РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1422 НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2017 година
за определяне на референтен център на Европейския съюз, отговарящ за научния и техническия принос за хармонизирането и подобряването на методите за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни говеда и биволи
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни („Регламент относно разплодните животни“) (1), и по-специално член 29, параграф 1 от него,
като има предвид, че:

 

(1)

На проведеното на 15 ноември 2016 г. заседание на работната група по зоотехника към Комисията експерти от държавите членки изразиха трайната необходимост да се насърчават хармонизирането и подобряването на методите за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни говеда и биволи, използвани от развъдни сдружения или от определени от тях трети лица.

(2)

В съответствие с член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012 Комисията проведе публична процедура за избор и определяне на референтен център на Европейския съюз, отговарящ за научния и техническия принос за хармонизирането и подобряването на методите по отношение на чистопородни разплодни говеда и биволи.

(3)

Комисията за оценка и подбор, назначена за публичната процедура, стигна до заключението, че международният център Interbull Centre отговаря на изискванията, установени в точка 1 от приложение IV към Регламент (ЕС) 2016/1012, и може да бъде натоварен с изпълнението на задачите, посочени в точка 2 от същото приложение.

(4)

Поради това Interbull Centre следва да бъде определен за референтен център на Европейския съюз, отговарящ за научния и техническия принос за хармонизирането и подобряването на методите за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни говеда и биволи. Определянето подлежи на редовно преразглеждане в съответствие с член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012.

(5)

Настоящият регламент следва да се прилага от 1 ноември 2018 г. в съответствие с датата на прилагане, предвидена в член 69 от Регламент (ЕС) 2016/1012.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по зоотехника,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Следният център се определя за референтен център на Европейския съюз, отговарящ за научния и техническия принос за хармонизирането и подобряването на методите за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни говеда и биволи:

Interbull Centre

Department of Animal Breeding and Genetics

Swedish University of Agricultural Science — SLU

Ulls väg 26

Box 7023

SE — 750 07 Uppsala

Sweden

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 август 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 66.


© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys