Конкурси, търгове

Конкурси, търгове (24)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

      Министерство на земеделието, храните и горите

     Изпълнителна агенция по селекция и

     репродукция в животновъдството

ОБЯВЯВА

конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт – контрол и координация в овцевъдството

 

в отдел „Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност”, главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност” (ККРД) – 1 щатна бройка,

с месторабота: гр. Русе, със следните минимални и специфични изисквания:

1. Степен на завършено образование – висше, бакалавър –зооинженер, специалност – животновъдство, зооинженерство;

2. Професионален опит– 2 /две/ години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IVти младши ранг за държавен служител;

3. Допълнителни умения и квалификации:

компютърни умения – MicrosoftOfficeWord, Excel, Internet, свидетелство за управление на МПС;

Познаване на българското законодателство и европейското право в областа на развъдната дейност, съхранението и управлението на генетичните ресурси.

4. Начин за провеждане на конкурса - чрез защита на концепция на тема – „Организация и управление на генетичните ресурси и развъдно подобрителната работа в овцевъдството на Република България и насоки за изменение в контекста на общата селскостопанска политика на Европейския съюзи интервю.

Документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители;

2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/;

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

4. Копие от трудова (служебна) или осигурителна книжка, удостоверяваща продължителността на професионалния опит.

Документите следва да бъдат подадени лично или от упълномощен представител в деловодството на ИАСРЖ, гр. София, ул. ”Бистришко шосе” № 26 до 16 ч. в 10 дневен срок от деня на публикуване на обявлението.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на сайта на ИАСРЖ.

Конкурсът ще се проведе в гр. София

                 

   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

      Министерство на земеделието и храните

     Изпълнителна агенция по селекция и

     репродукция в животновъдството

ОБЯВЯВА

конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт – контрол и координация в говедовъдството

 

в главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност” - 1 щатна бройка, с месторабота гр. София, със следните минимални и специфични изисквания:

1. Степен на завършено образование – висше, бакалавър –зооинженер, специалност – животновъдство;

2. Професионален опит– 3 /три/ години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IVти младши ранг за държавен служител;

3. Допълнителни умения и квалификации:

компютърни умения – MicrosoftOfficeWord, Excel, Internet, свидетелство за управление на МПС;

Познаване на българското законодателство и европейското право в областта на развъдната дейност, съхранението и управлението на генетичните ресурси.

4. Начин за провеждане на конкурса - чрез защита на концепция на тема – „Организация и управление на генетичните ресурси и развъдната дейност в говедовъдството на Република България. Насоки за изменение в контекста на общата селскостопанска политика на ЕС” и интервю;

5. Кратко описание на длъжността: Участие в управлението на генетичните ресурси и репродуктивния процес;

6. Основна заплата –920 лв

Документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители;

2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/;

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

Документите следва да бъдат подадени лично или от упълномощен представител в деловодството на ИАСРЖ, гр. София, ул. ”Бистришко шосе” № 26 до 16 ч. в 10 дневен срок от деня на публикуване на обявлението.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на ИАСРЖ.

Конкурсите ще се проведат в ИАСРЖ, гр. София.

                    

   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

      Министерство на земеделието и храните

     Изпълнителна агенция по селекция и

     репродукция в животновъдството

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт – репродукция

в отдел „Западен център по репродукция и анализ”, главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес” - 1 щатна бройка, с месторабота гр. Пловдив, със следните минимални и специфични изисквания:

1. Степен на завършено образование – висше, бакалавър –зооинженер, специалност – животновъдство;

2. Професионален опит– 2 /две/ години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IVти младши ранг за държавен служител;

3. Допълнителни умения и квалификации:

компютърни умения – MicrosoftOfficeWord, Excel, Internet, свидетелство за управление на МПС;

Познаване на българското законодателство и европейското право в областа на развъдната дейност, съхранението и управлението на генетичните ресурси.

4. Начин за провеждане на конкурса - чрез защита на концепция на тема – „Технология на получаване и консервация на семенен материал от различни видове животни” и интервю;

5. Кратко описание на длъжността: Участие в управлението на генетичните ресурси и репродуктивния процес;

6. Основна заплата – 770 лв

Документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители;

2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/;

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационно степен и допълнителна квалификация;

Документите следва да бъдат подадени лично или от упълномощен представител в деловодството на ИАСРЖ, гр. София, ул. ”Бистришко шосе” № 26 до 16 ч. в 10 дневен срок от деня на публикуване на обявлението.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на ИАСРЖ.

Конкурсите ще се проведат в ИАСРЖ, гр. София.

 

СПИСЪК
на допуснатите и нeдопуснати кандидати до конкурс за длъжността главен експерт – репродукция в отдел „Западен център по репродукция и анализ”, главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес”

                    

   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

      Министерство на земеделието и храните

     Изпълнителна агенция по селекция и

     репродукция в животновъдството

 

ОБЯВЯВА

конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност младши експерт – генетична лабораторияи СИО

С месторабота: гр. София, със следните минимални и специфични изисквания:

1. Степен на завършено образование – висше, бакалавър, специалност – биотехнологии, генетика, молекулярна биология;

2. Професионален опит– не се изисква;

3 Допълнителни умения и квалификации: методи за ДНК анализ;

4. Кратко описание на длъжността: ДНК анализ;

5. Основна заплата –650 лв.;

6. Начин за провеждане на конкурса - чрез защита на концепця на тема: „Методика и технология на секвениране на ДНК и технология на получаване и консервация на семенен материал при селскостопански животни” и интервю.

Документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители;

2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/;

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

Документите следва да бъдат подадени лично или от упълномощен представител в деловодството на ИАСРЖ, гр. София, ул. ”Бистришко шосе” № 26 до 16 ч. в 10 дневен срок от деня на публикуване на обявлението.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на сайта на ИАСРЖ.

Конкурсът ще се проведе в ИАСРЖ, гр. София.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по селекция и
репродукция в животновъдството

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност младши експерт – генетична лаборатория

С месторабота: гр. София, със следните минимални и специфични изисквания:

1. Степен на завършено образование – висше, бакалавър, специалност – биотехнологии, генетика, молекулярна биология;

2. Професионален опит – не се изисква;

3 Допълнителни умения и квалификации: методи за ДНК анализ;

4. Кратко описание на длъжността: ДНК анализ;

5. Основна заплата – 650 лв.;

6. Начин за провеждане на конкурса - чрез защита на концепция на тема: „Секвениране на ДНК – методика, технология и приложение в животновъдството” и интервю.

Документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители;

2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/;

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

Документите следва да бъдат подадени лично или от упълномощен представител в деловодството на ИАСРЖ, гр. София, ул. ”Бистришко шосе” № 26 до 16 ч. в 10 дневен срок от деня на публикуване на обявлението.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на сайта на ИАСРЖ.

Конкурсите ще се проведат в ИАСРЖ, гр. София.

 

 

СПИСЪК
на допуснатите и нeдопуснати кандидати до конкурс за длъжността младши експерт – генетична лаборатория в отдел „Западен център по репродукция и анализ”, главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес”

СПИСЪК

на допуснатите и нeдопуснати кандидати до конкурси за следните длъжности:

Главен експерт – контрол и координация в говедовъдството в отдел „Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност“, главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност“, с месторабота: гр. Разград и гр. Русе

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия реши:

а) Допуска до участие в конкурс следните кандидати:

1. Деян Маринов Данаилов (кандидат за гр. Русе);

2. Ангел Веселинов Русев (кандидат за гр. Разград).

б) Няма недопуснати кандидати.

в) Допуснатите до конкурс кандидати трябва се явят за защита на концепция на тема:„Състояние на развъдната дейност в говедовъдството в Република България и насоки на изменение в съответствие на политиката на ЕС”, на 07.07.2016 г. от 10 часа в сградата на ИАСРЖ – гр. София, ул. „Бистришко шосе” № 26. Концепцията трябва да се представи до 05.07.2016 г. на адрес: гр. София, ул. „Бистришко шосе” № 26на място, по пощата или на адрес: sdkrdj@mb.bia-bg.com.

Главен експерт – контрол и координация в говедовъдството в отдел „Южен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност“, главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност“, с месторабота: гр. Смолян и гр. Кърджали

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия реши:

а) Допуска до участие в конкурс следните кандидати:

1. Веско Христов Каламов (кандидат за гр. Кърджали);

2. Румяна Неделчева Ангелова (кандидат за гр. Смолян).

б) Няма недопуснати кандидати.

в) Допуснатите до конкурс кандидати трябва се явят за защита на концепция на тема:„Състояние на развъдната дейност в говедовъдството в Република България и насоки на изменение в съответствие на политиката на ЕС”, на 07.07.2016 г. от 10 часа в сградата на ИАСРЖ – гр. София, ул. „Бистришко шосе” № 26. Концепцията трябва да се представи до 05.07.2016 г. на адрес: гр. София, ул. „Бистришко шосе” № 26 на място, по пощата или на адрес: sdkrdj@mb.bia-bg.com.

Главен експерт – контрол и координация в овцевъдството в отдел „Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност“, главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност“, с месторабота: гр. Търговище

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия реши:

а) Допуска до участие в конкурс следните кандидати:

1. Таня Бориславова Габровска;

2. Мария Ганчева Бонева;

3. Николай Петров Неделчев;

4. Надя Димитрова Димитрова.

б) Няма недопуснати кандидати.

в) Допуснатите до конкурс кандидати трябва се явят за защита на концепция на тема:„Състояние на развъдната дейност в овцевъдството в Република България и насоки на изменение в съответствие на политиката на ЕС”, на 07.07.2016 г. от 10 часа в сградата на ИАСРЖ – гр. София, ул. „Бистришко шосе” № 26. Концепцията трябва да се представи до 05.07.2016 г. на адрес: гр. София, ул. „Бистришко шосе” № 26 на място, по пощата или на адрес: sdkrdj@mb.bia-bg.com.

Главен експерт – финансово стопански дейности в дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно, и информационно обслужване”, с месторабота: гр. София

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия реши:

а) Допуска до участие в конкурс следния кандидат:

Елка Евтимова Гергова

б) Няма недопуснати кандидати.

в) Допуснатия до конкурс кандидат трябва се яви за решаване на тест, на 07.07.2016 г. от 12 часа в сградата на ИАСРЖ – гр. София, ул. „Бистришко шосе” № 26.

Главен експерт – СИО в отдел „Източен център по репродукция и анализ“, главна дирекция „Управление на генетичните ресурни и репродуктивния процес“, с месторабота: гр. Сливен

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия реши:

а) Допуска до участие в конкурс следния кандидат:

Пенко Божидаров Денев;

б) Няма недопуснати кандидати.

в) Допуснатия до конкурс кандидат трябва се яви за защита на концепция на тема:„Технология на получаване и консервация на семенен материал от различни видове животни”, на 07.07.2016 г. от 11 часа в сградата на ИАСРЖ – гр. София, ул. „Бистришко шосе” № 26. Концепцията трябва да се представи до 05.07.2016 г. на адрес: гр. София, ул. „Бистришко шосе” № 26 на място, по пощата или на адрес: sdkrdj@mb.bia-bg.com.

Списък на допуснатите до защита на концепция кандидати по конкурсна процедура за длъжността главен експерт - контрол и координация в говедовъдството (2 щатни бройки с месторабота гр. Добрич и гр. Аксаково):

  1. Марияна Ангелова Койчева
  2. Петър Стефанов Петров

 

Списък на недопуснатите  до защита на концепция кандидати по конкурсна процедура за длъжността главен експерт - контрол и координация в говедовъдството (2 щатни бройки с месторабота гр. Добрич и гр. Аксаково):

  1. Емилия Атанасова Йорданова
  2. Тереза Ахилова Карамузова

 

 Списък на допуснатите до защита на концепция кандидати по конкурсна процедура за длъжността младши експерт - контрол и координация в коневъдството (1 щатна бройка):

  1. Таня Марчева Минкова

 

Списък на недопуснатите до защита на концепция кандидати по конкурсна процедура за длъжността младши експерт - контрол и координация в коневъдството (1 щатна бройка):

  1. Надежда Николаева Луканова

 

Допуснатите, съгласно ПРОТОКОЛ № 3 и ПРОТОКОЛ № 4, кандидати трябва да се явят за защита на концепция на 16.12.2015 г., от 11 часа в сградата на ИАСРЖ, ул. "Бистришко шосе", № 26

 

 

Тук можете да изтеглите списъка на допуснатите и нeдопуснати кандидати до конкурс за длъжността: Главен експерт – финансово стопански дейности в дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно, и информационно обслужване".

 

 

Тук можете да изтеглите списък на допуснатите и нeдопуснати кандидати до конкурс за длъжността:
Младши експерт – контрол и координация в свиневъдството в главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на допуснатите и нeдопуснати кандидати до конкурс за следната длъжност:

 

 

Главен експерт – финансово стопански дейности в дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно, и информационно обслужване”

Страница 2 от 2