Една успешна кооперация

kraviВ България не са много земеделските кооперации, които развиват едновременно растениевъдство и животновъдство, и които са печеливши.
Една от тях е Земеделска производителна кооперация /ЗПК/ „Хан Аспарух"- гр. Исперих, която е създадена през 1993 г. по инициатива на група собственици на земя и имущество.
След ликвидиране на земеделските стопанства от ликвидационните съвети, в частност и на АПК гр. Исперих, ръководството на кооперацията успява да запази 40 крави от бившия кравекомплекс и 8000 дка. земя, намиращи се в землището на гр. Исперих.
От 1999 г. ЗПК заема под наем още земя от околните на града села – Конево, Яким Груево, Голям Поровец, Китанчево и Вазово, и в момента тя обработва 26 000 дка. земя с включено производство на основните зърнени и фуражни култури – пшеница, ечемик, царевица, овес, а също така и маслодайните култури – рапица и слънчоглед.
ЗПК е единствената кооперация в Разградска област, с развито животновъдство, представено от 251 говеда от Черношарената порода, в т.ч. 129 крави и 122 млади животни. Животните са с висок генетичен потенциал, което е в резултат на продължителната и целенасочена развъдно – подобрителна работа и използването за изкуствено осеменяване на висококласни елитни разплодници от Холщайн – фризийската порода.
През месец септември, се проведе есенен преглед на стадото. В прегледа взеха участие представители на kravi1кооперацията, зоонж. Валери Иванов от Асоциация на развъдчиците на Черношарената порода в България – гр. Русе и Илка Алексиева – главен експерт говедовъдство в СЦРЦККРД – гр. Русе. От направения анализ по време на прегледа се вижда, че стадото е сравнително подмладено – 68,8 % от кравите са до пет годишна възраст, а 55 % от тях са до втора лактация - предпоставка за по – висока млечност през следващите години. Средната възраст на отелените 21 юници е 25 месеца и 27 дни. Средната продуктивност на бонитираните към 30.06.2012 г., 84 крави за 305-дневна лактация е 5514 кг мляко с 3,80% мастни вещества и 3,17% белтък.
В резултат на провежданото разширено възпроизводство на стадото и подобряване на условията на хранене и гледане на животните, през последните години е извършено четирикратно коригиране на млечната квота в посока увеличение.
В процеса на дейността си, след 2007 г. ЗПК участва и печели четирикратно проекти по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Средствата по тази мярка, подлежащи за усвояване са усвоени на 100% от ЗПК, като част от тях са насочени и към кравефермата.
Основното в работата на ръководството и специалистите на ЗПК „Хан Аспарух" е получаването на добри икономически резултати, както в растениевъдството така и в животновъдството, гаранатиращи формирането на висока печалба – фактор за получаването на ренти и девиденти от член – кооператорите. Така за 2011 г. ЗПК е отчислила до 38% за дивиденти, а през 2012 г. рентата, която получават кооператорите е 45 лв/дка. Получените икономически резултати позволяват да бъде извършена и актуализиция на дяловият капитал на собствениците в размер на 85%, след транзакция на фонд „Резервен" и фонд „Инвестиционен".
От горе изложеното се вижда, че ЗПК „Хан Аспарух" е една успешна кооперация, чиято дейност и развитие са в унисон със съвременните условия.

Изготвил: зооинж.Илка Алексиева
Гл.експерт говедовъдство СЦРЦККРД гр.Русе