Ние в медиите

Отговор на проф. Николов в Говедовъд.ею

Отговор на проф.В. Николов на коментар на проф. Дойчо Димов. Материалът е публикуван вwww.Говедовъд.ЕЮ.

 

 

“ Да не налагаме по „социалистически начин“, коя порода овце да се отглеждат“ – проф. Дойчо Димов

“ Високопродуктивно животновъдство – навсякъде, където е възможно; местните породи – там, където им е мястото “ – проф. Васил Николов

Ние смятаме, давайки трибуна на всеки радеещ за развитието на животновъдство – във всичките му аспекти – селекция, развъждане, хранене, технологи, маркетинг и др да помогнем най-вече на фермерите, които го заслужават.

Получихме коментар от проф.Дойчо Димов, относно интервюто на проф. Васил Николов дадено пред fermera.bg – „Животни под селекционен контрол ще получават двойно по-големи субсидии”.

Публикуваме и отговора на проф.В. Николов на коментара. Говедовъд.ею

Димов 300x296„Административното ограничаване на ареалът на разпространение на местните породи овце, не само че не е „добра идея“, а противоречи на свободната пазарна икономика. Аз си мислех, че времето на социалистическата планова икономика, когато „партията“ респективно „държавата“, определяше в кой район на страната каква порода да се отглежда, е отминало. В близкото социалистическо минало е имало такова райониране на породите, но тази административна мярка не издържа проверката на времето. При сегашната свободна пазарна икономика, фермерът решава каква порода ще отглежда и развъжда!!! Съобразно условията с които разполага, и всички зависимости, които е изброила доц. Стайкова. Аз бих добавил и още един фактор, който е определящ при фемерският избор към дадена порода, а именно…. предпочитанията на фермерите!!! Право на фермера е сам да избере породата, която ще отглежда и развъжда, независимо в кой район на страната се намира…особено за малка страна като България.Фермерите си имат своите съображения. Нека не подценяваме фермерският избор. Нека не им налагаме по „социалистически начин“, коя порода овце да отглеждат. Административното ограничаване на ареалът на разпространение ще бъде сериозна пречка за устойчиво развитие на малките популации и ще ограничи и затрудни развъдните асоциации в търсене на различни решения и инициативи за увеличаване на размерът на популациите застрашени от изчезване. И накрая, развъдните асоциации трябва да имат правото и свободата сами да решават, къде и с кого да изпълнят своята развъдна програма и да реализират развъдна стратегия която са си избрали!!!! Много е странно че Националният координатор планира да предприема мерки за ограничаване на разпространението на местните породи овце в България! Откъде накъде светновно известните породи овце, като Лакон, Асаф, Ил дьо Франс ще могат да се отглеждат навсякъде където фермерите са ги избрали, а за местните породи овце в България се планират ограничителни мерки за тяхното разпространение!“

 

Николов 225x300“ Обикновено никога не участвам във форуми, но мисля, че този път съм длъжен да го направя, в отговор на написаното от проф. Димов. Не заради него. Той преподава дисциплината „Съхранение и устойчиво използване на генетичните ресурси“, бил е заместник национален координатор и считам, че по- добре от всички знае за какво става въпрос. В момента, просто контролира няколко стада извън ареала на маришките овце.
Та не заради него, а заради фермерите, които отглеждат автохтонни породи и трябва да знаят накъде вървим. Очевидно някои развъдните организации не им казват цялата истина.
Сълзите са крокодилски, защото тази позиция е пагубна не само за продуктивното животновъдство, но най – вече за самите автохтонни породи.
Даденото от мен предложение, няма нищо общо със „социалистическото планиране“, макар, че в случая то се основаваше на т.н. „породно райониране“ – термин, известен на специалистите, в областта на селекцията. Да фермерът избира, но за това е специалистът – зооинженер, за да му даде най- добрия съвет: -защо именно тази порода, а не друга; -при тези условия ли; -при този начин на отглеждане ли; -при тази ли икономическа конюнктура, при тази инфраструктура ли – ако щете. Факторите, от които зависи изборът на порода са огромен брой, възможните им съчетания- безчет. Трябва ли фермерът, на принципа „проба – грешка“ на собствения си гръб да изпита несгодите от отглеждането на неподходяща порода, което отдавна, там вече е установено- като отглеждане на черношарено говедо в Родопите или маришки овце в Кърджалийския регион?
Сега за автохтонните породи- има два начина на съхраняване- in situ – в собствения арела на породата- там където е създадена и отглеждането ѝ е най- целесъобразно, и ex situ -извън ареала. Последното се дели на in vitro- съхраняване на сперма, яйцеклетки, ембриони, соматични клетки- в замразено състояние И IN VIVO – ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ ИЗВЪН АРЕАЛА. Та това е.
Не става въпрос за ограничаване. И не веднага- хората са поели ангажименти по различни програми. Не става въпрос и за премахване на субсидиите въобще, а само на субсидията за застрашените породи (агроекология). И вероятно не за всички породи, а за тези, които доближават границата на „незастрашеност“. Но ако някои организации, които работят с автохтони породи, продължават, така както до сега- ОТПАДАНЕТО НА ТАЗИ СУБСИДИЯ Е НЕИЗБЕЖНО. Границата, след която ПОРОДАТА НЕ СЕ СЧИТА ЗА ЗАСТРАШЕНА И НЕ СЕ СУБСИДИРА ПО „АГРЕКОЛОГИЯ“ за овцете е 10000 майки, а конете- 5000, за говедата – 7500. В момента, почти излизат от застрашеност – Средностаропланинската овца (с прогнозен брой за 2017г.- 10381 овце- майки) Каракачанската овца (10461), Медночервената шуменска (10850), Дъбенската (14036), Среднородопската (9040), Ваклата маришка (8900). Тогава трябва да решим, или субсидираме програмите- in situ- в оригиналните региони, най- оригиналните животни, които отглеждани в тези региони ще се запазят максимално оригинални, или не субсидираме нищо. Просто нямаме право. Какъв социализъм? Какво пет лева? А нали е ясно какво ще стане с „изкуствените“ ферми, когато падне субсидирането. Но какво ще стане и с истинските ферми?
Та пак за Родопското късорого говедо (РКГ). Скоро четох интервю във Фермер БГ- за ферма във Великотърновско с 200 РКГ, с перспектива да станат 500. Има голяма ферма с РКГ в Обнова, Плевенско (над 100 крави) – с огромен потенциал за разширяване, в Добричко, в Старозагорско, Етрополско, Кюстендилско (над 100 крави). Пак ще кажа, да се допуска подобно нещо е пълно безумие. В най- плодородните региони на Северна България. Та дори в Кюстендилско и Етрополско могат да се отглеждат високопродуктивни месодайни породи. Условията са прекрасни за това.
А преди да пишем за социалистическия подход, и за вечната болка на проф. Димов – Националния координатор, нека да отидем в Източните Родопи. Аз сам ще заведа желаещите по фермите, в които се отглежда Родопското късорого говедо. Погледнете тази пустош. Никаква друга порода там не може да се отглежда. Нито земеделие. Ограничихме и тютюна. Родопското късорого говедо е единствения отдушника през последните години. Сам ще ви срещна с фермерите. Ще погледнете ръцете им. Ще погледнете лицата им. Ще погледнете очите им. И… няма да посмеете да посегнете на хляба им. Няма да разсъждавате и за социализъм. Ако…
ДА, ДА И ПАК ДА- няма смисъл да се отглеждат автохтонни породи, там където има условия за отглеждане на високопродуктивни комерсиални. Не това е целта на съхраняването им. На СЪХРАНЯВАНЕТО ИМ- като генофонд. Защо Асав, Аваси, Лакон? А какво – синтетична популация, ли – на която сте един от авторите?
Считам, и не като изпълнителен директор на ИАСРЖ, а като специалист, професор по селекция, СЧИТАМ, ЧЕ БЪЛГАРСКОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО ТРЯБВА ДА ВЪРВИ В ДВЕ ЯСНИ НАСОКИ:
1. ВИСОКОПРОДУКТИВНО ЖИВОТНОВЪДСТВО, НА ОСНОВАТА НА ВОДЕЩИТЕ СВЕТОВНИ ПОРОДИ- НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО;
2. СЪХРАНЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ ПОРОДИ- ТАМ КЪДЕТО ИМ Е МЯСТОТО, В ОБЕМ- В КОИТО Е РАЗУМНО.
Нищо друго. Отглеждането и стимулирането на отглеждането на всякакъв вид „полуфабрикати“ (чети безумни кръстоски) е пагубно за нашето животновъдство“.

© 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА! Позоваването на www.Говедовъд.ЕЮ е задължително!