ЗАКОНИ

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) С този закон се уреждат отношенията, свързани със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни организми.
(2) Законът има за цел да осигури:
1. устойчиво развитие на рибните ресурси, възстановяване и опазване на биологичното равновесие и обогатяване на разнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) развитие на стопанския и любителския риболов и аквакултурите;
3. прилагане на правилата за отговорен риболов;
4. повишаване потреблението на риба и рибни продукти в страната.
Чл. 2. (1) Рибностопанските обекти са собственост на държавата и общините, на юридически и физически лица.
(2) Правото на собственост върху рибните ресурси в обектите по ал. 1, които са предмет на този закон, принадлежи на собственика на съответния обект или на лицата, на които са предоставени права за ползване на рибния ресурс по силата на договор или на друго правно основание.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Правото на собственост върху рибните ресурси в обектите и съоръженията за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми принадлежи на лицето, регистрирано за производство на аквакултури по реда на чл. 25.
Чл. 3. (1) Рибностопански обекти са:
1. естествени води и водни обекти - по смисъла на Закона за водите; вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталният шелф и изключителната икономическа зона на Черно море и българският участък на р. Дунав - по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; всички останали реки и стари речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;
2. изкуствени водни обекти - язовирите, бентовете и изравнителите, каналите, баластриерните водоеми, хидропарковете, технологичните водоеми на електрическите централи и на други индустриални предприятия или земеделски стопанства;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) специализирани обекти за аквакултури - басейни и други съоръжения, изградени за тази цел.
(2) Рибните ресурси в рибностопанските обекти по ал. 1 се ползват от физически и юридически лица при условията и по реда на този закон и на Закона за водите, както следва:
1. за стопански и любителски риболов се ползват българският участък на р. Дунав, вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона в Черно море, крайдунавските и крайморските езера и блата;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) за любителски риболов се ползват и вътрешните езера и блата, реките и старите речни корита, баластриерните водоеми, бентовете и изравнителите, гребните канали, хидропарковете и язовирите;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) обектите по ал. 1, т. 2 и 3 се ползват за стопански риболов и аквакултури; същите обекти могат да се ползват и за любителски риболов при условия и по ред, определени от лицето, което притежава разрешителното за стопански риболов, или от регистрираните по чл. 25 лица.

Глава втора.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните, министъра на транспорта и министъра на околната среда и водите приема Национална програма за рибарството и аквакултурите.
(2) Националната програма за рибарството и аквакултурите включва:
1. анализ на състоянието и тенденциите за развитие на рибарството и аквакултурите, производството, равнището на технологиите, маркетинга, качеството на продукцията, потребителското търсене и други елементи на отрасъла;
2. мерки за опазване на биоразнообразието във водните екосистеми и за устойчиво развитие на рибните ресурси в тях;
3. подпомагане на рибарството и аквакултурите чрез мерки за:
а) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) технологично и техническо обслужване и оборудване;
б) изпълнение на краткосрочни и дългосрочни проекти в областта на рибарството и аквакултурите;
в) преструктуриране и модернизация на риболовния флот и риболовните пристанищни съоръжения;
г) организация на пазара на риба и други водни организми;
д) организиране и провеждане на изследователски програми и проекти;
е) финансиране на включените в програмата мероприятия за развитие на отрасъла;
ж) наблюдение, оценка и контрол върху изпълнението на програмата по ал. 1.
(3) Средствата по изпълнение на програмата се набират от:
1. субсидии от републиканския бюджет;
2. целеви постъпления от местни и чуждестранни лица или от международни организации или помощи, предоставени по програми на Европейския съюз.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните съвместно с министъра на транспорта и министъра на околната среда и водите, според компетенциите си, ръководят и контролират изпълнението на Националната програма за рибарството и аквакултурите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Националната програма за рибарството и аквакултурите по ал. 1 се приема за период до 7 години.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнението на Националната програма за рибарството и аквакултурите се отчита ежегодно до месец март пред Министерския съвет от министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите и министъра на транспорта.
Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните определя с решение видовете държавни помощи в областта на рибарството съгласно изискванията на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните уведомява Европейската комисия за планираните нови схеми за помощ или индивидуални помощи или съществени промени на съществуващи държавни помощи, подлежащи на уведомяване съгласно чл. 88, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните поддържа регистър на разрешените от Европейската комисия държавни помощи и регистър на минималните помощи, предоставяни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Европейската комисия.
(4) Държавен фонд "Земеделие" прилага разрешените от Европейската комисия схеми на помощ или индивидуални помощи и минимални помощи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Управлението, наблюдението и контролът върху рибарството, аквакултурите и търговията с риба и други водни организми се извършват от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към министъра на земеделието и храните.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и териториални звена.
(3) Дейността и структурата на ИАРА се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
Чл. 6. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява дейностите по:
1. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) управление на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство в качеството си на управляващ орган;
2. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) прилагане на Общата политика по рибарство на Европейския съюз;
3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 1 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) изпълнение на Националната програма за рибарството и аквакултурите съвместно с Министерството на околната среда и водите и Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) опазване на рибните ресурси и контрол по спазването на правилата за любителския риболов и рибностопанските дейности;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) издаване на разрешителни за стопански риболов и регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) създаване и поддържане на информационно-статистическа система за рибарство и аквакултури;
7. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) представяне на Република България в международните организации;
8. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) разпределяне на квотите на Република България за улов на риба, предоставени по международни споразумения и договори;
9. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) предоставяне на правото на ползване върху рибните ресурси - частна държавна собственост;
10. (предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) други дейности, възложени й със закон или с решение на Министерския съвет.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Изпълнителната агенция "Морска администрация" осъществяват съвместна дейност по регистрацията и контрола на риболовните кораби. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури води регистър на риболовните кораби.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява съвместна дейност с Главна дирекция "Гранична полиция" за контрол на чуждестранните риболовни кораби.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Изпълнителната агенция по горите и нейните структури осъществяват контрол по опазването на рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов в района на дейност на нейните структури, както и контрол по спазване на правилата за любителски риболов при условията и по реда на този закон и на Закона за горите.
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Към министъра на земеделието и храните като консултативен орган се създава Научно-технически съвет по рибарство и аквакултури (НТСРА).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед състава на Научно-техническия съвет по рибарство и аквакултури, в който се включват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителната агенция по горите, Изпълнителна агенция "Морска администрация", научни организации в областта на рибарството и аквакултурите, организациите по чл. 10, признати за представителни, и националното риболовно сдружение по чл. 11, ал. 3.
(3) Научно-техническият съвет по рибарство и аквакултури:
1. обсъжда и дава становища по съставянето и изпълнението на Националната програма за рибарството и аквакултурите, по правилата за отговорен риболов, участва в разработването на проекти на нормативни актове, програми и документи, свързани с отрасъла;
2. въз основа на състоянието на запасите от риба и други водни организми предлага мерки за тяхното опазване и възпроизводство;
3. обсъжда и предлага за утвърждаване общия допустим улов за определени видове риба и други водни организми, квотите и начина на тяхното разпределение;
4. докладва за икономическите и социалните последици по всички въпроси, за които дава становища, препоръки и съвети.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните издава правилник за устройството и дейността на НТСРА.
Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Контролът по опазването на биологичното разнообразие на рибните ресурси се упражнява от министъра на околната среда и водите и от министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Въвеждането на неместни видове и повторното въвеждане на местни видове риби и други водни организми във водните обекти се извършва по реда на Закона за биологичното разнообразие.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните признава организации на производители на риба и други водни организми, които могат да бъдат кооперации, с изключение на кооперативните съюзи по чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите, събирателни дружества или дружества с ограничена отговорност, учредени от група производители на един или няколко вида риба или други водни организми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Организациите по ал. 1 се признават, когато отговарят на изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета за общата организация на пазарите на рибни продукти и аквакултури, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 104/2000".
(3) Организациите по ал. 1 се признават въз основа на заявление до ИАРА, в което се посочват наименование, седалище и адрес на организацията. Към заявлението се прилагат:
1. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на организацията;
2. учредителният акт;
3. вътрешният правилник за дейността на организацията;
4. доказателства за икономическата активност;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) документ за регистрация по БУЛСТАТ;
6. последният счетоводен отчет с всички приложения към него или начален счетоводен баланс;
7. доказателства за способността да осъществяват заложените в правилника дейности;
8. декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 17 от Закона за защита на конкуренцията.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
(5) При установени непълноти или неточности в представените документи в срок до 14 дни от получаването на заявлението на заявителя се изпраща съобщение да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаването му. Ако в определения срок от получаване на съобщението заявителят не отстрани нередовностите, заявлението се оставя без разглеждане.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В двумесечен срок от подаването на заявлението ИАРА изпраща представените документи на министъра на земеделието и храните с предложение за признаване или отказ за признаване на организацията на производители. В едномесечен срок от получаването на документите министърът на земеделието и храните със заповед признава организацията или прави мотивиран отказ, който може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните прави мотивиран отказ, когато не са представени достатъчно доказателства за икономическа активност и способност да осъществява заложените в правилника дейности съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 104/2000.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните отменя със заповед признаването по ал. 6 в случаите, когато:
1. организацията не спазва изискванията по ал. 2;
2. признаването на организацията се основава на неверни данни;
3. организацията използва полученото признаване за цели, различни от посочените в нейния правилник.
(9) При промяна на обстоятелствата по ал. 3 в 14-дневен срок организацията на производителите подава заявление до ИАРА и документи, удостоверяващи промяната.
(10) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява контрол на признатите организации на производители за спазване на условията за признаване.
(11) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните признава браншови организации, които са регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и отговарят на изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 104/2000.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
(4) Браншовите организации се признават въз основа на заявление до изпълнителния директор на ИАРА, в което се посочват наименование, седалище и адрес на организацията. Към заявлението се прилагат:
1. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на организацията;
2. учредителният акт;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) документ за регистрация по БУЛСТАТ;
4. вътрешният правилник за дейността на организацията;
5. доказателства за представителност на организацията;
6. информация относно дейността на членовете на организацията;
7. информация за района, в който организацията ще осъществява своята дейност.
(5) При установени непълноти или неточности в представените документи в срок до 14 дни от получаването на заявлението на заявителя се изпраща съобщение да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаването му. Ако в определения срок от получаване на съобщението заявителят не отстрани нередовностите, заявлението се оставя без разглеждане.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В двумесечен срок от подаването на заявлението ИАРА изпраща представените документи на министъра на земеделието и храните с предложение за признаване или отказ за признаване на браншовата организация. В едномесечен срок от получаването на документите министърът на земеделието и храните със заповед признава организацията или прави мотивиран отказ.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните прави мотивиран отказ, когато не са представени достатъчно доказателства за представителност на браншовата организация съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 104/2000.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните може да отмени признаването по ал. 6 в случаите, когато:
1. браншовата организация не спазва условията на признаването;
2. браншовата организация не спазва изискванията по ал. 2;
3. признаването на браншовата организация се основава на неверни данни.
(9) При промяна на обстоятелствата по ал. 4 в 14-дневен срок браншовата организация подава заявление до ИАРА и документи, удостоверяващи промяната.
(10) ИАРА осъществява контрол на признатите браншови организации за спазване на условията на признаване.
(11) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните издава наредба по прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 относно признаването на организациите на производителите на риба и други водни организми и браншовите организации.
(2) Списъкът на признатите организации по ал. 1 се публикува на интернет страницата на ИАРА.
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, могат да се сдружават на основание на общността на техните интереси в териториални риболовни сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдруженията по ал. 1 могат да се сдружават на доброволен принцип в регионални сдружения и национално сдружение, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Национално риболовно сдружение е това, което обединява повече от половината риболовни сдружения, регистрирани в страната.
(4) Националното риболовно сдружение представлява риболовците, сдружени при условията на ал. 3, и защитава техните интереси на национално и международно равнище, както и осъществява дейности във връзка с обучението, повишаване на риболовната култура на своите членове, популяризиране на риболовния спорт, съдействие за запазване на екосистемите и обогатяване на рибните запаси.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията по ал. 1 и 3 чрез своите членове и ръководни органи осъществяват програмите на сдружението за опазване на рибните ресурси, тяхното обогатяване и ползване.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията по ал. 1 и 2 не могат да участват в търговски дружества.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията по ал. 1 и 2 могат да учредяват търговски дружества без право на непарична вноска в тях. Реализираната печалба от дейността на търговските дружества се разпределя за постигане на определените в Устава цели на риболовните сдружения.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Лицата по ал. 1 и 2 могат да се сдружават с лицата по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча.
Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Организациите по чл. 11, ал. 1 и 2 участват в изпълнение на мероприятия за разселване на носители на генетичен материал в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 - държавна собственост, предназначени за любителски риболов, като осигуряват не по-малко от 10 на сто от финансирането, а останалата част се осигурява от средствата по чл. 53, ал. 2, т. 3.
(2) Организациите по чл. 11, ал. 1 и 2 осъществяват охраната на обектите, определени само за любителски риболов, на териториите на действие на съответните сдружения, където управлението на рибните ресурси им е възложено по реда на чл. 15а, и съдействат за опазване на рибните ресурси.

Глава трета.

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
Раздел I.
Условия и ред за извършване на риболов
Чл. 12. (1) Риболовът се организира и провежда по начин, който не препятства естественото възпроизводство на рибните ресурси и техните миграционни пътища, не застрашава устойчивото развитие на техните запаси и благоприятства опазването на биоразнообразието.
(2) Риболовът в рибностопанските обекти, които са в границите на защитените територии, обявени по Закона за защитените територии, се извършва съгласно плана за управление на съответната територия и установения за нея режим.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато се извършва любителски и/или стопански риболов във водните обекти, държавна или общинска собственост, лицето, на което е издаден билет за любителски риболов или разрешително за стопански риболов, става собственик на рибите и другите водни организми:
1. при любителски риболов - от момента, в който рибата и другите водни организми са уловени или освободени от средството за риболов;
2. при стопански риболов - от момента, в който рибата и другите водни организми са уловени или освободени от средството за риболов и се съхраняват във водата, на риболовен кораб, на друго транспортно средство или на брега, в хладилни или други специализирани съоръжения, съдове или помещения.
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Лицата, които извършват стопански риболов, трябва да притежават свидетелство за правоспособност. Свидетелствата се издават от ИАРА след проведен курс за обучение и успешно положен изпит, които се организират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Не се изисква свидетелство за правоспособност по ал. 1 от лицата, които са завършили висше или средно образование по специалност, с която се придобива квалификация в областта на рибарството и аквакултурите.
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите определят с наредба ползването на язовирите - държавна собственост, само за любителски риболов, само за стопански риболов или само за аквакултури.
(2) В язовирите - държавна собственост, определени само за любителски или само за стопански риболов, могат да бъдат определяни зони за аквакултури по ред, определен с наредбата по ал. 1.
(3) С наредбата по ал. 1 се определят и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в язовирите - държавна собственост, Черно море и река Дунав.
(4) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури публикува в национален ежедневник списък на язовирите - държавна собственост, определени за стопански и любителски риболов и за аквакултури.
Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните възлага на сдруженията по чл. 11 управлението на рибните ресурси в реките, старите речни корита и водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 - държавна собственост, определени само за любителски риболов.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдружение, на което е възложено управлението на рибните ресурси по реда на ал. 1, за извършване на любителски риболов в съответния обект изисква билет за любителски риболов и членска карта на сдружението или членска карта на сдружение, с което има подписано споразумение с цел взаимното им признаване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Редът за предоставяне управлението на рибните ресурси по ал. 1 се определя с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите.
(4) Общинските съвети могат да възлагат управлението на рибните ресурси във водни обекти - общинска собственост, за любителски риболов на сдруженията по чл. 11 за осъществяване на общественополезна дейност.
(5) За извършване на любителски риболов в обект по ал. 4 се изисква членска карта на съответното сдружение по чл. 11.
Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) В язовирите - държавна собственост по приложение № 1 от Закона за водите, не се извършва стопански риболов.
(2) В язовирите, предназначени за питейнобитово водоснабдяване, любителски риболов се извършва извън санитарно-охранителните зони.
(3) В язовирите по ал. 1 се определят технологични зони за експлоатация на водностопанските съоръжения.
Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Зоните за аквакултури се определят в подходящи водни участъци, извън границите за естествено възпроизводство на риба и други водни организми, които обхващат устията на вливащите се във водния обект реки в радиус 200 м, независимо от моментното водно ниво в обекта и други подходящи места за размножаване на рибата и другите водни организми.
(2) Техническите съоръжения за аквакултури се разполагат в зоната за аквакултури. Зоната на действие на техническите съоръжения обхваща зоната, определена в разрешителното за ползване на воден обект, издадено по реда на Закона за водите.
Чл. 15г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Зоните за аквакултури за всеки отделен воден обект се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят параметрите на съответните зони по предложение на ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА, съгласувано с лицето, стопанисващо водностопанските съоръжения, и със съответната басейнова дирекция на МОСВ.
(3) Параметрите на зоните се определят в съответствие с изискванията за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.
(4) В зоната на действие на техническите съоръжения за аквакултури е забранен риболовът и достъпът на плавателни съдове, освен тези, обслужващи техническите съоръжения.
Чл. 16. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съставя и поддържа регистри на:
1. издадените разрешителни за стопански риболов;
2. издадените билети за любителски риболов;
3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;
4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) риболовните кораби;
5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) центровете за първа продажба на продукти от риболов;
6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) регистрираните по чл. 46д, ал. 1 купувачи;
7. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) лицата по чл. 10 и 10в;
8. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) разрешителните по чл. 40, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осигурява на Изпълнителната агенция "Морска администрация" достъп до електронна база данни "Регистър на риболовните кораби". При регистриране на промяна в техническите характеристики и собствеността на риболовен кораб в тридневен срок от установяването Изпълнителната агенция "Морска администрация" уведомява и предоставя на ИАРА заверени копия на документите, удостоверяващи настъпилите промени.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Регистрите по ал. 1 се водят по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.
Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

Раздел II.
Стопански риболов
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Стопански риболов в определените за това обекти или зони от тях се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи.
(2) Наличието на придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми е необходимо при извършване на стопански риболов в обекти - държавна собственост.
(3) Правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, е възмездно.
(4) Придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, се удостоверява за съответната календарна година чрез издадено от ИАРА удостоверение.
(5) Кораби от трети държави могат да извършват стопански риболов съгласно приложимите нормативни актове на Европейската общност при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(6) Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се издава за кораб, вписан в регистровите книги на корабите, водени от Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(7) Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море се издава при спазване изискванията за референтно ниво на общия капацитет на риболовния флот на Република България съгласно Регламент (EO) № 2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството.
(8) Условията и редът за отписване и вписване на кораби в Регистъра на риболовните кораби се определят с наредбата по чл. 16, ал. 3.
(9) Разрешително за стопански риболов в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2 се издава на лице - собственик или ползвател на водния обект или на част от него.
(10) Разрешително за стопански риболов със специализиран уред във водите на Черно море се издава на лице, определено след конкурс, проведен при условията и по реда на този закон.
Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Разрешително за стопански риболов се издава на физическо лице, което отговаря на изискванията на чл. 14.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешително за стопански риболов се издава на юридическо лице, когато капитанът на риболовния кораб или упълномощено лице, което извършва риболова от името и за сметка на юридическото лице, отговаря на изискванията на чл. 14.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) За издаване на разрешително за стопански риболов и за получаване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, се заплащат такси по тарифа на Министерския съвет, освен в случаите на риболов със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21, ал. 1.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешително за стопански риболов и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издават от изпълнителния директор на ИАРА или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед образци на разрешителните за стопански риболов.
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) За издаване на разрешително за стопански риболов с кораб в Черно море и река Дунав кандидатът подава в ИАРА или в съответното й териториално звено заявление по образец, към което се прилагат:
1. копие от позволителното за плаване (временно позволително за плаване), издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация", или копие от акта за националност (временен акт за националност);
2. нотариално заверено пълномощно от корабопритежателя на капитана или друго упълномощено лице, когато извършват риболова от името и за сметка на корабопритежателя или ползвателя;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) документ по чл. 14;
4. документ за собственост на кораба или документ, удостоверяващ основанието, на което се ползва;
5. документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) За издаване на разрешително за стопански риболов в рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 или в зона от него кандидатът подава в ИАРА или в съответното териториално звено заявление по образец, към което прилага:
1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) документ по чл. 14;
3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
4. документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов.
(3) За издаване на разрешително за стопански риболов на юридическо лице или едноличен търговец се прилагат освен документите по ал. 1 или 2 и:
1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
3. копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
(4) За издаване на разрешително за стопански риболов за чуждестранен риболовен кораб към документите по ал. 1 се прилага и разрешително (лицензия) за стопански риболов, издадено от държавата на знамето.
(5) В заявленията по ал. 1 и 2 се посочват видът и броят на риболовните уреди. Посочените и разрешени риболовни уреди се маркират в срока по чл. 18а, ал. 1.
(6) За маркиране на риболовни уреди и средства се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 17а, ал. 4.
Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за стопански риболов се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, освен в случаите на издаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред по чл. 21, ал. 1.
(2) В разрешителното за стопански риболов с кораб се посочват:
1. органът, издал разрешителното;
2. данни за идентификация на риболовния кораб:
а) регистрационният номер на акта за националност или на позволителното за плаване;
б) име на плавателния съд;
в) държава на знамето;
г) външна маркировка;
д) повиквателен сигнал (МРС);
3. име/наименование и адрес/седалище на притежателя на разрешителното;
4. име, адрес и единен граждански номер на капитана на кораба, когато извършва риболова от името и за сметка на притежателя на разрешителното;
5. технически данни за риболовния кораб:
а) мощност на двигателя;
б) тонаж;
в) обща дължина;
6. риболовни уреди (брой, размери: дължина, широчина, размер на окото);
7. дата на издаване и срок на действие на разрешителното;
8. район на плаване;
9. пристанище на регистрацията;
10. номерата на пломбите, с които са маркирани риболовните уреди.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) В разрешителното за стопански риболов в обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 се посочват:
1. органът, издал разрешителното;
2. име/наименование и адрес/седалище на притежателя на разрешителното;
3. име, адрес и единен граждански номер на физическото лице, което извършва риболова от името и за сметка на притежателя на разрешителното;
4. дата на издаване и срок на действие;
5. водният обект или зоната от него, където се извършва риболовът;
6. риболовни уреди (брой, размери: дължина, широчина, размер на окото);
7. номерата на пломбите, с които са маркирани риболовните уреди;
8. норми за задължително минимално зарибяване на обекта, в случай че риболовът се извършва в обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 - държавна собственост.
(4) При установени непълноти или неточности органът по чл. 17б, ал. 1 в 7-дневен срок от получаване на заявлението изпраща съобщение за отстраняването им.
(5) Заявителят отстранява нередовностите в 14-дневен срок от получаването на съобщението.
(6) Изпълнителният директор или оправомощено от него лице отказва с мотивирана заповед издаването на разрешително за стопански риболов:
1. на лице, което не отговаря на изискванията на чл. 14;
2. на лице, което към датата на подаване на заявлението е лишено от право да извършва стопански риболов;
3. на лице, което не е изпълнило вписаните в разрешителното норми за задължително минимално зарибяване на ползвания обект, в предвидените от закона случаи;
4. за кораб, който не е вписан в регистровите книги на корабите, водени от Изпълнителна агенция "Морска администрация";
5. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
6. на лице, което не е изпълнило в срок указанията за отстраняване на непълноти и/или неточности в представените документи.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът за издаване на разрешително за стопански риболов подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Внесените такси за издаване на разрешително за стопански риболов се възстановяват в едномесечен срок след влизането в сила на отказа.
Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за стопански риболов е безсрочно, освен в случаите по чл. 21, ал. 6.
(2) Притежателят на разрешително за стопански риболов е длъжен да уведомява органа, издал разрешителното, за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 18 в 7-дневен срок от настъпването им.
Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице прекратява със заповед действието на разрешителното за стопански риболов:
1. по искане на лицето;
2. при смърт на физическото лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;
4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при отпадане на основанието за издаване на разрешителното;
5. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) в предвидените от пряко приложимите нормативни актове на Европейската общност случаи.
(2) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице с мотивирана заповед отнема разрешителното за стопански риболов за срок до една година от установяване на нарушението, когато лицето, което притежава разрешително за стопански риболов:
1. не спазва условията на издаденото разрешително;
2. лови риба и други водни организми в периода на забраната по чл. 32;
3. лови риба и други водни организми със забранени риболовни уреди, средства, принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35;
4. лови морски бозайници в нарушение на чл. 43;
5. не спазва изискването на чл. 18б, ал. 2;
6. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) извършва стопански риболов, без да е придобило право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 2 може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.
Чл. 18г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) При извършване на стопански риболов задължително участва лице, което отговаря на изискванията на чл. 14.
(2) При извършване на стопански риболов в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 разрешителното за стопански риболов се съхранява от лицето по ал. 1.
(3) При извършване на стопански риболов с кораб разрешителното се съхранява на борда на плавателния съд от неговия капитан.
(4) Стопански риболов се извършва само с маркирани и вписани в разрешителното риболовни уреди и средства.
Чл. 18д. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, се издава на лице, което има валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект и е платило определената такса съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4, освен в случаите на придобиване на право за извършване на стопански риболов със специализиран уред по чл. 21, ал. 1.
(2) За издаване на удостоверение по ал. 1 кандидатът подава в ИАРА или в съответното й териториално звено заявление по образец, в което се отбелязва номерът на разрешителното за стопански риболов и се прилага документ за платена такса.
(3) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощеното от него лице в тридневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 издава удостоверението или отказва издаването му с мотивирана заповед
(4) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощеното от него лице отказва издаването на удостоверението по ал. 1, в случай че кандидатът няма валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект или не е платил определената такса.
(5) Отказът за издаване на удостоверение за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При извършване на стопански риболов се води дневник, в който се вписват данни за улова по видове и количества.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Риболовният дневник се издава от ИАРА. Образецът на риболовния дневник за всяка риболовна дейност и реда за воденето му се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
(3) В риболовния дневник се нанасят данните за улова по видове и количествен състав, както следва:
1. за калкана - в бройки и по размерни групи в килограми;
2. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) за есетровите риби - по видове, пол, тегло и размери за всяка поотделно;
3. за останалите риби и други водни организми - по видове и количества в килограми, включително и допустимия прилов.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнителният директор на ИАРА по предложение на НТСРА определя и други видове риба и водни организми, които се отчитат в риболовния дневник по размерни групи, по размери на отделните индивиди или други показатели.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Капитаните на риболовни кораби с дължина над 10 метра отразяват в дневника и времето, координатите на районите и местата на извършване на риболова.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При предаване на улов или части от него от един кораб на друг в открито море капитаните на риболовните кораби с дължина над 10 метра освен данните по ал. 3 поотделно за уловената и предадена риба и/или други водни организми и по ал. 5 отразяват в риболовния дневник и данни за мястото, където се предава уловът, кораба, който приема улова, и пристанището, за което е предназначен.
(7) Риболовният дневник се представя на контролните органи при поискване.
Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лицата, извършили стопански риболов, след разтоварване на улова съставят и предават на длъжностните лица на ИАРА декларация за произход в срок до 48 часа по образец съгласно наредбата по чл. 19, ал. 2. Декларацията съдържа данни за количеството уловена риба по видове и мястото, където е уловена.
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Специализиран уред за извършване на стопански риболов в Черно море е далянът.
(2) Далянът е стационарен мрежен уред за пасивен стопански риболов, който е разположен в определена част от акваторията на Черно море - зона на действие, и има точка на привързване на морското дъно или на брега.
(3) Стопански риболов със специализиран уред се извършва след получаване на разрешително за стопански риболов, издадено след проведен конкурс по реда на този закон, и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
(4) Местоположението и зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов по ал. 1 и техните основни технически параметри се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА съгласувано със съответните ръководители на териториалните звена на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и със съответните ръководители на военноморските бази на Българската армия за специализирани уреди във водите на Черно море.
(5) Обезопасяването на специализираните уреди при въвеждането им в действие се извършва съгласно Кодекса за търговското корабоплаване.
(6) Разрешителното за стопански риболов със специализиран уред за стопански риболов се издава за срок 10 години от изпълнителния директор на ИАРА след проведен конкурс по реда на този закон.
Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Конкурсът за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред се открива със заповед на изпълнителния директор на ИАРА, която се обнародва в "Държавен вестник".
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. вида и наименованието на уреда, техническите параметри, местоположението, координатите на характерните гранични точки на зоната на действие;
2. минималните изисквания към участниците, както и необходимите документи, с които те се доказват;
3. критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест;
4. минималната цена за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използването на специализирания уред за 10-годишен период, която е равна на трикратния размер на таксата за стопански риболов с кораб над 40 бруто тона, определена с тарифата по чл. 17а, ал. 4;
5. подробна методика за оценка на офертите съгласно предвидените от закона критерии;
6. място и срок за получаване на документацията за участие в конкурса;
7. място и срок за подаване на офертите;
8. място, дата и час на отваряне на офертите;
9. лице за връзка - име, длъжност, адрес, факс и електронен адрес;
10. ред и срок за обжалване на заповедта.
(3) Срокът по ал. 2, т. 7 не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца от деня на обнародването на заповедта по ал. 1.
(4) След обнародването по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА публикува заповедта за откриване на процедурата и в един местен или национален ежедневник.
Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Документацията за участие в конкурса съдържа:
1. копие от заповедта по чл. 21а, ал. 1;
2. карта (схема) в подходящ мащаб с обозначена номерация на характерните гранични точки на зоната на действие на уреда;
3. изисквания за представяне на информацията по отделните критерии за оценка на офертите;
4. методиката за оценка на офертите;
5. правилата за провеждане на конкурса;
6. образец на офертата и указания за нейното съставяне;
7. изискванията относно приложенията към офертата;
8. образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за произхода на средствата за осъществяване на стопанския риболов.
Чл. 21в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Оферта за участие в конкурса може да подаде всяко заинтересовано лице, което има квалификация и професионален опит в областта на стопанския риболов не по-малко от 5 години и разполага с технически възможности.
(2) Не се допуска до участие в конкурса търговец:
1. обявен в несъстоятелност;
2. в производство по несъстоятелност;
3. в процедура по ликвидация;
4. който има задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. който има просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които е работодател;
6. извършил нарушение по този закон, установено с влязло в сила наказателно постановление;
7. на който управител или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице - неговият представител в съответния управителен орган, е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари или измама, за престъпление по служба или за подкуп, както и за участие в престъпна група;
8. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) на който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси със служители на ръководна длъжност в ИАРА;
9. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) който е сключил договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
(3) Не се допуска до участие в конкурса физическо лице, което не е търговец:
1. осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по ал. 2, т. 7;
2. лишено от правото да осъществява търговска дейност;
3. извършило нарушение по този закон, установено с влязло в сила наказателно постановление.
(4) Обстоятелствата по ал. 2 и 3 се удостоверяват със следните документи:
1. съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, удостоверяващи, че лицето не е обявявано в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност или в процедура по ликвидация;
2. съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на физическото лице, удостоверяващи, че лицето не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление, посочено в ал. 2, т. 7, и не е лишено от правото да осъществява търговска дейност;
3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липсата на задължения за публични вземания по ал. 2, т. 4;
4. декларация за липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 5 и 6.
(5) За доказване на професионалния опит, квалификацията и техническите възможности на участниците в зависимост от вида на уреда се представят следните документи:
1. декларация за дейността на участника в областта на риболова през последните 5 години, в т. ч. данни за видовете риба, уловени през този период, копия от разрешителни за стопански риболов, риболовни дневници и други, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2. свидетелства за правоспособност по чл. 14 и други документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще извършват риболова;
3. описание на техническото оборудване, с което ще се извършва риболовът, и документи за собственост или основание за ползването му.
Чл. 21г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Офертата съдържа:
1. представяне на участника - информация за неговата правно-организационна форма и други данни относно професионалния му опит;
2. информация по критериите, които формират комплексната оценка на офертата, включително представяне на:
а) техническите характеристики, на които ще отговаря съоръжението;
б) мерките за обезопасяване на дейността по извършване на стопанския риболов.
(2) Към офертата се прилагат:
1. заверени копия на документ за актуална регистрация на участника или копие на документа за самоличност, когато офертата се подава от физическо лице;
2. документ за упълномощаване - когато участникът се представлява от пълномощник;
3. документи по чл. 21в, ал. 4 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 21в, ал. 2 и 3;
4. документи по чл. 21в, ал. 5;
5. декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
6. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
7. предлагана цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използването на специализирания уред за 10-годишен период, която се подава в отделен запечатан плик.
8. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) декларация на участника, че няма частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
(3) Офертата се подписва от участника или от упълномощено от него лице и се подава на определеното място в запечатан плик. Върху плика се посочват номерът на заповедта за откриване на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес на участника.
(4) Не се приемат оферти, подадени на място, когато:
1. са подадени след определения в заповедта срок по чл. 21а, ал. 2, т. 7;
2. са подадени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост;
3. върху плика не са посочени реквизитите по ал. 3, изречение второ.
(5) Не се приемат оферти, подадени по пощата или по друг нерегламентиран начин.
Чл. 21д. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) След изтичане на срока за приемане на офертите изпълнителният директор на ИАРА назначава комисия за класиране на участниците, като определя нейния състав и резервни членове.
(2) Съставът на комисията включва нечетен брой лица и се състои най-малко от петима редовни членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В състава на комисията се включват представители на ИАРА, на Министерството на земеделието и храните, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на транспорта и на областната администрация на съответната област.
(4) Не може да е член на комисията лице, което:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) има частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от издаването на разрешителното за стопански риболов на определен участник;
2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в конкурса, а в случаите, когато участникът е юридическо лице - с член на неговия управителен или контролен орган.
(5) Членовете на комисията са длъжни в тридневен срок от:
1. получаването на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за липсата на материален интерес от издаването на разрешителното за стопански риболов на определен участник;
2. узнаването на обстоятелството, че в конкурса участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от състава на комисията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) При наличие на частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, при подадено искане за освобождаване от състава на комисията, както и в други случаи, при които по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да се замени от резервен член, изпълнителният директор на ИАРА издава заповед за определяне на нов член.
(7) Изпълнителният директор на ИАРА определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на конкурса и не може да е по-дълъг от един месец.
Чл. 21е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Отварянето на офертите се извършва на открито заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители.
(2) Комисията отваря подадените оферти по реда на тяхното постъпване, като проверява съдържанието им съгласно изискванията на чл. 21г.
(3) При разглеждане на офертите комисията може по всяко време да:
1. проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложените документи, включително чрез официално запитване към компетентни органи;
2. иска разяснения относно представената информация или приложените документи;
3. изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата.
(4) При непълноти и/или несъответствия в документите по чл. 21г, ал. 2, т. 1 - 6 участникът се уведомява писмено да ги отстрани в тридневен срок от уведомяването.
(5) При непредставяне на документите в срока по ал. 4 комисията отстранява участника. Офертите на отстранените участници не се разглеждат и оценяват.
(6) При разглеждане на офертите най-малко трима членове на комисията подписват всяка оферта и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии.
Чл. 21ж. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Комисията оценява възможностите на всеки участник по следните критерии:
1. професионален опит и квалификация;
2. технически възможности;
3. предложена цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използване на специализирания уред за 10-годишен период.
(2) Комисията оценява критериите по ал. 1, т. 1 и 2 с оценка от 1 до 10, като получената оценка на критериите се умножава със следните коефициенти:
1. професионален опит и квалификация - 0,6;
2. технически възможности - 0,4.
(3) Общата оценка на комисията се формира от сбора на оценките по всеки от критериите по ал. 2, умножен с предложената цена за правото да се усвоява ресурс от риба или други водни организми чрез използване на специализирания уред за 10-годишен период.
(4) Комисията съставя протокол за проведения конкурс, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
3. резултати от разглеждането на офертите и кратко описание на всяка от тях;
4. таблица за оценка и класиране на всеки от участниците;
5. предложение до изпълнителния директор за издаване на разрешително за стопански риболов със специализирания уред.
(5) Протоколът от работата на комисията се подписва от всички членове на комисията.
(6) При наличие на повече от един участник, допуснат до оценка, комисията предлага на изпълнителния директор на ИАРА да издаде разрешително за стопански риболов на участника с най-висок резултат при оценяването.
(7) Комисията предлага конкурсът да се прекрати, когато не е подадена нито една оферта, всички участници са отстранени или са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени.
(8) В тридневен срок от приключване на работата комисията представя протокола на изпълнителния директор на ИАРА.
Чл. 21з. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) В 7-дневен срок от представянето на протокола изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед участника, класиран на първо място от комисията, на когото да се издаде разрешително за стопански риболов със специализиран уред.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят:
1. класирането на участниците;
2. отстранените от конкурса участници и мотивите за отстраняването им;
3. техническите параметри, местоположението, координатите на характерните гранични точки на зоната на действие на специализирания уред;
4. дължимата годишна цена за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използване на специализирания уред, която е 1/10 част от предложената от участника цена;
5. срокът за заплащане на цената по т. 4.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването й.
(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) След влизането в сила на заповедта риболовът в зоната на действие на специализирания уред от трети лица се забранява, което се обявява в един ежедневник и на интернет страницата на ИАРА.
Чл. 21и. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА прекратява конкурса за издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализирания уред с мотивирана заповед, когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. всички участници са отстранени;
3. са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени.
(2) Изпълнителният директор на ИАРА е длъжен в тридневен срок от издаването на заповедта по ал. 1 да уведоми участниците за прекратяването на процедурата.
(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 21к. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за извършване на стопански риболов със специализиран уред съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. номер и дата на издаването му;
3. трите имена и постоянен адрес на титуляря на разрешителното - за физическите лица, съответно фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;
4. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;
5. номер и дата на документа по чл. 14;
6. номер на заповедта на изпълнителния директор за определяне зоната на действие на специализирания уред;
7. техническите характеристики, местоположението и координатите на характерните гранични точки на зоната на действие на специализирания уред;
8. плавателен съд за обслужване на специализирания уред;
9. срок за заплащане на дължимата годишна цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми - държавна собственост;
10. срок на действие на разрешителното.
Чл. 21л. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Действието на издаденото разрешително се прекратява при условията на чл. 18в, ал. 1, освен в случаите по ал. 2.
(2) При смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, действието на разрешителното може да се продължи с правоприемник, когато последният е поискал това в едномесечен срок от смъртта, съответно от прекратяването.
(3) Продължаването на действието на разрешителното по реда на ал. 2 се извършва със заповед на изпълнителния директор на ИАРА при спазване изискванията на чл. 21в, ал. 2 и 3. Въз основа на заповедта се издава ново разрешително със съдържанието по чл. 21к. С новоиздаденото разрешително не може да се продължава срокът, определен с първоначалното разрешително.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава в 10-дневен срок от подаване на искането на правоприемника. Отказът за продължаване действието на разрешителното може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Изпълнителният директор отменя разрешителното за стопански риболов със специализиран уред при наличието на едно от следните обстоятелства:
1. неизграждане на специализирания уред в срок една година, считано от датата на влизане в сила на заповедта;
2. при извършване на повторно нарушение на разпоредбите, отнасящи се до обезопасяването на специализирания уред, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган;
3. неплащане на дължимата годишна цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми - държавна собственост.
(6) В случай на отнемане на разрешителното или прекратяване на действието му изпълнителният директор на ИАРА определя срок на титуляря на разрешителното за отстраняване на уредите.

Раздел III.
Любителски риболов
Чл. 22. (1) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават билет за любителски риболов.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За издаването и презаверката на билета за любителския риболов се събира такса по тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Членовете на сдруженията по чл. 11 заплащат 80 на сто от определената такса за издаване и презаверка на билета за любителски риболов след представяне на членска карта на съответното сдружение.
Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват чрез териториалните й звена, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, организациите по чл. 11 и други лица при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.
(2) Билетът за любителски риболов е личен и поименен и не може да се преотстъпва на трети лица.
(3) Билет за любителски риболов се издава за срок една седмица, един месец, шест месеца и една година по образец, определен с наредбата по ал. 1.
(4) Лицата, които разпространяват билети за любителски риболов, превеждат на ИАРА 95 на сто от стойността на билета при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 1.
Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като:
1. на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;
2. на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;
3. на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете могат да извършват любителски риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 3.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За стимулиране развитието на любителския риболов сред подрастващите НТСРА и организациите по чл. 11 правят предложения:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) пред министъра на земеделието и храните за обособяване на държавни язовири или зони от тях като учебно-практически комплекс и определя условията и реда за тяхното ползване;
2. пред съответния общински съвет за определяне подходящи водни обекти.
Чл. 24. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:
1. да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични, двойни или тройни) в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав; във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;
2. да използват една въдица (пръчка) с монтирани до 2 броя куки (единични, двойни или тройни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;
3. да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;
4. да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) След еднодневен риболовен излет риболовците могат да запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 8 бройки, или до 3 кг от всички останали видове риби, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци могат да задържат до 50 екземпляра.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уловената риба и другите водни организми по ал. 2 не могат да бъдат предмет на покупко-продажба.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Любителският риболов, с изключение на пъстървови риби, се разрешава само през светлата част на денонощието през всички дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Любителският риболов на пъстървовите риби е разрешен през светлата част на денонощието само в събота, неделя и в празничните дни, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При извършване на любителски риболов, организиран от сдруженията по чл. 11 в обекти, в които им е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл. 15а, лицата трябва да притежават билет за любителски риболов, като не са длъжни да спазват правилата на ал. 1, т. 1, 2, 3 и ал. 2 - 5.
Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) При провеждането на спортни състезания за улов на риба ИАРА осъществява контрол за спазване разпоредбите на този закон, с изключение на чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, ал. 4, 5 и 6 и спазването на правилата и програмата на състезанието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Спортни състезания за улов на риба във водни обекти - държавна собственост, се провеждат в периода на забраната по чл. 32 с разрешение на министъра на земеделието и храните.

Раздел IV.
Аквакултури (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, се регистрират в ИАРА.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми в мрежени клетки (садки) и в други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения във водите на Черно море и в язовирите, се регистрират след определяне на лимити за обема на производството, необходимите площи за рибностопанска дейност и задължения за промяна на мястото на техническите съоръжения през определен период. Когато техническите съоръжения са във водите на Черно море, регистрацията се извършва и след съгласуване с ръководителите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За издаване на документи за регистрация се заплаща такса, определена с тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Регистрацията на лицата по ал. 1 се извършва поотделно за всеки обект.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите определят с наредба условията и реда за определяне на лимити за обема производство в обектите за аквакултури.
Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) За вписване в регистъра лицата по чл. 25, ал. 1 подават заявление до ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползването на обекти държавна, общинска или частна собственост;
2. съответните разрешителни по Закона за водите;
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) съответното решение по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и съгласувателни скици с органите по чл. 25, ал. 2;
4. техническо описание на обекта и технологична схема на производство;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ - за юридическо лице или едноличен търговец;
6. документ за платена такса за регистрация;
7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) разрешение по чл. 67, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие, когато това е необходимо;
8. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) документ за определяне на лимит за производство.
Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 25а, ал. 1 лицето се вписва в регистъра и се издава удостоверение за регистрация.
(2) При установени непълноти или неточности в представените документи изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от получаване на заявлението изпраща съобщение за отстраняването им.
(3) Заявителят отстранява нередовностите по ал. 2 в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
(4) Когато нередовностите не са отстранени в срок, изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице отказва вписване в регистъра и издаване на удостоверение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Регистрацията по чл. 25б, ал. 1 е безсрочна.
(2) При промяна в данните по чл. 25а, ал. 2 регистрираното лице в 30-дневен срок уведомява съответното териториално звено на ИАРА за вписване на промените в регистъра на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми.
Чл. 25г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед заличава от регистъра лице при следните условия:
1. по молба на лицето;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. при смърт на физическото лице;
4. при преустановяване на дейността за повече от една година;
5. при отнемане на разрешителното по Закона за водите;
6. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при изтичане на срока на документа, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при изтичане на срока на съответното разрешително по Закона за водите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.)
Чл. 27. Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, са длъжни:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) да предоставят на ИАРА всяка година до края на м. януари данни за произведената и продадена от тях през предходната година риба и други водни организми по възраст, видове и количества;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) да следят здравословното състояние на рибите и другите водни организми; при наличието на признаци за заболявания са длъжни незабавно да уведомяват областните дирекции по безопасност на храните и териториалните звена на ИАРА;
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) да водят дневник на продажбите и при първа продажба да издават декларация за произход по ред, определен с наредбата по чл. 19, ал. 2;
4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) да предоставят ежемесечно на длъжностните лица на ИАРА копия от издадените декларации за произход;
5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) да представят дневника на продажбите на контролните органи при поискване;
6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) да спазват приложената технологична схема на производство;
7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) да не превишават определения лимит за производство.
Чл. 28. (1) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, могат да предлагат на НТСРА чрез ИАРА проекти, свързани с развитието на рибарството и аквакултурите.
(2) Проектите по ал. 1 се придружават от обосновка и финансов план.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за одобряване на проекти по ал. 1 и редът за финансирането им се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) С наредбата по ал. 3 се определят условията и редът за предоставяне на носители на генетичен материал, специализирано оборудване и други материали или финансиране за:
1. опазване на съществуващия национален генофонд от риби и други водни организми, реинтродукция на местни аборигенни видове;
2. извършване на племенно-селекционна дейност с цел генетично усъвършенстване на породи и линии риби и други водни организми за повишаване на продуктивните им и други полезни качества;
3. създаване и поддържане на чисти линии и племенни стада от стопански значими видове риби и други водни животни, които се използват за възпроизводство и снабдяване на производителите на аквакултури със здрав и високопродуктивен зарибителен материал;
4. начина и методите за утвърждаване на нови породи и линии.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Контрол по спазване на изискванията по ал. 4 се извършва по морфологични, биохимични, физиологични, имунологични и генетични характеристики.
Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ръководителите на териториалните звена на ИАРА представят служебно извадка от регистъра на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, на областните дирекции "Земеделие" за включване на информацията в регистъра на земеделските производители.
(2) Производителите на аквакултури, регистрирани по реда на този закон, се ползват с правата на земеделски производители по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители.


Глава четвърта.

ОПАЗВАНЕ НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ
Раздел I.
Обща разпоредба
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Органите на държавната власт и на местното самоуправление, организациите по чл. 10, ал. 1, чл. 10в, ал. 1 и чл. 11 и лицата, които осъществяват стопански и любителски риболов и аквакултури, са длъжни да оказват съдействие на служителите на ИАРА при изпълнението на служебните им задължения по опазване на рибните ресурси.

Раздел II.
Мерки и дейности по опазване на рибните ресурси
Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За опазването и поддържането на рибните ресурси ИАРА:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) проучва тяхното състояние и след становище на НТСРА предлага на министъра на земеделието и храните установяване на общ допустим улов и определяне на квоти в рамките на същия за отделните видове риба и други водни организми в обекти по чл. 3, ал. 1;
2. разработва, утвърждава и оповестява рибностопански мероприятия, включително и нормативи за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, когато има данни за критично намаляване на техните запаси;
3. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) съгласува проекти за изграждане на съоръжения, чрез които се осигурява миграцията на рибите и другите водни организми;
5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) дава предписания за отстраняване на негативното влияние на съществуващи съоръжения, които препятстват миграцията на рибите и другите водни организми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на околната среда и водите въз основа на становище от НТСРА определя:
1. временни забрани за стопански и/или любителски риболов във водни обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 или отделни зони от тях за опазване на популациите от риба и други водни организми;
2. условия и срокове за забрана за ползване на обекти по чл. 3, ал. 1, т. 3 при заболявания по отглежданите в тях риби и други водни организми и мерки за ограничаване разпространението на заболяванията в други обекти по чл. 3;
3. условията и реда за изграждане на изкуствени подводни рифове в плитководните зони на Черноморското крайбрежие - съгласувано и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) При установяване на промени в състоянието на запасите на определени видове риби и други водни организми, застрашаващи тяхното естествено възпроизводство и стопанско значение, министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на околната среда и водите налага забрана върху тяхната експлоатация за определен период от време, не по-кратък от една година, и предлага предприемането на такива мерки по реда на международни договори, по които Република България е страна.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Министерството на околната среда и водите следят за устойчивото развитие на рибните популации и другите водни организми, като контролират здравния и генетичния им статус по ред, определен с наредба, издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите. При условия и по ред, определени със същата наредба, могат да се възлагат мониторингови изследвания на специализирани лаборатории, отговарящи на изискванията за добрата производствена и лабораторна практика.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При определяне на общ допустим улов за определен вид риба или друг воден организъм по реда на ал. 1 за усвояване на ресурс в рамките на определена квота се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 17а, ал. 4.
Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За поддържане на рибните запаси лицата, които извършват стопански риболов в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2 - държавна собственост, са длъжни да ги зарибяват по нормативи и в срокове, определени с наредбата по чл. 15, ал. 1.
Чл. 32. (1) Във водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) При нетипични промени в климатичните условия, засягащи развитието на рибните ресурси, министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на околната среда и водите по предложение на изпълнителния директор на ИАРА променя със заповед началната дата, крайната дата или увеличава сроковете на забраната по приложение № 1 с до 30 дни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Забраната по ал. 1 в технологичните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 се въвежда ежегодно за срок от 20 до 45 дни със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на ИАРА.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Забраната по ал. 1 не се отнася за улова на риба и други водни организми във водни обекти, определени със заповед на министъра на земеделието и храните, съгласувана с министъра на околната среда и водите, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, в които се разрешава любителски риболов и в периода на забраната по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на околната среда и водите, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, променя със заповед началната дата, крайната дата или увеличава сроковете на забраната по ал. 1 - 3 за определени водни обекти съобразно с надморската височина и климатичните особености на региона.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраните по този член не се отнасят за улов на риба и други водни организми, организиран в обекти, където управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл. 15а.
Чл. 33. (1) В периода на забраната по чл. 32, ал. 1 не се допуска пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми в живо, прясно и охладено състояние.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраната по ал. 1 не се отнася за риби и други водни организми, включително носители на генетичен материал, отглеждани в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 3. Техният улов, пренасяне, превозване и продажба се извършва съгласно изискванията на глава пета.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраната за пренасяне и превозване на риба и други водни организми не се отнася за случаите на улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели, със спортно-развлекателен характер и във водните обекти по чл. 32, ал. 4.
Чл. 34. (1) (Предишен текст на чл. 34 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забранява се любителският риболов в реките, когато количеството вода в тях е под минимално допустимия отток.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраната по ал. 1 се налага със заповед на изпълнителния директор на ИАРА по предложение на ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА, съгласувано със съответната басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите.
Чл. 35. (1) Забранява се стопанският и любителският риболов в обектите по чл. 3, ал. 1 със следните уреди, средства, принадлежности и приспособления:
1. взривни материали, отровни и упойващи вещества;
2. електрически ток и технически устройства и съоръжения за електроулов;
3. дънни тралиращи и драгиращи средства;
4. огнестрелно оръжие;
5. харпун;
6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) кърмаци.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраната по ал. 1, т. 5 не се отнася за любителски риболов във водите на Черно море. Условията и редът за извършване на любителски риболов с харпун се уреждат с наредбата по чл. 15, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Любителският риболов се извършва само с уредите по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 и при условията на ал. 2.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Уредите по ал. 1, т. 2 и 3 могат да се използват за провеждане на научни експерименти и изследвания с разрешение на министъра на земеделието и храните.
Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забранява се стопанският риболов в р. Дунав, в Черно море и в язовирите, представляващи обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2, с мрежи и други мрежени уреди, когато те съдържат платна или отделни елементи от тях със стъпка на окото с размер, по-малък от определения в наредбата по чл. 15, ал. 1.
(2) При улов на калкан се забранява използването на допълнителни мрежени приспособления.
Чл. 37. Забранява се извършването на стопански и любителски риболов в обектите по чл. 3, ал. 1 чрез косене (търмъчене).
Чл. 38. (1) Забранява се уловът, пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми от обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 с размери, по-малки от минимално допустимите, съгласно приложение № 2.
(2) При улов на индивиди с по-малки размери от посочените в приложение № 2 те се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраната за улов, пренасяне и превозване на риба и други водни организми с размери, по-малки от допустимите съгласно приложение № 2, не се отнася за случаите на улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уловените риби и други водни организми се измерват, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) за рибите се измерва цялата дължина на тялото (TL) в сантиметри от началото на главата до края на опашната перка, както е показано на схемите от № 1 до № 4 към приложение № 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) размерът на раците се измерва по цялата дължина на тялото (TL) в сантиметри от средата на очите до края на опашния плавник съгласно схема № 5 към приложение № 2;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) размерът на мидите се измерва по цялата най-голяма дължина на черупката съгласно схема № 6 към приложение № 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) жабите се измерват в грамове.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При извършване на стопански риболов във водите на Черно море и р. Дунав, в крайдунавските и крайморските езера и блата и в язовирите се допуска прилов на риба с размери под минимално допустимите по приложение № 2, възлизащ на не повече от 5 на сто за дунавската скумрия (карагьоз) и на не повече от 10 на сто за останалите видове риби, изчислени спрямо общото тегло на улова, с изключение на есетрови риби.
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраната по чл. 38, ал. 1 не се прилага при улов, пренасяне, превозване и продажба на риба и други водни организми от обектите, предназначени за аквакултури.
Чл. 40. (1) (Предишен текст на чл. 40, изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнителният директор на ИАРА издава разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За издаване на разрешителното по ал. 1 се подава писмено заявление от ръководител на научна организация, в което се посочват:
1. данни за лицето, което извършва експеримента;
2. целите на експеримента;
3. водният обект за извършване на експеримента;
4. периодът за извършване на експеримента;
5. видовете риба и други водни организми по семейства;
6. уредите, с които се извършва експериментът.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Разрешителното се издава за срок до една година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Разрешителното е лично и не може да се преотстъпва.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Разрешителното съдържа следните данни:
1. трите имена, местоработата и длъжността на лицето, което извършва експеримента;
2. актуална снимка;
3. вида на разрешената за улов риба и други водни организми - по семейства и размер;
4. целта на експеримента;
5. периода, за който важи разрешителното;
6. периода, за който може да се извършва улов;
7. водните обекти;
8. риболовните уреди и средства.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Преди всеки улов притежателят на разрешителното е длъжен да уведоми териториалното звено на ИАРА, на чиято територия се намира водният обект.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) След приключване на улова в разрешителното се попълват данни относно вида, количеството, размера и други данни за уловената риба и други водни организми.
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Изпълнителният директор на ИАРА отказва с мотивирана заповед издаването на разрешително за улов на риба с научноизследователски цели. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури води публичен регистър за издадените разрешителни за улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели.
(10) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраните по чл. 32, 33 и чл. 38, ал. 1 не се отнасят за случаите на улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели.
Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
Чл. 42. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забранява се уловът, пренасянето, превозването и търговията на речни раци (Astacus astacus L.) и каменни (поточни) раци (Austropotamobius torrentius).
Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забранява се уловът, пренасянето, превозването и търговията на морски бозайници.
(2) В случай на прилов на морски бозайници уловените животни се връщат незабавно обратно в морето независимо от тяхното състояние.
Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Лицата, стопанисващи изпускателните съоръжения на водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 - държавна собственост, са длъжни да монтират съоръжения, предотвратяващи преминаването на риба.
(2) При обстоятелства, налагащи пресушаването на водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2, лицето, стопанисващо съоръженията, е длъжно да осигури прехвърлянето на рибата и другите водни организми в друг воден обект и връщането им или да финансира възстановяването им.
(3) Задълженията по ал. 1 и 2 се изпълняват след съгласуване с Министерството на околната среда и водите и под контрола на ИАРА.
Чл. 44б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Собствениците на нови бентове, прагове и други инженерни съоръжения, затрудняващи естествените миграции на рибата, са длъжни да изградят до пускане на обекта в експлоатация рибни проходи, позволяващи осъществяване на миграции на рибите.
(2) Собствениците на съществуващи водно-електрически съоръжения, бентове и прагове са длъжни да изградят рибни проходи, позволяващи осъществяване на миграции на рибите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията, редът и техническите изисквания за изграждане на рибни проходи се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите.
Чл. 44в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Собствениците и лицата, стопанисващи водноелектрически съоръжения, бентове и прагове, са длъжни да поддържат оптимално ниво на водата през размножителния период на рибите с цел опазване на хвърления хайвер.
Чл. 44г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнителният директор на ИАРА може да разреши с мотивирана заповед улова на полово зрели екземпляри от даден вид и прехвърлянето им от един водоем в друг с цел подпомагане устойчивото развитие на същия вид.
Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Собствениците на риболовни кораби с дължина минимум 15 м са длъжни да монтират на тях и да поддържат в изправно състояние бордово оборудване, свързано със системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(3) Забранява се съхранението, пренасянето, превозването и монтирането върху риболовните кораби на уреди, средства, принадлежности и приспособления по чл. 35, ал. 1, свързани с извършване на стопански или любителски риболов.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на транспорта.

Глава пета.

ТЪРГОВИЯ И ПРЕВОЗ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ
Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Първа продажба на продукти от риболов се осъществява в регистрирани по реда на чл. 46а центрове или от регистрирани купувачи по чл. 46д.
(2) Центровете за първа продажба са специално изградени места за търговия с продукти от риболов, отговарящи на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, където се осигуряват условия за организиран пазар при равни условия за участниците.
(3) При извършване на търговия в центровете по ал. 1 действията по организацията на първата продажба се осъществяват от организатор на центъра - собственик или ползвател на обекта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Центровете за първа продажба на продукти от риболов се регистрират в ИАРА, като организаторът на центъра подава заявление до съответното териториално звено на ИАРА.
(2) За вписване в регистъра на център за първа продажба се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
2. копие от удостоверение за регистрация по реда на Закона за храните;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ, когато се регистрират юридически лица или еднолични търговци;
4. проект на правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в съответния център за първа продажба;
5. документ за платена такса.
(4) Правилникът на центъра за първа продажба съдържа:
1. условията и реда за участие в центъра за първа продажба;
2. местата и времето за извършване на продажби и товаро-разтоварни работи;
3. реда за осъществяване на търговията в центъра за първа продажба;
4. условията и реда за съставяне на документите за първа продажба на продукти от риболов;
5. видовете такси за предоставяните от организатора услуги.
(5) При промяна на данните по ал. 3 организаторът на центъра за първа продажба уведомява съответното териториално звено на ИАРА за вписване на промените в регистъра на центровете за първа продажба на продукти от риболов.
Чл. 46б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) В 14-дневен срок от подаването на заявлението по чл. 46а, ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице издава удостоверение за регистрация, което се вписва в регистъра.
(2) При установени непълноти или неточности в представените документи в 7-дневен срок от получаването на заявителя се изпраща съобщение за отстраняването им.
(3) Заявителят отстранява нередовностите по ал. 2 в 14-дневен срок от получаването на съобщението.
(4) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице отказва вписването по ал. 1, когато:
1. не са отстранени в указания срок нередовностите в заявлението;
2. представеният проект на правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба противоречи на закон.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Внесените такси за вписване в регистъра и издаване на удостоверение се възстановяват в едномесечен срок след влизането в сила на отказа.
Чл. 46в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Организаторът на център за първа продажба на продукти от риболов води регистър на продавачите, осъществяващи сделки в него, в който се вписват:
1. име/наименование на лицето;
2. номер на разрешителното за стопански риболов.
(2) Като продавач може да се регистрира призната по реда на чл. 10 организация на производители, която осъществява първата продажба от името на своите членове.
Чл. 46г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Организаторите на центрове за първа продажба на продукти от риболов са длъжни да осигуряват свободен достъп и условия за работа на контролните органи на ИАРА и Българската агенция по безопасност на храните за извършване на съответните проверки и проби от продаваните количества риба и други водни организми.
Чл. 46д. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Първа продажба на продукти от риболов извън центровете по чл. 46, ал. 1 се извършва от регистрирани купувачи, които подават заявление до съответното териториално звено на ИАРА.
(2) За вписване в регистъра на лицата по ал. 1 се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(3) Към заявлението по ал. 1 се посочват и прилагат:
1. наименование на лицето и адрес;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ - за юридическо лице или едноличен търговец;
3. документ за платена такса.
(4) При промяна на данните по ал. 3 лицето по ал. 1 уведомява съответното териториално звено на ИАРА за вписване на промените в регистъра.
Чл. 46е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) В 14-дневен срок от подаването на заявлението по чл. 46д, ал. 1 лицето се вписва в регистъра и се издава удостоверение за регистрация.
(2) При установени непълноти или неточности в представените документи в 7-дневен срок от получаването им на заявителя се изпраща съобщение за отстраняването им.
(3) Заявителят отстранява нередовностите по ал. 2 в 14-дневен срок от получаването на съобщението.
(4) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице отказва вписването при неотстраняване в указания срок на нередовностите в заявлението.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Внесените такси за вписване в регистъра и издаване на удостоверение се възстановяват в едномесечен срок след влизането в сила на отказа.
Чл. 46ж. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) При осъществяване на първа продажба на продукти от риболов се води дневник на продажбите, който се представя на контролните органи при поискване. За всяка първа продажба на продукти от риболов организаторът на центъра за първа продажба или регистрираният купувач съставя документ за първа продажба.
(2) Когато рибата или другите водни организми не се предлагат за продажба или са предназначени за по-късно пускане на пазара, преди разтоварването им собственикът или упълномощено от него лице съставя декларация за приемане.
(3) Продукти от риболов, разтоварени от риболовен кораб в сурово състояние или след преработка на кораба или внесени в страната, за които не е съставен документ за първа продажба или декларация за приемане и които подлежат на превозване до място, различно от мястото на разтоварване, се придружават от документ за превоз.
(4) Съставителите на документа за първа продажба, на декларацията за приемане и на документа за превоз изпращат екземпляр от посочените документи в ИАРА в срок до 48 часа от разтоварването или осъществяването на продажбата.
(5) Условията и редът за съставяне и предаване на документите по ал. 1 - 4 се определят с наредбата по чл. 46, ал. 4.
Чл. 46з. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) При първа продажба на продукти от риболов, определени с наредбата по чл. 46, ал. 4, се извършва категоризиране по отношение на свежест и размер.
(2) Категоризацията по ал. 1 се извършва от лица, притежаващи свидетелство за категоризация на риба и други водни организми. Свидетелствата се издават от организациите по чл. 10 след проведен курс за обучение и успешно положен изпит.
(3) Курсове за придобиване на свидетелство за категоризация на риба и други водни организми се провеждат и от ИАРА по реда на наредбата по чл. 14, ал. 1.
(4) За издаване на свидетелство за категоризация на риба и други водни организми от ИАРА се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 17а, ал. 4.
Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При доставяне на продукти от риболов като суровина за преработка, когато тя не е била предмет на първа продажба, доставчикът задължително предоставя на получателя на суровината копие от декларацията за произход. Когато суровината е от внос, доставчикът предоставя ветеринарномедицински сертификат.
Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При продажбите по чл. 46, ал. 1 продавачът предоставя на центъра за първа продажба декларация за произход.
(2) При първа продажба на риба и други водни организми от внос се предоставя ветеринарномедицински сертификат.
Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) При доставяне на продукти от аквакултури като суровина за преработка доставчикът предоставя на получателя декларация за произход. Когато суровината е от внос, доставчикът предоставя ветеринарномедицински сертификат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При продажба на продукти от аквакултури продавачът предоставя на купувача декларация за произход, като номерът на декларацията за произход задължително се вписва във фактурата.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) В заведенията за обществено хранене и в търговската мрежа се забранява доставянето, предлагането и продажбата за консумация на риба и други водни организми без копие от декларация за произход или документ за първа продажба, в които е вписан и ветеринарният регистрационен номер на обекта, от който те произхождат.
Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Копие от декларацията за произход, документа за първа продажба и фактурата се представят при проверка на контролните органи, на ИАРА, на Българската агенция по безопасност на храните и на потребителите при поискване.
Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Превозът на риба, други водни организми и продуктите от тях се извършва със специализирани превозни средства, отговарящи на ветеринарномедицинските изисквания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При превоз на риба или други водни организми, които са продукти от аквакултури, те се придружават с копие от декларация за произход и/или платежен документ, в който е вписан и ветеринарният регистрационен номер на обекта, от който те произхождат.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При превоз на продукти от риболов, преминали първа продажба, същите се придружават с документ за първа продажба и документ за превоз съгласно изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 4.
Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Ветеринарномедицинските свидетелства, удостоверяващи здравословното състояние на рибата и другите водни организми, се издават след изследване, направено от акредитирана лаборатория.
Чл. 51. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Носители на генетичен материал от риби и други водни организми се продават и извън обектите по чл. 46, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При продажба на носители на генетичен материал продавачът представя на купувача ветеринарномедицински сертификат за здравословно състояние. При продажба и разселване на носители на генетичен материал от есетрови риби се изисква ветеринарномедицинско свидетелство/ветеринарномедицински сертификат и генетичен сертификат, издаден от акредитирани лаборатории за генетичен анализ на риба и други водни организми.
Чл. 52. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато носителите на генетичен материал са предназначени за разселване, се съставя протокол за зарибяване по образец и по ред, определени с наредбата по чл. 15, ал. 1.

Глава шеста.

ФИНАНСИРАНЕ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ
Чл. 53. (1) Средствата за управление и опазване на рибните ресурси се набират от:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) таксите за издаване на разрешителни за стопански риболов, таксите за регистрация на рибопроизводителите и от таксите за услугите, извършвани от ИАРА, определени с тарифата по чл. 17а, ал. 4;
2. таксите за издаване на билети за любителски риболов;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) събраните глоби, имуществени санкции и обезщетения в полза на държавата за нанесени вреди на рибата и другите водни организми в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и в язовирите - държавна собственост;
4. постъпления от дарения, спонсорство, помощи, целеви постъпления от местни и чуждестранни физически или юридически лица или от международни организации, фондации и програми;
5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) субсидии (трансфери) от републиканския бюджет, чрез Министерството на земеделието и храните като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;
6. други постъпления, определени със закон или друг нормативен акт.
(2) Средствата, набрани по реда на ал. 1, се разходват за финансиране дейността на ИАРА за:
1. придобиване и поддържане на дълготрайни материални активи;
2. административни разходи;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) разселване на носители на генетичен материал в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 и други рибностопански мероприятия - 25 на сто от средствата, събрани по ал. 1, т. 2;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) научно обслужване на аквакултурите и извършване на научно-приложни изследвания, свързани с изучаването на състоянието на рибните ресурси във водите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, мерките за тяхното поддържане и обогатяване, определяне на квоти за улов и др. - до 5 на сто от средствата, събрани по ал. 1, т. 2;
5. изпълнение на задължения, произтичащи от двустранни или многостранни международни договори в областта на рибарството и аквакултурите;
6. обучение и квалификация на служителите на ИАРА, реклама, издаване на брошури, плакати, книги, нагледни и учебни помагала и пособия, организиране и провеждане на професионални мероприятия;
7. съвместни дейности с неправителствени организации;
8. съфинансиране, предвидено по международни проекти;
9. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) мероприятия за борба с болестите по рибите и другите водни организми, за предотвратяване на тяхното разпространение в обекти по чл. 3, ал. 1 и за наблюдение и контрол на здравния статус на обектите за аквакултури;
10. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) мероприятия за мониторинг и опазване на генетичната чистота на рибните популации и другите водни организми.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Изпълнителният директор на ИАРА разпределя ежегодно в срок до 15 май 30 на сто от средствата по ал. 1, т. 2 на риболовните сдружения, на които е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл. 15а, ал. 1. Средствата се използват за изпълнение на задължения за охрана на рибните ресурси, разселване на генетичен материал и мероприятия, които подпомагат устойчивото развитие на рибните популации и техните местообитания.
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за получаване на средства по ал. 3 от риболовните сдружения се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на финансите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Изпълнителният директор на ИАРА може да разпределя до 30 на сто от приходите по ал. 1, т. 3 за допълнително материално стимулиране на служителите в ИАРА.

Глава седма

КОНТРОЛ
Чл. 54. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Контролът върху ползването и опазването на рибните ресурси се упражнява от ИАРА чрез оправомощени за това служители и от Изпълнителната агенция по горите съгласно чл. 7. Контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси в морските пространства и вътрешните водни пътища по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България по отношение на чуждестранните риболовни кораби се упражнява и от Главна дирекция "Гранична полиция".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Оправомощените по ал. 1 служители на ИАРА:
1. проверяват разрешителните за стопански риболов, регистрацията на лица, които извършват дейност, подлежаща на регистрация по този закон, и билетите за любителски риболов;
2. контролират производството, превозването и разселването на носители на генетичен материал;
3. контролират спазването на режима на ползването на рибните ресурси;
4. контролират риболовните уреди, оборудването, спомагателните материали и другите технически средства за извършване на риболов;
5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) контролират издадените генетични сертификати;
6. отвеждат принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото поделение на Министерството на вътрешните работи;
7. изземват и задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, които са послужили за неговото извършване;
8. контролират търговията с риба, други водни организми и продукти от тях по отношение на произхода и правилата за първа продажба;
9. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) имат правата и задълженията по чл. 72, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) проверяват документите за самоличност при образуване на административнонаказателно производство за нарушения по този закон;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) проверяват превозни и плавателни средства, когато са спрени, паркирани или в престой, и съвместно с контролните органи за движение по пътищата спират превозни средства за проверка; в зоните за граничен или митнически контрол спирането и проверката се извършват съвместно с органите, компетентни за осъществяването му;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) проверяват всички документи при превоз и търговия на риба и други водни организми;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) съставят актове за констатирани нарушения на този закон по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 17.09.2010 г.) Оправомощените по ал. 1 служители на ИАРА при изпълнението на служебните си задължения носят униформено облекло със съответните отличителни знаци и служебна карта при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните, и имат право да носят огнестрелно оръжие съобразно разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
(4) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури застрахова инспекторите по риболовен надзор със застраховка "Живот и злополука".
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) На оправомощените по ал. 1 служители на ИАРА, които са претърпели неимуществени вреди при или по повод изпълнение на служебните си задължения, се изплаща еднократно парично обезщетение в размер 10 брутни месечни възнаграждения при тежка телесна повреда и 6 брутни месечни възнаграждения при средна телесна повреда.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) На съпруг, деца или родители на загинали служители при или по повод изпълнение на служебните задължения се изплаща еднократно парично обезщетение в размер 12 брутни месечни възнаграждения на всеки правоимащ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Служителите от ИАРА, които заемат длъжности на контролните патрулни кораби, отговарят на изискванията за компетентност на морските лица.
Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Сдруженията по чл. 11, ал. 1 и 2 упражняват контрол за спазване правилата при извършване на риболов във водните обекти, предназначени за любителски риболов, където управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл. 15а.
(2) Контролът по ал. 1 се упражнява от риболовни надзиратели. Изпълнителният директор на ИАРА ежегодно определя списък на риболовните надзиратели по предложение на съответните сдружения, както и районите им на действие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Риболовните надзиратели проверяват билетите за любителски риболов и имат правата на оправомощените лица по чл. 54, ал. 1, с изключение на тези по чл. 54, ал. 2, т. 5, 6, 8, 9 и 12, ал. 5 и 6. Риболовните надзиратели имат и правата на ловните надзиратели по чл. 67, ал. 6 от Закона за лова и опазване на дивеча.
Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Контролът по чл. 54 се извършва чрез проверки във водните обекти по чл. 3 на плавателни и моторни превозни средства, на складове, стопански постройки, хладилни помещения и устройства и в търговската мрежа.
(2) При извършване на проверки на риболовни кораби на вода в акваторията на Черно море контролните органи нямат право да спират съдовете от движение, когато теглените от тях риболовни уреди се намират в работно положение. В тези случаи проверката се извършва в движение чрез качване на контролните органи на борда или след приключване на технологичната операция.
(3) В случаите по ал. 2 капитаните на риболовните кораби са длъжни да уведомят контролния орган за времето на приключване на операцията, без да предприемат никакви действия по промяна на технологичния режим на извършваната риболовна операция, включително и по отстраняване на теглените или прикрепени към борда риболовни уреди, средства и принадлежности.
(4) Плавателните и другите превозни средства на ИАРА, предназначени за осъществяване на проверки, се обозначават и маркират с нейни опознавателни и отличителни знаци.

Глава осма.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 56. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Който извършва стопански риболов без разрешително, в нарушение на чл. 17, се наказва с глоба от 300 до 600 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 400 до 1000 лв.
Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който не съхранява разрешителното за стопански риболов в нарушение на чл. 18г, ал. 3, се наказва с глоба от 200 до 300 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 300 до 400 лв.
Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който лови риба и/или други водни организми извън водните обекти и зони, посочени в разрешителното за стопански риболов, в нарушение на чл. 18а, ал. 2, т. 8 и чл. 18а, ал. 3, т. 5, се наказва с глоба от 300 до 600 лв.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 400 до 1000 лв.
Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Който извършва риболов в нарушение на чл. 18г, ал. 1 или 4, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 600 лв.
Чл. 59. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който не води риболовен дневник, съответно дневник на продажбите в нарушение на чл. 19, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 27, т. 3, се наказва с глоба от 300 до 800 лв.
Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който предава улов от един кораб на друг, без да го впише в риболовния дневник, в нарушение на чл. 19, ал. 6, се наказва с глоба от 400 до 1000 лв.
Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Който не представи за проверка риболовния дневник, дневника на продажбите и дневника за първа продажба в нарушение на чл. 19, ал. 7, чл. 27, т. 5 или чл. 46ж, ал. 1, се наказва с глоба от 300 до 600 лв.
(2) Който не предостави на длъжностните лица на ИАРА декларация за произход в нарушение на чл. 20 и чл. 27, т. 5, се наказва с глоба от 300 до 600 лв.
Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който лови риба и други водни организми в зоната на действие на специализираните обекти за риболов в нарушение на чл. 21, ал. 3, се наказва:
1. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) при извършване на любителски риболов - с глоба от 50 до 200 лв.;
2. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) при извършване на стопански риболов - с глоба от 300 до 600 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 400 до 1000 лв.
Чл. 63. (1) Който промени параметрите и зоната на действие на специализираните обекти за риболов без разрешение на изпълнителния директор на ИАРА в нарушение на чл. 21, ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 600 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 400 до 1000 лв.
Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов без билет за любителски риболов в нарушение на чл. 22, ал. 1, се наказва с глоба от 50 до 200 лв.
Чл. 65. Който извършва любителски риболов в нарушение на изискванията по чл. 24, ал. 1, се наказва с глоба от 50 до 200 лв.
Чл. 66. (1) Който улови и запази риба в количество, надхвърлящо определеното, в нарушение на чл. 24, ал. 2, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Който продава или купува риба в нарушение на чл. 24, ал. 3, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(3) Който извършва любителски риболов в нарушение на чл. 24, ал. 4, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов в нарушение на чл. 24, ал. 5, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов във воден обект, в който управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл. 15а, без билет и членска карта на сдружението, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов извън водните обекти и зони за любителски риболов, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Който извършва риболов в зоните за естествени развъдници на риба и други водни организми, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.
Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който развъжда и отглежда риба и други водни организми, без да е регистриран, в нарушение на чл. 25, се наказва с глоба от 300 до 600 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 400 до 1000 лв.
Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Който наруши разпоредбата на чл. 25в, ал. 2, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 600 лв.
Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Който развъжда и отглежда риба и други водни организми в нарушение на чл. 27, т. 1, 2, 6 или 7, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Който извършва улов на риба и други водни организми извън квотата, определена по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1, се наказва с глоба в размер от 600 до 1200 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.
Чл. 69б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Който не изпълни задължение по чл. 31, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 800 лв.
Чл. 70. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който лови риба и други водни организми в период на забраната по чл. 30, ал. 2, т. 1 и чл. 32, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.
Чл. 71. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който пренася, превозва и продава в живо, прясно и охладено състояние риба и други водни организми, в нарушение на чл. 33, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.
Чл. 72. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който лови риба в река, когато количеството вода в нея е под минимално допустимото, в нарушение на чл. 34, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който лови риба и други водни организми със забранени риболовни уреди, средства, принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 3-6, чл. 36 и 37, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.
Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който лови риба и други водни организми с отровни, упойващи или взривни материали, вещества и средства в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2, се наказва с глоба от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 7000 лв.
Чл. 75. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който лови, пренася, превозва и продава риба и други водни организми с размери или тегло под минимално допустимите в нарушение на чл. 38, ал. 1, се наказва с глоба от 300 до 600 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 600 до 2000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При задържане на прилов в нарушение на чл. 38, ал. 5 се налага глоба от 300 до 600 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец - имуществена санкция в размер от 800 до 2000 лв.
Чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва експеримент в нарушение на чл. 40, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.
Чл. 76. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който лови, пренася, превозва и продава речни раци в нарушение на чл. 42, се наказва с глоба от 300 до 600 лв.
Чл. 77. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който лови, пренася, превозва и продава морски бозайници в нарушение на чл. 43, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв.
Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лице, което не монтира съоръжения, предотвратяващи преминаването на риба, в нарушение на чл. 44а, ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв.
Чл. 77б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лице, което не осигури прехвърлянето на рибата и другите водни организми в друг воден обект в нарушение на чл. 44а, ал. 2, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 77в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лице, което не изгради рибни проходи, позволяващи хранителната и размножителната миграция на рибата в нарушение на чл. 44б, ал. 1 или 2, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв.
Чл. 77г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лице, което не поддържа оптимално ниво на водата във водноелектрическите съоръжения, бентове и прагове през размножителния период на рибите в нарушение на чл. 44в, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв.
Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Наказва се с лишаване от право да извършва стопански риболов за срок от една до две години лице, което:
1. лови риба или други водни организми извън водните обекти, посочени в разрешителното за стопански риболов;
2. не извърши зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2 в нарушение на чл. 31;
3. лови риба или други водни организми в периода на забраната по чл. 32;
4. лови риба или други водни организми със забранени риболовни уреди, средства, принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35;
5. лови морски бозайници в нарушение на чл. 43.
(2) При установяване на нарушения по ал. 1 актосъставителят има право да изземва и задържа издаденото разрешително за стопански риболов.
(3) Наказанието лишаване от право да извършва стопански риболов тече от датата на изземване на разрешителното за стопански риболов.
Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който не монтира и не поддържа бордовото оборудване, свързано с работата на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби, в нарушение на чл. 45, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който съхранява, пренася или монтира риболовни уреди, средства и приспособления, забранени за извършване на риболов, в нарушение на чл. 45, ал. 3, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който предлага и продава продукти от риболов в нарушение на чл. 46, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 300 до 800 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 600 до 1000 лв.
Чл. 82а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва дейност, като организира център за първа продажба на продукти от риболов, без необходимата регистрация в нарушение на чл. 46а, ал. 1, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 800 до 1500 лв.
Чл. 82б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който не води регистър на продавачите за първа продажба на продукти от риболов в организиран от него център за първа продажба в нарушение на чл. 46в, ал. 1, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.
Чл. 82в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Който купува продукти от риболов в нарушение на чл. 46д, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 300 до 600 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 600 до 1000 лв.
Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Който не изпълни задължението по чл. 47, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.
Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Който не предостави документи в нарушение на чл. 48 и 48а, се наказва с глоба от 500 до 1200 лв.
(2) Който не изпълни задължението по чл. 46ж, ал. 4, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.
Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който доставя, предлага или продава за консумация риба и други водни организми в нарушение на чл. 49, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.
Чл. 85а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който не представи документите по чл. 49а, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.
Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който превозва риба, други водни организми и продукти от тях в нарушение на чл. 50, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.
Чл. 87. Който не представи ветеринарен сертификат и генетичен сертификат при сделки с генетичен материал в нарушение на чл. 51, ал. 2, се наказва с глоба от 400 до 1000 лв.
Чл. 88. Който препятства проверките, извършвани от контролните органи, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.
Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато нарушението по чл. 56 - 78 и чл. 80 - 88 е извършено повторно в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление за същото по вид нарушение, се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер.
Чл. 90. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В случаите по чл. 56, 58, 60, 62, чл. 66, ал. 4 и 5, 70, 73 - 77, 81 и 86 уловената риба и другите водни организми, както и уредите, средствата и приспособленията, с които те са уловени, се отнемат в полза на държавата.
(2) При установяване на нанесена вреда върху рибните ресурси се дължи обезщетение съгласно наредбата по § 4.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уредите и средствата с неизвестен собственик, послужили за улов на риба и други водни организми в нарушение на този закон, се отнемат в полза на държавата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Отнетите в полза на държавата уреди и средства, които не могат да бъдат продадени, се унищожават съвместно от органите на ИАРА и Националната агенция за приходите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) След продажбата на отнетите в полза на държавата уреди и средства на ИАРА се възстановяват направените разходи по тяхното съхраняване и транспортиране.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) По ред, определен със заповед на министъра на земеделието и храните и министъра на финансите, уредите и средствата, отнети по реда на ал. 1, могат да бъдат предоставени на структурите на ИАРА и Изпълнителната агенция по горите и нейните структури за изпълнение на контролните им функции.
Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от съответните длъжностни лица, определени със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Нарушенията на правилата за извършване на любителски риболов се установяват с актове и от служители на Изпълнителната агенция по горите и на регионалните дирекции по горите, и от риболовните надзиратели по чл. 54а, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Нарушения, констатирани при контролна дейност по чл. 54, ал. 1, изречение второ, се установяват с актове и от служители на Главна дирекция "Гранична полиция" при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Наказателните постановления за нарушения по този закон се издават от министъра на земеделието и храните, или от оправомощени от него длъжностни лица.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. включително, постановено е в полза на държавата отнемане на вещи на стойност до 100 лв. включително или е присъдено обезщетение за причинени вреди на същата стойност.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Аквакултури" са дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях.
2. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Баластриерни водоеми" са изкуствени водоеми, образувани при добива на инертни материали, запълнени с вода.
4. "Буна" е инженерно съоръжение за защита на морския бряг от абразия (рушене).
5. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
6. "Въвеждане в действие" е състояние на специализирания обект, при което той е в работно положение, т.е. съответните мрежени уреди са монтирани и се използват по предназначение.
7. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Генофонд" е съвкупността от геномите в рибите и другите водни организми, които определят тяхната видова, подвидова и породна принадлежност.
8. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) "Големи язовири" са язовирите по приложение № 1 към Закона за водите, както и други язовири с площ при максимален обем над 2000 дка, определени от министъра на земеделието и храните.
10. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
11. "Запас" е сумарната численост или общото тегло на всички индивиди от всички възрасти на даден вид риба или други водни организми.
12. "Изкуствен подводен риф" е система от специални конструкции или потопени елементи от бетон и/или други материали, които с формата, разположението и укритията си създават благоприятни условия за опазване и подобряване на биоразнообразието.
13. "Изобата" е линия, която съединява точки с еднаква дълбочина във водните басейни.
14. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Квота" е дял от общия допустим улов за определен вид, който се предоставя ежегодно или за един риболовен сезон за усвояване чрез стопански риболов.
15. "Косене (търмъчене)" е риболов чрез използване на малоразмерни мрежени уреди или куки, при който с резки движения се улавят или пробождат и закачват отделни екземпляри риби.
16. "Минимален допустим отток в реките" е необходимото водно количество за поддържане на водната екосистема и подхранване на подземните води.
17. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Общ допустим улов" е установено по определен ред количество от рибните ресурси на даден вид, определено в килограми или брой екземпляри, с улова на което не се оказва отрицателно влияние върху популацията им.
18. "Отговорен риболов" е система от правила, които регламентират методите и средствата за улов на риба и други водни организми и изискванията за тяхното ползване, с цел запазване на устойчивото им развитие.
19. "Прилов" е случаен или съпътстващ улов, който се появява в подчинени количества към улова на основен вид риба или други водни организми и се отчита в процент към общия улов.
20. "Първа продажба" е продажба на жива, прясна, охладена, замразена или подложена на първична преработка на плавателен съд или в предприятие на брега риба и други водни организми, които се предлагат на пазара за пръв път след улова. За първа се счита и продажбата на описаната продукция, която е от внос и се предлага директно на пазара.
21. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Рибарство" е вид дейност на юридически и физически лица, обхващаща стопански и любителски риболов и аквакултури.
22. "Рибна популация" е съвкупност от всички индивиди, които генетично принадлежат към един и същи вид и имат самостоятелно географско разпространение.
23. "Рибни ресурси" са съвкупност от запасите на всички видове риби и други водни организми, свободно обитаващи или развъждани и отглеждани в рибностопански обекти.
24. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Рибностопански дейности" са дейностите, свързани със стопанския риболов, сладководните и морските аквакултури, преработката и търговията с риба и други водни организми.
25. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
26. "Риболов" е поставянето на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми, изваждане на улова от водата, неговото пренасяне и превозване.
27. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Риболов - любителски" е улов на риба и други водни организми, извършван от физически лица за развлечение или със спортно-състезателен характер, организиран по определени за това правила.
28. "Риболов - стопански" е улов на риба и други водни организми, извършван в определените за това обекти с разрешени уреди и средства, с цел продажба на продукцията на пазара и реализиране на доход, независимо от това дали дейността се извършва постоянно, сезонно или временно.
29. "Риболовен кораб" е плавателен съд, който е регистриран по реда на Кодекса на търговското мореплаване и се използва за улов на риба и други водни организми.
30. "Риболовен режим" е съвкупността от нормативни и административни мерки, свързани с условията и реда за управление, ползване и опазване на рибните ресурси при извършване на любителски и стопански риболов.
31. "Риболовни регулации" са мерки за запазване и охрана на новите поколения на рибите и другите водни организми, защита на родителското стадо през размножителния период и охрана на целия запас при намалена численост.
32. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
33. "Устойчиво развитие" е балансирано естествено попълване и възпроизводство на рибните ресурси, върху които риболовните дейности не причиняват снижаване на запасите им.
34. "Хавлия" е мрежена преграда или плет, която перпендикулярно свързва брега с ловното устройство на даляна и служи за насочване на рибните стада към него.
35. "Чепаре" е ръчен уред с въдици, с който се извършва морски риболов от брега или от лодка.
36. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Носители на генетичен материал" са полови продукти, оплоден хайвер, зарибителен материал, сперма и разплодници от видове, подвидове, породи и линии риби и други водни организми, продуктивни качества и доказана развъдна стойност.
37. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Генетични характеристики" са видови, популационни и породни различия в организацията на съответния геном.
38. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Добрата производствена практика" е система за осигуряване на качество и безопасност, която гарантира, че продуктите от риби и други водни организми се произвеждат и контролират в съответствие с утвърдените стандарти, нормативи и други изисквания за качество и безопасност съобразно предназначението им и в съответствие с изискванията за издаване на разрешително за тяхното производство, търговия и употреба.
39. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Рибен проход" е биоинженерно съоръжение, позволяващо миграцията на рибата в района на изкуствени прагове и други препятствия.
40. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Кърмак" е вид пасивен риболовен уред, състоящ се от въжета (лави) с прикачени към всяко от тях куки, при който рибата се улавя чрез забиване на куките в тялото й.
41. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Дънно тралиращо средство" е съоръжение, което се състои от трални мрежи, системи от буксири и съоръжения за отваряне по вертикала и хоризонтала, при които долната страна на мрежите или долната яка (грундроупа) и съоръженията за отваряне по хоризонтала се влачат по дъното. Използването на оловни въжета и тежки вериги за буксиране определя всеки един трал като дънен.
42. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) "Други водни организми" са миди, морски охлюви, артемии, дафнии, водорасли, скариди, раци, жаби и други видове - предмет на рибностопанска дейност.
§ 2. Лицата, които отглеждат и ловят риба и други водни организми, не са "предприятие, което произвежда храни" по смисъла на Закона за храните.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема Националната програма за рибарството и аквакултурите по чл. 4.
§ 4. В тримесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет приема наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси.
§ 5. В тримесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет приема:
1. наредбите по чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 5;
2. тарифите по чл. 18, ал. 3 и чл. 22, ал. 3.
§ 6. Министърът на земеделието и горите в тримесечен срок от влизането на закона в сила определя с наредби подробни правила за риболов и за въвеждане на мерки за опазване, охрана и контрол върху ползването и възпроизводството на рибните ресурси и търговията с риба и други водни организми.
§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) До 1 януари 2007 г. лицата по чл. 45, ал. 1 закупуват и монтират необходимото бордово оборудване.
§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
§ 9. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г. и бр. 34 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 46, ал. 1, т. 2 думите "промишлен риболов" се заменят със "стопански риболов".
2. В чл. 48, ал. 1, т. 4 след думата "права" се поставя запетая и се добавя "включително правата за извършване на стопански риболов и други рибностопански дейности при условията и по реда на Закона за рибарството и аквакултурите".
§ 10. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г. и бр. 34 от 2001 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 3, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "и раздел за рибарството и аквакултурите".
2. В чл. 12, ал. 1, т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя "създаване на ферми за рибовъдство и други аквакултури и закупуване на генетичен фонд от риби и други водни организми".
3. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) в т. 1 след думите "животинска продукция" се добавя "и продукция от риба и други водни организми";
б) в т. 5 след думата "захаропреработвателната" се добавя "рибодобивната, рибопреработвателната".
§ 11. В чл. 60 от Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г. и бр. 20 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) Длъжностните лица по ал. 2 изготвят месечни отчети за постъпилите и продадени количества риба, водни организми и продукти от тях въз основа на съставените информационни фишове, които представят на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури."
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 12. Този закон отменя Закона за рибното стопанство (обн., ДВ, бр. 91 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 13 от 1997 г., бр. 11 от 1998 г. и бр. 113 от 1999 г.).
§ 13. Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на отменения Закон за рибното стопанство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.
§ 14. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнението на този закон се възлага на министъра на земеделието и храните, а в защитените територии - изключителна държавна собственост - на министъра на околната среда и водите.

-------------------------

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 11 април 2001 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА
(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2005 Г.)
§ 63. В Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41 от 2001 г.) навсякъде думите "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят с "министъра на транспорта".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 117. (1) Срокът на действие на издаденото до влизането в сила на този закон разрешително за ползване на воден обект по смисъла на Закона за водите за обектите по приложение № 1 от същия закон се запазва.
(2) Лицата, придобили права върху специализирани обекти (далян, воля или тоня) до влизане в сила на този закон, запазват правата си до изтичане срока на действие на правопораждащото основание или до предоставянето на обектите на концесия по реда на Закона за концесиите.
(3) Когато срокът на правото по ал. 2 изтече и обектът не е предоставен на концесия, титулярят на това право може да кандидатства за продължаването му до предоставянето на обекта на концесия.
§ 118. На лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми в мрежени клетки (садки) и други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения във водите на Черно море и в язовирите, придобили права до 30 юни 2005 г., се определят лимити за производство на основание статистически данни за безопасните нива на производство от Министерството на околната среда и водите.
§ 119. Сдруженията по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча имат правата по чл. 11, ако са регистрирани за дейности по този закон.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 123. (1) До влизането в сила на наредбата по чл. 22а, ал. 1 издаването на билетите за любителски риболов се извършва по досегашния ред.
(2) Подзаконовите нормативни актове се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.
§ 124. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на § 46, т. 1, относно чл. 35, ал. 1, т. 6, която влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 113. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 11.08.2006 Г.)
§ 145. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на:
1. параграф 18, т. 3, която влиза в сила една година след влизането в сила на този закон;
2. параграф 48 - в частта му относно разпоредбата на чл. 118а, ал. 1, т. 1, която влиза в сила от 22 декември 2013 г.;
3. параграф 60, т. 5, която влиза в сила от 1 март 2007 г.;
4. параграф 73 - в частта му относно разпоредбата на чл. 155а, ал. 1, т. 1, която влиза в сила една година след влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 7, който влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)
§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)
§ 52. Навсякъде в закона думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието", думите "Министерството на земеделието и горите" се заменят с "Министерството на земеделието и продоволствието" и думите "Националното управление по горите" се заменят с "Държавната агенция по горите".
§ 53. (1) Лицата, придобили права за извършване на стопански риболов чрез далян до влизането в сила на този закон, запазват правата си до провеждането на конкурс по реда на чл. 21а - 21л.
(2) За извършване на стопански риболов при условията на ал. 1 правоимащите лица трябва да имат разрешително за стопански риболов за съответния обект и да са придобили право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година. Правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година се заплаща съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(3) Когато заварени права за извършване на стопански риболов чрез далян се прекъсват след проведен конкурс по реда на чл. 21а - 21л, на правоимащите се възстановява платената такса пропорционално на оставащия до края на календарната година период.
§ 54. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и продоволствието издава наредби за условията и реда за кандидатстване и разплащане по приоритетните оси на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и продоволствието и министърът на околната среда и водите издават наредбата по чл. 15, ал. 1.
(3) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и продоволствието и министърът на финансите издават наредбата по чл. 53, ал. 4.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г., ДОП. - ДВ, БР. 32 ОТ 2009 Г.)
§ 68. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на § 65, 66 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник" и § 2 - 10, § 12, т. 1 и 2 - относно ал. 3, § 13 - 22, § 24 - 35, § 36, ал. 1 - 4, § 37 - 51, § 52, т. 1 - 3, т. 4, буква "а", т. 7, буква "е" - относно ал. 10 и 11, т. 8, буква "а", т. 9 и 12 и § 53 - 64, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2009 Г.)
§ 72. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Навсякъде в закона думите:
а) "Министерството на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните";
б) "Държавната агенция по горите" се заменят с "Изпълнителната агенция по горите".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)
§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 17.09.2010 Г.)
§ 32. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. член 15, 16, чл. 17, ал. 3, чл. 29, ал. 1 - 3, чл. 30, 33, 34, 44, 72, 107, 110, чл. 121, ал. 2, т. 10, чл. 130, чл. 145, ал. 1, т. 5, чл. 162, 163, 164, чл. 166, ал. 2 и 4, чл. 169 и чл. 214, ал. 5, които влизат в сила от 5 април 2012 г.;
2. член 94, ал. 1, която влиза в сила от 1 март 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)
§ 13. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г. и бр. 61 и 73 от 2010 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Навсякъде в закона думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2011 Г.)
§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 3, § 9, ал. 9 - 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.
Приложение № 1 към чл. 32, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
Срокове на забрани за улов на риба и други
водни организми през периода на размножение
№     Видове риби и други водни    Срок/период
по    организми. на забраната
ред   Рибностопански обекти и зони 
А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови
и други студенолюбиви риби
1.    Речна (балканска) пъстърва, от 1 октомври
    сивен, сиг, пелед и езерна сьомга до 31 януари
2.    Дунавска пъстърва и липан    от 1 януари
         до 31 март
Б. Пролетно-лятно размножаващи се шаранови,
сомови и други топлолюбиви риби
3.    Пролетно-лятно размножаващи от 15 април
    се риби     до 31 май
4.    Есетрови риби във водите на 
    река Дунав и Черно море в съот-    
    ветствие с международните дого-    
    вори за риболова в реката    от 30 до 60 дни
5.    Карагьоз (дунавска скумрия) 
    във водите на река Дунав в съот-   
    ветствие с международните дого-    
    вори за риболова в реката    30 дни
6.    Калкан във водите на Черно   от 45 до 60 дни,
    море - с всякакъв вид риболов-     считано
    ни уреди    от 15 април
7.    Попчета във водите на Черно 
    море-само с мрежени риболов- от 15 април
    ни уреди    до 15 май
8.    Попчета във водите на Черно целогодишно,
    море с мрежени риболовни уре-      с изключение
    ди в акваториите на пристани-      на уловите от
    щата и буните с отдалеченост даляните, раз-
    1 км от бреговата линия      положени в
         тези зони
В. Други водни организми
9.    Голяма водна жаба (Rana ridibunda) от 1 април до 31 май
10.   Езерен рак (Astacus leptodactilus) от 15 октомври до 15 май
11.   Пагур (Eryphia spinifrons)   от 1 април до 31 май
12.   Обикновен (зелен) крив рак (Carcinus maenas)   от 1 април до 31 май
Г. Рибностопански обекти
13.   В рибностопански обекти, намиращи се     от 1 октомври до 31 януари
    над 1500 м надморска височина      
14.   В рибностопански обекти, намиращи се     от 15 април до 31 май
    до 1500 м надморска височина 
Приложение № 2 към чл. 38, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
Списък на минимално допустимите размери
за улов на риба и други водни организми
Член единствен. Забраняват се уловът, пре-
насянето, превозването, продаването и купува-
нето на риба и други водни организми с разме-
ри, по-малки от минимално допустимите, на-
ричани маломерни, както следва:
№     Общоприети и местни     Размери
по    наименования и научно   (в см)/
ред   наименование (на латински)   тегло (в г)
1     2     3
    А. Сладководни риби     
    Сем. Есетрови (Acipenseridae)      
1.    Чига (Acipenser ruthenus)    50 см
    Сем. Пъстървови (Salmonidae) 
2.    Речна (балканска) пъстърва   
    (Salmo trutta fario)    23 см
3.    Дъгова пъстърва (Oncorhynchus      
    mykiss/ Salmo gairdneri irideus)   22 см
4.    Сивен (Salvelinus fontinalis)      20 см
5.    Дунавска пъстърва (Hucho hucho)    65 см
    Сем. Корегонусови ( Coregonidae)   
6.    Чудски сиг (Coregonus lavaretus)   22 см
7.    Пелед (Coregonus peled)      20 см
    Сем. Липанови (Thymallidae) 
8.    Липан (Thymallus thymallus) 25 см
    Сем. Щукови (Еsocidae) 
9.    Щука (Esox lucius)      35 см
    Сем. Шаранови (Cyprinidae)   
10.   Речен кефал (Leuciscus cephalus)   22 см
11.   Мъздруга (Leuciscus idus)    22 см
12.   Распер (Аspius aspius) 25 см
13.   Лин (Tinca tinca)       20 см
14.   Брияна (облез, уклей)   
    (Chalcalburnus chalcoides)   20 см
15.   Уклей (Alburnus alburnus)    15 см
16.   Платика (Abramis brama)      20 см
17.   Немски косат (Abramis sapa) 20 см
18.   Чил косат (Abramis ballerus) 25 см
19.   Морунаш (Vimba vimba)   25 см
20.   Маришки морунаш (карабалък) 
    (Vimba melanops) 20 см
21.   Сабица (Pelecus cultratus)   20 см
22.   Скобар (Chondrostoma nasus) 20 см
23.   Бяла мряна (Barbus barbus)   25 см
24.   Черна (балканска) мряна      
    (Barbus meridionalis petenyi)      17 см
25.   Маришка мряна     
    (Barbus cyclolepis)     17 см
26.   Шаран (Cyprinus carpio)      30 см
27.   Златиста каракуда (Carassius 
    carassius) 15 см
28.   Сребриста каракуда (Carassius      
    auratus gibelio) 15 см
29.   Бял толстолоб     
    (Hypophthalmichthys molitrix)      40 см
30.   Пъстър толстолоб 
    (Aristhichthys nobilis)      40 см
31.   Бял амур - Ctenopharyngodon 
    idella      40 см
32.   Черен амур - Mylopharyngodon 
    piceus      40 см
    Сем. Буфалови (Catostomidae) 
33.   Буфало (Ictiobus spp.) 30 см
    Сем. Сомови (Siluridae)      
34.   Сом - Silurus glanis    65 см
    Сем. Американски сомове      
    (Ictaluridae)     
35.   Канален (американски) сом    
    (Ictalurus punctatus)   25 см
    Сем. Трескови (Gadidae)      
36.   Михалца (Lota lota)     25 см
    Сем. Костурови (Percidae)    
37.   Бяла риба (сулка) (Sander    
    lucioperca/ Stizostedion lucioperca)     45 см
38.   Речен костур (Perca fluviatilis)   12 см
39.   Голяма вретенарка (Zingel zingel) 25 см
    Б. Проходни риби 
    Сем. Есетрови (Acipenseridae)      
40.   Моруна (Huso huso)      180 см
41.   Пъструга (Acipenser stellatus)     120 см
42.   Руска есетра (Acipenser      
    guеldenstaedti)   120 см
    Сем. Речни змиорки (Anguillidae)   
43.   Европейска речна змиорка     
    (Anguilla anguilla)     50 см
    Сем. Селдови (Clupeidae)     
44.   Карагьоз, дунавска скумрия   
    (Caspialosa pontica/Alosa pontica) 22 см
    В. Морски риби    
    Сем. Бодливи акули (Squalidae)     
45.   Черноморска бодлива акула    
    (Squalus acanthias)     90 см
    Сем. Селдови (Clupeidae)     
46.   Цаца (копърка, трицона, шпрот)     
    (Sprattus sprattus sulinus) 7 см
    Сем. Хамсиеви (Еngraulidae) 
47.   Хамсия (Engraulis encrasicholus    
    ponticus)   9 см
    Сем. Зарганови (Belonidae)   
48.   Зарган (Belone belone) 35 см
    Сем. Трескови (Gadidae)      
49.   Черноморски меджид (Merlangius     
    merlangus euxinus)      12 см
    Сем. Кефалови (Mugilidae)    
50.   Морски кефал (Mugil cephalus)      25 см
51.   Кефал пелингас (Mugil soiuy) 30 см
52.   Платерина (Liza aurata)      25 см
53.   Илария (Liza saliens)   22 см
    Сем. Атеринови (Atherinidae) 
54.   Атерина (Atherina spp.)      10 см
    Сем. Морски костури (Serranidae)   
55.   Лаврак (Dicentrachus    
    labrax/Morone labrax)   28 см
    Сем. Леферови (Pomatomidae) 
56.   Лефер (Pomatomus saltatrix) 28 см
    Сем. Сафридови (Carangidae) 
57.   Сафрид (Trachurus mediterraneus    
    ponticus)   12 см
    Сем. Смаридови (Centracanthidae)   
58.   Смарид (Spicara spp.)   12 см
    Сем. Барбунови (Mullidae)    
59.   Барбуня (Mullus barbatus ponticus) 12 см
60.   Черноморска скумрия     
    (Scomber scombrus)      22 см
61.   Паламуд (Sarda sarda)   28 см
    Сем. Попчета (Gobiidae)      
62.   Тревно попче (Gobius    
    ophiocephalus)    12 см
63.   Дебелоустно кафяво попче     
    (Neogobius platyrostris)     12 см
64.   Широкоглаво попче       
    (Neogobius cephalarges)      12 см
65.   Стронгил (Neogobius     
    melanostomus)     12 см
66.   Лихнус (Mesogobius      
    batrachocephalus)       15 см
    Сем. Калканови (Scophthalmidae)    
67.   Калкан (Psetta maxima) 45 см
    Сем. Писиеви (Pleuronectidae)      
68.   Писия (Platichthys flesus luscus) 20 см
    Г. Водни животни 
    Клас Земноводни (Amphibia)   
69.   Голяма водна жаба       
    (Rana ridibunda) 30 г
    Клас Ракообразни (Crustacea) 
70.   Обикновени скариди (Leander spp.) 5 см
71.   Пясъчна скарида (Crangon sp.)      5 см
72.   Езерен рак (Astacus leptodactylus) 8 см
73.   Пагур (Eryphia spinifrons)   5 см
74.   Обикновен (зелен) крив рак   
    (Carcinus maenas)       4 см
    Клас Миди (Bivalvia)    
75.   Миди речни, седефки (Unio spp.)    8 см
76.   Миди речни, беззъбки    
    (Anodonta spp.)   10 см
77.   Черна морска мида (Mytilus   
    galloprovincialis)      7 см
78.   Бяла пясъчна мида (Mya arenaria)   5 см
         
Релевантни актове от Европейското законодателство
ДИРЕКТИВА 90/425/ЕИО НА СЪВЕТА от 26 юни 1990 година за ветеринарните и зоотехническите проверки, прилагани във вътрешнообщностния обмен с някои живи животни и продукти с оглед изграждането на вътрешния пазар
ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година относно опазване на естествените хабитати местообитания и на дивата флора и фауна
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 15 юли 1991 година определяща здравните условия за производството и предлагането на пазара на живи двучерупчести молюски
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на плавателни съдове
РЕГЛАМЕНТ № 2371/2002/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2002 година относно опазването и устойчивата експлоатация на риболовните ресурси в рамките на общата политика по рибарството
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2318/2001 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2001 година за установяване на подробни правила за приложение на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета относно признаването на организациите на производителите в сектора на рибарството и аквакултурите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1813/2001 НА КОМИСИЯТА от 14 септември 2001 година за подробни правила за приложението на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета относно условията за предоставянето на и отнемането на признаване на междуотраслови организации
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1812/2001 НА КОМИСИЯТА от 14 септември 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1886/2000 във връзка с разширяването прилагането на правила, приети от организациите на производителите за нечленуващи производители в сектор рибарство
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1924/2000 НА КОМИСИЯТА от 11 септември 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 104/2000 НА Съвета по отношение на специалното признаване на организации на производители в сектор рибарство с цел подобряване качеството на техните продукти
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 104/2000 НА СЪВЕТА от 17 декември 1999 година относно общата организация на пазарите на рибни продукти и аквакултури
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1263/1999 НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година относно Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2846/98 НА СЪВЕТА от 17 декември 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяване на система за контрол, приложима за общата политика в рибарството
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2090/98 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 1998 година относно описа на риболовните кораби на Европейската общност
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1449/98 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 1998 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) на Съвета № 2807/83 по отношение на отчетите за риболовното усилие
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1239/98 НА СЪВЕТА от 8 юни 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 894/97 относно установяване на някои технически мерки за съхраняване на риболовните ресурси
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2268/97 НА КОМИСИЯТА от 14 ноември 1997 година за коригиране на максималното годишно риболовно усилие за определени риболовни райони
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2205/97 НА СЪВЕТА от 30 октомври 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1059/97 НА КОМИСИЯТА от 11 юни 1997 година за коригиране на максималното годишно риболовно усилие за определени риболовни райони
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 894/97 НА СЪВЕТА от 29 април 1997 година относно установяване на някои технически мерки за опазване на рибните ресурси
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 686/97 НА СЪВЕТА от 14 април 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА № 847/96/ЕО от 6 май 1996 година за определяне допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 788/96 НА СЪВЕТА от 22 април 1996 година относно предоставянето от държавите-членки на статистическа информация за производството на аквакултури
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2943/95 НА КОМИСИЯТА от 20 декември 1995 година за установяване на общи правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета относно постановяване на общите разпоредби относно специалните разрешителни за риболов
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2636/95 от 13 ноември 1995 година установяващ условията за специфична акредитация и за отпускане на финансови помощи на организации на производители от сектора на риболова за подобряване на качеството на тяхното производство
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година относно изменение и допълнение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 относно характеристиките на риболовните кораби
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1627/94 НА СЪВЕТА от 27 юни 1994 година относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 109/94/ от 19 януари 1994 година, относно общия регистър на риболовните кораби на Общността
РЕГАЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EC) No 3690/93 от 20 декември 1993 година установяващ система на Общността за определяне на правилата за минимално необходимата информация, която трябва да се съдържа в риболовните лицензи
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2847/93 НА СЪВЕТА от 12 октомври 1993 година относно установяването на система за контрол, приложима към общата риболовна политика
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕИО) № 2210/93 от 26 юли 1993 година Относно съобщаването на информация за нуждите на общата организация на пазара на рибни и аквакултурни продукти
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2104/93 НА СЪВЕТА от 22 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1382/91 относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕИО) № 3760/92 от 22 декември 1992 година за установяване на Обществена система за риболовните райони и аквакултура
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1382/91 НА СЪВЕТА от 21 май 1991 година относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3252/87 НА СЪВЕТА от 19 октомври 1987 година относно координирането и насърчаването на изследователската дейност в областта на рибарството
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1381/87 НА КОМИСИЯТА от 20 май 1987 година относно установяване на подробни правила по отношение на обозначаването и документацията на риболовните кораби
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 493/87 НА КОМИСИЯТА от 18 февруари 1987 година за установяване на подробни правила за поправяне на вреди причинени вследствие прекратяване на някои риболовни дейности
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2930/86 НА СЪВЕТА от 22 септември 1986 година определящ характеристиките на риболовните кораби
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3703/85 НА КОМИСИЯТА от 23 декември 1985 година за установяване подробни правила за прилагане по отношение на общите стандарти за търговия с някои видове прясна и охладена риба
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3561/85 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1985 година Относно информациите касаещи инспекциите на риболовните дейности, провеждани от националните контролни органи
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕИО) № 3440/84 от 6 декември 1984 година Относно прикрепването на съоръжения към тралове, шотландски грибове и сходни мрежени уреди
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2807/83 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 1983 година относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕИО) № 3190/82 от 29 ноември 1982 година, предвиждащ подробен правилник за разширяване на обхвата на някои правила, приети от организации на производители в рибния сектор, върху лица, нечленуващи в тези организации
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИO) № 1772/82 от 29 юни 1982 година за установяване на общи правила относно разширяване прилагането на определени правила приети от организации на производители в рибния сектор
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 105/76 от 19 януари 1976 година за официално признаване на организации на производители от рибната промишленост
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1860/2004 НА КОМИСИЯТА от 6 октомври 2004 година относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо минималните помощи в секторите на земеделието и рибарството
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 ноември 1993 година относно създаването на Научен, технически и икономически комитет по рибно стопанство

© 2019 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys