Проект по ОПАК с бенефициент ИАСРЖ

На 01 октомври 2014 г. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция подписа Договор № 14-32-4 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект

Ефективно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ)”

по Оперативна програма „Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос III „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление ”,

Подприоритет 3.2. „ Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост ”,

Бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06