Петък, 10 Август 2018 15:48

Конкурс за назначаване на главен експерт контрол и координация в свиневъдството

Оценете
(0 гласа)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Изпълнителна агенция по селекция и

репродукция в животновъдството

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт контрол и координация в свиневъдството

в главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност” – 1 щатна бройка,

с месторабота гр. София, със следните минимални и специфични изисквания:

1. Степен на завършено образование: висше – степен бакалавър, специалност – ветеринарна администрация, зооинженерство.

2. Професионален опит – 3 /три/ години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IV–ти младши ранг за държавен служител.

3. Допълнителни умения и компетентности: компютърни умения – MicrosoftOfficeWord, Excel, Internet, Познаване на българското законодателство и европейското право в областа на ветеринарната дейност и/или зооинженерството.

4. Начин за провеждане на конкурса – чрез защита на концепция на тема – Оценка на риска от проникване на африканската чума по свинете на територията на Република Българияи интервю.

5. Кратко описание на длъжността: Контрол и координация на развъдната дейност в свиневъдството в страната, организация на мероприятия и прояви за популяризирането й.

6. Минимален размер на основната заплата: 510 лв. /основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/.

Документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители.

2. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите следва да бъдат подадени лично или от упълномощен представител в деловодството на ИАСРЖ, гр. София, ул. ”Бистришко шосе”, № 26 до 16 ч. в 10-дневен срок от деня на публикуване на обявлението.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ИАСРЖ и официалният сайт на Агенцията.

Конкурсът ще се проведе в сградата на ИАСРЖ, гр. София, ул. „Бистришко шосе“ № 26.

СПИСЪК
на допуснатите и нeдопуснати кандидати до конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт контрол и координация в свиневъдството