пазарите на земеделска продукция;
13. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) изграждане на пазари на едро и тържища;
14. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) развитие на земеделието в необлагодетелствани райони и в места по Натура 2000;
15. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) изпълнение на други задачи, когато това е предвидено в закон.
(2) За изпълнението на задачите по ал. 1 фондът:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) предоставя на регистрираните по чл. 7 земеделски производители на непреработена и преработена земеделска продукция и на лицата по чл. 11, ал. 2, т. 3 и ал. 3:
а) субсидии, включително за покриване изцяло или отчасти на разходите им за лихви по банкови кредити;
б) целеви кредити;
в) гаранции или поема поръчителство пред финансови институции;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) интервенира на пазарите на земеделска продукция;
3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) предоставя експортни субсидии.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Населените места, включени в селските и планинските райони по ал. 1, т. 11, се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерският съвет, по предложение на министъра на земеделието и храните с участието на Националното сдружение на общините в Република България, определя с наредба критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.
(7) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) Отношенията между фонда и получателите на кредити, субсидии и гаранции, както и между фонда и лицата, ползващи се от други негови услуги, се уреждат с договори.
Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът подпомага лицата по чл. 11, ал. 2, т. 1 и ал. 3 за изпълнение на дейностите по чл. 12 въз основа на приети от него програми в съответствие с одобрения от Министерския съвет годишен доклад по чл. 3.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът разработва програма за стимулиране на млади специалисти с висше аграрно образование, земеделските производители - физически лица на възраст до 40 години. Възрастта се установява към момента на подаване на молбата за предоставяне на средства.
Чл. 14. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 1998 г.) Приходите във фонда се набират от:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ежегодна субсидия от държавния бюджет;
2. (отм. - ДВ, бр. 12 от 1999 г.)
3. премийния приход в размер 4 на сто по застраховки на земеделските култури, животни, машини, сгради, съоръжения и друго имущество, както и други дълготрайни активи на земеделските производители;
4. управлението на средствата на фонда, включително и от лихви;
5. експортните такси за непреработени и преработени земеделски стоки;
6. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) дарения и помощи от финансови институции и организации и средства по международни споразумения;
9. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) средства, получени в рамките на кредити и безвъзмездни помощи по решение на Министерския съвет или със заповед на министъра на земеделието и храните;
10. (нова - ДВ, бр. 79 от 1998 г.) глоби и имуществени санкции по глава седма на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) петдесет на сто от глобите, санкциите и отнеманията в полза на държавата по Закона за виното и спиртните напитки след приспадане на направените разходи;
12. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
13. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
14. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 79 от 1998 г., предишен текст на т. 11 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Средствата от фонда се разходват за:
1. дейността му по чл. 12;
2. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) други дейности, предвидени в годишния доклад, или закон;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) административно-стопански и други разходи, свързани с дейността му, комисиони и други;
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) финансиране на проекти и дейности, определени в плановете за регионално развитие или закон.
5. (нова - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(3) Превишението на приходите над разходите е преходен остатък и се ползва по предназначение през следващата година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Приходната и разходната част на фонда и преходният остатък се утвърждават ежегодно от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните по реда на чл. 47, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Вноските по чл. 14, ал. 1, т. 1, 3 и 5 се събират всяко тримесечие.
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) В случаите по чл. 14, ал. 2, т. 1 и 2 фондът може да предоставя средства на търговските банки за предоставени от тях кредити, отпуснати при определени от фонда условия, включително за кредитиране изпълнението на проекти по Програмата САПАРД и по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, прилагани от Разплащателната агенция.
Чл. 17. (1) Средствата на фонда се съхраняват по отделни банкови сметки в Българската народна банка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 86 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.)
Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Средствата, отпуснати от европейските фондове, са публични финансови средства.
(2) Разплащателната агенция води отделно счетоводство за всички разплащания, които се финансират от европейските фондове съгласно законодателството на Европейския съюз.
Чл. 18. (1) Органи на фонда са:
1. управителният съвет;
2. изпълнителният директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Управителният съвет се състои от 11 членове. Министърът на земеделието и храните е член и председател на управителния съвет по право. Четирима от членовете на управителния съвет се определят от министъра на земеделието и храните. Министърът на финансите, министърът на икономиката, енергетиката и туризма, министърът на околната среда и водите, министърът на труда и социалната политика и министърът на регионалното развитие и благоустройството определят по един заместник-министър за член на управителния съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните след съгласуване с министър-председателя предлага на управителния съвет да избере изпълнителен директор на фонда, който е член на управителния съвет по право.
Чл. 19. (1) Управителният съвет:
1. определя условията и реда за управление на средствата на фонда съобразно целите на този закон;
2. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) определя броя и избира заместник изпълнителните директори на фонда;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) утвърждава щата на фонда;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) осъществява контрола за целевото разходване на средствата на фонда;
5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) взема решения по чл. 12, ал. 2;
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) определя максималните количества по отделни продукти за експортно субсидиране;
7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) взема решения и по всички други въпроси, свързани с дейността на фонда, когато прецени, че това е необходимо.
(2) Председателят на управителния съвет свиква заседания при необходимост, но не по-рядко от веднъж на три месеца.
(3) Управителният съвет заседава, когато присъстват най-малко 2/3 от неговите членове. Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички членове.
(4) Председателят на управителния съвет представя в Министерския съвет до 30 април отчет за дейността на фонда за предходната година.
Чл. 20. Изпълнителният директор:
1. изпълнява решенията на управителния съвет;
2. организира и ръководи дейността на фонда;
3. представлява фонда;
4. назначава и освобождава служителите на фонда и членовете на кредитните съвети;
5. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет.
Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор на Разплащателната агенция.
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция:
1. организира и ръководи дейността на Разплащателната агенция;
2. представлява Разплащателната агенция.
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Министерският съвет приема устройствен правилник, с който се определят структурата и организацията на работа на фонда.
(2) Управителният съвет приема правилник за дейността на фонда.
Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) На национално и регионално равнище могат да се формират кредитни съвети, които дават становища по проектите, постъпили за получаване на средства от фонда.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Разплащателната агенция се състои от:
1. Централно управление в гр. София;
2. териториални структурни звена.
(2) В Разплащателната агенция се създават вътрешни структури:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) според схемите и мерките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
2. на функционален принцип.
(3) Управленската структура на Централното управление, териториалната компетентност и седалищата на териториалните структурни звена се уреждат с устройствения правилник на фонда.
(4) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция утвърждава вътрешни правилници за дейността на структурите по ал. 2.
Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Разплащателната агенция създава структура по вътрешен одит, която подпомага създаването и поддържането на ефективна система за вътрешен контрол.
(2) Структурата по вътрешен одит е независима от останалите звена в Разплащателната агенция и е пряко подчинена на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
(3) Структурата по вътрешен одит:
1. извършва дейността си в съответствие с международните одиторски стандарти;
2. извършва дейността си в съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз и указанията на Европейската комисия;
3. докладва резултатите от извършените одиторски проверки на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
(4) Вътрешните одитори, работещи в структурата по вътрешен одит, са длъжни да спазват изискванията на Етичния кодекс на вътрешните одитори.
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните, Националният статистически институт, Националната агенция за приходите и другите държавни и общински органи предоставят безплатно на фонда информацията, която е необходима за неговата дейност.
Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
Чл. 25. Фондът може да придобива:
1. дълготрайни материални активи само във връзка с осъществяване на дейността на неговата администрация;
2. акции във финансово-кредитни институции, осъществяващи дейности в областта на земеделието, със съгласието на Министерския съвет;
3. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) акции и дялове в еднолични търговски дружества с държавно имущество с предмет на дейност съхраняване на уникален национален генофонд, породи и сортове по реда на т. 2.
Чл. 26. (1) Правилата за отпускане на кредити, поемане на гаранции и субсидиране се определят от управителния съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) При предоставяне на кредити и гаранции, както и при поемане на поръчителство, фондът приема предвидените в действащото законодателство обезпечения.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът има право на законна ипотека върху недвижимите имоти и вещни права върху тях, включително върху земеделските земи, придобити от земеделски производители изцяло или частично с отпуснат от фонда кредит или с банков кредит, гарантиран от фонда.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът е длъжен в срок от три години да продаде придобитите по реда на принудителното изпълнение дълготрайни материални активи, движимо и недвижимо имущество.
(6) Фондът не приема за обезпечение дълготрайни финансови активи, с изключение на държавни ценни книжа.
(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът може да изисква от подпомаганите лица да предоставят документи и информация за целевото използване на предоставените средства, както и да извършва проверки за това.
Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разплащателната агенция извършва проверки на лицата, които ползват схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика.
(2) Проверките на място се извършват от:
1. структурите на Разплащателната агенция;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните или други административни звена към министъра на земеделието и храните;
3. други организации, които имат необходимия организационен, технически и кадрови капацитет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Разплащателната агенция възлага със заповед на звената по ал. 2, т. 2 извършването на проверки на място.
(4) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция сключва договори за извършване на проверки на място с организациите по ал. 2, т. 3. Договорът за възлагане на проверки съдържа:
1. пълно изброяване и описание на функциите, свързани с проверките на място;
2. разходите за изпълнение на делегираните функции, които Разплащателната агенция заплаща на организацията;
3. срокове и форма за предоставяне информация на Разплащателната агенция за извършените проверки и правила за съхранение на документацията.
Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Лицата, които ползват схемите и мерките за подпомагане по Общата селскостопанска политика, са длъжни да осигуряват на проверяващите:
1. достъп до обектите на проверка - офиси, производствени помещения, складове, земи и други;
2. пълна информация относно обекта на проверката;
3. достъп до всички документи, свързани с обекта на проверката, както и копия и извлечения от тях;
4. вземане на проби от земеделски и хранителни продукти, почви и води за контролен анализ.
(2) Държавните и общинските органи и организации са длъжни да оказват на проверяващите съдействие и да им предоставят информацията и документите, свързани с обекта на проверката.
(3) Организациите по чл. 26а, ал. 2 са длъжни да издават заповед за всяка проверка на място, с която определят проверяващите, мястото, обекта и обхвата на проверката.
(4) Проверяващите изготвят доклад за извършената проверка на място, който се подписва от тях и от проверяваното лице или негов представител. Когато проверяваният откаже да подпише доклада, проверяващите отбелязват в него това обстоятелство.
Чл. 27. (1) По всички приети в негова полза залози фондът има правата по чл. 311, ал. 1 от Търговския закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) За вземанията си от физическите и юридическите лица, както и за недължимо платени и надплатени суми по схеми и мерки, изцяло финансирани от държавния бюджет фондът може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги. Вземанията се събират от Националната агенция за приходите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разплащателната агенция е длъжна да предприеме необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатените суми по схеми за плащане и проекти, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в законодателството на Европейския съюз.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Вземанията на Разплащателната агенция, които възникват въз основа на административен акт, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вземанията на Разплащателната агенция, които възникват въз основа на договор, са частни държавни вземания и се събират от Националната агенция за приходите.
Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)
Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Подпомагането, което Разплащателната агенция извършва, подлежи на предварителен, текущ и последващ контрол.
(2) Контролът на дейността на Разплащателната агенция се упражнява от:
1. Сметната палата на Република България;
2. специализираното звено за контрол по чл. 2в, ал. 1, т. 2;
3. сертифициращия орган;
4. представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата.
(3) Министърът на финансите упражнява финансов контрол върху дейността на Разплащателната агенция.
Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Сертифициращият орган по чл. 2а, ал. 2, т. 2 извършва одит за:
1. верността на финансовите отчети;
2. изградената система за контрол в Разплащателната агенция.
(2) За сертифициращ орган се определя независима от компетентния орган и от Разплащателната агенция организация, която:
1. работи съгласно международните одиторски стандарти и инструкциите, издадени от Европейската комисия;
2. има поне 5 години опит в извършването на дейност по сертифициране.
(3) Специфичните изисквания и редът за извършване на одит за верността на финансовите отчети и на изградената система за контрол в Разплащателната агенция се определят с наредбата по чл. 2а, ал. 3.
Чл. 29. (1) (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Разпоредбите на Закона за администрацията не се прилагат за Държавен фонд "Земеделие".
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните е компетентният непосредствено по-горестоящ административен орган при оспорването по административен ред на индивидуалните и общите административни актове, издавани при прилагането на този закон.

Глава трета.

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)
Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) За изпълнение на функциите на Разплащателната агенция се създава Интегрирана система за администриране и контрол.
(2) Интегрираната система за администриране и контрол се състои от:
1. система за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане;
2. система за идентификация на земеделските парцели;
3. система за идентификация и регистрация на животните;
4. интегрирана система за контрол.
(3) Системите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 се изграждат и поддържат въз основа на регистри и графична информация като компютризирани бази данни.
(4) Системите по ал. 2 се създават и поддържат:
1. по т. 1 и 4 - от Разплащателната агенция;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) по т. 2 - от Министерството на земеделието и храните;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) по т. 3 - от Българската агенция по безопасност на храните.
(5) Разплащателната агенция обединява данните от системите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 в цифров вид в интегрирана информационна система и създава и поддържа системни връзки с външни регистри.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на системите по ал. 2 и информационната система по ал. 5.
Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане включва регистър на кандидатите за подпомагане и регистър на заявленията за подпомагане.
(2) Регистърът на кандидатите за подпомагане се създава въз основа на заявленията за подпомагане и съдържа данни за кандидата, неговото стопанство и дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При първоначално въвеждане в регистъра кандидатите за подпомагане получават уникален регистрационен номер, с който участват във всички схеми и мерки за подпомагане по Общата селскостопанска политика. Регистрационният номер не може да се прехвърля.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Регистърът на заявленията за подпомагане съдържа данни за подадените от кандидата заявления за участие в схемите и мерките за подпомагане по Общата селскостопанска политика и за отпуснатата помощ.
Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Кандидатите за подпомагане подават до териториалните структури на Разплащателната агенция заявление за подпомагане по образец.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Кандидатите за подпомагане получават от общинските служби по земеделие по местонахождението на земите формуляри на заявления за подпомагане, попълнени с наличните данни за тях. Когато подпомагането е свързано със земеделска площ, кандидатите получават като част от заявлението и графичен материал за местонахождението на ползваните от тях площи.
(3) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Общинските служби по земеделие оказват помощ на кандидатите за подпомагане при попълване на заявленията и за идентифициране на ползваните от тях площи.
(4) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Общинските служби по земеделие са длъжни да въведат информацията от представените им заявления съгласно изискванията на системата по чл. 31, ал. 1, да разпечатат попълненото заявление и след неговото подписване от кандидата да го подадат в съответната териториална структура на Разплащателната агенция.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредби:
1. условията и реда за подаване на заявления;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) образците на заявленията и изискванията към тях за отделните схеми и мерки за подпомагане по Общата селскостопанска политика.
Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Системата за идентификация на земеделските парцели е географска информационна система и се създава въз основа на ортоизображения чрез дигитализиране на физическите блокове и блоковете на земеделските стопанства. В системата се включват данни от картата на възстановената собственост и регистрите към нея.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните организира създаването и актуализирането на цифрови ортоизображения с дигитализирани физически блокове.
(3) В системата за идентификация на земеделските парцели се включват:
1. географските данни и идентификационните кодове на физическите блокове и блоковете на земеделските стопанства;
2. ползвателите и начинът на трайно ползване на блоковете на земеделските стопанства.
Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Системата за идентификация и регистрация на животните се създава въз основа на идентификацията на животните по видове чрез съответната маркировка.
(2) В системата за идентификация и регистрация на животните се включват данни за:
1. идентификация на земеделския стопанин, който отглежда животните;
2. броя на животните от всеки вид, тяхната порода и възраст;
3. идентификационните номера на животните по видове;
4. местонахождението и придвижването на животните;
5. здравния статус на животните и приложените ветеринарномедицински мероприятия.
Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Държавните и общинските органи, включително митническата администрация, са длъжни да предоставят безвъзмездно и своевременно на Разплащателната агенция информацията и документите, свързани със създаването и поддържането на интегрираната информационна система, включително информация, представляваща служебна тайна по Закона за митниците.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Държавните и общинските органи предоставят при поискване на Разплащателната агенция информация за вида и размера на задълженията на кандидатите за подпомагане по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика. Разплащателната агенция ползва информация, съдържаща се в централния кредитен регистър по реда на Закона за кредитните институции.
Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция осигурява защита на данните, включени в интегрираната информационна система.
(2) Индивидуалните данни, включени в интегрираната информационна система, се предоставят на органите на статистиката и могат да се използват само за статистически цели съгласно Закона за статистиката.
(3) Държавните органи, които поддържат информационни системи, получават консолидирани данни от интегрираната информационна система, когато това е предвидено в закон.
(4) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция издава Вътрешни правила за защита на данните в интегрираната информационна система.
Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Интегрираната система за контрол включва административни проверки на подадените заявления за подпомагане и проверки на място.
(2) Разплащателната агенция извършва административни проверки на подадените заявления чрез интегрираната информационна система, като съпоставя данните от заявленията с данните в регистрите.
(3) Разплащателната агенция всяка година проверява на място най-малко 5 на сто от подадените заявления за подпомагане въз основа на анализ на риска.
(4) Проверките на място се извършват чрез:
1. инспекция на земеделското стопанство;
2. методи за дистанционно наблюдение.
Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Разплащателната агенция информира Министерството на земеделието и храните и Европейската комисия за функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол по правилата, предвидени в законодателството на Европейския съюз.
(2) Разплащателната агенция съдейства на представителите на Европейската комисия, които извършват контролни проверки по функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол, и участва в тях по правилата, предвидени в законодателството на Европейския съюз.

Глава четвърта.

ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)
Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Земеделските стопани могат да получат директни плащания за земеделските площи, които ползват на територията на страната, по Схемата за единно плащане на площ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерският съвет, по предложение на министъра на земеделието и храните, одобрява с решение минималния размер на земеделската площ за стопанство и на земеделските парцели, за които може да се получи плащане по Схемата за единно плащане на площ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните прави предложение по ал. 2 след съгласуване с Европейската комисия.
Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Размерът на единното плащане на площ се определя за хектар, като се раздели финансовият пакет на страната на използваната земеделска площ в страната, която се поддържа в добро земеделско състояние, коригирана по обективни критерии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед одобрява и обявява критериите по ал. 1 след одобрение от Европейската комисия.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Използваната земеделска площ по ал. 1 включва обработваемата земя, постоянните пасища, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция. Министърът на земеделието и храните определя с наредба общи и регионални критерии за постоянни пасища, които са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ.
(4) Когато сумата на поисканите и допустими плащания на площ би надвишила финансовия пакет на страната за съответната година, размерът на единното плащане на площ се коригира с коефициент на намаление. Прилага се еднакъв коефициент на намаление на плащането за всички хектари земеделска площ, заявени и одобрени за подпомагане.
Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Земеделските стопани, които стопанисват земеделска площ, включена в системата за идентификация на земеделските парцели, могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ.
(2) Кандидатите за подпомагане подават заявление по чл. 32, ал. 1 за съответната календарна година.
Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните, след съгласуване с Европейската комисия, одобрява със заповед Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и ги обнародва в "Държавен вестник".
Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция извършва директни плащания по подадените заявления, когато установи, че:
1. кандидатът ползва заявените земеделски площи;
2. площите се поддържат в добро земеделско и екологично състояние;
3. размерът на използваната от земеделското стопанство площ и размерът на земеделските парцели са не по-малки от определените по реда на чл. 39, ал. 2.
(2) Разплащателната агенция проверява заявленията за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ съгласно чл. 37.
(3) Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане по Схемата за единно плащане на площ, когато:
1. кандидатът стопанисва площи и/или земеделски парцели с размери, по-малки от определените по реда на чл. 39, ал. 2;
2. установи, че за съответните площи не са спазени Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
3. кандидатът възпрепятства извършването на проверка на място;
4. кандидатът е заявил площи, които не стопанисва;
5. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено.
(4) Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане по ал. 3 съгласно критериите, установени в законодателството на Европейския съюз.
(5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция издава методика за определяне на размера за единното плащане на площ върху общинските мери и пасища на база животинска единица в съответствие с изискванията на схемата за единно плащане на площ. Правилата се съгласуват от министъра на земеделието и храните, изпращат се на кметовете на общини за информация и се публикуват на интернет страницата на Разплащателната агенция.
Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните след съгласуване с Европейската комисия предлага на Министерския съвет схеми за национални доплащания. Схемите за национални доплащания и размерът на средствата по всяка от тях се одобряват с решение на Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредби специалните изисквания за участие във всяка одобрена схема за национални доплащания.
(3) (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.)
Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Националните доплащания се финансират от държавния бюджет, като размерът на средствата се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Националните доплащания могат да се допълват от Европейския фонд за развитие на селските райони при условията за съфинансиране от държавния бюджет съгласно законодателството на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Когато общият размер на поисканите и допустими национални доплащания по определена схема би надвишил одобрените средства за тази схема, министърът на земеделието и храните коригира размера на плащането с коефициент, еднакъв за всички кандидати.
Чл. 46. (1) (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен текст на чл. 46, доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Кандидатите за подпомагане по схеми за национални доплащания на площ подават заявление за съответната календарна година заедно със заявлението по чл. 41, ал. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Кандидатите за подпомагане по схеми за национални доплащания, които не са на площ, подават отделно заявление за съответната календарна година.
Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция проверява спазването на изискванията на схемите за национални доплащания, финансирани от:
1. Европейския фонд за развитие на селските райони - по реда на чл. 37;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) държавния бюджет - по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на финансите.
(2) Разплащателната агенция намалява размера или отказва плащане по схеми за национални доплащания, когато:
1. (отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.)
2. кандидатът не отговаря на специалните изисквания, определени с наредбите по чл. 44, ал. 2;
3. кандидатът възпрепятства проверката на място;
4. кандидатът е заявил повече площи от установените при проверката по ал. 1;
5. установи, че за съответните площи не са спазени Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
6. за една и съща площ са подадени две или повече заявления.

Глава пета.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)
Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Производител на захар или изоглюкоза, който не предостави на фонда информация, посочена в чл. 10и, ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер 1000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на производител на захар или изоглюкоза, който не осигури достъп или не окаже съдействие на упълномощени служители на фонда за извършване на проверките по чл. 10и, ал. 2.
Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Производител на захар или изоглюкоза, който наруши чл. 10е, ал. 6, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер, равен на размера на митото при внос на захар/изоглюкоза, което е в сила към датата на извършване на нарушението.
(2) Наказанието по ал. 1 не се налага, когато захарта или изоглюкозата са унищожени или са негодни за човешка консумация преди изтичането на срока по чл. 10е, ал. 6 поради настъпването на особени непредвидени обстоятелства.
Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 то 2010 г.) Нарушенията по чл. 48 и 49 се установяват с актове на определени от изпълнителния директор на фонда служители, на които е възложено извършването на проверките по чл. 10и, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2010 г.) (1) На преработвател или изкупвач, одобрен по схема за подпомагане на земеделски продукти съгласно регламент на Европейския съюз или наредба, издадена на основание на този закон, който не изпълни задължението си да преработи земеделските продукти, получени съгласно условията на схемата, в продуктите или в сроковете, определени в регламента или наредбата, се налага имуществена санкция. Размерът на имуществената санкция е от 100 до 500 лв. за всеки хектар земеделска земя, от който е добита непреработената продукция.
(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с актове на определени от министъра на земеделието и храните служители, а наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
1. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Земеделски производители" са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция и продукция от риба и аквакултури, предназначена за продажба.
2. "Екологично земеделие" е система за поддържане естественото плодородие на почвата, биологичното разнообразие на видовете и екологичния баланс в околната среда.
3. "Райони с влошени социално-икономически характеристики" са райони, застрашени от обезлюдяване или с ниска гъстота на населението, ограничени възможности за трудова заетост, чието ускорено западане може да застраши икономическата жизнеспособност на даден район и населеността му в дългосрочен план.
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Необлагодетелствани райони" са планинските райони и други райони с природни ограничения и демографски проблеми.
5. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) "Предприятия от хранително-вкусовата промишленост" са всички предприятия от мелничната, фуражната, месопреработвателната, млечната, маслодобивната, захародобивната, захаропреработвателната, рибодобивната, рибопреработвателната, консервната, винарската и пивоварната промишленост.
6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2000 г.) Националният план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000-2006 г. е обособена част от Националния план за икономическо развитие за периода 2000-2006 г. Националният план за развитие на земеделието и селските райони се разработва по ред, определен от Министерския съвет, и съдържа анализ на състоянието на земеделието, горите, хранителната промишленост и рибарството за предходния период и определя целите, приоритетите и мерките за развитие.
7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Преработена продукция" е земеделска продукция, която след технологично въздействие върху нея продължава да бъде земеделска продукция.
8. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Млекосъбирателен пункт" е предприятие по смисъла на Търговския закон, което изкупува мляко от производители с цел да го събира, охлажда и съхранява и да го продаде на едно или повече млекопреработвателни предприятия.
9. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Масленост" е съдържанието на мастни вещества в млякото, изразено в проценти.
10. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Места по Натура 2000" са защитените зони по чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Тарифна квота" е количество стока по смисъла на § 1, т. 18 от допълнителната разпоредба на Закона за митниците.
12. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Райони с природни ограничения и демографски проблеми" са райони, включващи територии с хомогенни природни условия за развитие на селскостопанска дейност, които имат:
а) земя с ниска продуктивност, трудна за обработване и с ограничен потенциал, който може да бъде увеличен само с прекомерни разходи, и
б) ниска или намаляваща численост на населението, което получава доходите си предимно от земеделие
13. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) "Разплащателна агенция" е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти, по правилата на законодателството на Европейския съюз.
14. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Компетентен орган" е държавен орган, оторизиран да даде акредитация - цялостна или частична, да отнеме акредитацията на Разплащателната агенция и да определи сертифициращ орган.
15. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Акредитация" е процедура по признаване на статут на Разплащателна агенция от национален компетентен орган въз основа на оценка на възможностите за администриране и осчетоводяване на средствата от Европейските земеделски фондове съгласно законодателството на Европейския съюз.
16. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Акт за акредитация" е писмено потвърждение, че структурата, която се акредитира, съответства на критериите за акредитация.
17. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Европейски земеделски фондове" са Европейският земеделски фонд за гарантиране и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) "Кандидати за подпомагане" са земеделски стопани и други физически или юридически лица, които могат да участват в схеми за подпомагане по Общата селскостопанска политика.
19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Географска информационна система" е компютризирана геобаза данни за събиране, съхраняване, обработка и изобразяване на данни.
20. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Ортоизображения" са изображения на части от земната повърхност, създадени чрез въздушно и/или сателитно цифрово заснемане.
21. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Финансов пакет" са средствата, които ще бъдат предоставени на страната от Европейския земеделски фонд за гарантиране за единно плащане на площ съгласно Договора между държавите - членки на Европейския съюз, и Република България и Румъния относно присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз.
22. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) "Постоянно пасище" е земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури по естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на 5 или повече години, с изключение на земите, оставени под угар в съответствие с чл. 22, 23 и 24 на Регламент (EО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти, и земи, оставени под угар в съответствие с чл. 39 от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Трева и други тревисти фуражни култури са всички тревисти растения, които се срещат традиционно на естествените пасища или обикновено са включени в смесите от семена за пасища или ливади, независимо дали се използват или не се използват за паша на животните.
23. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Земеделски стопанин" е физическо или юридическо лице, което извършва земеделска дейност и чието земеделско стопанство е разположено на територията на страната.
24. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Земеделско стопанство" са всички производствени единици, управлявани от земеделския стопанин и разположени на територията на страната.
25. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Земеделска дейност" е производството на земеделски продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
26. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Физически блок" е непрекъсната площ земя, ограничена от трайни топографски елементи.
27. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Блок на земеделското стопанство" е физически блок или част от него, регистриран в Системата за идентификация на земеделските парцели, притежаващ уникална идентификация и стопанисван от един земеделски стопанин.
28. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Международни одиторски стандарти" са международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит на Института на вътрешните одитори (IIA, Inc.).
29. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Етичен кодекс на вътрешните одитори" е кодекс на Института на вътрешните одитори (IIA, Inc.), който включва принципи, приложими в професията и практиката по вътрешен одит, и правила за поведение, задължителни за спазване от вътрешните одитори.
30. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Семейните градини" са земеделски площи, заети с различни култури, и произведената от тях продукция се използва предимно за собствена консумация в домакинството на земеделския стопанин.
31. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Земеделски парцел" е блок на земеделското стопанство или част от него, върху който се отглежда само една земеделска култура или е оставен като угар през текущата стопанска година.
32. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Основно количество за производство на захар" е общото количество захар, изразено в тонове бяла захар, което може да бъде произведено от захарно цвекло през една стопанска година.
33. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Основно количество за производство на изоглюкоза" е общото количество изоглюкоза, изразено в тонове сухо вещество, което може да бъде произведено през една стопанска година.
34. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Захар" е продукт, произведен от захарно цвекло или захарна тръстика, под формата на бяла, сурова захар или сироп, получен преди завършване на производството на бяла захар или който представлява краен продукт.
35. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Бяла захар" е захар, несъдържаща ароматизиращи или оцветяващи добавки или други вещества, съдържаща 99,5 на сто или повече захароза от масата на сухото вещество, определено чрез поляриметричния метод.
36. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Изоглюкоза" е продукт, произведен от глюкоза или от нейните полимери, съдържащ най-малко 10 на сто фруктоза от масата на сухото вещество.
37. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Производител на захар от захарно цвекло" е лице, разполагащо с технически възможности за производство на захар от захарно цвекло в рамките на едно или повече предприятия, включително необходимото за осъществяването на следните основни технологични процеси оборудване:
а) разтоварване, почистване и измиване на цвеклото;
б) извличане на суровия сок;
в) очистване на суровия сок;
г) концентрация на очистения сок;
д) сваряване, кристализация и центрофугиране на тежкия сок и сиропите.
38. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Производител на изоглюкоза" е лице, разполагащо с оборудване за изомеризация на глюкоза или на нейните полимери.
39. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Стопанска година" е периодът от 1 октомври на една календарна година до 30 септември на следващата календарна година.
40. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
41. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
42. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
43. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
44. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
45. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. Този закон отменя Закона за защита на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 57 от 1995 г.; попр., бр. 67 от 1995 г.; изм., бр. 110 от 1996 г., бр. 115 и 123 от 1997 г.).
§ 3. (1) Прекратява Държавен фонд "Земеделие", създаден с чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на земеделските производители.
(2) Държавен фонд "Земеделие", създаден с чл. 11, ал. 1 от този закон, поема активите и пасивите на прекратения фонд.
§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните издава наредби по прилагането на чл. 6, чл. 7, ал. 1, чл. 9 и чл. 10, ал. 3.
§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба районите по § 1, т. 3 и 4.
§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и храните, който дава указания по прилагането му.

-------------------------

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 13 май 1998 г. и е подпечатан с държавния печат.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2005 Г.)
§ 22. Параграф 8, относно чл. 10б - 10д, влиза в сила от 1 юли 2005 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г.)
§ 29. Навсякъде в закона думите "райони/те с екологични ограничения" се заменят с "места/та по Натура 2000".
§ 30. Разпределението на индивидуалните млечни квоти за квотния период от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. се извършва от министъра на земеделието и горите на основа на базите данни по чл. 7а, ал. 1 и годишните декларации по чл. 7г, ал. 1.
§ 31. Заявленията по чл. 7ж, ал. 2 за квотния период от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. се подават до 31 март 2006 г.
§ 32. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите на чл. 2б, ал. 2, чл. 2в, ал. 1 и 4, чл. 3а, чл. 11а, чл. 17а, чл. 20а, ал. 2, чл. 26а, чл. 26б, чл. 27, ал. 3, чл. 28а, чл. 32, ал. 1 - 4, чл. 35, ал. 2, чл. 36, чл. 37, чл. 38, чл. 39, ал. 1, чл. 41, чл. 43, чл. 44, ал. 3, чл. 46 и 47 влизат в сила от 1 януари 2007 г.
§ 33. Разпоредбите на чл. 10ж, ал. 2 и 3 се прилагат за определянето на квотите за производство на захар и изоглюкоза за 2006/2007 стопанска година.
§ 34. Агенция САПАРД е функционално звено в Разплащателната агенция.
§ 35. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) (1) Министърът на земеделието и продоволствието издава наредби по прилагане на Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001, и на Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители.
(2) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и продоволствието приема наредбите по ал. 1, когато прилагането на регламентите по ал. 1 е свързано и с дейност от други отрасли.
(3) Министърът на земеделието и продоволствието издава наредби по прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 103. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г.)
§ 36. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 35, т. 2, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 7, който влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)
§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)
§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:
1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";
2. параграф 2, ал. 4;
3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;
4. параграф 4, ал. 2;
5. параграф 24;
6. параграф 60,
които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО
(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г.)
§ 27. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

......................................................................................

4. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "министъра/ът на земеделието и продоволствието".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)
§ 55. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13 и 59 от 2007 г. и бр. 16 от 2008 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Навсякъде в закона думите "и Общата рибарска политика" се заличават.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)
§ 88. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13 и 59 от 2007 г., бр. 16 и 36 от 2008 г.) навсякъде думите "по земеделие и гори" и "Земеделие и гори" се заменят съответно с "по земеделие" и "Земеделие".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г., ДОП. - ДВ, БР. 32 ОТ 2009 Г.)
§ 68. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на § 65, 66 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник" и § 2 - 10, § 12, т. 1 и 2 - относно ал. 3, § 13 - 22, § 24 - 35, § 36, ал. 1 - 4, § 37 - 51, § 52, т. 1 - 3, т. 4, буква "а", т. 7, буква "е" - относно ал. 10 и 11, т. 8, буква "а", т. 9 и 12 и § 53 - 64, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)
§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г.)
§ 6. В останалите текстове на закона думата "продоволствието" се заменя с "храните".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)
§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство
РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 314/2002 НА КОМИСИЯТА от 20 февруари 2002 година относно установяване на подробни правила за прилагането на системата от квоти в сектор захар
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1261/2001 НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2001 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета относно договорите за доставка на захарно цвекло и ценовите увеличения и намаления, приложими към цената на захарното цвекло
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1260/2001 НА СЪВЕТА от 19 юни 2001 година относно общата организация на пазара в сектор захар
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1263/1999 НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година относно Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1266/1999 НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година за координиране на помощта за страните кандидати в рамките на предприсъединителната стратегия и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3906/89
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1251/1999 НА СЪВЕТА от 17 май 1999 година относно установяване на режим за подпомагане на производителите на някои полски култури
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕO) № 20/98/ от 7 януари 1998 г., установяваща правилата за прилагане на Регламентта на Съвета (ЕО) № 2200/96 относно помощта за производствените организации, на които е било дадено предварително признание.
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 412/97 от 3 март 1997 година относно изработване на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕО) № 2200/96 относно признаването на организации на производителите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 226/97 НА КОМИСИЯТА от 6 февруари 1997 година относно въвеждане на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2443/96 на Съвета за определяне на допълнителни мерки за пряко подпомагане на доходите на производителите или на сектор говеждо и телешко месо
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2443/96 НА СЪВЕТА от 17 декември 1996 година относно предвиждане на допълнителни мерки за пряко подпомагане на приходите на производителите или на сектор говеждо и телешко месо
РЕГЛАМЕНТ № 2201/96 НА СЪВЕТА от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2200/96 НА СЪВЕТА от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 404/93 НА СЪВЕТА от 13 февруари 1993 година относно общата организация на пазара на банани
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 671/84 НА КОМИСИЯТА от 15 март 1984 година относно заявленията за финансиране на помощите отпускани от държавите-членки на организациите на производители в сектора на продуктите от риболова
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2759/75 НА СЪВЕТА от 29 октомври 1975 година за общата организация на пазара на свинско месо
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2670/81 НА КОМИСИЯТА от 14 септември 1981 година относно определяне на подробни правила за прилагане по отношение на производството на захар при надвишаване на квотата
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1516/74 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 1974 година относно контрола, който държавите-членки, следва да извършват на договори, сключени между производители на захар и производители на захарно цвекло
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2358/71 НА СЪВЕТА от 26 октомври 1971 година относно общата организация на пазара на семена
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 391/68 НА КОМИСИЯТА от 1 април 1968 година, относно определяне на подробните правила за интервенционно изкупуване на свинско месо
РЕГЛАМЕНТ № 1043/67/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 22 декември 1967 година относно подробни правила за определяне на базисни квоти за захар
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19.05.1989 година относно мерки за финансова помощ за иновационни и разкриващи работни места малки и средни предприятия (МСП) - инициатива за растеж и заетост.

© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys