Библиотеки: Технология на говедовъдството
Заглавие:      Технология на говедовъдството
Категории:      Технологии
Номер на книга:      6
Каталожен номер:      6
Брой страници:      0
Език:      Български
Рейтинг:      0 
Изображение:      cover

Описание:     

Учебникът "Технология на говедовъдството" е написан в съответствие с учебните програми за студентите от специалност "Животновъдство" на Аграрния университет в гр. Пловдив.
Може да послужи за обучение по различни модули и на студенти от други университети и земеделски колежи с направление "Животновъдство".
Учебникът е необходим за повишаване на теоретичните и професио-налните знания на фермери, мениджъри и изпълнителски кадри с амбиции за успех в говедовъдния бизнес. Предпоставка за това са разгледаните в съот-ветствие със съвременните научни достижения и най-добрите производстве-ни практики методи на развъждане, хранене и технологии на отглеждане на говедата, организация и управление на производството, профилактика на ос-новните заболявания и др.

 Към учебника

Публикувано от:      admin