Наредби

ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛИТНИ И ПЛЕМЕННИ ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ОТВОДКИ (РОЯЦИ) И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР

ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

ЗА ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА С НЯКОИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИТЕ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН РАЗПЛОДЕН МАТЕРИАЛ ПРИ ПТИЦИ И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЧИСТОПОРОДНИ ОВЦЕ И КОЗИ ЗА РАЗПЛОД

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЧИСТОПОРОДНИ И ХИБРИДНИ СВИНЕ ЗА РАЗПЛОД

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ И ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТ В ЗАЙЦЕВЪДСТВОТО

ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ ПО СКАЛАТА НА ОБЩНОСТТА EUROP, ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ПРОВЕРКА В КЛАНИЦИТЕ

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИ ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 51 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2012