Откриваща пресконференция за представяне на проект
„Ефективно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ)”


банерНа 30 октомври 2014 г., от 11.00 часа, във Витоша Парк Хотел София се проведе откриваща пресконференция за представяне на проект „Ефективно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ)”. Проектът на обща стойност 478 710,40 лв, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, като периодът за изпълнение е 12 месеца.
На конференцията присъстваха представители на Министерство на земеделието и храните, на ДФ „Земеделие”, медии от областта на селското стопанство, вносители на генетичен материал от селскостопански животни, фермери, представители на развъдни организации и служители на ИАСРЖ.
Ръководителят на проекта, проф. д-р Васил Николов, откри пресконференцията, като представи основната цел на проекта, ползата от него за всички участници в развъдната дейност в Република България, както и екипа, работещ по проекта.
Живко Дучев, координатор на проекта, представи специфичните цели и дейности по проекта, сроковете за изпълнение и очакваните резултати след реализирането му.
Счетоводителят на проекта, г-жа Янка Иванова-Михайлова запозна присъстващите с финансовата част на проекта.
Презентациите бяха последвани от оживена дискусия, в която отговори на своите въпроси получиха доц. д-р Андреа Колев, председател на Сдружение „Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България”, г-н Георги Йорданов изп. директор на Национална асоциация по коневъдство, Здравко Иванов от Си Ар Ай България, доц. д-р Георги Димов от Агробиоинститут. Позитивно мнение и своята подкрепа за проекта изказаха и д-р Евгения Ачкаканова и г-жа Силвия Василева от Министерство на земеделието и храните.

 

 

Покана за участие в начална пресконференция по проект „Ефективно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ)”

На 30 октомври 2014 г., от 11:00 часа, във Витоша Парк Хотел София, 1700, ул. Росарио 1, ще се проведе начална пресконференция по проект „Ефективно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ)”, Договор № 14-32-4/01.10.2014 г. по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и търсените резултати от проекта, който е с обща стойност 478 710,40 лв. и продължителност 12 месеца. Общата цел на проекта е „Осигуряване на съвместима информационно-комуникационна среда за по-ефективно и качествено административно обслужване на граждани и бизнес”.

Ще се радваме да присъствате на събитието като представител на една от целевите групи, включена в проекта.

Можете да потвърдите участие на:                   Живко Дучев

Тел. (+359) 888206585                              Ел. Поща office@iasrj.eu

 

Проф. д-р Васил Николов

Ръководител на проекта

На 01 октомври 2014 г. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция подписа Договор № 14-32-4 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект

Ефективно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ)”

по Оперативна програма „Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос III „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление ”,

Подприоритет 3.2. „ Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост ”,

Бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06