FAO

ФАО - ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕХРАНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ

faoИдеята за създаване на международна организация за наблюдение на селското стопанство и храните на световно ниво е възникнала в края на XIX и началото на XX век. На международна конференция, проведена през май-юни 1905г. в Рим, се постигнало споразумение за създаването на Международен селскостопански институт. Той престава да развива дейност по време на Втората световна война, но официално прекратява функциите си с резолюция на постоянната комисия към института от 27 февруари 1948 година.
През месец май 1943 в град Hot Springs в Арканзас, Съединени американски щати, е проведена международна конференция за обсъждане на селското стопанство и световното прехранване. На форума се обсъжда необходимостта от създаване на постоянна международна организация, която да разработи мероприятия за разпределение на световните продоволствени ресурси и дейности за борба против глада. По време на конференцията е сформирана временна комисия за подготовка на проектоустав на организацията. На проведена конференция през месец август 1944 година проектоуставът е одобрен.
На конференция в Квебек, Канада от 16 октомври 1945 с подписването на устава от 20 държави е учредена Организация по прехрана и земеделие (ОПЗ) (на английски: Food and Agriculture Organization, FAO, на френски:Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ONUAA). На проведената първа сесия се поставя началото на дейността й. Основните и цели са насочени към намаляване на бедността в световен мащаб, борбата с глада и постигане на продоволствена сигурност чрез насърчаване развитието на селското стопанство.
През 1946г. се сключва споразумение между ООН и ФАО, с което ФАО е призната за специализирана организация към ООН по въпросите на продоволствените ресурси и развитието на селското стопанство. От 1 август същата година функциите на създадения през 1905г. Международен селскостопански институт преминават към ФАО.
Главното седалище на Организацията през 1951г. е преместено от Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ в Рим, Италия.
Организационно структурата на Организацията се ръководи от Конференцията на Страните-Членки. Състои се от 184 члена. Тя заседава веднъж на всеки две години. На всяко заседание се разглежда постигнатото, прави се преглед на извършената дейност и се приема нова работна програма и нов бюджет за следващия двугодишен период. Функциите на Конференцията са: да определя политиката и целите на организацията, да гласува бюджета, да предоставя статистически данни за селското стопанство и достъпа до своята база данни и да дава препоръки на членовете си и на други организации за изпълнение на целите. Конференцията избира Съвет, състоящ се от 49 члена /страни-членки/, които действат като временен управляващ орган, и Генерален Директор, който оглавява организацията. Съветът е основен изпълнителен орган на Конференцията и изпълнява задачите, определени му от Конференцията, като се събира минимум три пъти между редовните сесии на Конференцията. Членовете на Съвета са с три годишен мандат, като всяка година се подменя 1/3 от състава му, а председателят на съвета е с мандат от две години. Генералният Директор е с шест годишен мандат, който може да бъде подновяван след изтичане на срока.
Генерални директори на ФАО от 1945г. до настоящия момент са :
• Сър Джон Бойд Ор (Брит.) : Октомври 1945 г. – Април 1948 г.
• Норис Дод (САЩ) : Април 1948 г. – Декември 1953 г.
• Филип Кардън (Сащ) : Януари 1954 г. – Април 1956 г.
• Сър Хърбърт Бродли (Брит.) (наместник) : Април 1956 г. – Ноември 1956 г.
• Бинай Ранжан Сен (Индия) : Ноември 1956 г. – Декември 1967 г.
• Адеке Хендрик Боерма (Хол.) : Януари 1968 г. – Декември 1975 г.
• Едуард Саума (Ливан) : Януари 1976 г. – Декември 1993 г.
• Жак Дюф (Сенегал) : Януари 1994 г. – Декември 2011 г.
• Хосе Грациано да Силва (Бразилия) : Януари 2012 г. –

generalen-direktor-fao

 

Хосе Грациано да Силва, ОПЗ Генерален Директор


Организацията за прехрана и земеделие е изградена от осем департамента: Администрация и управление на бюджета; Селско стопанство и защита на потребителите; Икономическо и социално развитие; Рибовъдство и аквакултури; Горско Стопанство; Информации и връзки; Управление на природните ресурси и околната среда; Административни услуги, човешки и финансови ресурси и Техническо сътрудничество. Всеки департамент е структуриран от отдели по съответните области и направления.
Към ФАО работят повече от 3 700 души - 1 400 професионалисти и 2 300 души общ обслужващ персонал, разпределени в регионални, подрегионални и свързващи офиси и повече от 78 офиси, функциониращи в отделните страни в допълнение към централния офис в Рим.

• Регионалният офис за Африка е в Акра, Гана;
• Регионалният офис за Латинска Америка и Карибския басейн е вСантяго,Чили
• Регионалният офис за Азия и Тихия океан е в Банкок, Тайланд;
• Регионалният офис за Близкия Изток е в Кайро, Египет;
• Регионалният офис за Европа е в Будапеща, Унгария;
• Под регионалният офис за Южна и Източна Африка е в Хараре, Зимбабве;
• Под регионалният офис за островите в Тихия океан е в Апия, Самоа;
• Под регионалният офис за Централна и Източна Европа е в Будапеща, Унгария;
• Под регионалният офис за Карибите е в Бриджтаун, Барбадос;
• Под регионалният офис за Северна Африка е в Тунис, Тунис;
• Под регионалният офис за Централна Азия е в Анкара, Турция;
• Под регионалният офис за Западна Африка се намира в Акра, Гана;
• Под регионалният офис за Източна Африка е в Адис Абеба, Етиопия;
• Под регионалният офис за Централна Африка е в Либревил, Габон;
• Под регионалният офис за Централна Америка е в Панама Сити, Панама;
• Бюрото за връзка с Обединените нации е в Женева;
• Бюрото за връзка за Северна Америка е във Вашингтон;
• Бюрото за връзка с Организацията на обединените нации е в Ню Йорк;
• Бюрото за връзка с Япония е в Йокохама;
• Бюрото за връзка с Европейския съюз и Белгия е в Брюксел.
Бюджетът на Организацията се формира от страните-членки, чрез вноски определени от Конференцията. Той може да се допълва и от доброволни вноски от членове и от други партньори, които имат възможност да подпомогнат правителства при възникнали кризисни ситуации /извън бюджетни средства/. На 37-мата сесия на Конференцията, която управлява Организацията, единодушно бе одобрен бюджет от 1.005,6 млн. долара /693 млн. евро/ за редовната програма за двугодишния период 2012-2013, като се записва увеличение от 1,4% в сравнение с изминалия двугодишен период /2010-2011/. Очакванията са да се получат още около 1,4 млрд. от доброволни вноски от страните–членки и асоциирани партньори. Като същевременно се обмисля вариант за съкращение на допълнителните разходи с 34,5 млн. долара. Одобреният бюджет обхваща пълното прилагане на предложената работна програма и план за действие през двугодишния период. Предоставянето на доброволни вноски красноречиво потвърждава натрупаното доверие в Организацията по прехрана и земеделие. От създаването и, най-голямо преструктуриране и децентрализиране е извършено през 1994 г. , с което са реализирани спестявания около 50 милиона щатски долара годишно.
Основните цели пред Организацията са:
- Преодоляване на крайната бедност и глада
- Постигане на всеобщо начално образование
- Насърчаване равенството между половете и овластяване на жените
- Намаляване на детската смъртност
- Подобряване здравословното състояние на майките
- Борба с ХИВ / СПИН, малария и други болести
- Осигуряване на устойчивост на околната среда
- Създаване на глобално партньорство за развитие

Дейността на ФАО обхваща четири основни области:
- предоставяне на информация;
- организиране на срещи между страните;
- споделяне на политически опит;
- предоставя знания и опит в областта на генетичните ресурси за производство на храни.
Като международна организация ФАО осъществява експертна дейност при изграждане на селскостопанската политика, планирането и законодателството при създаване на национални стратегии в земеделието.
Подпомага правителствата при изготвянето на национални програми за сигурност и безопасност на храните, като активно се ангажира с изработването на селскостопанска политика за управление на природните ресурси в растениевъдството, животновъдството, рибовъдството и горското стопанство.
Създава национални стратегии за развитие на селските райони с цел намаляване на недохранването и броя на гладуващите по света.
В услуга както на развитите, така и на развиващите се страни, организацията осигурява среда за срещи и дискусии между богатите и бедните нации за достигане на разбирателство.
Организацията действа като форум, на който всички нации се срещат като равноправни да договарят споразумения и разискват политики свързани със световното прехранване.

Организацията по прехрана и земеделие/ОПЗ/ съдейства за трансфера на научните знания и технологии и приложението им в помощ на страни, стремящи се да модернизират и подобрят своето селско, горско и рибовъдни стопанства, с цел гарантиране на продоволствена сигурност и прехраната за всички. За намаляване на бедността и глада особено внимание се обръща в насърчаване развитието на селското стопанство, което е поставено в центъра на световната политика.
ФАО служи като мрежа за осигуряване на информация в областта на селското стопанство като разпространява данни чрез бюлетини, книги, списания, чрез интернет и CD-ROM.
Организацията помага на развиващи се страни и страни в период на преход да подобрят и модернизират земеделието, горското стопанство и рибарството и способства полагането на усилия за осигуряване на добра храна за всички.
Насърчава увеличаването на инвестиции в селското стопанство, развитието на селските райони и малките земеделски стопанства. През май 2009 г. ОПЗ и ЕС подписват първоначален помощен пакет на стойност 125 млн. евро за подпомагане на дребни фермери в страните, засегнати тежко от покачващите се цени на храните. Но практически Организацията получава около 200 млн. евро за работата си в 25 държави. С повишаване на производителността се цели да се повишат доходите на населението в тези райони.
Спомага за приемане на адекватни мерки за реагиране при извънредни ситуации и играе ключова роля за превенция и готовност за ранно предупреждение.
Мобилизира милиони долари за проекти, за техническа помощ и оказва практическа помощ на развиващите се страни чрез програми, стимулира интегрирания подход като отчита природните, икономически и социални фактори, влияещи на изпълнението им. Организацията дава приоритет на селското стопанство поради големия му потенциал като източник на храна и приходи. Инвестирани са над 300 милиона долара в борбата със заболяванията по добитъка, главно за изкореняване на чумата по животните, която все още се среща в Африка и Азия. От 1964 година досега Инвестиционният център на ФАО е инвестирал общо 65 милиона долара в над 1000 проекта за развитието на селското стопанство в 134 страни.
Организацията на обединените нации осигурява устойчивост на околната среда чрез Конвенцията за биологичното разнообразие. Тя е открита за подписване на 5 юни на Конференцията на Обединените Нации за природната среда и развитие в Рио де Жанейро. Влиза в сила на 29.12.1993 год. Ратифицирана е от България на 29.02.1996 год. В нея са засегнати въпросите за разумно използване на природните ресурси като земя, вода, гори, животински и растителен свят.
Осъзнавайки голямото им значение, Световната организация за прехрана и земеделие (ФАО) разработи Глобална система за съхранение и използване на генетичните ресурси в земеделието и за производство на храни. Генетичните ресурси са общо наследство на човечеството и следва да бъдат съхранени и свободно да се използват от сегашните и бъдещите поколения. Всички нации трябва да имат достъп до генетичните ресурси и по най-целесъобразен начин да ги опазват, поддържат във всяка страна, като се изтъква значението на съвременните и традиционни методи за съхранение, както и справедливо и равноправно използване на облагите, произтичащи от използването им. Възниква необходимостта от съхранение ( in situ и ex situ) и подобряването им. Чрез своите програми ФАО осигурява помощ на страните за развитие на техния капацитет и за увеличаване на възможностите им при съхранението на генетичните ресурси.
Създадената Комисия за растителни генетични ресурси през 1995г. разширява своята дейност и обхваща всички компоненти на агробиоразнообразието в земеделието. Тогава е преименувана в Комисията по генетични ресурси в земеделието и производството на храни (Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, CGRFA). Тя е постоянен форум за дискусии на проблеми, свързани с генетичните ресурси. Основната цел е да се осигури съхранение и за настоящите и бъдещи поколения. Комисията цели постигане на международен консенсус в областите от общ интерес. Към настоящия момент в нея членуват всички страни на Европейския съюз и още 167 страни по света. Комисията създава и контролира Глобалната стратегия за управление на генетични ресурси при селскостопанските животни и Глобалната система за генетичните ресурси при растенията. През 1997 г. към Комисията се формират два спомагателни органа: Международна техническа работна група по генетични ресурси при животните (ITWG-AnGR) и Международна техническа работна група по генетични ресурси при растенията (ITWG-PGR), които да се занимават със специфичните дейности в тези две области. Комисията (CGRFA) подпомага и ръководи сътрудничеството на ФАО с други организации като Конференцията на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (CBD), Международния институт по генетични ресурси (IPGRI) и Комисията за устойчиво развитие (CSD) към ООН.
Биологичното разнообразие на всяка страна е от основно значение за икономическото и социалното и развитие. Вземайки предвид значимостта на биологичното разнообразие, Комисията по генетични ресурси и селско стопанство към ФАО има за цел да гарантира опазването и устойчивото им използване. А знаем, че продоволствената сигурност и доброто управление на природните ресурси вървят ръка за ръка за изкореняване на глада и бедността.
Специалната програма на ОПЗ за Хранителна Сигурност е главната инициатива, с която организацията цели да намали наполовина броя на гладуващите в света преди 2015 г. Чрез проекти в повече от 100 страни по света, програмата насърчава ефективни и реални решения за справяне с глада, недохранването и бедността. Сто и две страни са включени в програмата, от които приблизително 30 са започнали преминаването от пробни към национални програми. Отделът на ОПЗ по техническо сътрудничество подържа Център за Инвестиции, който промотира по-мащабно инвестиране в селскостопанското и селското развитите, като подпомага развиващите се страни да изготвят устойчиви политики, програми и проекти. Средства биват мобилизирани от различни институции в това число Световната банка, банки за регионално развитие и възстановяване, международни фондове както и ресурси на ОПЗ.
Към юни 2011г. ОПЗ има 191 държави-членки плюс Ферьорските о-ви, Текелау и Европейския съюз като асоциирани членове.
На 14.12.1955 г. България е приета за пълноправен член на Организацията на обединените нации, а на проведена през месец ноември 1967 г. Конференция на Организацията на ООН по прехрана и земеделие – ФАО, тя е избрана за редовен член. Годишните вноски на страната ни към ООН датират от 1959г. В Протокол „А" №13 на заседание на политбюро на ЦК на БКП от 16.01.1968г. са документирани отпуснатите средствата в размер на 3 580 000 щатски долара от Организацията, а именно:
- за изграждане на център за управление на ръководни кадри за народното стопанство и електронна машина;
- за оборудване на цех с инсталация за производство на сухо мляко;
- за закупуване на ваксина против шап;
- за изграждане на институт за обществено здравеопазване и лабораторно оборудване;
- от програма за техническа помощ са отпуснати средства за стипендии на наши специалисти да специализират в т.н. „капиталистически страни".
До наши дни България развива активно сътрудничество с ФАО, чрез участията си в срещи на върха и конференции, в изпълнение на програми и помощни пакети и други. С финансово и техническо сътрудничество са изпълнени и се изпълняват много проекти в различни области на селското и горско стопанство.
Последното участие на страната ни е от 13.09.2012г. в Конференция на високо равнище на тема: „Частният сектор в регионални и глобални въпроси на продоволствената сигурност", която беше проведена в Истанбул. Организирана е съвместно от ФАО и Европейската банка за възстановяване и развитие. Разискваните теми са свързани с рязкото повишаване на цените на храните през последните години и силния негативен ефект върху страните от Южното и Източното Средиземноморие, които са зависими от внос на зърнени култури от страни в преход като Русия, Казахстан, Украйна и други. Обсъдени са и начините за насърчаване на частни земеделски инвестиции и търговия от Черно море до Средиземноморието.
И днес ФАО е най-крупната специализирана организация в системата на Обединените нации, която има водеща роля в селското и горско стопанство, в рибовъдството и аквакултурите, в развитието на селските райони. Тя работи за създаване на проспериращо селско стопанство, за увеличаване производството на храни и за запазване на животинските и растителни генетични ресурси.
От създаването си до наши дни ФАО работи неуморно за премахване на бедността и намаляване на гладуващите по света, за подобряване качеството на храните, за осигуряване на здравословен начин на живот на настоящите и бъдещи поколения.

Материалът подготви: зооинж. Бонка Чолакова
Гл.директор на Главна дирекция УГРРП