Ние в медиите

ИАСРЖ припомни изискванията към фермите за преминаване от II, III-a в I-а група (Фермер.БГ - 17.01.2012г.)

 

 

 

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството ( ИАСРЖ ) припомни на стопаните, които имат ферми в 2-а и 3-а категория, какви са изискванията за преструктуриране към 1-а категория.

В момента тече последния гратисен период за преструктуриране на животновъдните ферми, който изтича на 31.12.2013-а година. Изискванията на Европейската комисия са по отношение на сградите и оборудването в животновъдните ферми, в които се произвежда краве мляко.

I. Общи ветеринарно медицински и зоо хигиенни изисквания, на които трябва да отговарят животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни :
1. Теренът , върху който се изграждат, да има наклон от най-малко 1% и да е на поне 2 метра над нивото на подпочвените води, освен в случаите на изградени дренажни съоръжения.
2. Минималните разстояния между два животновъдни обекта са както следва:
• между две говедовъдни ферми – 15 метра, измерени от сграда до сграда за отглеждане на животни;
• между говедовъдна и ферма за отглеждане на друг вид животни – 100 метра, измерени от оградите на обектите.
Допуска се разширение на обектите и сградите за отглеждане на животни без да се нарушават горепосочените изисквания за разстояния между обектите.
3. Да са достатъчно отдалечени от индустриални предприятия, които отделят в атмосферата високи концентрации на вредни за здравето на животните вещества.
4. Да отговарят на изискванията на нормативните документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни.
5. Да са снабдени с питейна вода (може и от собствен водоизточник), която отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
6. Да имат един единствен вход/изход за обекта и да разполагат със:
• стая за охрана и регистрация на посетителите /не се отнася за обекти, в които се отглеждат до 5 животински единици/;
• дезинфекционна площадка за транспортни средства и животни с дължина най-малко 7 метра и дълбочина не по-малка от 0,3 метра /не се отнася за обекти, в които се отглеждат до 5 животински единици/;
• дезинфекционна пътека за хора с дължина минимум 0,8 метра и умивалник с отделения за измиване и за дезинфекция на ръцете.
7. Да имат постоянна ограда с височина най-малко 1,5 метра, с цел осигуряване безопасността на обекта и здравния статус на животните.
8. Да разполагат със съоръжения за дезинфекция на транспортни средства и хора /не се отнася за обекти, в които се отглеждат до 5 животински единици/.
9. Да са изградени по начин, който не позволява свободния достъп на животни и хора.
10. Да има поставен контейнер за съхранение на специфично рисковите материали, който има надпис – „СРМ", и се използва само за такива материали, отделени при клане на животни за собствена консумация. Изискването е съгласно Регламент (ЕО) № 999/2001г. на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.
11. Да имат обособено място за съхранение на трупове на умрели животни, което да е оградено така, че да няма достъп до него на други животни.
12. В животновъдните обекти, независимо дали са промишлени или фамилни ферми, могат да се отглеждат само животни от един и същ вид. Изключение правят обектите за отглеждане на говеда и биволи и обектите за отглеждане на овце и кози.

II. Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания, на които трябва да отговарят животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни :
Животновъдните обекти за отглеждане на говеда и биволи трябва да отговарят на следните изисквания:
1. При отглеждане на телета, юници за разплод и крави за мляко трябва да са осигурени условия за движение на животните.
2. Да имат отделни помещения за животните от различни технологични групи или обособени в тях зони.
3. По отношение на доенето на мляко да са оборудвани със:
• съоръжения за добив на мляко;
• помещения за измиване, дезинфекция и съхранение на съоръженията за доене (когато няма монтиран централен млекопровод или изградена доилна зала);
• помещение, оборудвано със съоръжения за съхранение на млякото до предаване за преработка, които отговарят на ветеринарно-санитарните и хигиенни изисквания при добива на сурово мляко.
4. Да осигуряват подходящи условия за ветеринарномедицинско обслужване и стационарно лечение на животните /не се отнася за обектите за отглеждане на биволи/.
5. Да имат обособени родилни боксове или отделно родилно помещение, като при биволите вместо родилни боксове се обособяват легла с повдигнат под и обратен наклон в помещението, в което се отглеждат.
6. Да разполагат с навеси или площадки за открито отглеждане на телета и малачета, които отговарят на нормативната уредба за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета.
7. Да имат обособено място за обеззаразяване и временно съхранение на тор, съобразено с капацитета на животновъдния обект.
8. Да имат добра естествена вентилация или вентилационна система, която осигурява оптимален микроклимат за съответната категория животни.
Конкретните параметри на всички специфични изисквания към жизнената среда за говеда и биволи са отразени в Приложение № 2 на Наредба № 44 от 20.04.2006г.
Разпоредбите на Наредба № 44 от 20.04.2006г. не се прилагат за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до три едри преживни животни и приплодите им до едногодишна възраст.

III. Критерии за категоризиране на фермите за производство на сурово краве мляко.
Всички ферми за производство на сурово краве мляко, които са регистрирани по реда на чл.51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, съгласно Наредба № 4 от 19.02.2008г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изисквания та за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, се категоризират в три групи:
1. Първа група обхваща фермите, които:
• отговарят на ветеринарномедицинските и зоохигиенни изисквания за сградов фонд и оборудване, съгласно Наредба № 44 от 20.04.2006г.;
• произвеждат сурово краве мляко с общ брой микроорганизми (ОБМ) до 100 000/мл и общ брой соматични клетки (ОБСК) до 400 000/мл съгласно Регламент 853/2004/ЕС;
• задължително разполагат с помещение за съхранение на млякото, регистрирано по Закона за храните.
2. Втора група обхваща фермите, които:
• отговарят на ветеринарномедицинските и зоохигиенни изисквания за сградов фонд и оборудване, съгласно Наредба № 44 от 20.04.2006г.;
• произвеждат сурово краве мляко с ОБМ над 100 000/мл и ОБСК над 400 000/мл.
3. Трета група обхваща фермите, които:
• не отговарят на ветеринарномедицинските и зоохигиенни изисквания за сградов фонд и оборудване, съгласно Наредба № 44 от 20.04.2006г.;
• произвеждат сурово краве мляко с ОБМ над 100 000/мл и ОБСК над 400 000/мл.
По сега действащата Наредба № 4 от 19.02.2008г. фермите от трета група се привеждат в съответствие с изискванията на Наредба № 44 от 20.04.2006г. за сградов фонд и оборудване в срок до 31.12.2011г. След изтичане на този срок не се разрешава продажба на мляко, добивано в неприведени в съответствие ферми.
По същата Наредба № 4 от 19.02.2008г. фермите от втора и трета група в срок до 31.12.2011г трябва да започнат да произвеждат сурово краве мляко с ОБМ до 100 000/мл и ОБСК до 400 000/мл. Неотговарящото на тези изисквания сурово краве мляко, след този срок се забранява за изкупуване и преработка.

IV. Изисквания за съхранение на сурово краве мляко.
1. Суровото краве мляко се съхранява в:
• млекосъбирателни пунктове (МСП). В МСП се съхранява само мляко, произведено във ферми от втора и трета група;
• помещения за съхранение на мляко (ПСМ) към фермите, които помещения са регистрирани по реда на Закона за храните. Такива ПСМ могат да се изграждат към всяка ферма с най-малко 5 дойни животни. В ПСМ не може да се приема мляко, произведено в други ферми.
2. Забранява се предаването на сурово краве мляко в МСП и за преработка в млекопреработвателните предприятия до изтичане на карентните срокове на антибиотиците, с които са третирани животните, от които е добито.