ИАСРЖ

Ежегоден преглед на мъжките разплодници в СИО

 

Понко с рег.№ 8804195

 

 

 Хамелеон с рег.№

0204201

 

 

Алек 0014207

 

 

Винех 0014208

 

 

  Росен с рег.№ 5004194

 

 

  Ари с рег.№ 8004192

 

 

 Бернар

 

 

 Жерар

 

 

През месец юни 2014 г. се проведе ежегодният преглед на мъжките разплодници в държавните СИО – София, СИО – Сливен и на мъжките телета в Станцията за преценка на млади бичета по собствена продуктивност(СПМБСП) - Сливен.

В двете СИО се отглеждат 18 разплодника от 7 породи говеда: Кафяво – 4 бика; Червеношарено – 2 бика; Монбелиард – 2 бика; Българско родопско – 2 бика; Родопско късорого – 4 бика; Лимузин – 2 бика и Шароле – 2 бика. Средната възраст на биците е 4 години и 5 месеца.

Представените бици бяха в добра разплодна кондиция, с типичен за породата екстериор, здрави крайници и без наличие на екзогенни травми. Получените еякулати за периода януари – май 2014 г. са 313. Спермограмата на еякулатите е с нормални за съответната порода характеристики и са получени общо 18 595 пайети със замразена семенна течност, които обогатяват Националната генетична банка.

От началото на годината няма новопостъпили и напуснали СИО бици.

За СПМБСП се изкупуват само телета с доказан произход, при спазване на всички зооветеринарни изисквания. Животните трябва да са приплоди на утвърдени крави-бикопроизводителки и бащи, определени за бащи на бици. Телета се избират с помощта на развъдните организации, работещи със съответната порода животни.

В СПМБСП към момента се отглеждат 8 мъжки телета: 3 от породата Холщайн-фризийско говедо, едно от Кафявата порода и 4 малачета от породата Българска мурра. Преценката по собствена продуктивност се извършва по показателите: растежна способност, тегловно и линейно развитие, оползотворяване на фуража, полови рефлекси и спермопродукция. Контролният период започва от 120-дневна възраст и при навършване на 12-15 месечна възраст комисия на ИАСРЖ разпределя биците за СИО след преценката им по тип, екстериор, годност на спермата и индекс на растежните способности.

Две от бичетата от породите Холщайн-фризийско и Кафяво говедо бяха с навършена възраст за преценка и дефилираха пред комисията. След оглед и обсъждане на данните от контролираните показатели за престоя им в СПМБСП, комисията реши, че животните са типични за породата си, нормално развити за възрастта си и ще бъдат прехвърлени в СИО.

 

Двете държавни Станции за изкуствено осеменяване произвеждат качествен семенен материал, изследван за всички задължителни заболявания, с гарантиран висок процент на живи сперматозоиди в доза.

Изготвил: зоинж. Красимира Горанова
Гл.експерт в ГД УГРРП