Стартират схемите за подпомагане на свиневъдството и птицевъдството

Помощта за животновъдите ще се изплаща за реализиране на доброволно поети 5-годишни ангажименти за хуманно отношение към птиците и свинете. Субсидиите ще се предоставят годишно и ще покриват допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с тези ангажименти.
Птицевъдите ще получат помощ за прилагане на една или повече от следните три мерки: използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2.5 мг/кг; гарантиране на оптимално хранене на птиците;използване на вода при отглеждането на птиците, която отговаря на качествата на питейната вода.
За свиневъдите помощи ще се изплащат по три мерки: осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт; осигуряване на изкуствена светлина за 11 часа, както и за използването на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2.5 мг/кг.
Кандидатите трябва да са регистрирани земеделските производители, а стопанисваните от тях животновъдни обекти да отговарят на условията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Задължително условие е да бъде представен контролен лист от извършена проверка от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), който показва, че са изпълнени всички задължителни стандарти за хуманно отношение към птиците и свинете.
Максималният годишен размер на помощта на глава животно е 3.19 лева за кокошки-носачки (след 16-та седмица), 8.04 лева за кокошки-родители (след 18-та седмица), 0.75 лева за бройлери, 0.54 лева за пуйки, 0.43 лева за гъски, 2.28 лева за патици, 48.36 лева за свине за периода на угояване и 60.80 лева за свине-майки.
Приемът на заявления по двете схеми ще продължи от 26 ноември до 7 декември 2012г. Документи се подават в областните дирекции (ОД) на ДФ „Земеделие", отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Крайният срок за сключване на договорите и изплащане на помощта е 14 декември 2012 г.

 

Източник:
ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция