НАРЕДБА №.22 ОТ 14 МАЙ 2004г.

ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН РАЗПЛОДЕН МАТЕРИАЛ ПРИ ПТИЦИ И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР

 (Обн., ДВ, бр. 49 от 08.06.2004 г. - в сила от 08.09.2004 г.)

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:
1. редът за регистрация на ферми и стопанства и за водене на регистър;
2. правилата за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици;
3. правилата за търговия с яйца за люпене и пилета.
(2) Наредбата се прилага за яйцата и пилетата, посочени в Приложение № 1.
(3) Наредбата не се прилага за племенни и репродуктивни стопанства, които отглеждат по-малко от 100 птици, и за люпилни, които притежават капацитет, по-малък от 1000 яйцеместа за люпене.

Глава втора

РЕГИСТРАЦИЯ НА РАЗВЪДНИТЕ ФЕРМИ И СТОПАНСТВА И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА
Чл. 2. (1) Развъдните ферми и стопанства се регистрират по реда на чл. 15 от Закона за животновъдството (ЗЖ).
(2) При регистрацията се издава удостоверение по образец съгласно приложение № 2, в което се вписва регистрационният номер на развъдната ферма или стопанство.
Чл. 3. (1) Областните дирекции "Земеделие и гори" (ОДЗГ) водят регистър на развъдните ферми и стопанства.
(2) Директорът на ОДЗГ определя длъжностно лице, което води регистъра и извършва вписванията в него.
(3) При всяка регистрация в регистъра на развъдно стопанство се открива партида с уникален идентификационен номер, по която се извършват всички последващи вписвания. Номерът се състои от буквите BG и пет цифри. Първата цифра указва вида дейност, както следва: 1 - развъдно стопанство, 2 - племенно стопанство, 3 - репродуктивно стопанство, 4 - люпилня. Втората и третата цифра указват съответната областна дирекция "Земеделие и гори", в която е регистрирано стопанството, а последните две цифри указват поредния номер на регистрация в съответната ОДЗГ.
(4) Промените във вписаните обстоятелства се отразяват, без да се заличава информацията по предходните вписвания.
(5) Закриването на партида се отразява в съответния регистър срещу нейния идентификационен номер.
(6) Грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице по ал. 2, като се вписва правилният текст с пояснението "техническа грешка".
Чл. 4. (1) Регистърът се създава и води във формата на компютърна база данни.
(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване.
Чл. 5. (1) В регистъра на развъдните ферми и стопанства се вписват следните данни:
1. идентификационен номер на партидата;
2. наименование, седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ на търговеца;
3. номер и дата на удостоверението за актуално състояние на регистрацията на юридическото лице;
4. местонахождение и вид на стопанството;
5. вид дейност, направление и капацитет;
6. вид, линия или хибрид на отглежданите птици;
7. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация;
8. срок на валидност на удостоверението;
9. номер и дата на удостоверението от развъдната асоциация и идентификационен номер от родословния регистър или зоотехническата книга на развъдното стопанство;
10. данните по чл. 11.
(2) При закриване на партида данните от нея се прехвърлят в архив.
Чл. 6. Областните дирекции "Земеделие и гори" изготвят и предоставят ежемесечно в Министерството на земеделието и горите на хартиен или електронен носител подлежащите на вписване в регистъра данни за съответния период.
Чл. 7. (1) Информацията от регистъра на развъдните ферми и стопанства се ползва само от ОДЗГ и Министерството на земеделието и горите.
(2) Длъжностните лица, които имат достъп до данните от регистъра, са длъжни да не ги предоставят на други лица.

Глава трета

ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН РАЗПЛОДЕН МАТЕРИАЛ ПРИ ПТИЦИ
Чл. 8. (1) Яйцата за люпене, предназначени за производство на пилета, се маркират индивидуално.
(2) Маркировката се извършва в развъдното стопанство чрез поставяне върху яйцето с неизтриваемо черно мастило на регистрационния номер на стопанството с минимална височина 2 мм и широчина 1 мм.
(3) Маркировката може да бъде извършена по начин, различен от посочения в ал. 2, ако е с черен цвят, неизтриваема, ясно видима и четлива, и заема най-малко 10 кв. мм от площта на черупката. В този случай маркировката се поставя преди внасянето на яйцата в инкубатора, развъдното стопанство или люпилнята.
Чл. 9. Яйцата за люпене се превозват в чисти опаковки, които трябва да съдържат яйца от еднакъв вид, категория или тип домашни птици, произхождащи от едно развъдно стопанство. Опаковката се маркира с надписа "Яйца за люпене" и с регистрационния номер на развъдното стопанство, с неизтриваемо черно мастило, с букви и цифри с минимални височина 20 мм и широчина 10 мм.
Чл. 10. (1) Собственикът или управителят на люпилнята води един или повече дневници, в които записва по видове, категория (прародители, родители, стокови пилета) и тип пилета (пилета за производство на месо, пилета, предназначени за производство на яйца за консумация; общоползвателни пилета) следните данни:
1. брой на поставените в инкубатора яйца, датата, на която са поставени, и регистрационен номер на развъдното стопанство, в което са били произведени яйцата за люпене;
2. брой на извадените от инкубатора при извършване на биологичния преглед яйца и данни за името и адреса на техния купувач;
3. дата на излюпване и брой на излюпените пилета, годни за търговия.
(2) Забранява се поставените и извадените от инкубатора яйца да се използват за директна консумация от човека или за суровина в предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Тези яйца могат да се използват само за други технически цели.
Чл. 11. Люпилните са длъжни ежемесечно да предоставят в ОДЗГ данни за броя на яйцата, поставени в инкубатор, и броя на излюпените пилета, годни за реализация, според вида, категорията и типа по образец съгласно приложение № 3.

Глава четвърта

ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ И ПИЛЕТА
Чл. 12. Разрешава се вносът на яйца за люпене, които отговарят на следните изисквания:
1. маркирани са с печатни букви с минимална височина 3 мм, указващи името на държавата на произход и че яйцата са "за люпене";
2. опаковките съдържат яйца за люпене от еднакъв вид, категория и тип домашни птици, от един изпращач и страна на произход и са маркирани със следните означения:
а) информацията, маркирана върху яйцата;
б) вид на домашните птици, от които произхождат яйцата;
в) име (фирма) и адрес на изпращача.
Чл. 13. Маркировката на яйцата за люпене, предназначени за износ, и техните опаковки трябва ясно да се разграничават от маркировката на яйца за консумация.
Чл. 14. (1) Пилетата се опаковат по вид, тип и категория.
(2) В кутиите или кашоните се поставят пилета само от една люпилня и върху тях се маркира регистрационният номер на люпилнята.
Чл. 15. Внос на пилета се разрешава, когато:
1. са спазени изискванията на тази наредба и чл. 43 от Закона за животновъдството;
2. кутиите или кашоните съдържат пилета от един изпращач и една държава;
3. на кутиите или кашоните са маркирани името на държавата на произход, името (фирмата) и адресът на изпращача и видът домашни птици, към който принадлежат пилетата.
Чл. 16. (1) Развъдното стопанство съставя за всяка партида яйца за люпене или пилета, придружителен документ, който съдържа следните данни:
1. име (фирма), адрес и регистрационен номер на развъдното стопанство;
2. брой яйца за люпене или пилета според вида, категорията и типа домашни птици;
3. дата на изпращане на партидата;
4. име и адрес на получателя.
(2) Когато партидата е от внос, се посочва името на държавата на произход.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Капацитет" е максималният брой яйца за люпене, с които могат да се заредят едновременно инкубаторите, с изключение на люпилните шкафове.
2. "Развъдно стопанство" е стопанство за производство на яйца за люпене с различно предназначение. То може да бъде племенно, репродуктивно, люпилня или смесено.
3. "Племенно стопанство" е стопанство за производство на яйца за люпене, предназначени за прародители, родители или стокови пилета.
4. "Репродуктивно стопанство" е стопанство за производство на яйца за люпене, предназначени за стокови пилета.
5. "Люпилня" е стопанство за инкубиране на яйца, люпене и производство на пилета.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за животновъдството.
§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Яйца и пилета, за които се прилага наредбата
1. Яйца за люпене: яйца от домашни птици, предназначени за производство на пилета, класифицирани в зависимост от вида, категорията и типа и маркирани съгласно изискванията на глава трета.
2. Пилета: живи домашни птици, чието тегло не надвишава 185 г и които принадлежат към следните категории и типове:
а) стокови пилета - пилета от следния тип:
- пилета за производство на месо, предназначени за угояване и клане преди достигане на полова зрялост;
- пилета, предназначени за производство на яйца за консумация;
- общоползвателни пилета - пилета, предназначени за производство на яйца и на месо;
б) родители - пилета, предназначени за производство на стокови пилета;
в) прародители - пилета, предназначени за производство на пилета родители.
Яйцата и домашните птици принадлежат към следните видове съгласно тарифни позиции от Митническата тарифа на Република България:
1. Код по КН 0407 00 11 - яйца от пуйки и гъски, и други домашни птици (за люпене);
2. Код по КН 0407 00 19 - яйца от други домашни птици (за люпене);
3. Код по КН 0105 11 - петли и кокошки;
4. Код по КН 0105 12 - пуйки;
5. Код по КН 0105 19 - други домашни птици: гъски, патици и токачки.

Приложение № 2
към чл. 2, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Областна дирекция "Земеделие и гори" - .................
УДОСТОВЕРЕНИЕ № .............
за регистрация на развъдно стопанство
На основание чл. 2, ал. 2 от Наредба № 22 от 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър на:
Фирма ................................................................................................,
регистрирана том ..........., стр............ , на ..................окръжен съд,
седалище ..............., адрес ........................, БУЛСТАТ ......................,
се издава удостоверение за регистрация на развъдно стопанство,
намиращо се .......................................................................................
Срокът на действие на издаденото удостоверение е
..............................................................................................................
гр. .......................
............. 200.... г.
Директор на ОДЗГ:
Приложение № 3
към чл. 11
Образец
на месечно обобщение на данните за производството на яйца за люпене и пилета
Люпилня..................................................................................................................,
регистрирана том ......, стр...... , на ...............окръжен съд,
седалище........................, адрес..........................., БУЛСТАТ.................................
Общо заредени яйца за люпене през месец ................. - хил.бр. .......................
В т. ч. яйца за люпене по видове:
Кокошки...........хил. бр., за..........хил.бр., за..........хил. бр.
Патици.............хил. бр., за..........хил.бр., за..........хил. бр.
Пуйки................хил. бр., за..........хил.бр., за..........хил. бр.
Гъски.................хил. бр., за..........хил.бр., за..........хил. бр.
Пъдпъдъци.......хил. бр., за..........хил.бр., за..........хил. бр.
Други................хил. бр., за..........хил.бр., за..........хил. бр.
Общо излюпени пилета: ......................
гр. .......................
............. 200.... г.
Директор:

 

 

Прочетена 4125 пъти