НАРЕДБА №.15 ОТ 8 МАЙ 2009г.

ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ ПО СКАЛАТА НА ОБЩНОСТТА EUROP, ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ПРОВЕРКА В КЛАНИЦИТЕ

Издадена от Министерството на земеделието и храните
Обн. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.48 от 25 Юни 2010г.

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:
1. задължението за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP съгласно броя на кланетата;
2. изискванията за приемане, предкланичен престой и клане на животни в кланицата;
3. редът и методът за класификация, идентификация и претегляне на кланичните трупове;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) редът за събиране и предаване на резултатите от класификацията;
5. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) редът за изчисляване и докладване на цените;
6. редът за извършване на проверка в кланиците;
7. редът за разглеждане на споровете относно класификацията.
(2) С наредбата се създават условия за прилагането на изискванията на чл. 42 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП") (обн., ОВ, бр. L 299 от 16.11.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (обн., ОВ, бр. L 337 от 16.12.2008 г.).
Чл. 2. (1) Задължителна класификация на кланичните трупове от говеда по скалата на Общността и докладване на цените се извършва от:
1. кланици, които са одобрени предприятия за търговия с храни от животински произход, отговарящи на Приложение III на Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г., относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (обн., ОВ, бр. L 139 от 30.04.2004 г.) и в рамките на една година средният брой на кланетата за седмица е най-малко 20;
2. кланици, които не отговарят по т. 1, но в рамките на една година средният брой на кланетата за седмица е най-малко 20.
(2) Кланици, които не отговарят на изискванията по ал. 1, могат да извършват класификация на кланични трупове от говеда и да докладват цените в Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
(3) Министерството на земеделието и храните поддържа база данни за кланиците по ал. 1 и 2.
(4) Кланиците по ал. 1 и 2 извършат класификация на всички кланични трупове от говеда по смисъла на чл. 10.
(5) Кланици, които извършват услуга клане (ишлеме) на кланични трупове, ги класифицират, но не докладват цените им.
Чл. 3. (1) Класификацията на кланични трупове от свине по скалата на Общността и докладване на цените се извършва задължително в кланици, в които в рамките на една година средният брой на кланетата за седмица е най-малко 200.
(2) Кланици, които не отговарят на изискванията по ал. 1, могат да извършват класификация на кланични трупове от свине и да докладват цените в МЗХ.
(3) Не са длъжни да извършват класификация на кланичните трупове от свине кланици, които отговарят на условията на ал. 1, но обработват само свине, родени и отгледани в техни свинеферми, и разфасоват и преработват тези кланични трупове.
(4) Министерството на земеделието и храните поддържа база данни за кланиците по ал. 1 и 2.
Чл. 4. (1) Кланици, чийто добив от агнешко и овче месо надвишава 50 t годишно, задължително докладват в МЗХ цените по ал. 1, параграф 2, чл. 34 от Регламент 1249/2008.
(2) Кланици, които не отговарят на изискванията по ал. 1, могат да докладват цените на кланични трупове от овце по скалата на Общността.
(3) Министерството на земеделието и храните поддържа база данни за кланиците по ал. 1 и 2.
Чл. 5. (1) Класификацията се извършва от класификатори, които притежават свидетелство за класификация на съответните кланични трупове, издадено по реда на Наредба № 16 от 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на кланични трупове по скалата (S)EUROP (ДВ, бр. 95 от 2005 г.) (свидетелство).
(2) Министерството на земеделието и храните поддържа база данни за класификаторите по ал. 1.
Чл. 6. Министърът на земеделието и храните със заповед възлага на длъжностни лица от МЗХ проверките по класификацията, идентифицирането, претеглянето и маркирането на кланични трупове и проверките по докладването на цените от кланиците.
Чл. 7. Кланиците задължително поставят на видно място на входа ценова листа за информация на собствениците или доставчиците на животните. Тя съдържа определените от кланицата цени по категория и клас (конформация и степен на залоеност), на които се изкупуват класифицираните кланични трупове на база кланично тегло. Кланицата актуализира ценовата листа всяка седмица и/или при промяна в цената на изкупуване.

Глава втора.

ПРИЕМАНЕ, ПРЕДКЛАНИЧЕН ПРЕСТОЙ И КЛАНЕ
Чл. 8. (1) Кланицата приема всяка партида животни за клане при спазване на следните изисквания:
1. животните са маркирани по реда на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.);
2. партидата животни се придружава от ветеринарномедицинско свидетелство;
3. при говедата всяко от тях се придружава с индивидуален паспорт.
(2) Партидата животни, получена от един доставчик, се настанява в отделен бокс за предкланичен престой.
(3) Животните се колят по реда на приемане на партидите.
Чл. 9. (1) Клането на говеда и овце се извършва в деня на приемането им в кланицата. Ако това е невъзможно, клането се извършва следващия ден, като по време на престоя на животните се осигурява храна и вода.
(2) Когато клането се извършва извън срокове по ал. 1, при заплащане на трупа теглото му се увеличава с по 1 % за всеки ден закъснение.
(3) Клането на свине, доставени в кланицата преди 12 ч, се извършва в деня на приемането им.
(4) Клането на свине, доставени в кланицата след 12 ч, се извършва не по-късно от 12 ч следващия ден. При неспазване на срока при заплащане на трупа теглото му се увеличава с 1,25 % за всеки ден престой.

Глава трета

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА И ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Раздел I.
Класификация, идентификация и претегляне
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) (1) Класификацията се извършва за кланични трупове от говеда, чието живо тегло е повече от 300 kg, съгласно параграф 1, чл. 2 на Регламент 1249/2008 и Приложение ІІІ, част ІV, параграф 2 от Регламент 1234/2007.
(2) Задължителна класификация се извършва и за кланични трупове от говеда с живо тегло, по-малко от 300 kg, на възраст 12 месеца и повече. В този случай пред съответното означение за категория се прибавя "М-".
Чл. 1. (1) На класификация подлежат кланични трупове:
1. с повърхност без повреди, кръвоизливи и набитости и без остатъци от вътрешни органи, съсирена кръв и други видими замърсявания;
2. по т. I и IV, буква А, Приложение V от Регламент 1234/2007;
3. отговарят на изискванията на параграф 3, чл. 13 от Регламент 1249/2008.
(2) Представянето на кланичните трупове съгласно ал. 1 се нарича референтно или стандартно и не се разрешава използването на друг вид представяне.
Чл. 12. (1) При класификацията на кланичните трупове съгласно параграф 1 и 2, чл. 6 на Регламент 1249/2008 се определят:
1. категорията съгласно т. II, буква А, Приложение V от Регламент 1234/2007 и чл. 10;
2. класът по конформация и по степен на залоеност съгласно чл. 3 от Регламент 1249/2008; за класовете по конформация R, O и P се прилагат подкласове съгласно приложението.
(2) Класът по конформация S не се прилага.
(3) На всеки кланичен труп се поставя индивидуален пореден кланичен номер за деня.
(4) Възрастта на кланичните трупове на млади некастрирани мъжки животни до две години се определя съгласно параграф 3, чл. 2 от Регламент 1249/2008.
(5) Възрастта на говедата се определя съгласно параграф 4, чл. 2 от Регламент 1249/2008.
(6) Претеглянето на труповете и означаването им се извършват с точност до 100 g.
Чл. 13. Кланичните трупове се идентифицират и претеглят по реда на чл. 6 от Регламент 1249/2008.
Чл. 14. (1) Класифицираните кланични трупове се означават с етикет при условията на параграф 4, чл. 6 от Регламент 1249/2008.
(2) Класифицираните кланични трупове могат да се означават с етикет и печат. Маркирането с печат се извършва съгласно изискванията на параграф 3, чл. 6 от Регламент 1249/2008.

Раздел II.
Документиране и предаване на резултатите от класификацията
Чл. 15. Класификаторите събират и съобщават резултатите от класификацията на кланичните трупове от говеда по реда на чл. 7 от Регламент 1249/2008.
Чл. 16. (1) Класификаторът след извършване на класификацията съставя протокол, съдържащ следните данни:
1. наименование, адрес и регистрационен номер на кланицата;
2. дата и час на приемане на живото животно и дата и час на клане;
3. име, постоянен адрес/седалище и адрес на управление и регистрационен номер на производителя или доставчика на животното;
4. идентификационен номер на животното;
5. индивидуален кланичен номер на трупа;
6. категория на трупа;
7. клас (подклас) по конформация и степен на залоеност;
8. тегло на топлия кланичен труп;
9. тегло на охладения кланичен труп;
10. име на класификатора или номер на свидетелството.
(2) Протоколът се изготвя и подписва от класификатора в четири еднообразни екземпляра, три от тях се предоставят до края на работния ден, в който е извършена класификацията на лице, упълномощено от кланицата.
(3) Лицето по ал. 2 от кланицата представя екземпляр от протокола на доставчика, предал животните за клане, и на счетоводството на кланицата. Протоколът може да се изпрати за информация и по електронна поща на доставчика, предал животните за клане, и на счетоводството на кланицата.
(4) Протоколът се съхранява от кланицата, счетоводството и класификатора най-малко две години след датата на издаването.
Чл. 17. Кланицата води дневник за животните, заклани, претеглени и класифицирани в нея. В дневника се вписват данните по чл. 16, ал. 1.

Раздел III.
Събиране и докладване на цените
Чл. 18. (1) Кланицата упълномощава лице, което е длъжно да докладва за всеки клас кланичен труп цена, определена по реда на чл. 13 от Регламент 1249/2008.
(2) В счетоводството въз основа на резултатите от протокола по чл. 16, ал. 1 и изплатената цена по платежния документ (фактурата) по чл. 7 се определя цената на тегло на топлия и на охладения кланичен труп.
(3) Кланицата докладва в МЗХ пазарната цена, която се изчислява по реда, определен в параграфи 1 и 2, чл. 13 от Регламент 1249/2008. Цената се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая.
Чл. 19. Кланицата изготвя седмичен доклад, който съдържа данните от протокола по чл. 16, ал. 1, както и следните данни:
1. номер, начало и край на календарната седмица;
2. транспортни разходи;
3. цена съгласно чл. 18, ал. 3;
4. цена на кланичния труп.
Чл. 20. (1) Кланицата изпраща доклада по чл. 19 по електронна поща в МЗХ всяка седмица за предходната календарна седмица най-късно до вторник 17 ч.
(2) Кланиците, които докладват цените, са длъжни да уведомяват МЗХ и когато в отчетния период нямат класифицирани кланични трупове.

Раздел IV.
Проверки в кланиците
Чл. 21. (1) Длъжностните лица по чл. 6 извършват проверка по класификация на кланични трупове съгласно чл. 11 от Регламент 1249/2008.
(2) Проверките в кланици, в които средногодишният брой на закланите говеда е повече от 75 броя седмично, се извършват съгласно ал. 1, параграф 2, чл. 11 от Регламент 1249/2008. При липса на необходимия брой кланични трупове проверката може да бъде извършена чрез няколко последователни посещения.
(3) Проверките в кланици, в които средногодишният брой на закланите говеда е 75 броя или по-малко седмично, се извършват най-малко един път на всеки два месеца и включват не по-малко от 20 трупа. При липса на необходимия брой кланични трупове проверката може да бъде извършена в рамките на няколко последователни посещения.
Чл. 22. (1) Длъжностните лица по чл. 6 съставят доклади за извършените проверки съгласно параграф 1, чл. 12 от Регламент 1249/2008 в три еднообразни екземпляра. Докладите се подписват от длъжностното лице, от законния представител или упълномощено лице на кланицата и от класификатора. Длъжностното лице изпраща един от екземплярите в МЗХ и един остава за кланицата.
(2) Длъжностните лица по чл. 6 след извършване на проверката съставят констативен протокол за резултата от нея, който изпращат в МЗХ заедно с доклада.
(3) При констатиране на отклонение от правилата за класификация МЗХ предприема мерки съгласно параграф 2, чл. 12 от Регламент 1249/2008, които се отразяват в констативните протоколи и доклади, изготвени при съответната проверка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) При нарушение на разпоредбите по чл. 10 - 20 се налагат санкции съгласно чл. 74а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Глава четвърта.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ СВИНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Раздел I.
Класификация, маркиране и претегляне
Чл. 23. (1) На класификация подлежат кланични трупове:
1. с повърхност без повреди, кръвоизливи и набитости и без остатъци от вътрешни органи, съсирена кръв и други видими замърсявания;
2. по т. I и III, буква Б, Приложение V от Регламент 1234/2007;
3. отговарят на изискванията по параграф 5, чл. 21 от Регламент 1249/2008.
(2) Представянето на кланичните трупове съгласно ал. 1 се нарича референтно или стандартно и не се разрешава използването на друг вид представяне.
Чл. 24. Теглото на кланичния труп се определя съгласно чл. 22 от Регламент 1249/2008.
Чл. 25. (1) Класификацията на кланичните трупове се извършва чрез определяне на клас съгласно ал. 1, параграф 1, чл. 21 от Регламент 1249/2008.
(2) Класифицирането на кланични трупове от свине се извършва въз основа на регресионно уравнение за апарат Ултрафом 200, одобрено с решение на Комисията от 24 юли 2008 г. за даване на разрешение за метод за класификация на кланични трупове от свине в България (обн., ОВ L 221 от 19.08.2008 г.).
(3) На всеки кланичен труп се поставя индивидуален пореден кланичен номер за деня.
(4) Класификация на кланичните трупове с апаратура и методи, различни от посочения в ал. 2, се извършва въз основа на разработено регресионно уравнение, одобрено от Европейската комисия, съгласно чл. 23 от Регламент 1249/2008.
(5) Претеглянето на труповете и означаването им се извършват с точност до 100 g.
Чл. 26. (1) Класифицираните кланични трупове се маркират с печат съгласно изискванията на параграф 3, чл. 21 от Регламент 1249/2008.
(2) Печатът, с който се маркират класифицираните кланични трупове, е кръгъл, с диаметър не по-малък от 5 cm.
(3) Маркировката съдържа информацията по параграф 3, чл. 21 от Регламент 1249/2008.
(4) Освен информацията по ал. 3 върху кланичния труп трябва да се съдържа и регистрационен номер на кланицата.
Чл. 27. Кланичните трупове може да се маркират и чрез обозначаване с устойчив и добре залепващ етикет, чийто размер е не по-малък от 20 cm2. Етикетът трябва да бъде защитен от подправяне, издръжлив на разкъсване, да е закрепен здраво, да съдържа информацията по чл. 26, ал. 3 и 4, както и:
1. индивидуален кланичен номер на трупа;
2. теглото на кланичния труп;
3. дата на клане.

Раздел II.
Документиране и предаване на резултатите от класификацията
Чл. 28. (1) Класификаторът след извършване на класификацията съставя протокол, който съдържа следните данни:
1. наименование, адрес и регистрационен номер на кланицата;
2. дата и час на приемане на живото животно и дата и час на клане;
3. име, постоянен адрес/седалище и адрес на управление и регистрационен номер на производителя или доставчика на животното;
4. идентификационен номер на животното;
5. индивидуален кланичен номер на трупа;
6. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) процент постно месо спрямо теглото на трупа;
7. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) клас на кланичния труп според процента на постно месо;
8. тегло на топлия кланичен труп;
9. тегло на охладения кланичен труп;
10. име на класификатора или номер на свидетелството.
(2) Протоколът се изготвя и подписва от класификатора в четири еднообразни екземпляра, три от тях се предоставят до края на работния ден, в който е извършена класификацията, на лице, упълномощено от кланицата.
(3) Лицето по ал. 2 от кланицата представя екземпляр от протокола на доставчика, предал животните за клане, и на счетоводството на кланицата. Протоколът може да се изпрати за информация и по електронна поща на доставчика, предал животните за клане, и на счетоводството на кланицата.
(4) Протоколът се съхранява от кланицата, счетоводството и класификатора най-малко две години след датата на издаването.
Чл. 29. Кланицата води дневник за животните, заклани, претеглени и класифицирани в нея. В дневника се вписват данните по чл. 28, ал. 1.

Раздел III.
Събиране и докладване на цените
Чл. 30. (1) Кланицата упълномощава лице, което е длъжно да докладва за всеки клас кланичен труп цена, определена по реда на параграфи 1 и 2, чл. 26 от Регламент 1249/2008.
(2) В счетоводството въз основа на резултатите от протокола по чл. 28, ал. 1 и изплатената цена по платежния документ (фактурата) по чл. 7 се определя цената на тегло на топлия и на охладения кланичен труп.
(3) Кланицата докладва в МЗХ пазарната цена, която се изчислява по реда, определен в параграфи 1 и 2, чл. 26 от Регламент 1249/2008. Цената се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая.
Чл. 31. Кланицата изготвя седмичен доклад, който съдържа данните от протокола съгласно чл. 28, ал. 1, както и следните данни:
1. номер, начало и край на календарната седмица;
2. транспортни разходи;
3. цена съгласно чл. 30, ал. 3;
4. цена на кланичния труп.
Чл. 32. (1) Кланицата изпраща доклада по чл. 31 по електронна поща в МЗХ всяка седмица за предходната календарна седмица най-късно до вторник 17 ч.
(2) Кланиците, които докладват цените, са длъжни да уведомяват МЗХ и когато в отчетния период нямат класифицирани кланични трупове.

Раздел IV.
Проверки в кланиците
Чл. 33. (1) Длъжностните лица по чл. 6 извършват проверка по класификация на кланичните трупове съгласно чл. 24 от Регламент 1249/2008.
(2) Проверките в кланици, в които средногодишният брой на закланите свине е 200 броя или повече свине седмично, се извършват съгласно ал. 1, параграф 2, чл. 24 от Регламент 1249/2008 и включват не по-малко от 50 кланични трупа. При липса на необходимия брой кланични трупове проверката може да бъде извършена в рамките на няколко последователни посещения.
(3) Проверките в кланици, в които средногодишният брой на закланите свине е по-малко от 200 седмично, се извършват най-малко един път на всеки два месеца и включват не по-малко от 35 трупа. При липса на необходимия брой кланични трупове проверката може да бъде извършена в рамките на няколко последователни посещения.
Чл. 34. (1) Длъжностните лица по чл. 6 съставят доклади за извършените проверки в три еднообразни екземпляра. Докладите се подписват от длъжностното лице, от законния представител или упълномощено лице на кланицата и от класификатора. Длъжностното лице изпраща един от екземплярите в МЗХ и един остава за кланицата.
(2) Длъжностните лица по чл. 6 след извършване на проверката съставят констативен протокол за резултата от нея, който изпращат в МЗХ заедно с доклада.
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) При нарушение на разпоредбите по чл. 23 - 32 се налагат санкции съгласно чл. 74а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Глава пета.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ОВЦЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Раздел I.
Класификация, идентификация и претегляне
Чл. 35. Класификацията на кланични трупове от овце се извършва съгласно чл. 30 от Регламент 1249/2008.
Чл. 36. (1) На класификация подлежат кланични трупове:
1. с повърхност без повреди, кръвоизливи и набитости и без остатъци от вътрешни органи, съсирена кръв и други видими замърсявания;
2. по т. I и IV, буква В, Приложение V от Регламент 1234/2007.
(2) Представянето на кланичните трупове съгласно ал. 1 се нарича референтно или стандартно и не се разрешава използването на друг вид представяне.
Чл. 37. Кланичните трупове от овце се категоризират според възрастта съгласно ал. 3, параграф 3, чл. 30 от Регламент 1249/2008.
Чл. 38. (1) Кланичните трупове от овце се категоризират според теглото съгласно точка III, буква В, Приложение V от Регламент 1234/2007.
(2) За кланичните трупове до 13 kg вкл. класификацията се извършва съгласно чл. 28 от Регламент 1249/2008.
(3) За кланичните трупове над 13 kg класификацията се извършва съгласно чл. 29 от Регламент 1249/2008.
(4) На всеки кланичен труп се поставя индивидуален пореден кланичен номер за деня.
(5) Претеглянето на труповете и означаването им се извършва с точност до 100 g.
Чл. 39. Класифицираните кланични трупове от овце се идентифицират, маркират и претеглят съгласно чл. 30 от Регламент 1249/2008.
Чл. 40. (1) Класифицираните кланични трупове се маркират с печат.
(2) Печатът, с който се маркират класифицираните кланични трупове, е кръгъл, с диаметър не по-малък от 5 cm и се поставя от външната страна на задната четвъртинка.
(3) Маркировката съдържа информацията по ал. 3, параграф 3, чл. 30 от Регламент 1249/2008:
а) при леките трупове - буква, определяща категорията на теглото на трупа (А, В, С), дума, определяща качеството на трупа (първо, второ) и цифра, определяща клас по степен на залоеност (1, 2, 3, 4);
б) при тежките трупове - буква, определяща класа по конформация (S, E, U, R, O, P), и цифра, определяща класа по степен на залоеност (1, 2, 3, 4, 5).
(4) Освен информацията по ал. 3 върху кланичния труп трябва да се съдържа и регистрационен номер на кланицата.
Чл. 41. Кланичните трупове може да се маркират и чрез обозначаване с устойчив и добре залепващ етикет, чийто размер е не по-малък от 30 cm2. Етикетът трябва да бъде защитен от подправяне, издръжлив на разкъсване, да е закрепен здраво, да съдържа информацията по чл. 40, ал. 3 и 4, както и:
1. индивидуален кланичен номер на трупа;
2. теглото на кланичния труп;
3. дата на клане.

Раздел II.
Документиране и предаване на резултатите от класификацията
Чл. 42. (1) Класификаторът след извършване на класификацията съставя протокол, който съдържа следните данни:
1. наименование, адрес и регистрационен номер на кланицата;
2. дата и час на приемане на живото животно и дата и час на клане;
3. име, постоянен адрес/седалище и адрес на управление и регистрационен номер на производителя или доставчика на животното;
4. идентификационен номер на животното;
5. индивидуален кланичен номер на трупа;
6. категория на трупа по възраст и тегло;
7. клас по конформация и степен на залоеност или клас по качество и степен на залоеност;
8. тегло на топлия кланичен труп;
9. тегло на охладения кланичен труп;
10. име на класификатора или номер на свидетелството.
(2) Протоколът се изготвя и подписва от класификатора в четири еднообразни екземпляра, три от тях се предоставят до края на работния ден, в който е извършена класификацията, на лице, упълномощено от кланицата.
(3) Лицето по ал. 2 от кланицата представя екземпляр от протокола на доставчика, предал животните за клане, и на счетоводството на кланицата. Протоколът може да се изпрати за информация и по електронна поща на доставчика, предал животните за клане, и на счетоводството на кланицата.
(4) Протоколът се съхранява от кланицата, счетоводството и класификатора най-малко две години след датата на издаването.
Чл. 43. Кланицата води дневник за животните, заклани, претеглени и класифицирани в нея. В дневника се вписват данните по чл. 42, ал. 1.

Раздел III.
Събиране и докладване на цените
Чл. 44. (1) Кланицата упълномощава лице, което е длъжно да докладва за всеки клас кланичен труп цена, определена по реда на чл. 33 от Регламент 1249/2008.
(2) В счетоводството въз основа на резултатите от протокола по чл. 42, ал. 1 и изплатената цена по платежния документ (фактурата) по чл. 7 се определя цената на тегло на топлия и на охладения кланичен труп.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) Кланицата докладва в МЗХ пазарната цена, която се изчислява по реда, определен в параграф 1, чл. 33 от Регламент 1249/2008. Цената се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая.
(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) Теглото на охладения труп е теглото на топлия труп, намалено с 2 %, като трупът е претеглен най-късно до един час след клането.
Чл. 45. Кланицата изготвя седмичен доклад, който съдържа данните от протокола по чл. 42, ал. 1, както и следните данни:
1. номер, начало и край на календарната седмица;
2. транспортни разходи;
3. цена съгласно чл. 44, ал. 3;
4. цена на кланичния труп.
Чл. 46. (1) Кланицата изпраща доклада по чл. 45 по електронна поща в МЗХ всяка седмица за предходната календарна седмица най-късно до вторник 17 ч.
(2) Кланиците, които докладват цените, са длъжни да уведомяват МЗХ и когато в отчетния период нямат класифицирани кланични трупове.

Раздел IV.
Проверки в кланиците
Чл. 47. (1) Длъжностните лица по чл. 6 извършват проверка по класификация на кланичните трупове съгласно чл. 32 от Регламент 1249/2008.
(2) Проверките в кланици, в които средногодишният брой на закланите овце е 80 броя или повече седмично, се извършват съгласно ал. 1, параграф 2, чл. 32 от Регламент 1249/2008. При липса на необходимия брой кланични трупове проверката може да бъде извършена в рамките на няколко последователни посещения.
(3) Проверките в кланици, в които средногодишният брой на закланите овце е по-малко от 80 седмично, се извършват най-малко един път на всеки два месеца и включват не по-малко от 20 трупа. При липса на необходимия брой кланични трупове проверката може да бъде извършена в рамките на няколко последователни посещения.
Чл. 48. (1) Длъжностните лица по чл. 6 съставят доклади за извършените проверки в три еднообразни екземпляра. Докладите се подписват от длъжностното лице, от законния представител или упълномощено лице на кланицата и от класификатора. Длъжностното лице изпраща един от екземплярите в МЗХ и един остава за кланицата.
(2) Длъжностните лица по чл. 6 след извършване на проверката съставят констативен протокол за резултата от нея, който изпращат в МЗХ заедно с доклада.
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) При нарушение на разпоредбите по чл. 35 - 46 се налагат санкции съгласно чл. 74а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Глава шеста.

ОСПОРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ
Чл. 49. (1) Доставчикът на животни, както и законният представител или упълномощеното лице на кланицата могат да оспорят резултатите от класификацията преди края на работния ден, в който е извършена класификацията, пред съответните длъжностни лица по чл. 6.
(2) Доставчикът на животни може да оспори резултата от класификацията пред представител на кланицата, който незабавно уведомява оправомощените длъжностни лица по чл. 6. Кланицата съхранява кланичните трупове, за които се оспорва класификацията, до повторната класификация, но за не повече от 24 h от първоначалната класификация и в случай че трупът е референтно представен.
(3) Длъжностните лица по чл. 6 са длъжни при оспорване на резултатите да извършат повторна класификация на труповете в срок до 24 h след първоначалната класификация. Актуален списък с длъжностни лица по региони се публикува на интернет страницата на МЗХ.
(4) Разходите за повторната класификация на кланични трупове са за сметка на:
1. класификатора, извършил първоначалната класификация, когато резултатът от повторната класификация е различен от първоначално определения клас на трупа;
2. оспорващия класификацията, когато резултатът от повторната класификация е в рамките на същия клас на трупа.

Допълнителни разпоредби
§ 1. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "възрастни говеда" са говеда съгласно Приложение ІІІ, част ІV, параграф 2 от Регламент 1234/2007;
2. "конформация" и "степен на залоеност" се определят съгласно т. IIІ, буква А, Приложение V от Регламент 1234/2007;
3. "постно месо" е съдържанието на постното месо съгласно параграф 1, чл. 23 от Регламент 1249/2008.

Заключителни разпоредби
§ 2. (Предишен текст на Параграф единствен, изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 58е, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Приложение към чл. 12, ал. 1, т. 2
Класификация на профилите на кланични трупове за класове по конформация R, O и Р

Клас по     Описание (*)
конфор-    
мация      
R+    Две от трите части са класифицирани като клас R и една - като клас U
R     Трите части са класифицирани като клас R
R -   Две от трите части са класифицирани като клас R и една - като клас O
O +   Две от трите части са класифицирани като клас O и една - като клас R
O     Трите части са класифицирани като клас O
O -   Две от трите части са класифицирани като клас O и една - като клас P
P +   Две от трите части са класифицирани като клас Р и една - като клас O
P     Трите части са класифицирани като клас P
P -   И трите части от трупа са с неразвита мускулна маса и силно изпъкнали кости
   
*     При класификацията кланичният труп се разделя условно на три основни части - бут, гръб, плешка. Преобладаващата конформация на тези части определя класа по конформация и съответния подклас.
   
 

 

Прочетена 4313 пъти