Петък, 09 Ноември 2018 13:32

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник на отдел „Източен център по репродукция и анализ“

Оценете
(0 гласа)

                    

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Изпълнителна агенция по селекция и

репродукция в животновъдството

 

ОБЯВЯВА

конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник на отдел „Източен център по репродукция и анализ“

в главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес” – 1 щатна бройка,

с месторабота гр. Сливен, със следните минимални и специфични изисквания:

1. Степен на завършено образование: висше – степен бакалавър, специалност – животновъдство, зооинженерство.

2. Професионален опит – 4 /четири/ години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит III–ти младши ранг за държавен служител.

3. Допълнителни умения и компетентности: компютърни умения – MicrosoftOffice – WORD, Exel, специализираните програмни продукти и работа с електронната поща. Познаване на българското законодателство и европейското право в областта на развъдната дейност и управлението и съхранението на генетичните ресурси и нормативната уредба, уреждаща функционирането на Агенцията и държавната администрация.

4. Начин за провеждане на конкурса – чрез защита на концепция на тема – „Място и роля на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството за регулиране на развъдната дейност и управление на националните генетични ресурси в животновъдството. Перспективи и развитие на институцията в контекста на европейските и световни тенденции”и интервю.

5. Кратко описание на длъжността: Подпомага изпълнителния директор при провеждането на регионално ниво стратегията и политиката на ИАСРЖ и организира и осъществява дейностите по управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес. Осъществява административното и оперативно ръководство на отдела.

6. Минимален размер на основната заплата: 510 лв. /основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/.

Документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители.

2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите следва да бъдат подадени лично или от упълномощен представител в деловодството на ИАСРЖ, гр. София, ул. ”Бистришко шосе”, № 26 до 16 ч. в 10-дневен срок от деня на публикуване на обявлението.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалния сайт на Агенцията.

Конкурсът ще се проведе в сградата на ИАСРЖ, гр. София, ул. „Бистришко шосе“ № 26.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати