ICAR

Правилник за използуване на марката на ICAR

markaICAR1

1. Презназначение на знака и цел на наредбата
1.1 ИКАР (Международен Комитет по Регистрация в Животновъдството) е нестопанска международна организация, която подпомага разработването и стандартизацията на регистрационни критерии и оценка на селскостопански животни.
1.2 ИКАР е изключителен собственик на марката, наричана и изрисувана ИКАР, възпроизведена по-долу.
1.3 Използуването на това отличително лого или знак се разрешава по изключителен начин от ИКАР и от страните, упълномощени от неговия Борд.
1.4 Асоциациите и корпоративните органи, които искат да получат правото да използуват марката на ИКАР по посочените различни и специални начини трябва стриктно да спазват Устава на организацията и прилагането на одобрените правила, те трябва да покажат и докажат, че те искат да споделят целите и да спазват наложените качествени стандарти.
1.5 В съответствие с това, което е решено в Устава и правилата за прилагане, този Правилник въвежда предоставената форма на марката на ИКАР, контрола на марката и очакваните санкции за възможни нарушения.
1.6 Вече посоченото използуване на марката на ИКАР по различни и специални начини и в неговия коректен формат и размерни пропорции и одобрени цветове е илюстрирана по-долу в различните възпроизведени марки на ИКАР (Член на ИКАР – Асоцииран член на ИКАР – Сертификат за качество на ИКАР – одобрено от ИКАР).
1.7 Одобрението на използуването на марката при установените условия и начини не включва прехвърлянето на изключителните права на ИКАР.markaICAR2


2. Марка Член на ИКАР
2.1 Организациите, които са членове на ИКАР могат да използуват в техните официални документи марката на ИКАР във връзка с надписа „Член" (или просто изписването „Член на ИКАР" без марката) както възпроизведено по-горе по показания начин.
2.2 Правото на използуване на този символ е отворено докато членството е с валиден статут.
2.3 Правото на използуване на този символ се прекратява автоматично в случай на изключване на Члена, без да има изискване за предварително съобщение за канцелиране от страна на Изпълнителния Борд на ИКАР.

3. Марка Асоцииран Член на ИКАРmarkaICAR3
3.1 Корпоративните институции, които са асоциирани (Асоциати) на ИКАР могат да използуват в техните официални документи марката на ИКАР във връзка с надписа „Асоцииран Член" (или просто изписването „Асоцииран Член на ИКАР" без марката) както възпроизведено по-горе по показания начин.
3.2 Асоцииран Член на ИКАР може да използува съответното лого изключително върху негови официални и ненасочени към продажба документи като заглавна част на писма, с ясната забрана за възпроизвеждане върху техни каталози и печатни материали по принцип и върху стоки, произведени от тях или други (списъкът не е изцяло обяснителен и не е изчерпателен изцяло нито задължителен).
3.3 Правото на използуване на този символ се прекратява автоматично в случай на изключване на Асоциирания Член, без да има изискване за предварително съобщение за канцелиране от страна на Изпълнителния Борд на ИКАР.

markaICAR4
4. Марка Сертификат за Качество на ИКАР
4.1 Членове, след поискване на сертификат за качество и след като им е бил даден, могат да използуват върху техните документи марката, както посочено и илюстрирано по-долу.
4.2 Марката Сертификат за Качество е давана само на членове, които са преминали успешно специфичните изисквания, одобрени от ИКАР под надзора на избрани Инспектори.
4.3 Упълномощаването за използуване на марката или логото от Борда е писмено, под условие оценката на съответните изисквания и неоспоримо обсъждане.
4.4 Използуването на разрешителното е ограничено в рамките на период от три години от датата на издаване без възможност за автоматично подновяване.
4.5 Начините за подновяване са посочени в документа, удостоверяващ сертифицирането по качество, издаден от Борда.
4.6 По принцип е разрешено възпроизводството върху каталози и печатни материали за валидния период.

markaICAR5
5. Марка Одобрено от ИКАР
5.1 Етикетът Одобрено от ИКАР или надписът „Одобрено от ИКАР", както възпроизведено по-горе и съгласно илюстрирания начин може да бъде закрепен ексклузивно върху продукти или в случаите на микрочип или подобни системи за вкарване в тялото на животното или видими директно върху тяхната търговска опаковка.
5.2 Използуването на разрешителното на обяснения израз под формата на етикет с прост надпис, ще бъде предоставяно писмено от ИКАР заедно с издаването на специално сертифициране само на тези, които помолят и получат положителна оценка от ИКАР.
5.3 Използуването на разрешителното е стриктно ограничено до определен брой продукти, одобрени от ИКАР, преминали успешно тестовите процедури. ИКАР ще издава етикети за такива продукти, договорени бройки от тези продукти и само за тези продукти.


6. Право на контрол
6.1 ИКАР възнамерява да наблюдава своята марка, възпроизведена индивидуално или по начин, различен от илюстрираните в тази Наредба, за да не позволи марката да бъде използувана по различен начин от този, по който е обозначена.
6.2 За целта ИКАР може да назначи Специален Контролен Борд с разследващи права, който докладва директно на Борда.
6.3 Всеки, дори и упълномощен да използува марката, който въпреки това използува марката по неподходящ начин, съгласно настоящия Правилник, може да получи от Борда първо писмено предупреждение, където ще бъде посочено нарушението и ще му бъде предоставен срок от около 15 дена за неговото отстраняване. В случай на нарушаване на това правило членството ще бъде прекратено от Борда, който може да реши да предприеме възможните правни действия.
6.4 Нарушаването на условията, посочени от ИКАР, ще наложат автоматично спиране на използуването на знака, с изключение когато има възстановяване на последвалите щети, причинени от неправомерното поведение на замесения субект.


7. Прекратяване
7.1 Извън случаите описани от предходните членове, упълномощавенето за използуване на марката на ИКАР във вариантите, споменати по-горе и в следствие на илюстрираните начини, то може винаги да бъде оттеглено от Изпълнителния Борд на ИКАР в случаи на:
- Неправомерно или различно използуване на знака при позоване на Устава и други приложими закони;
- Неправомерно или различно използуване от това, което е било изброено;
- Осъществяване на действия или факти, които са в разрез с Устава и други приложими закони;
- Осъществяване на действия или факти, които злепоставят ИКАР и неговите членове
7.2 Освен всичко, посочено по-горе, ИКАР си запазва във всички случаи правото на решение за защита на своите собствени права и за възстановяване на други щети.


8. Приложимо право и компетентен Съд
8.1 Настоящият Правилник се ръководи, регулира и трябва да се изпълнява в съответствие със законите на Република Италия.
8.2 Всички разногласия, които произтичат от настоящия Правилник и са свързани с неговото прилагане, потвърждаване или тълкуване, се ръководят от Съда на Рим.