Четвъртък, 09 Август 2018 16:40

Конкурс за назначаване на главен счетоводител в дирекция АПФСИО

Оценете
(0 гласа)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Изпълнителна агенция по селекция и

репродукция в животновъдството

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен счетоводител

в отдел „Финансово-стопански дейности”, дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване” – 1 щатна бройка,

с месторабота гр. София, със следните минимални и специфични изисквания:

1. Степен на завършено образование: висше – степен магистър, специалност – икономика, счетоводство и контрол, финанси;

2. Професионален опит– 4 /четири/ години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IІІти младши ранг за държавен служител;

3. Допълнителни умения и компетентности: компютърни умения – MicrosoftOfficeWord, Excel, Internet, счетоводен софтуер, опит в бюджетното счетоводство, познаване нормативната уредба, уреждаща функционирането на администрацията, устройството и структурата на публичните финанси.

4. Начин за провеждане на конкурса - чрез решаване на тест и интервю.

5. Кратко описание на длъжността: Отговаря за организацията на счетоводната дейност на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Изготвя годишния счетоводен отчет по Закона за счетоводството. Проверява, подписва и представя в МЗП месечните и тримесечните касови отчети и програмния отчет по изпълнение на бюджета на ИАСРЖ. Представя периодично информация за финансовите резултати от дейността на ИАСРЖ на изпълнителния директор.

6. Минимален размер на основната заплата: 510 лв. /основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/.

Документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители/.

2. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

3.Копия от документи за придобитата образователно–квалификационна степен;

4. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите следва да бъдат подадени лично или от упълномощен представител в деловодството на ИАСРЖ, гр. София, ул. ”Бистришко шосе”, № 26 до 16 ч. в 10-дневен срок от деня на публикуване на обявлението.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ИАСРЖ и официалният сайт на Агенцията.

Конкурсът ще се проведе в сградата на ИАСРЖ, гр. София, ул. „Бистришко шосе“ № 26.

 

СПИСЪК
на допуснатите и нeдопуснати кандидати до конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен счетоводител в отдел „Финансово-стопански дейности”, дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване”