РЕГЛАМЕНТИ

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1940 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2017 година
за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съдържанието и формата на зоотехническите сертификати, които се издават за чистопородни разплодни еднокопитни животни и се включват в уникален доживотен идентификационен документ за еднокопитни животни
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (Регламент относно разплодните животни) (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,
като има предвид, че:

 

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/1012 се определят зоотехническите и генеалогичните правила за търговия с разплодни животни и за въвеждането им в Съюза. Регламент (ЕС) 2016/1012 се прилага от 1 ноември 2018 г.

(2)

В член 30 от Регламент (ЕС) 2016/1012 се установяват правилата за издаването, съдържанието и формата на зоотехническите сертификати, придружаващи разплодни животни и зародишните продукти от тях („зоотехническите сертификати“). В посочения член се предвижда, че когато чистопородни разплодни животни, вписани в родословна книга, водена от развъдно сдружение, се търгуват, и когато тези чистопородни разплодни животни са предназначени за вписване в друга родословна книга, тези разплодни животни се придружават от зоотехнически сертификат.

(3)

В член 30, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/1012 се предвижда, че зоотехническите сертификати трябва да съдържат информацията, посочена в съответните части и глави от приложение V към същия регламент. В член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012 се предвижда, че чрез дерогация от член 30, параграф 6 от него, когато става въпрос за чистопородни разплодни еднокопитни животни, информацията, посочена в част 2, глава I от приложение V към същия регламент, трябва да се съдържа в уникален доживотен идентификационен документ за еднокопитни животни, както и че трябва да бъдат приети делегирани актове, отнасящи се до съдържанието и формата на тези идентификационни документи.

(4)

В част 2, глава I от приложение V към Регламент (ЕС) 2016/1012 се установяват правила относно информацията, която трябва да се съдържа в зоотехническия сертификат за чистопородни разплодни животни. Тази информация трябва да включва системата за идентифициране и индивидуалния идентификационен номер, даден на чистопородното разплодно животно в съответствие със законодателството на Съюза в областта на здравеопазването на животните относно идентифицирането и регистрирането на животни от съответните видове.

(5)

В Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (2) са определени изискванията за проследимост на отглежданите сухоземни животни и зародишните продукти. В член 114 от посочения регламент се предвижда,че операторите, отглеждащи еднокопитни животни, гарантират, че животните са индивидуално идентифицирани чрез уникален код, вписан в предвидената в посочения регламент компютърна база данни, и чрез правилно попълнен уникален доживотен идентификационен документ. С цел зоотехническият сертификат да бъде приведен в съответствие във възможно най-голяма степен с уникалния доживотен идентификационен документ по отношение на съдържанието и административната процедура, в Регламент (ЕС) 2016/1012 е предвидено да бъдат приети делегирани актове относно формата и съдържанието на уникалния доживотен идентификационен документ за еднокопитни животни.

(6)

Поради това е необходимо да се определят съдържанието и форматът на зоотехническия сертификат, който трябва да бъде включен в уникалния доживотен идентификационен документ за еднокопитни животни, посредством който трябва да се идентифицират еднокопитните животни в съответствие с член 114, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/429 и който документ трябва да придружава чистопородните разплодни еднокопитни животни по всяко време, включително когато те се търгуват в рамките на Съюза.

(7)

В член 31 от Регламент (ЕС) 2016/1012 са установени дерогациите от изискванията относно издаването, съдържанието и формата на зоотехническите сертификати за търговия с разплодни животни. В него се предвижда, че когато резултатите от изследването на продуктивността или оценката на генетичната стойност са общодостъпни на уебсайт, в зоотехническия сертификат може да се включи препратка към уебсайта, на който са публикувани тези резултати, вместо те да се посочват в него. Тази възможност следва да бъде отразена в установените в настоящия регламент изисквания по отношение на зоотехническия сертификат за търговия с чистопородни разплодни еднокопитни животни.

(8)

В част 3 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/1012 са установени допълнителни изисквания за развъдните сдружения, които създават или водят родословни книги за чистопородни разплодни еднокопитни животни. В съответствие с част 3, точка 1 от посоченото приложение чистопородните разплодни еднокопитни животни се вписват в родословна книга само ако те са идентифицирани чрез сертификат за покриване и когато това се изисква от развъдната програма, като „неотбити кончета“. Чрез дерогация от посоченото правило държавата членка или, ако тя вземе такова решение, нейният компетентен орган, може да разреши на развъдно сдружение да впише чистопородни разплодни еднокопитни животни в родословната книга, водена от това развъдно сдружение, когато животните са идентифицирани по друг подходящ метод, осигуряващ най-малкото същата степен на сигурност като сертификата за покриване, като проверка на произхода въз основа на ДНК анализ или анализ на техните кръвни групи, при условие че разрешението е в съответствие с принципите, установени от развъдното сдружение, което води родословната книга за произхода на тази порода.

(9)

Предвид изискванията в част 3, точка 1 от приложение I към регламент (ЕС) 2016/1012 информацията за сертификата за покриване, за идентификацията като „неотбити кончета“ и за резултатите от проверката на произхода следва да бъде отразена в правилата относно съдържанието на зоотехническите сертификати за чистопородни разплодни еднокопитни животни, установени в настоящия регламент.

(10)

С цел да се гарантира еднозначността и последователността при идентификацията на чистопородните разплодни еднокопитни животни и в съответствие с изискванията от част 1, глава I, точка 1, буква в) и точка 3 от приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1012, уникалният код, предвиден в член 114, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429, и наименованията на тези разплодни животни следва да бъдат включени в зоотехническия сертификат за търговия като част от идентификационните данни.

(11)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията (3) се изисква издаващ орган, в т.ч. организации или сдружения, които са създали или водят родословни книги за регистрирани еднокопитни животни, да определя на всяко еднокопитно животно уникален доживотен номер под формата на буквено-цифров код, съдържащ информация за отделното еднокопитно животно и за базата данни и държавата, в които тази информация е записана първоначално. Този уникален доживотен номер трябва да е съвместим със системата за кодиране на универсалния доживотен номер на еднокопитни (UELN).

(12)

Системата за UELN е договорена в световен мащаб от най-важните организации за отглеждане на коне и за провеждане на конни надбягвания. Тя е разработена по инициатива на Световната федерация за отглеждане на състезателни коне (World Breeding Federation for Sport Horses, WBFSH), Международния комитет по племенните книги (the International Stud-Book Committee, ISBC), Световната организация за отглеждане на арабски коне (the World Arabian Horse Organization, WAHO), Европейската конференция на организациите за отглеждане на арабски коне (the European Conference of Arabian Horse Organisations, ECAHO), Международната конференция за отглеждане на англо-арабски коне (Conférence internationale de l'anglo-arabe, CIAA), Международната федерация по конен спорт (Fédération equestre internationale, FEI) и Европейския съюз за надпрепусквания с двуколки (Union européenne du trot, UET), а информация за тази система може да се получи на уебсайта на UELN (4).

(13)

Не е възможно да бъде взето решение относно формата и съдържанието на индивидуалния идентификационен номер, посочен в част 1, глава I, точка 3 от приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1012, докато не бъдат приети делегираните актове, в които се определят подробните изисквания за средствата и методите за идентификация,както и прилагането и използването им, в съответствие с член 118, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429. Въпреки това в зоотехническия сертификат следва да бъдат предвидени полета, в които да се въвежда уникалният доживотен номер, определен на чистопородните разплодни еднокопитни животни в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262.

(14)

До 21 април 2021 г. — датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/429, част I от зоотехническия сертификат, установен в приложението към настоящия регламент, не е задължителна, ако в уникалния доживотен идентификационен документ за еднокопитни животни е включен раздел V от образеца на идентификационен документ, установен в част 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262.

(15)

Настоящият регламент следва да се прилага от 1 ноември 2018 г. в съответствие с датата на прилагане, предвидена за Регламент (ЕС) 2016/1012,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Съдържанието и форматът на зоотехническия сертификат, който съставлява част от уникален доживотен идентификационен документ за чистопородни разплодни еднокопитни животни, предвиден в член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012 („зоотехническия сертификат“), се представят съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

В уникалния доживотен идентификационен документ за чистопородни разплодни еднокопитни животни, издаван в съответствие с член 114, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/429, се включват части I и II от зоотехническия сертификат, които отговарят на следните изисквания:

а)

част I представлява раздел от уникалния доживотен идентификационен документ, който трябва да бъде изготвен в съответствие с член 118, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429;

б)

част II представлява:

i)

част от раздела, посочен в буква а) от настоящия член, като в този случай за актуализация на информацията се предоставят повече от една страници, обозначени с „част II“, или

ii)

когато е разрешено от компетентния орган в съответствие с член 32, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012 — приложение към уникалния доживотен идентификационен документ, като в този случай част II се свързва с посочената в буква а) от настоящия член част I чрез въвеждането на индивидуалния идентификационен номер, обозначен като „уникален код“ в член 114, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429.

Член 3

1.   От 1 ноември 2018 г. раздел V от идентификационния документ, издаван за чистопородни разплодни еднокопитни животни в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262, се попълва съгласно предвиденото в член 9, параграф 2 от същия регламент и когато е необходимо за целите на член 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012, се допълва с част II от зоотехническия сертификат, описан в член 2, буква б), подточка ii) от настоящия регламент.

2.   Част II от зоотехническия сертификат се прилага към уникалния доживотен идентификационен документ в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 и се свързва със сертификата за произход, посочен в част 1, раздел V от приложение I към същия регламент, чрез въвеждането на уникалния доживотен номер, определен в член 2, буква о) от посочения регламент.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 66.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни) (ОВ L 59, 3.3.2015 г., стр. 1).

(4)  http://www.ueln.net


ПРИЛОЖЕНИЕ

Зоотехнически сертификат

за търговия с чистопородни разплодни еднокопитни животни (Equus caballus и Equus asinus) в съответствие с част 2, глава I от приложение V към Регламент (ЕС) 2016/1012

ЧАСТ I

1.

Наименование на издаващото сертификата развъдно сдружение или компетентен орган

(посочете информация за връзка, а ако има уебсайт — препратка към него)

2.

Наименование на родословната книга

3.

Наименование на породата

4.

Име и търговско име на животното (1) и държава на раждане (2)

5.1.

Индивидуален идентификационен номер (3)

6.

Номер по родословна книга (5)

5.2.

Уникален доживотен номер (4)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.

Идентификация на животното (1)  (6)

7.1.

Код на транспондера (1)

Система за прочит (ако не е ISO 11784) (1)

Баркод (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.2.

Алтернативни методи за проверка за идентичност (1)

8.

Дата на раждане на животното

(във формат дд/мм/гггг)

9.

Държава на раждане на животното

10.

Име, адрес и електронна поща (1) на животновъда

11.

Родословие (7)  (8)

11.1.

Баща

Номер по родословна книга и раздел

11.1.1.

Баща на бащата

Номер по родословна книга и раздел

11.1.1.1. (1)

Баща на бащата на бащата

Номер по родословна книга и раздел

   
 

11.1.1.2. (1)

Майка на бащата на бащата

Номер по родословна книга и раздел

 
 

11.1.2.

Майка на бащата

Номер по родословна книга и раздел

11.1.2.1. (1)

Баща на майката на бащата

Номер по родословна книга и раздел

 
 

11.1.2.2. (1)

Майка на майката на бащата

Номер по родословна книга и раздел

 
 

11.2.

Майка

Номер по родословна книга и раздел

11.2.1.

Баща на майката

Номер по родословна книга и раздел

11.2.1.1. (1)

Баща на бащата на майката

Номер по родословна книга и раздел

 
 

11.2.1.2. (1)

Майка на бащата на майката

Номер по родословна книга и раздел

 
 

11.2.2.

Майка на майката

Номер по родословна книга и раздел

11.2.2.1. (1)

Баща на майката на майката

Номер по родословна книга и раздел

 
 

11.2.2.2. (1)

Майка на майката на майката

Номер по родословна книга и раздел

 
 

12.1.

Съставено в

(място на издаване)

12.2.

Съставено на

(дата на издаване във формат дд/мм/гггг)

 

12.3.

Име и длъжност на подписващото лице

(името и длъжността на лицето  (9) , на което издаващото сертификата развъдно сдружение или компетентен орган е предоставило правомощия да подписва тази част от зоотехническия сертификат, се вписват с главни букви)

12.4.

Подпис

 

ЧАСТ II

1.1.

Индивидуален идентификационен номер (10)

1.2.

Уникален доживотен номер (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Идентификация на животното (12)

2.1.

Код на транспондера (13) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Система за прочит (ако не е ISO 11784) (13)

Баркод (13)

3.

Пол

2.2.

Алтернативни методи за проверка за идентичност (12)

4.

Клас в главния раздел на родословната книга (13)

5.

Име, адрес и електронна поща (13) на собственика (16)

4.1.

Наименование на родословната книга (14)

4.2.

Клас в главния раздел (15)

6.

Допълнителна информация (13)  (17)  (18)

6.1.

Резултати от изследване на продуктивността

6.2.

Актуални резултати от оценката на генетичната стойност, последно извършена на

(дата във формат дд/мм/гггг)

6.3.

Генетични дефекти и генетични особености на животното във връзка с развъдната програма

6.4.

Система за проверка за идентичност и резултат (13)  (19)  (20)

6.5.

Резултати от проверката на произхода (13)  (19)  (21)

7.

Осеменяване/покриване (22)  (23)

7.1.

Дата (във формат дд/мм/гггг)

7.2.

Номер на сертификата за покриване (24)

7.3.

Идентификация на мъжкото животно донор

7.3.1.

Индивидуален идентификационен номер (10)

7.3.2.

Уникален доживотен номер (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3.

Система за проверка за идентичност и резултат (13)  (19)  (20)

7.3.4.

Резултати от проверката на произхода (13)

8.1.

Съставено в

(място на издаване)

8.2.

Съставено на

(дата на издаване във формат дд/мм/гггг)

 

8.3.

Име и длъжност на подписващото лице

(името и длъжността на лицето  (25) , на което издаващото сертификата развъдно сдружение или компетентен орган е предоставило правомощия да подписва тази част от сертификата, се вписват с главни букви)

8.4.

Подпис


(1)  Ако не е приложимо, да не се попълва.

(2)  Вписва се кодът на държавата, когато това се изисква по силата на международни споразумения относно породата.

(3)  Индивидуалният идентификационен номер в съответствие с част 1, глава I, точка 3 от приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1012, посочен като „уникален код“ в член 114, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429.

(4)  Уникален доживотен номер съгласно определението в член 2, буква о) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262, ако такъв е определен в съответствие с посочения регламент.

(5)  Да се посочи, ако е различен от индивидуалния идентификационен номер или от уникалния доживотен номер, определяни в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262.

(6)  Не се изисква, ако част I от зоотехническия сертификат представлява неразделна част от уникалния доживотен идентификационен документ, издаден от развъдно сдружение. В случай че уникалният доживотен идентификационен документ е бил издаден в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262, се посочва уникалният доживотен номер, определен в член 2, буква о) от посочения регламент.

(7)  При необходимост в част I, точка 11 се посочват още поколения.

(8)  Посочва се индивидуалният идентификационен номер в съответствие с част 1, глава I, точка 3 от приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1012, посочен като „уникален код“ в член 114, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429. Ако няма наличен индивидуален идентификационен номер или той е различен от номера, под който животното е вписано в родословната книга, се вписва номерът по родословна книга.

(9)  Това лице е представител на развъдното сдружение или на компетентен орган, посочен в член 30, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/1012.

(10)  Индивидуалният идентификационен номер в съответствие с част 1, глава I, точка 3 от приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1012, посочен като „уникален код“ в член 114, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429.

(11)  Уникален доживотен номер съгласно определението в член 2, буква о) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262, ако такъв е определен в съответствие с посочения регламент.

(12)  Не се изисква, ако информацията съответства на тази в част I, точка 7, а част I и II са едно неразделно цяло и са включени или приложени към уникалния доживотен идентификационен документ. В случай че уникалният доживотен идентификационен документ е бил издаден в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262, се посочва уникалният доживотен номер, определен в член 2, буква о) от посочения регламент.

(13)  Ако не е приложимо, да не се попълва.

(14)  Изисква се, ако е различно от това в точка 2 от част I.

(15)  Не се изисква, ако тази информация е представена в раздел V от идентификационния документ, издаден в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262.

(16)  Не се изисква, ако информацията за собственика е налична и актуализирана в други части на уникалния доживотен идентификационен документ.

(17)  Ако е необходимо, да се добавят допълнителни листове.

(18)  Ако генетичната информация е достъпна на уебсайт, може вместо това да се предостави препратка към него, ако това е разрешено от компетентния орган в съответствие с член 32, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012.

(19)  Въз основа на ДНК анализ или анализ на кръвната група.

(20)  Това се изисква в съответствие с член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012 за чистопородни разплодни еднокопитни животни, използвани за събиране на семенна течност за изкуствено осеменяване. Това може да се изисква от развъдните сдружения в съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012 за чистопородни разплодни еднокопитни животни, използвани за събиране на овоцити и ембриони.

(21)  Ако се изисква съгласно развъдната програма.

(22)  Изисква се при бременни женски животни. Информацията може да бъде представена в отделен документ.

(23)  Ненужното се заличава.

(24)  Ако не е приложимо, се представят резултати от проверката на произхода по т. 7.3.4.

(25)  Това лице е представител на развъдното сдружение или на компетентен орган, посочен в член 30, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/1012.


© 2019 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys