Последни новини

Грижи за пчелите през септември

През септември в нашата страна пчелите сами се подготвят усилено за зазимяването - съсредоточават меда към центъра на гнездото, където площите от излюпващото се запечатано пило се освобождават всеки ден. Ако в магазините има мед, особено незапечатен, пчелите го свалят в плодника, като го разполагат в освободените от пилото площи. Наред с това усилено събират и донасят прополис (пчелен клей), с който замазват всички пукнатини и малки отвори, през които може да нахлува студен въздух в гнездото, включително и вентилационната мрежа на дъното. Те сами стесняват с прополис оставените широки отвори на входовете на кошерите - една част замазват изцяло, а над другата правят шахматно два реда колонки от прополис, с което ограничават достъпа на студения въздух през зимата до гнездото. Колкото по-малко пчели има в семейството, толкова по-малък отвор оставят на входа.
През септември пчеларят трябва да довърши подготвителните работи за зазимяването на пчелите. Той трябва да определи на колко пити да зимува даденото пчелно семейство. Основният показател за това е количеството на пчелите в гнездото. Оставят се толкова пити, колкото пчелите плътно да могат да покрият. Добре стеснено е гнездото тогава, когато пчелите покриват питите така, че при изваждането им по тях килийките не се виждат - телата на пчелите са почти плътно едно до друго върху цялата площ на питата. Сериозна грешка допускат пчеларите, които оставят пчелните семейства да зимуват на разширени гнезда..
Не броят на питите, оставени в гнездото, а количеството на пчелите определя силата на семействата при зазимяването им.
След като определи броя на питите, на които ще зимуват семействата, пчеларят трябва да извърши и подбора им. Всички новоизградени пити, в които не е отглеждано пило, и питите с негодни за използване площи (деформирани, с големи търтееви участъци, много стари и вече черни) трябва, да бъдат извадени. Ако в тях има мед и той е необходим за допълване на запасите, пчеларят ги оставя зад преградната дъска, разпечатва меда и след пренасянето на меда ги изважда. Ако медът в избраните за зазимяването пити е достатъчен, всички излишни пити той изважда и поставя в склада, вкл. и питите, на които има мед, и ги използва през пролетта за активизиране на пролетното развитие.
При стесняването на гнездата и подбирането на питите пчеларят трябва да остави необходимите хранителни запаси от мед и прашец за презимуването на пчелите. Когато в някои семейства медовите запаси не достигат, те трябва да се попълват с готови от излишните на други семейства пити или чрез разпечатването на маломедни пити зад преградната дъска. Съвсем, неправилно е през септември хранителните запаси на пчелните семейства, преустановили вече отглеждането на открито пило, да се попълват със захарен сироп.
Подхранването на пчелните семейства със захарен сироп през есента, когато пчелите не използват цветния прашец за храна (няма открито пило, на което да правят и дават кашица от мед, прашец и вода, за да поемат и те от прашеца за храна), води до тяхното силно физиологично изтощаване (белтъчно обедняване).
Особено важно е пчеларят да знае какво количество храна трябва да остави на пчелните семейства за тяхното нормално презимуване. Поради това че зимите у нас протичат различно - в някои години са топли и кратки, в други са много сурови и продължителни, а има и късни повратни застудявания и през април, пчеларят трябва да подготвя пчелните семейства за сурова и продължителна зима. Ако зимата е мека и краткотрайна, значителна част от зимната храна остава за пролетното развитие, но ако тя е тежка и продължителна, запасите трябва да позволяват изхранването на пчелите, без да се налага добавянето на храна през зимата (тя да стигне до края на март- юаприл). За нашите условия на зимуване на плътна междина пчели трябва да се оставят минимум по 2 кг мед. Този мед трябва да бъде почти изцяло запечатен в питите. През самите зимни месеци, когато пчелите са в кълбо и не отглеждат пило, консумацията на храна е твърде малка - под 1 кг на месец. Но ако времето през зимните месеци е топло, пчелите летят и пилото се появи рано, консумацията е много по-голяма, отколкото през лошите зими. Именно това налага да се оставят минимум по 2 кг на междурамие, за да се изхранят пчелите независимо от това, каква ще бъде зимата.
Колкото по-слаби на пчели са семействата, толкова повече мед консумират. Това налага на слабите семейства (рояците и запасните майки) да се осигуряват минимум по 2,5 кг мед на междурамие пчели. На такива семейства е целесъобразно в началото на септември пчеларят да даде поне по една пита със запечатено пило (или с млади пчели) от по-силните семейства, за да могат да презимуват нормално. Към края на септември пчеларят трябва да отвори горния вход на кошерите и силно да стесни, а след няколко дни и напълно да затвори долния, като вдигне и прилетната дъска, така че пчелите да свикнат да летят на горния вход, преди да е започнало застудяването. В зависимост от входа пчелите разполагат както хранителните запаси, така и зимното кълбо, което е важна предпоставка за доброто им презимуване.
През септември трябва да приключат третиранията срещу вароатозата. Още по-добре е, ако се редуват третиранията с два или три препарата, като включат и най-новите, с които дотогава не е третирал.
Всички слаби семейства, на които не може да се дадат пчели и запечатено пило, за да презимуват като самостоятелни семейства, трябва да се обединят по няколко, за да не загинат всички. По-целесъобразно е да им се даде по една междина пчели от силните, за да презимуват двете майки (на силното и слабото), отколкото да се ликвидира едната майка. Тогава се загубва възможността през пролетта да снасят две майки, които ще осигурят отглеждането на повече пило до пашата. Но когато по-добрите семейства в пчелина са по на 3-4 междурамия пчели, по-целесъобразно е по-слабите семейства да се придадат още през есента към тях, отколкото в целия пчелин да се създадат само съвсем слаби семейства, които при по- тежка зима почти винаги загиват.
Всичко това налага пчеларят реално да прецени съобразно със състоянието на семействата какво да направи - сдружаване, подсилване или обединяване с по-силните семейства (придаване на съвсем слабите към по-силните или обединяване на няколко слаби в едно).

 

Подготвил: зооинж.– Е. Георгиева
Гл.експерт контрол и координация в
Гл.Д. „ККРД" към ИАСРЖ