ИАСРЖ

Биците - гаранция за успеха на селекцията в биволовъдството

Проф.дсн Цонка Пеева
Председател на Българската национална асоциация за развитие на биволовъдството-Шумен
Бонка Чолакова
Главен директор на Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес" в ИАСРЖ


Отглеждането на биволи датира от създаването на Първото българско царство. Особено силно е било развито през 18-19 век, когато занаятчийството и търговията са процъфтявали по нашите земи. Тогава биволите са били използвани предимно за теглителна сила, месо и по малко за мляко. Ниската млечна продуктивност на местния българския бивол е причина този домашен вид да бъде обявен за примитивен и за небивалото по своите размери катастрофално намаление на броя на биволите през периода 1953-1970 година.
Това налага необходимостта от бързото породно преустройство на българския бивол от тип за работа в тип за мляко и месо в резултат на което, през 1962 г. за първи път у нас и в Европа се извършва внос на биволи от високопродуктивната млечна порода Мурра от Индия. С това се поставя и началото на породообразувателния процес за създаването на млечен тип бивол у нас. Екип с ръководител ДОБРИ ПОЛИХРОНОВ в продължение на близо 40 години успя да създаде националната порода Българска Мурра ( Сертификат №10446 от 08.01.2002 год. на Патентното ведомство).Порода с уникален генотип за висока млечност, отлична приспособимост, добър здравен статус и непретенциозност към храната.
С нея България доби световна известност като страна с най високо продуктивно биволовъдство. Неговото възстановяване е една от переспективните насоки за развитие на отрасъла.
Научното планиране и оптимизацията на селекцията при биволите е един значително по-труден и сложен процес, в сравнение със селекцията в говедовъдството, произтичащи от големите различия в биологичните и физиологични процеси между тези два вида.
Въведената информационна система в животновъдството и използуването на съвременни селекционни методи и линейни модели за оценка на развъдната стойност на животните и за прогнозиране на генетическия прогрес, дава големи възможности пред биволовъдството за неговото усъвършенстване и развитие. Ползуването на програмни продукти, унифицирани за страните от Европейската асоциация по животновъдство, позволяват на селекционера, а и на самия фермер по-пряка и по-ефективна намеса в цялостния селекционен процес за повишване на рентабилността от отглеждане на биволите.
Трудността идва от това, че модерните методи на селекция ще трябва да намерят приложение в една твърде ограничена по своя размер биволска популация.
Независимо от тези трудности и макар, че съвременните методи на селекция започнаха да се използуват твърде късно в биволовъдството, вече е възможен по-интензивен процес на неговото усъвършенстване и развитие, което ни дава основание за разработването на модерна Развъдна програмa, базирана изцяло на популационната генетика. Както в страните с развито биволовъдство, така и у нас, основен обект на селекцията са признаците на млечната продуктивност. Реформата в аграрния сектор и глобализацията на пазара, наложиха селекцията в биволовъдството да бъде ориентирана към онези признаци, които в най-голяма степен повишават генетическата и икономическа ефективност от отглеждането на бивола. На тази основа трябва да се постави акцента върху продуктивните, пожизнените и репродуктивни признаци, които признаци в най-голяма степен определят рентабилността на производството.
Основен критерий за успеха на селекцията е оценката на Развъдната стойност на различните категории биволи. Най-ранната оценка на животните се извършва по техния произход, която прогнозира качествата на потомството още в най-ранната му възраст, колкото и приблизителна да е тя. Различната информация, която се съдържа в родословието на дадено животно дава големи възможности за нейното комбиниране в зависимост от целта на селекцията. Много важно при оценката по произход е да се вземе под внимание от кой пояс на родословието е информацията, която се предоставя, дали тази информация е по майчина или по бащина линия и доколко вярна е тя, тъй като тези елементи определят в голяма степен точността на оценката по произход.
И ТЪЙ КАТО ПРИ БИВОЛИТЕ, В СВЕТОВЕН МАЩАБ, ДЕЛЪТ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ПОКРИВАНЕ Е МЕЖДУ 80 И 90%, ИЗБОРЪТ НА БИЦИ Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА УСПЕХА НА СЕЛЕКЦИЯТА. В тази връзка от изключително значение се явяват селекционните критерии за отделните признаци за майките-бикопроизводителки и провеждането на стриктна контрола на тези признаци.
В Българската национална асоциация за развитие на биволовъдството от общо 42 ферми, 6 от тях са определени като бикопроизводни (елитната част на популацията), в които животните са с произход минимум трети пояс и в които се провежда контрола А4.
За ефективно управление и дългосрочно опазване на генетичното разнообразие в животновъдството ИАСРЖ разработи десет годишна Консервационна програма за ex situ управление на генетичните ресурси в Р.България. В нея е предвидено в Държавните станции за изкуствено осеменяване да постъпват разплодници от комерсиални и автохтонни породи говеда, биволи, овце, кози и коне, от които ще се консервира генетичен материал. Подборът на мъжките разплодници за постъпване в станциите ще се осъществява съвместно с РО, работещи с дадената порода, фермери, отглеждащи чистопородни стада, като се използват методите на сътрудничество и публично частно партньорство.
ИАСРЖ вече трета година продължава да предоставя на развъдните организации различни форми за съвместна дейност, сътрудничество и партньорство при отглеждане на млади бичета и малачета за разплод в базите си, но за съжаление само две развъдни организации се възползваха от предложението през 2011г., а за изтеклата 2012г. няма нито едно животно постъпило в Станцията за преценка по собствена продуктивност на млади бичета .
На 16.07.2012 г. ескперти от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция съвместно с председателя на Българската национална асоциация за развитие на биволовъдството-Шумен, проф.дсн Цонка Пеева посетиха две от бикопроизводните ферми – фермата на Ангел Богомилов Ангелков, намираща се в с.Григорево, община Елин Пелин и фермата на Агрохолдинг-Ловико в с. Горна Росица, община Севлиево. Целта на посещението беше да се подберат малачета за постъпване в Станцията за преценка по собствена продуктивност на млади бичета към ИАСРЖ. На родените мъжки малачета от майки бикопроизводителки беше направена сетивна екстериорна преценка на индивидуалното им развитие. Избирахме животни типични за породата, с хармонично телосложение, със здрави крайници и правилна постановка, с правилно свързани части на тялото и жив темперамент. Майките-бикопроизводителки и в двете ферми бяха с безупречен екстериор и конституция. От избраните четири малачета бяха взети кръвни проби за спазване изискванията за приемане на животни в СИО, съгласно Наредба №42/20.04.2006г.
През пооследните години основен проблем пред Изпълнителната агенция по селекция и репродукция се явява не толкова намирането на подходящи за постъпване в СИО разплодници, а намирането на животни с отрицателни резултати за вирус на мукозна болест и заразен ринотрахеит.

Стадото на Ангел Ангелаков Биволица Ани Синът на биволицата Ани Биволица Хана

Стадото на Ангел Ангелаков

в с. Григорево, община Елин

Пелин.

Биволица Ани 23080124, от

стадото на Ангел Ангелаков,

която на IX лактация е дала

2853кг. мляко с 7,68%м. в-ва

и 4,11% протеин.

Синът на биволицата Ани с

рег.№ 31244199.

Биволица Хана 30386451,

която на II лактация е дала

2225 кг. мляко, 7,71%м.в-ва

и 4,12% протеин.

Стадото на "Агрохолдинг-Ловико"

Стадото на „Агрохолдинг-Ловико",

в което малакиня Ели 07041294 на

I лактация е дала 1975кг.мляко с

7,75% м.в-ва и 4,21% протеин.