РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/717 НА КОМИСИЯТА

от 10 април 2017 година
за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците на зоотехнически сертификати за разплодни животни и зародишни продукти от тях
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (Регламент относно разплодните животни) (1), и по-специално член 30, параграф 10 от него,
като има предвид, че:

 

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/1012 се определят зоотехническите и генеалогичните правила за търговия с разплодни животни и зародишни продукти от тях и за въвеждането им в Съюза, включително правила за издаване на зоотехнически сертификати за тези стоки. В член 30, параграф 4 от посочения регламент се предвижда, че когато разплодни животни, вписани в родословна книга, водена от развъдно сдружение, или регистрирани в развъден регистър, воден от развъдник, или зародишните продукти от тях се търгуват и когато тези разплодни животни или потомството, произведено от посочените зародишни продукти, са предназначени за вписване или регистриране в друга родословна книга или развъден регистър, тези разплодни животни или зародишни продукти от тях се придружават от зоотехнически сертификат.

(2)

В член 30, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1012 се предвижда, че когато разплодни животни, които са били вписани в родословна книга или регистрирани в развъден регистър, водени от развъдна структура, включена в списъка, предвиден в член 34 от посочения регламент, или зародишните продукти от тях се въвеждат в Съюза и когато тези разплодни животни или потомството, произведено от посочените зародишни продукти, са предназначени за вписване в родословна книга, водена от развъдно сдружение, или са регистрирани в развъден регистър, воден от развъдник, тези разплодни животни или зародишните продукти от тях се придружават от зоотехнически сертификат.

(3)

Зоотехническият сертификат, предвиден в член 30 от Регламент (ЕС) 2016/1012, се издава само от развъдното сдружение, развъдника или компетентния орган на изпращане на разплодните животни или на зародишните продукти от тях, когато с тези пратки се търгува в рамките на Съюза, или от развъдна структура или от официална служба на третата държава на изпращане, когато тези пратки се въвеждат в Съюза.

(4)

Освен това в член 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012 се предвижда, че компетентният орган може да разреши зародишните продукти да бъдат придружени от зоотехнически сертификат, издаден въз основа на информацията, получена от развъдното сдружение или развъдника, от център за събиране или съхраняване на семенна течност или от екип за събиране или производство на ембриони, одобрени за вътресъюзна търговия с посочените зародишни продукти в съответствие със законодателството на Съюза в областта на здравеопазването на животните.

(5)

В член 30, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/1012 се уточнява, че зоотехническите сертификати съдържат информацията, посочена в съответните части и глави от приложение V към посочения регламент, и отговарят на съответните образци на зоотехнически сертификати, предвидени в актове за изпълнение, приемани от Комисията.

(6)

Поради това е необходимо да се установят образци на зоотехническите сертификати, които да придружават пратките разплодни животни и зародишни продукти от тях, когато с тези пратки се търгува в рамките на Съюза или когато те се въвеждат в Съюза.

(7)

В член 31, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012 се предвижда, че когато резултатите от изследването на продуктивността или оценката на генетичната стойност са общодостъпни на уебсайт, в зоотехническия сертификат може да се включи препратка към уебсайта, на който са публикувани тези резултати, вместо те да се посочват в него. Тази възможност следва да бъде отразена в образците на зоотехническите сертификати, установени с настоящия регламент.

(8)

В член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012 се предвижда, че за чистопородни разплодни еднокопитни животни информацията, посочена в част 2, глава I от приложение V към посочения регламент, се съдържа в уникален доживотен идентификационен документ за еднокопитни животни, като в него се предвижда също така Комисията да приема делегирани актове, отнасящи се до съдържанието и формата на тези идентификационни документи. Поради това не е необходимо в настоящия регламент да се установява образец на зоотехнически сертификат за търговия с чистопородни разплодни еднокопитни животни.

(9)

Настоящият регламент следва да се прилага от 1 ноември 2018 г. в съответствие с датата на прилагане, предвидена в Регламент (ЕС) 2016/1012.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по зоотехника,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле и обхват

С настоящия регламент се определят правилата за зоотехнически сертификати за търговия и въвеждане в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях, както е предвидено в глава VII от Регламент (ЕС) 2016/1012.

Член 2

Зоотехнически сертификати за търговия с чистопородни разплодни животни и зародишни продукти от тях и с хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях

1.   За търговия с чистопородни разплодни животни и зародишни продукти от тях информацията, посочена в части 1 и 2 от приложение V към Регламент (ЕС) 2016/1012, която да бъде включена в зоотехническите сертификати, придружаващи пратките с посочените стоки, се представя в съответствие с образците, установени в следните раздели на приложение I към настоящия регламент:

а)

Раздел А — за чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце и кози;

б)

Раздел Б — за семенна течност от чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни животни;

в)

Раздел В — за овоцити от чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни животни;

г)

Раздел Г — за ембриони от чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни животни.

2.   За търговия с хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях информацията, посочена в части 1 и 3 от приложение V към Регламент (ЕС) 2016/1012, която да бъде включена в зоотехническите сертификати, придружаващи пратките с посочените стоки, се представя в съответствие с образците, установени в следните раздели на приложение II към настоящия регламент:

а)

Раздел А — за хибридни разплодни свине;

б)

Раздел Б — за семенна течност от хибридни разплодни свине;

в)

Раздел В — за овоцити от хибридни разплодни свине;

г)

Раздел Г — за ембриони от хибридни разплодни свине.

Член 3

Зоотехнически сертификати за въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни и зародишни продукти от тях и на хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях

1.   За въвеждането в Съюза на чистопородни разплодни животни и зародишни продукти от тях информацията, посочена в части 1 и 2 от приложение V към Регламент (ЕС) 2016/1012, която да бъде включена в зоотехническите сертификати, придружаващи пратките с посочените стоки, се представя в съответствие с образците, установени в следните раздели на приложение III към настоящия регламент:

а)

Раздел А — за чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни животни;

б)

Раздел Б — за семенна течност от чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни животни;

в)

Раздел В — за овоцити от чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни животни;

г)

Раздел Г — за ембриони от чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни животни.

2.   За въвеждане в Съюза на хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях информацията, посочена в части 1 и 3 от приложение V към Регламент (ЕС) 2016/1012, която да бъде включена в зоотехническите сертификати, придружаващи пратките с посочените стоки, се представя в съответствие с образците, установени в следните раздели на приложение IV към настоящия регламент:

а)

Раздел А — за хибридни разплодни свине;

б)

Раздел Б — за семенна течност от хибридни разплодни свине;

в)

Раздел В — за овоцити от хибридни разплодни свине;

г)

Раздел Г — за ембриони от хибридни разплодни свине.

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 април 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 66.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЗЦИ НА ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЧИСТОПОРОДНИ РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ И ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ

РАЗДЕЛ А

Зоотехнически сертификат за търговия с чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце и кози

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

РАЗДЕЛ Б

Зоотехнически сертификат за търговия със семенна течност от чистопородни разплодни животни

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

РАЗДЕЛ В

Зоотехнически сертификат за търговия с овоцити от чистопородни разплодни животни

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

РАЗДЕЛ Г

Зоотехнически сертификат за търговия с ембриони от чистопородни разплодни животни

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБРАЗЦИ НА ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ХИБРИДНИ РАЗПЛОДНИ СВИНЕ И ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ

РАЗДЕЛ А

Зоотехнически сертификати за търговия с хибридни разплодни свине

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

РАЗДЕЛ Б

Зоотехнически сертификат за търговия със семенна течност от хибридни разплодни свине

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

РАЗДЕЛ В

Зоотехнически сертификат за търговия с овоцити от хибридни разплодни свине

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

РАЗДЕЛ Г

Зоотехнически сертификат за търговия с ембриони от хибридни разплодни свине

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБРАЗЦИ НА ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В СЪЮЗА НА ЧИСТОПОРОДНИ РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ И ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ

РАЗДЕЛ А

Зоотехнически сертификат за въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни животни

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

РАЗДЕЛ Б

Зоотехнически сертификат за въвеждане в Съюза на семенна течност от чистопородни разплодни животни

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

РАЗДЕЛ В

Зоотехнически сертификат за въвеждане в Съюза на овоцити от чистопородни разплодни животни

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

РАЗДЕЛ Г

Зоотехнически сертификат за въвеждане в Съюза на ембриони от чистопородни разплодни животни

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБРАЗЦИ НА ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В СЪЮЗА НА ХИБРИДНИ РАЗПЛОДНИ СВИНЕ И ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ

РАЗДЕЛ А

Зоотехнически сертификат за въвеждане в Съюза на хибридни разплодни свине

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

РАЗДЕЛ Б

Зоотехнически сертификат за въвеждане в Съюза на семенна течност от хибридни разплодни свине

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

РАЗДЕЛ В

Зоотехнически сертификат за въвеждане в Съюза на овоцити от хибридни разплодни свине

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

РАЗДЕЛ Г

Зоотехнически сертификат за въвеждане в Съюза на ембриони от хибридни разплодни свине

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

© 2019 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys