РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/716 НА КОМИСИЯТА

от 10 април 2017 година
за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците, които да се използват за информацията, която се включва в списъците на признати развъдни сдружения и развъдници
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (Регламент относно разплодните животни) (1), и по-специално член 7, параграф 5 от него,
като има предвид, че:

(1)

В член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012 се предвижда държавите членки да съставят и поддържат актуализиран списък на развъдните сдружения и развъдниците, които техните компетентни органи са признали в съответствие с член 4, параграф 3 от посочения регламент и които изпълняват поне една развъдна програма, която е била одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 от същия регламент. Освен това в Регламент (ЕС) 2016/1012 се предвижда, че държавите членки предоставят на обществеността достъп до този списък.

(2)

В член 7, параграф 2, член 19, параграф 5 и част 1, глава III, точка 2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1012 се определя информацията, която да бъде включена в списъка на признатите развъдни сдружения и развъдници.

(3)

Освен това в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012 се предвижда, че държавите членки също така включват в списъка на признатите развъдни сдружения и развъдници компетентния орган, който провежда развъдна програма в съответствие с член 38 от посочения регламент.

(4)

Поради това е необходимо да се установят образци на формуляри, които да се използват от държавите членки при включването в списъци на развъдни сдружения за чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни животни, както и на развъдници на хибридни разплодни свине, признати от съответните им компетентни органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1012.

(5)

Взема се под внимание ролята на държавите членки при признаването на дадена порода като застрашена порода в съответствие с определението, посочено в член 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012, и е необходимо тази информация да се включи в списъците на признатите развъдни сдружения, предвидени в посочения регламент.

(6)

За да се улесни търговията с разплодни животни и официалният контрол, извършван от компетентните органи, е необходимо също така в списъка на признатите развъдни сдружения и развъдници, предвиден в член 7 от Регламент (ЕС) 2016/1012, да се посочат датите, на които това признаване е било предоставено или оттеглено, като се вземат предвид разпоредбите на член 64, параграф 4 от посочения регламент, или датите на които е било предоставено, преустановено или оттеглено одобрение на дадена развъдна програма.

(7)

Настоящият регламент следва да се прилага от 1 ноември 2018 г. в съответствие с датата на прилагане, предвидена в Регламент (ЕС) 2016/1012.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по зоотехника,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Информацията, която се включва в списъците на признатите развъдни сдружения и развъдници, предвидени в член 7 от Регламент (ЕС) 2016/1012, се представя в съответствие с образците, установени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 април 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 66.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.   Развъдни сдружения, които водят родословни книги за чистопородни разплодни животни

а)   Чистопородни разплодни говеда и биволи

Официален език/

Държава членка

(име)

Официален език/

Списък на развъдните сдружения, признати от компетентните органи в съответствие с член 4, параграф 3, и на компетентните органи, които провеждат развъдни програми за чистопородни разплодни говеда и биволи, както е посочено в член 7, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012

Официален език/

Версия

(дата във формат дд.мм.гггг)

1

2

3

4

5

6

Официален език/

Развъдно сдружение или компетентен орган

Официален език/

Развъдни програми (1)

Официален език/

Преустановяване, оттегляне и ограничение във времето

Официален език/

Наименование на развъдното сдружение/компетентен орган

Информация за връзка

Дата на признаване на развъдното сдружение

Официален език/

Име на породата, попадаща в обхвата на одобрената развъдна програма

Уеб достъп до информация за развъдните програми (2)

Официален език/

Географска територия на всяка одобрена развъдна програма

Официален език/

Дерогации (3)

Официален език/

Дата на одобрението на развъдната програма

(дд.мм.гггг)

Официален език/

Дата на оттегляне на признаването на развъдното сдружение (4)

Дата на преустановяването или оттегляне на одобрението на развъдната програма (4)

Дата, до която е валидно одобрението на развъдната програма (4)

Наименование

Image

Image

Image

Image

www (2)

Дата на признаване: (дд.мм.гггг)

         

б)   Чистопородни разплодни свине

Официален език/

Държава членка

(име)

Официален език/

Списък на развъдните сдружения, признати от компетентните органи в съответствие с член 4, параграф 3, и на компетентните органи, които провеждат развъдни програми за чистопородни разплодни свине, както е посочено в член 7, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012

Официален език/

Версия

(дата във формат дд.мм.гггг)

1

2

3

4

5

6

Официален език/

Развъдно сдружение или компетентен орган

Официален език/

Развъдни програми (5)

Официален език/

Преустановяване, оттегляне и ограничение във времето

Официален език/

Наименование на развъдното сдружение/компетентен орган

Информация за връзка

Дата на признаване на развъдното сдружение

Официален език/

Име на породата, попадаща в обхвата на одобрената развъдна програма

Уеб достъп до информация за развъдните програми (6)

Официален език/

Географска територия на всяка одобрена развъдна програма

Официален език/

Дерогации (7)

Официален език/

Дата на одобрението на развъдната програма

(дд.мм.гггг)

Официален език/

Дата на оттегляне на признаването на развъдното сдружение (8)

Дата на преустановяването или оттегляне на одобрението на развъдната програма (8)

Дата, до която е валидно одобрението на развъдната програма (8)

Наименование

Image

Image

Image

Image

www (6)

Дата на признаване: (дд.мм.гггг)

         

в)   Чистопородни разплодни овце

Официален език/

Държава членка

(име)

Официален език/

Списък на развъдните сдружения, признати от компетентните органи в съответствие с член 4, параграф 3, и на компетентните органи, които провеждат развъдни програми за чистопородни разплодни овце, както е посочено в член 7, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012

Официален език/

Версия

(дата във формат дд.мм.гггг)

1

2

3

4

5

6

Официален език/

Развъдно сдружение или компетентен орган

Официален език/

Развъдни програми (9)

Официален език/

Преустановяване, оттегляне и ограничение във времето

Официален език/

Наименование на развъдното сдружение/компетентен орган

Информация за връзка

Дата на признаване на развъдното сдружение

Официален език/

Име на породата, попадаща в обхвата на одобрената развъдна програма

Уеб достъп до информация за развъдните програми (10)

Официален език/

Географска територия на всяка одобрена развъдна програма

Официален език/

Дерогации (11)

Официален език/

Дата на одобрението на развъдната програма

(дд.мм.гггг)

Официален език/

Дата на оттегляне на признаването на развъдното сдружение (12)

Дата на преустановяването или оттегляне на одобрението на развъдната програма (12)

Дата, до която е валидно одобрението на развъдната програма (12)

Наименование

Image

Image

Image

Image

www (10)

Дата на признаване: (дд.мм.гггг)

         

г)   Чистопородни разплодни кози

Официален език/

Държава членка

(име)

Официален език/

Списък на развъдните сдружения, признати от компетентните органи в съответствие с член 4, параграф 3, и на компетентните органи, които провеждат развъдни програми за чистопородни разплодни кози, както е посочено в член 7, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012

Официален език/

Версия

(дата във формат дд.мм.гггг)

1

2

3

4

5

6

Официален език/

Развъдно сдружение или компетентен орган

Официален език/

Развъдни програми (13)

Официален език/

Преустановяване, оттегляне и ограничение във времето

Официален език/

Наименование на развъдното сдружение/компетентен орган

Информация за връзка

Дата на признаване на развъдното сдружение

Официален език/

Име на породата, попадаща в обхвата на одобрената развъдна програма

Уеб достъп до информация за развъдните програми (14)

Официален език/

Географска територия на всяка одобрена развъдна програма

Официален език/

Дерогации (15)

Официален език/

Дата на одобрението на развъдната програма

(дд.мм.гггг)

Официален език/

Дата на оттегляне на признаването на развъдното сдружение (16)

Дата на преустановяването или оттегляне на одобрението на развъдната програма (16)

Дата, до която е валидно одобрението на развъдната програма (16)

Наименование

Image

Image

Image

Image

www (14)

Дата на признаване: (дд.мм.гггг)

         

д)   Чистопородни разплодни еднокопитни животни

Официален език/

Държава членка

(име)

Официален език/

Списък на развъдните сдружения, признати от компетентните органи в съответствие с член 4, параграф 3, и на компетентните органи, които провеждат развъдни програми за чистопородни разплодни еднокопитни животни, както е посочено в член 7, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012

Официален език/

Версия

(дата във формат дд.мм.гггг)

1

2

3

4

5

6

7

Официален език/

Развъдно сдружение или компетентен орган

Официален език/

Развъдни програми (17)

Официален език/

Преустановяване, оттегляне и ограничение във времето

Официален език/

Наименование на развъдното сдружение/компетентен орган

Информация за връзка

Дата на признаване на развъдното сдружение

Официален език/

Име на породата, попадаща в обхвата на одобрената развъдна програма

Уеб достъп до информация за развъдните програми (18)

Официален език/

Географска територия на всяка одобрена развъдна програма

Официален език/

Дерогации (19)

Официален език/

Дата на одобрението на развъдната програма

(дд.мм.гггг)

Официален език/

Родословна книга на произхода на породата (20)

Наименование на развъдното сдружение/компетентен орган

Информация за връзка

Официален език/

Дата на оттегляне на признаването на развъдното сдружение (21)

Дата на преустановяването или оттегляне на одобрението на развъдната програма (21)

Дата, до която е валидно одобрението на развъдната програма (21)

Наименование

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

Дата на признаване: (дд.мм.гггг)

       

Наименование

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

 

II.   Развъдници, водещи развъдни регистри за хибридни разплодни свине

Официален език/

Държава членка

(име)

Официален език/

Списък на развъдниците, провеждащи развъдни програми за хибридни разплодни свине (23), както е посочено в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012, признати от компетентните органи в съответствие с член 4, параграф 3

Официален език/

Версия

(дата във формат дд.мм.гггг)

1

2

3

4

5

6

7

Официален език/

Развъдник

Официален език/ Развъдна програма (24)

Официален език/

Преустановяване, оттегляне и ограничение във времето

Официален език/

Наименование на развъдника

Информация за връзка

Дата на признаване на развъдника

Официален език/

Наименование на породата(ите), линията(ите) или кръстоската(ите), включени в обхвата на одобрената развъдна програма(и)

Уеб достъп до информация за развъдните програми (25)

Официален език/

Географската територия на всяка провеждана развъдна програма

Официален език/

Дата на одобрението на развъдната програма (дд.мм.гггг)

Официален език/

Дата на оттегляне на признаването на развъдника (26)

Дата на преустановяването или оттегляне на одобрението на развъдната програма (26)

Дата, до която е валидно одобрението на развъдната програма (26)

Наименование на породата или чистопородната линия

Наименование на кръстоската

Наименование

Image

Image

Image

Image

www (25)

Дата на признаване: (дд.мм.гггг)

         

(1)  Всеки отделен ред от таблицата следва да бъде попълнен за всяка развъдна програма, провеждана от развъдното сдружение.

(2)  Ако има.

(3)  Посочете, ако е приложимо, една от следните дерогации:

„1“

създаване на нова порода (член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„2“

възстановяване на порода (член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„3“

вписване в главния раздел на потомството на животни, записани в допълнителен раздел на родословната книга (част 1, глава III, точка 2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1012);

„4“

за развъдна програма, провеждана за застрашена порода съгласно определението в член 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012.

(4)  Въвежда се, ако е приложимо, следната информация:

„А

дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на признаването на развъдно сдружение (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„Б

дд.мм.гггг“ за датата на преустановяване на одобрението на развъдната програма (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„В

дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на одобрението на развъдната програма (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„Г

дд.мм.гггг“ за датата, до която е валидно одобрението на развъдната програма.

(5)  Всеки отделен ред от таблицата следва да бъде попълнен за всяка развъдна програма, провеждана от развъдното сдружение.

(6)  Ако има.

(7)  Посочете, ако е приложимо, една от следните дерогации:

„1“

създаване на нова порода (член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„2“

възстановяване на порода (член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„3“

вписване в главния раздел на потомството на животни, записани в допълнителен раздел на родословната книга (част 1, глава III, точка 2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1012);

„4“

за развъдна програма, провеждана за застрашена порода съгласно определението в член 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012.

(8)  Въведете, ако е приложимо, следната информация:

„А

дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на признаването на развъдно сдружение (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„Б

дд.мм.гггг“ за датата на преустановяване на одобрението на развъдната програма (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„В

дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на одобрението на развъдната програма (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„Г

дд.мм.гггг“ за датата, до която е валидно одобрението на развъдната програма.

(9)  Всеки отделен ред от таблицата следва да бъде попълнен за всяка развъдна програма, провеждана от развъдното сдружение.

(10)  Ако има.

(11)  Посочете, ако е приложимо, една от следните дерогации:

„1“

създаване на нова порода (член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„2“

възстановяване на порода (член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„3“

вписване в главния раздел на потомството на животни, записани в допълнителен раздел на родословната книга (част 1, глава III, точка 2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1012);

„4“

за развъдна програма, провеждана за застрашена порода съгласно определението в член 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012.

(12)  Въведете, ако е приложимо, следната информация:

„А

дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на признаването на развъдно сдружение (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„Б

дд.мм.гггг“ за датата на преустановяване на одобрението на развъдната програма (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„В

дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на одобрението на развъдната програма (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„Г

дд.мм.гггг“ за датата, до която е валидно одобрението на развъдната програма.

(13)  Всеки отделен ред от таблицата следва да бъде попълнен за всяка развъдна програма, провеждана от развъдното сдружение.

(14)  Ако има.

(15)  Посочете, ако е приложимо, една от следните дерогации:

„1“

създаване на нова порода (член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„2“

възстановяване на порода (член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„3“

вписване в главния раздел на потомството на животни, записани в допълнителен раздел на родословната книга (част 1, глава III, точка 2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1012);

„4“

за развъдна програма, провеждана за застрашена порода съгласно определението в член 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012.

(16)  Въведете, ако е приложимо, следната информация:

„А

дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на признаването на развъдно сдружение (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„Б

дд.мм.гггг“ за датата на преустановяване на одобрението на развъдната програма (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„В

дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на одобрението на развъдната програма (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„Г

дд.мм.гггг“ за датата, до която е валидно одобрението на развъдната програма.

(17)  Всеки отделен ред от таблицата следва да бъде попълнен за всяка развъдна програма, провеждана от развъдното сдружение.

(18)  Ако има.

(19)  Посочете, ако е приложимо, една от следните дерогации:

„1“

създаване на нова порода (член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„2“

възстановяване на порода (член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„3“

за развъдна програма, провеждана за застрашена порода съгласно определението в член 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012;

„4“

забрана или ограничаване на събирането на семенна течност за изкуствено осеменяване и/или на събирането на овоцити с цел производство на ембриони или на събирането на ембриони за трансфер на ембриони (член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012).

(20)  Предоставя се информация, ако има родословна книга, която се води от развъдно сдружение/компетентен орган, различен от развъдното сдружение/компетентния орган в колона 1.

(21)  Въведете, ако е приложимо, следната информация:

„А

дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на признаването на развъдно сдружение (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„Б

дд.мм.гггг“ за датата на преустановяване на одобрението на развъдната програма (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„В

дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на одобрението на развъдната програма (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„Г

дд.мм.гггг“ за датата, до която е валидно одобрението на развъдната програма.

(22)  Въведете съответните 3-цифрен код на държавата и 3-цифрен код на базата данни.

(23)  Както е определено в член 2, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2016/1012.

(24)  Ако има.

(25)  Всеки отделен ред от таблицата следва да бъде попълнен за всяка развъдна програма, провеждана от развъдник.

(26)  Въведете, ако е приложимо, следната информация:

„А

дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на признаването на развъдника (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„Б

дд.мм.гггг“ за датата на преустановяване на одобрението на развъдната програма (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„В

дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на одобрението на развъдната програма (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012);

„Г

дд.мм.гггг“ за датата, до която е валидно одобрението на развъдната програма.


© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys