Медиите за нас

България има една от най-богатите генетични - банки за животни в Европа (Farmer.bg - 28.06.2012г.)

ovce1България има една от най-богатите генетични - банки за животни в Европа. Това е едно от заключенията от представените национални доклади за състоянието на ex-situ консервацията на генетичните ресурси в животновъдството, публикувани на страницата на Европейската регионална фокусна точка (ERFP).

Докладът за България беше представен на работна среща на групата по ex-situ консервация към Европейската регионална фокусна точка, проведена през месец май 2012 г. в гр. Загреб, Хърватия.

С промените в законодателството на България през 2010 г. бяха създадени оптимални условия за изпълнението на ангажиментите на държавата за съхранението на генетичното разнообразие от селскостопанските животни.

През 2010 г. със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/ проф. д-р Васил Николов Националната генетична банка за селскостопанските животни (НГБЖ), която се управлява и поддържа от ИАСРЖ, е реорганизирана като от нея е отделен Националния генетичен резерв (НГРЖ). В резерва, се заделят от 500 до 1000 дози от всеки разплодник, използван в Държавните станции по изкуствено осеменяване.
В момента в Националния генетичен резерв се съхранява следния генетичен материал: 347 913 дози от 405 бика от 33 породи и 7300 дози от 23 коча от 10 автохтонни породи.

Управлението и поддържането на Националната генбанка и Националния генетичен резерв от държавна институция е изключително надежден начин за ex-situ опазване на генетичните ни ресурси. За повишаване на биосигурността през следващите 1-2 месеци предстои да се разделят дозите от всеки разплодник на 2 части, като половината ще се съхранява в СИО София, а другата – в СИО Сливен.