Кратка биография на Янка Денева Иванова-Михайлова
ОБРАЗОВАНИЕ

През 1984г. завършва Математическа гимназия „Никола Обрешков" гр. Казанлък. По-късно се дипломира в Технически университет – София, специалност електронна техника и микроелектроника.( 1989г.)
Допълнителна специализация в Кадедра „Микроелектронна схемотехника" в Технически университет – София преминава през периода 1989 г.-1990 г.
Придобива магистърска степен по стопанско управление в Университет за национално и световно стопанство – София ( 2000г.) и магистърска степен по счетоводство и контрол през 2001г. в същия университет.

КАРИЕРА

Започва професионалната си кариера като инженер по микроелектроника в Технически университет – София в периода от 1990г. до 1993г.
От 1998г. до 1998г. работи като инженер в „Тънкослойни технологии" ООД.
В периода от 1998г. до настоящия момент последователно работи:в:
 Национална служба по селекция и репродукция животновъдството като счетоводител и специалист човешки ресурси ( 1998 г - 2000г.) .
 Националната ветеринарномедицинска служба като счетоводител. (2000г. - 2002г.)
 Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството като старши счетоводител (2002г. - 2003г.) и главен счетоводител и ръководител човешки ресурси (2003г. - 2009г.)
От 01.09.2009г. до настоящия момент изпълнява длъжността директор на Дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване".