Фермерите получават 5 млн. лева за изхранване на овце и кози


ovce

От 18 юни до 6 юли животновъдите могат да кандидатстват в областните дирекции на ДФ „Земеделие" за държавна помощ по схемата deminimis. Субсидии на обща стойност 5 милиона лева ще получат стопаните, които притежават най-малко 50 овце-майки или кози-майки, или общо 50 броя от двата вида животни.

Кандидатите трябва да са физически лица, еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по наредбата за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за 2012 г., както и да нямат задължения към ДФ „Земеделие".

След края на приема информацията от подадените заявления ще бъде обобщена и Управителният съвет на фонда ще определи размера на държавната помощ по видове животни в рамките на утвърдения бюджет. Крайният срок за изплащане на средствата е 10 август, а стопаните трябва да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта, до 31 декември 2012.

Размерът на субсидията за един земеделски производител по схемата deminimis не може да надвишава левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години (2010 – 2012).

Пълните указания за кандидатстване са публикувани на електронната страница на ДФ „Земеделие" www.dfz.bg, отдел „Държавни помощи", раздел „Минимални помощи".