Петък, 30 Март 2018 15:59

Конкурси за назначаване на служители в дирекция АПФСИО

Оценете
(0 гласа)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Изпълнителна агенция по селекция и

репродукция в животновъдството

 

ОБЯВЯВА

конкурси за назначаване на държавни служители на следните длъжности в дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване“:

І. Директор на дирекция – 1 щатна бройка, месторабота гр. София, със следните минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

І.1. Степен на завършено образование: висше – степен магистър, специалност – право;

І.2. Професионален опит – 5 /пет/ години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IІри младши ранг за държавен служител;

І.3. Допълнителни умения и компетентности: компютърни умения – MicrosoftOfficeWord, Excel, Internet, познаване нормативната уредба, уреждаща функционирането на администрацията.

І.4. Начин за провеждане на конкурса – Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Организация, управление и повишаване ефективността на дирекция Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване на ИАСРЖ“ и интервю.

ІІ. Главен експерт – финансово стопански дейности – 2 щатни бройки, месторабота гр. София, със следните минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

ІІ.1. Степен на завършено образование: висше – степен бакалавър, специалност – икономика, счетоводство и контрол, финанси;

ІІ.2. Професионален опит – 3 /три/ години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IVти младши ранг за държавен служител;

ІІ.3. Допълнителни умения и компетентности: компютърни умения – MicrosoftOffice, Word, Excel, Internet, счетоводен софтуер, опит в бюджетното счетоводство, познаване нормативната уредба, уреждаща функционирането на администрацията, устройството и структурата на публичните финанси.

ІІ.4. Начин за провеждане на конкурса – Решаване на тест и интервю.

Документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители;

2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/;

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационно степен и допълнителна квалификация;

Документите следва да бъдат подадени лично или от упълномощен представител в деловодството на ИАСРЖ, гр. София, ул. ”Бистришко шосе” № 26 до 16 ч. в 10 дневен срок от деня на публикуване на обявлението.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурсите ще се обявят на официалния сайт на ИАСРЖ.

Конкурсите ще се проведат в ИАСРЖ, гр. София.

 

СПИСЪК на допуснатите и нeдопуснати кандидати до конкурс за следната длъжност:Директор на дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно, и информационно обслужване”

СПИСЪК на допуснатите и нeдопуснати кандидати до конкурс за следната длъжност: Главен експерт – финансово стопански дейности в дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно, и информационно обслужване”